Lammutustoetus

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemine

Lammutustoetus on Elva valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamiseks. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

 

Abikõlbulikud kulud on:
1) ehitise lammutamise projekteerimine;
2) ehitise lammutamine;
3) ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimine.

 

Taotlusele tuleb lisada:
1) lammutamiseks ja sellega kaasnevate vajalike tööde, sh lammutusprojekti, tegemiseks võetud hinnapakkumised. Tööde tellimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et lammutus- ja projekteerimistöid võib teha vastavat õigust omav ettevõtja. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks;
 2) kinnitus, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaoluga, et toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, lammutatud ehitise maa-ala korrastatud, esitatud jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend, ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis.

 

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel nendest. Toetus makstakse välja pärast taotluse kohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.

 

Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise osaliselt või täielikult või toetuse andmisest keeldumise korraldusega 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest. Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või toetuse eelarve on ammendunud. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamiseks sihtfinantseerimise leping.

 

Rohkem teavet toetuse kohta leiad määrusest Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord

 

Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt toimub SPOKU kaudu. Taotluste vastuvõtt on avatud alates 22.juunist kuni 20. augustini 2020.

 

Täpsem info:

Andres Maikov
ehitusspetsialist
Tel: 7309 895; 504 4039
E-post: andres.maikov@elva.ee

 

Eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetus

Toetus on mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel. Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. 

Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot. 

Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga siin

Toetuse taotlemiseks korraldab Elva Vallavalitsus toetuse taotluse vooru, millest antakse teada valla veebilehe ja infolehe vahendusel. 

Küsimuste korral palume pöörduda vallaarhitekti poole: Jaanika Saar, tel 53 481 114 või e-aadressil jaanika.saar@elva.ee.