Kantselei

 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Üldinfo

 

730 9880

Üldise info vastuvõtmine ja jagamine.

 

Infosekretär Liana Loorits 730 9880;
5860 0909

Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, dokumentide korrektne ja nõuetekohane vormistamine ning kodanike teenindamine infolauas ja esmase teabe andmine.

Vallasekretär Salle Ritso 515 6652

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust.

Registripidaja Kristi Kalmus

511 0278

Töövaldkond: elukoha ja sünni registreerimine, muud rahvastikuregistritoimingud, volikogu istungite ettevalmistamine.

Õigusnõunik Merilin Vipper 730 9881

Töövaldkond: avalik teenistus, haldusõigus, tsiviilõigus, andmekaitse

Õigusnõunik

Ametikoht täitmisel

730 9885

Töövaldkond: haldusõigus, tsiviilõigus, andmekaitse

Personalispetsialist Gelija Otsa 5385 5744

Töövaldkond: vallavalitsuse personalialase töö korraldamine

Infospetsialist Triinu Paas

5662 9554

Töövaldkondinfolehe toimetamine, vallavalitsuse istungite ettevalmistamine ja protokollimine, volikogu istungi protokollimine.

Kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto 5915 1120

TöövaldkondVastutab sise- ja väliskommunikatsiooni eest, tegeleb meediasuhtlusega. 

 

Finantsosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Imbi Rõivassepp 5309 5123

Töövaldkond: Vallavalitsuse finantsalase töö korraldamine ja finantsosakonna juhtimine

Pearaamatupidaja Triinu Põlgast 5191 1716

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Finantsspetsialist Inna Rebane 735 3701

Töövaldkond: Eelarvestrateegia ja eelarve projekti koostamine, finantsanalüüside ja raamatupidamistoimingute teostamine.

Raamatupidaja Antonina Uffert

730 9890

522 7895

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Raamatupidaja Anneli Teder 730 9891

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Raamatupidaja Tatjana Žuravljova

730 9891

5304 3229

Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

Raamatupidaja Triin Ojasoo 5691 1690 Töövaldkond: Raamatupidamisalase tegevuse korraldamine.

 

Vallamajandusosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Hegri Narusk 730 9888;
512 9072

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: osakonna töö juhtimine, valdkonna eelarve, lepingute, projektide ja tööplaani jälgimine.

Vallavaraspetsialist Terje Korss 5302 0888

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavara müük, valla kinnisvara halduse ja hooldusega seotud küsimused, vallasisene bussitransport, vallavara rendi- ja kindlustuslepingud.

Taristuspetsialist

Hendri Seinberg 5866 6520

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallale kuuluva taristu hoolduse korraldamine, kaeveload.

Teedespetsialist Paul Sinisaar 5420 0094

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: teede ja tänavate hoolduse tagamine, liiklusmärkide ja viitade korrashoid

Heakorraspetsialist Sten Saarekivi 5886 1600
heakorra lühinumber 3333 666

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: heakord, haljastus, kasside ja koerte pidamise eeskirja jälgimine, jõuluvalgustus, heakorra järelevalve.

Keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens 730 9898;
5305 2500

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve.

Hankespetsialist

Monika Õigus 512 3212

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: hangete ettevalmistamise korraldamine

Geoinfospetsialist Kullo Laos 5191 5914

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: tänavavalgustus, geodeetilised mõõdistused, valla geodeetiliste tööde andmebaasi haldamine.

Elva kalmistu korraldaja Lennart Ingi 520 8465

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Elva kalmistu töö korraldamine

Puhja kalmistu korraldaja Zoja Tera 516 0593  

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Puhja ja Kavilda kalmistu töö korraldamine

Rõngu kalmistu korraldaja Sven Uibo 502 2610

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rõngu ja Sikamäe kalmistu töö korraldamine.

Rannu kalmistu korraldaja Ainar Kinsigo 522 6103

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rannu kalmistu töö korraldamine.

 

 

Arengu- ja planeeringuosakond

 
 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo  
Osakonnajuhataja ametikoht täitmisel  

Küsimuste korral palume ühendust võtta abivallavanem Kertu Vuksiga (kertu.vuks@elva.ee või 5813 7086).

Töövaldkond: juhib arengu- ja planeeringuosakonna tööd.

Valla arengu põhisuundade kavandamine, arendusprojektide elluviimine, valla ruumilise planeerimise korraldamine. 

 
Vallaarhitekt Jaanika Saar 5348 1114

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla planeeringu-kontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamine ning planeerimisalase tegevuse korraldamine. 

