Volikogu eelnõud 

 

Volikogu istungite eelnõud leiate dokumendiregistrist, esilehel on eraldi sakk "Eelnõud ja päevakorrad", edasi valida teid huvitava istungi kuupäev, mille alt avanevad eelnõud.

Link: Volikogu eelnõud dokumendiregistris

____________________________________________________________________________

 

Ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek

Elva Vallavolikogu 22.04.2019 otsusega nr 1-3/128 algatati Elva linna ning Konguta, Rannu, Palupera, Puhja, Rõngu valla volikogude poolt 14.12.2016 kinnitatud ühinemislepingu muutmine vastavalt ühinemislepingu muutmise eelnõule. Eelnõu koos seletuskirjaga on elektrooniliselt kättesaadav siit. Eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Elva Vallavalitsuses ja teenuskeskustes kohapeal. 

Eelnõu kohaselt muudetakse ühinemislepingut järgnevalt:

  1. punkti 7.9 ja sõnastada järgnevalt: „Valla ametiasutuste hallatavad asutused (sh rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse. Hallatava asutuse senine staatus tähendab hallatava asutuse vormilise ja sisulise tegevuse jätkamist. Vormilise tegevusena mõistetakse registreeringut vastavas registris, sisulise tegevuse all mõistetakse hallatava asutuse põhimääruses sätestatud tegevuse jätkamist tema asukoha asustusüksuses. Valla ametiasutuste eesmärk on tõsta nende hallatavate asutuste juhtimiskvaliteeti ja soodustada asutustevahelist koostööd."
  2. Lisada punkt 7.9.1. järgmises sõnastuses: „Hellenurme Külaraamatukogu jätkab tegevust Hellenurme külas Rõngu Raamatukogu harukoguna."
  3. Muuta ühinemislepingu Lisas 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve" investeeringuobjektide tabelis objekt Elva ujula ja sõnastada järgmiselt:
    Elva spordihoone ja ujula rajamine.

Ühinemislepingu muutmise eelnõu kohta oli võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 06.06.2019.

Tähtajaks esitati üks ettepanek.