Kantselei

 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Üldinfo

 

730 9880

Üldise info vastuvõtmine ja jagamine.

 

Infosekretär Liana Loorits 5860 0909

Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, dokumentide korrektne ja nõuetekohane vormistamine ning kodanike teenindamine infolauas ja esmase teabe andmine.

Vallasekretär Salle Ritso 515 6652

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust.

Registripidaja Kristi Kalmus

511 0278

Töövaldkond: elukoha ja sünni registreerimine, muud rahvastikuregistritoimingud, volikogu istungite ettevalmistamine.

Õigusnõunik Merilin Vipper 508 4159

Töövaldkond: avalik teenistus, haldusõigus, tsiviilõigus, andmekaitse

Õigusnõunik

 

525 4539

Töövaldkond: haldusõigus, tsiviilõigus, andmekaitse

Personalispetsialist Gelija Otsa 5385 5744

Töövaldkond: vallavalitsuse personalialase töö korraldamine

Infospetsialist Triinu Paas

5662 9554

Puhkusel 20.11-06.12.2023, asendab Liana Loorits

Töövaldkondinfolehe toimetamine, vallavalitsuse istungite ettevalmistamine ja protokollimine, volikogu istungi protokollimine.

Kommunikatsioonijuht   5915 1120

TöövaldkondVastutab sise- ja väliskommunikatsiooni eest, tegeleb meediasuhtlusega. 

 

Finantsosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Imbi Rõivassepp 5309 5123

Töövaldkond: Vallavalitsuse finantsalase töö korraldamine ja finantsosakonna juhtimine

Pearaamatupidaja Triinu Põlgast 5191 1716

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Finantsspetsialist Inna Rebane 735 3701

Töövaldkond: Eelarvestrateegia ja eelarve projekti koostamine, finantsanalüüside ja raamatupidamistoimingute teostamine.

Raamatupidaja Antonina Uffert

522 7895

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Raamatupidaja Anneli Teder 730 9891

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Raamatupidaja Tatjana Žuravljova

730 9891

5304 3229

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Raamatupidaja Triin Ojasoo 5691 1690

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

 

Vallamajandusosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Hegri Narusk 730 9888;
512 9072

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: osakonna töö juhtimine, valdkonna eelarve, lepingute, projektide ja tööplaani jälgimine.

Vallavaraspetsialist Terje Korss 5302 0888

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavara müük, valla kinnisvara halduse ja hooldusega seotud küsimused, vallasisene bussitransport, vallavara rendi- ja kindlustuslepingud.

Taristuspetsialist

Hendri Seinberg 5866 6520

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkondvallale kuuluva taristu hoolduse korraldamine, liikluskorraldus, liiklusmärkide ja viitade korrashoid, Teeregister, teede omandiõigus, kaeveload.

Teedespetsialist Paul Sinisaar 5420 0094

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: teede ja tänavate hoolduse tagamine, liiklusmärkide ja viitade korrashoid

Heakorraspetsialist Sten Saarekivi 5886 1600
heakorra lühinumber 3333 666

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: heakord, haljastus, kasside ja koerte pidamise eeskirja jälgimine, jõuluvalgustus, heakorra järelevalve.

Keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens 730 9898;
5305 2500

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve.

Hankespetsialist

Monika Õigus 512 3212

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: hangete ettevalmistamise korraldamine

Geoinfospetsialist Kullo Laos 5191 5914

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: tänavavalgustus, geodeetilised mõõdistused, valla geodeetiliste tööde andmebaasi haldamine.

Elva kalmistu korraldaja Lennart Ingi 520 8465

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Elva kalmistu töö korraldamine

Puhja kalmistu korraldaja Zoja Tera 516 0593  

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Puhja ja Kavilda kalmistu töö korraldamine

Rõngu kalmistu korraldaja Sven Uibo 502 2610

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rõngu ja Sikamäe kalmistu töö korraldamine.

Rannu kalmistu korraldaja Ainar Kinsigo 522 6103

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rannu kalmistu töö korraldamine.

 

 

Arengu- ja planeeringuosakond

 
 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo  
Osakonnajuhataja ametikoht täitmisel  

Küsimuste korral palume ühendust võtta Jaanika Saarega (jaanika.saar@elva.ee või 5348 1114).

Töövaldkond: juhib arengu- ja planeeringuosakonna tööd.

Valla arengu põhisuundade kavandamine, arendusprojektide elluviimine, valla ruumilise planeerimise korraldamine. 

 
Vallaarhitekt Jaanika Saar 5348 1114

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla planeeringu-kontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamine ning planeerimisalase tegevuse korraldamine. 

 
Arendusspetsialist Sirli Pippar 5837 7930

Töövaldkond: edendab majandus- ja ettevõtlusalast koostööd ning algatab ja koordineerib valdkonna arendusprojekte ning osaleb ühisprojektides koostööpartneritega. Tegeleb vallavalitsuse kavandatavatele projektidele rahastamisvõimaluste otsimisega.

 
Planeeringuspetsialist Maarika Uprus 527 1860

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla ruumilise planeeringu korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse kontrollimine. Samuti detailplaneeringute ja nendega seotud küsimustega tegelemine.

