Detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda 

planeeringute andmekogus.

Andmekogu sisaldab ka Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringuid. Lisainfot küsi planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, tel 730 9898, 5271860 või maarika.uprus@elva.ee.

 

Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 15.06.2021 korraldusega nr 374 kehtestati Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus.

Algatatud detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud

Lõpetatud detailplaneeringu menetlused

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

 

Algatatud detailplaneeringud:

Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 06.07.2021 korraldusega nr 2-3/423 Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal korterelamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ninf servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Jaani 5a kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 20.04.2021 korraldusega nr 2-3/270 Elva linnas Jaani tn 5a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal kolme krundi moodustamise ja kolme korterelamu püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ning servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin  ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/66 Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on kinnistule ehitusõiguse võimaldamine ühe ridaelamu püstitamiseks, juurdepääsu, parkimise ning haljastuse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude asukoha märkimine. Algatatud detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas, ala juhtostarve on väikeleamu maa. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 12.01.2021 korraldusega nr 2-3/21 Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal kolme krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine kahe korterelamu püstitamiseks, juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, maakasutuse juhtotstarve on keskuse maa.Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 1.09.2020 korraldusega nr 2-3/563 Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga kuid teeb ettepaneku muuta alal kehtivat detailplaneeringut. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin. Planeeritaval alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud „Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine" Kehtiva detailplaneringuga tutvu planeeringute andmekogus.

 

Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (Peedu ravikodu) detailplaneering

Elva Vallavolikogu 24.08.2020 otsusega nr 186 algatati Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneering, planeeritava ala asukohaskeemiga tutvu , algatamise taotlust illustreeriva lahendusega tutvu  ja KSH eelhinnanguga tutvu.

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine Miljööteraapiia Keskuse teenindamiseks vajaliku hoonestuse (kuni 2 hoonet) püstitamiseks. Tutvu detailplaneeringu edasise menetluse ja dokumentidega siin.

 

Kalme külas Mesika tn 32 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 02.06.2020 korraldusega nr 360 Kalme külas Mesika tn 32 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu püstitamiseks.Kinnistul on kehtiv detailplaneering, mille kohaselt on krundi kasutamise sihtotstarve üldmaa ning krundil puudub ehitusõigus. Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva detailplaneeringu muutmiseks Mesika 32 kinnistu osas. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja lähteseisukohtadega siin.

Planeeringualal Rõngu Vallavolikogu 23.10.2007 otsusega nr 27 kehtestatud Käärdi kinnistu detailplaneeringuga tutvu planeeringute andmekogus.

 

 

Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 31.03.2020 korraldusega nr 232 Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu, eesmärgiga jagada planeeringuala elamukruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 4,5 ha asub Peedu asumis, planeering algatatakse üldplaneeringus määratud väikeelamute maa juhtostarbega alal. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 580 algatati Elva linnas Vambola 5 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta kehtivat detailplaneeringut krundi hoonestusala ja ehitusõiguse osas. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneering "Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine". Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100% elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Planeeringuala suurus on ca 2200 m², ala hõlmab Vambola tn 5 krunti ja krundi ulatuses Vambola tänavat. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin

 
 
 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

 

Rõngu alevikus Valga mnt 4a ja Pagari põik kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavalitsus võttis 20.07.2021 korraldusega nr 446 vastu Rõngu alevikus Valga mnt 4a ja Pagari põik kinnistute detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on alal kehtiva detailplaneeringu muutmine, detailplaneeringu ala ümberkruntimine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse määramine Rõngu Pagari tootmise laiendamiseks, juurdepääsude, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine. Pagari põik 11 krundil ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. augustist kuni 19. augustini 2021 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn, infosekretäri juures) ja Rõngu teenuskeskuses (Valga mnt 9/1 Rõngu alevik). Kirjalikke arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul valla e-aadressil elva@elva.ee. Tutvu vastu võetud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu joonis 1 Situatsioonskeem

detailplaneeringu joonis 2 Olemasolev olukord

detailplaneeringu joonis 3 Põhijoonis

detailplaneeringu joonis 4 Tehnovõrgud

lahendust illustreeriv joonis

lahendust illustreeriv joonis

  

Detailplaneeringu algatamise dokumentatsioon:

 

Elva Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldus nr 2-3/169 , detailplaneeringu ala siin ja detailplaneeringu lähteseisukohad siin.