 
Arendusspetsialist Sirli Pippar 5837 7930

Töövaldkond: edendab majandus- ja ettevõtlusalast koostööd ning algatab ja koordineerib valdkonna arendusprojekte ning osaleb ühisprojektides koostööpartneritega. Tegeleb vallavalitsuse kavandatavatele projektidele rahastamisvõimaluste otsimisega.

 
Planeeringuspetsialist Maarika Uprus 527 1860

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla ruumilise planeeringu korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse kontrollimine. Samuti detailplaneeringute ja nendega seotud küsimustega tegelemine.

 
Infotehnoloogia nõunik Kayvo Kroon 731 0151;
5334 5051

Puhkusel 23.05-06.06.2023, asendab Kertu Vuks

Töövaldkond: IT-teenuste arendamine ja ametnike ning hallatavate asutuste nõustamine. Haldusala e-teenuste, infosüsteemide ja andmebaaside arendamine.

 
Ehitusspetsialist Reet Värnik 7309 895;
504 4039

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.
 
Ehitusspetsialist Kaire Volmer 730 9884; 514 8253

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.
 
Kinnistu-spetsialist Daisy Sild

730 9896;
5301 9101

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: maakorraldus, maareform, maamaksu küsimused, kohanime ja aadressandmed.
 

 

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid

 
 

Teenuskeskus/ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre

730 0642;

504 9912

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Elva tee 1, Puhja).

Avatud: 
E-N 9-17
R 8-12

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk

511 2479

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).
Avatud: 
E 8–17
T, K, N 8–13.30
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing

731 4480;

509 6202

Rõngu teenuskeskus (Valga mnt 9/1, Rõngu alevik, Elva vald)

Avatud:
E, T, K 8–16
N 8–18
R 8–14

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rannu teenuskeskus Sirje Erm

731 1905;

525 3370

Asub Rannu Rahvamajas (Elva tee 7, Rannu alevik).

Avatud: T, N 9-16
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon   E-post Lisainfo

Osakonnajuhataja

 

Berit Ojaniit 54640550

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.

Kultuurispetsialist

Markus Toompere 54540014

Valdkonnad: planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste korraldamisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega ning menetleb projekti- ja tegevustaotlusi. 

Haridusspetsialist Auli Mäesalu

58864201

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs 53535466

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Noorsootöö (sh avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse) korraldamine, juhtimine ja arendamine

 

Sotsiaal- ja terviseosakond


Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Osakonnajuhataja

Gerda Kiipli-Hiir

5454 0016

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

520 7869

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkondeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine

Sotsiaalnõunik

Rutt Hanni

517 0385

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Sotsiaalnõunik

 

Anneli Lepik

5616 6000

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond:  lastekaitsealase töö koordineerimine, asendushooldusteenuse korraldamine.

Ennetustööspetsialist


 

Karmen Paavel

5301 9106 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: tervisedenduse ja ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta)

Hille Deede

5919 1693

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu)

 

Laura Kuusk

505 1707

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Kerli Liivar

 527 0561

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist
(Elva linna lasteaiaealised lapsed, Käärdi, Palupera, Uderna, Hellenurme, Kirepi, Kalme, Käo)

Jessica Kaur

5381 8871

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Sotsiaaltööspetsialist (Konguta, Elva linn)

ametikoht täitmisel, asendab Anne-Mai Johanson

5391 4114

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Rõngu)

Anelle Suviste

513 9352

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Elva linn, Palupera)

Anne-Mai Johanson

5381 6336 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Puhja)

Sirje Tali

525 6212

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Rannu)

 

Sirje Erm

525 3370

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Noortegarantii tugisüsteemi projektijuht- juhtumikorraldaja Kristi Liiv 5358 4565

Töövaldkond: projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" tegevuste koordineerimine ja mitteaktiivsete noorte leidmine, nende toetamine ja motiveerimine.

Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke 5783 1112 Töövaldkond: Ukraina sõjapõgenike toetamine, abistamine vajalike teenuste korradamisel.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Cristel Mälgi

5814 1131

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Gerti Sööt

525 8173

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Konguta)

Astra Arik

5883 6080

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Karmen Renter

5197 0001

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Lilli Sepping

5916 7771

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu)

Andra Kongo

5837 7657

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu, Rannu)

Erle Veber

552 3441

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Sirje Naur

5865 0895

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Palupera)

Marge Denisjuk

5918 3031

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Konguta)

Kalev Annuk 5204557

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja Evelin Ansperi 51904420

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.