 
Infotehnoloogia nõunik Kayvo Kroon 5334 5051

Töövaldkond: IT-teenuste arendamine ja ametnike ning hallatavate asutuste nõustamine. Haldusala e-teenuste, infosüsteemide ja andmebaaside arendamine.

 
Ehitusspetsialist Reet Värnik 7309 895;
504 4039

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

T ja K kell 15.30-19.30

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.
 
Ehitusspetsialist Kaire Volmer 730 9884; 514 8253

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.
 
Kinnistu-spetsialist Daisy Sild

730 9896;
5301 9101

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: maakorraldus, maareform, maamaksu küsimused, kohanime ja aadressandmed.
 

 

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid

 
 

Teenuskeskus/ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre

730 0642;

504 9912

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Elva tee 1, Puhja).

Avatud: 
E-N 9-17
R 8-12

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk

511 2479

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Avatud: 
E 8–17
T, K, N 8–13.30
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing

731 4480;

509 6202

Asub Rõngu kogukonnakeskuses (Tartu mnt 2a, Rõngu alevik, Elva vald)

Avatud:
E, T, K 8–16
N 8–18
R 8–14

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rannu teenuskeskus Sirje Erm

525 3370

Asub Rannu Rahvamajas (Elva tee 7, Rannu alevik).

Avatud: T, N 9-16
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon   E-post Lisainfo

Osakonnajuhataja

 

Berit Ojaniit 54640550

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.

Kultuurispetsialist

Helen Köhler 54540014

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Valdkonnad: planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste korraldamisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega ning menetleb projekti- ja tegevustaotlusi. 

Haridusspetsialist Auli Mäesalu

58864201

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs 53535466

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Noorsootöö (sh avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse) korraldamine, juhtimine ja arendamine

 

Sotsiaal- ja terviseosakond


Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Osakonnajuhataja

Gerda Kiipli-Hiir

5454 0016

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

520 7869

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkondeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine

Sotsiaalnõunik

Rutt Hanni

517 0385

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Sotsiaalnõunik

 

Anneli Lepik

5616 6000

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond:  lastekaitsealase töö koordineerimine, asendushooldusteenuse korraldamine.

Ennetustööspetsialist


 

Karmen Paavel

5301 9106 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: tervisedenduse ja ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Lastekaitsespetsialist

(Puhja, Konguta, Rannu)

Hille Deede

5919 1693

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist

(Rõngu, Rannu)

 

 

 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist

(Rõngu piirkond)

Kerli Liivar

 505 1707

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist

(Elva linn)

Jessica Kaur

5381 8871

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Sotsiaaltööspetsialist

(Elva linn, Kalme, Kurelaane, Käo, Käärdi, Metsalaane, Uderna, Vellavere)

Hene-Kreete Hoop

5391 4114

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

 

Sotsiaaltööspetsialist 

(Elva linn, Kalme, Kurelaane, Käo, Käärdi, Metsalaane, Uderna, Vellavere)

Anne-Mai Johanson

5381 6336 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse 

Sotsiaaltööspetsialist

(Rõngu, Aakre, Atra, Astuvere, Hellenurme, Kirepi, Koruste, Kõduküla, Mäelooga, Lapetukme, Lossimäe, Palamuste, Palupera, Pastaku, Pedaste, Piigandi, Purtsi, Pühaste, Raigaste, Rannaküla, Rebaste, Tammiste, Teedla, Tilga, Valguta, Urmi)

Kaie Lomp

513 9352

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist

(Puhja, Härjanurme, Järvaküla, Kaimi, Kapsta, Kobilu, Külaaseme, Lilleküla, Mõisanurme, Mäeotsa, Mäeselja, Nasja, Palupõhja, Poole, Poriküla, Ridaküla, Rämsi, Teilma, Tänassilma, Ulila, Vahesaare, Vihavu, Võllinge, Võsivere)

Sirje Tali

525 6212

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist

(Rannu, Annikoru, Ervu, Järveküla, Kaarlijärve, Kipastu, Konguta, Koopsi, Kulli, Kureküla, Lembvere, Majala, Mälgi, Neemisküla, Noorma, Pööritsa, Saare, Sangla, Suure-Rakke, Tamme, Utukolga, Vallapalu, Vehendi, Verevi, Väike-Rakke)

 

Sirje Erm

525 3370

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Noortegarantii tugisüsteemi projektijuht- juhtumikorraldaja Kristi Liiv 5358 4565

Töövaldkond: projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" tegevuste koordineerimine ja mitteaktiivsete noorte leidmine, nende toetamine ja motiveerimine.

Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke 5783 1112 Töövaldkond: Ukraina sõjapõgenike toetamine, abistamine vajalike teenuste korradamisel.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Cristel Mälgi

5814 1131

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Gerti Sööt

525 8173

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Konguta)

Astra Arik

5883 6080

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Karmen Renter

5197 0001

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Lilli Sepping

5916 7771

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu)

Andra Kongo

5837 7657

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu, Rannu)

Erle Veber

552 3441

Puhkusel 04.12-10.12.2023, asendab Evelin Ansperi

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Sirje Naur

5865 0895

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Palupera)

Marge Denisjuk

5918 3031

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Konguta)

Kalev Annuk 5204557

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja Evelin Ansperi 51904420

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.