 

Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsus korraldas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 9. juunil kell 18.00 Elva Vallavolikogu saalis (Kesk 32 Elva linn). Avalikul väljapanekul tutvustati detailplaneeringu lahendust, arutati esitatud arvamusi, kuulati ära osapoolte seisukohad ja püüti leida kompromiss. Arutelu osalenud kaks arvamuse esitajat jäid oma seisukoha juurde, et ridaelamu ei sobi H. Raudsepa tänava miljöölisesse piirkonda. Vallavalitsus võtab avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel seisukoha, millest teavitatakse avalikkus täiendavalt. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin ja arutelu esitlusmaterjaliga siin.

 

Elva Vallavalitsuse 16.02.2021 korraldusega nr 153 otsustati läbi viia detailplaneeringu avalik arutelu 11. märtsil 2021 kell 18 Elva Kultuurikeskuses (Elva linn Kesk 32).  Kuna Vabariigi Valitsuse otsusega on alates 3. märtsist avalikud üritused ja koosolekud keelatud, otsustati 9.märtsi istungil detailplaneeringu avalik arutelu edasi lükata ajani, millal lubatakse avalikke üritusi korraldada. Elva Vallavalitsuse 09.03.2021 korraldusega nr 202 tutvu siin.

 

Elva Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 2-3/816 võeti vastu H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus 11. jaanuarist kuni 25. jaanuarini 2021. Paberkandjal detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Elva vallavalitsuses (infosekretäri juures Kesk 32 Elva linn). 

Avalikul väljapanekul olnud detailplaneeringuga tutvu siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasoleva olukorra joonis

kontaktala plaan

detailplaneeringu põhijoonis

tehnovõrkude joonis

illustreeriv joonis

 

Detailplaneeringu algatamise dokumentatsiooniga tutvu siin:

Elva Vallavalitsuse 3.12.2019 korraldus nr 2-3/812

detailplaneeringuala asendiskeem

detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriv joonis

detailplaneeringu lähteseisukohad

 

 Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Elva vallas Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Palupera Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 38 võeti vastu Hellenurme külas asuvate Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimus 16. oktoobrist 2017 kuni 17. novembrini 2017. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 7. detsembril 2017. Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30-kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30-kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Alal kehtib Palupera valla üldplaneering, millega on planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks määratud tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning elamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ühiskondlike ehitiste maaks ja tootmismaaks.

8. mail 2018 saadeti Elva Vallavolikogule ja volikogu komisjonidele arupärimine, milles anti teada, et piirkonna elanikud ei ole rahul hooldekeskuse laienemisplaanidega. Elanikud tunnevad muret, et võrreldes külaelanike arvuga on planeeritav hoolealuste kasv (60 elanikuga kaks korpust) liiga suur. Elva Vallavalitsus otsustas, et detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude analüüs ning detailplaneeringut täiendatakse analüüsi tulemuste ja leevendavate meetmetega. Sotsiaalsete mõjude analüüsi tutvustav avalik arutelu toimus Hellenurme teenuskeskuses 15. septembril 2020.

Tutvu Palupera Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu situatsiooniskeem

detailplaneeringu tugiplaan

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan

detailplaneeringu illustratsioon

Palupera valla üldplaneeringu muutmise ettepanek

detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

KSH eelhinnang

 

Lisamaterjalid (august 2020):

uuendatud planeeringu seletuskiri

sotsiaalsete mõjude hindamise lähteülesanne

huvitatud isiku poolt tellitud sotsiaalsete mõjude hinnang

ekspertarvamus

sotsiaalsete mõjude hindamise avaliku arutelu protokoll

 

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 01.12.2020 korraldusega nr 2-3/ 755  Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu koostamise 

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavolikogu lõpetas 09.03.2020 otsusega nr 1-3/176 Järvekülas Ristiku ja Luhaneeme kinnistute detailplaneeringu koostamise.

 

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud:

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 1-3/229 tunnistati kehtetuks Elva linnas Tartu mnt 31a ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering.

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 1-3/230 tunnistati kehtetuks Tilga külas Pajustiku kinnistu detailplaneering.