Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.07-4.08.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.07.–4.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR

Elva Elamusfestivali ettevalmistused on täies hoos! Neljapäeval, 1. augustil kogunesid vallavalitsuse ja kultuurijuhtide meeskond, et arutada Elamusfestivali korralduslikku poolt. Elva Elamusfestivalile saab registreerida kuni 12. augustini!  

Elamusfestivalilt leiab igaüks midagi, sest kirja on ennast pannud täiesti eriilmelised Elva vallas tegutsevad ettevõtted. Võimalus on lasta enda eest hoolitseda iluteenindajatel või massööril. Kehakinnitust pakuvad puhvetid. Proovida saab erinevaid mahetooteid ja talutoitu, aga ka näiteks ajurveeda suupisteid või mangolassit.  

Kohapeal saab tutvuda naha-, paberi- ja keraamikakunstiga ja proovida ka ise midagi ilusat valmistada. Kõigile, kes plaanivad korraldada juubelit või pulmi, on kindlasti kasulik tutvuda kohalike peokorraldusfirmadega, kes ennast festivalil tutvustavad. Kohal on ka kaks  fototeenuseid pakkuvat ettevõtet. 

Huvialamessil saab tutvuda võimalustega harrastada judot, võrkpalli, korvpalli ning on võimalus tutvuda beebide akrobaatikaga. Ennetustööd tehakse noorsootöös ning liiklusohutuses. 

Abivallavanem Marika Saar külastas pühapäeval, 4. augustil Koruste külas toimunud mustlasetendust “Suur pidu mustlaslaagris”, kus tegid kaasa Hellenurme tantsurühmad Sabrina ja Marbella ning mustlastantsurühm Romaška.  

KOGUKOND

Elva valla Külade Olümpia on loomulik jätk Rõngu Külade Olümpiale, mis on eelnevalt toimunud juba kaheksa aastat. Olümpiakavas oli palju põnevaid võistlusi nagu heinaniitmine ja vihtade tegemine.

Abivallavanem Marika Saar ütles oma avasõnades, et tegemist on sündmusega, mis ühendab sporti, kultuuri, terviseedendust, koosolemist, isetegemist ja kindlasti head huumorit. Loodetavasti on tegemist üritusega, mis kasvab traditsiooniks ning see on kord aastas hea võimalus külarahval kokku tulla ja omavahel mõõtu võtta. Elva valla Külade olümpia võitis Kirepi küla.  

 

PLANEERING

Neljapäeval, 1. augustil toimus Elva Supelranna 17 ja Supelranna 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu (nn Tervisekeskuse detailplaneeringu) korduv avalik arutelu.  Arutelul osalesid huvitatud isikud: Tartumaa Tervisekeskus OÜ - esindajana  Peeter Laasik, Elva vallavalitsuse esindajad Maarika Uprus, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Heiki Hansen. Planeeringulahendust tutvustas Skepast&Puhkim OÜ planeerija Piret Kirs.  

Tervisekeskuse detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringus tehtud muudatuste kohta kaks kirjalikku arvamust, mida arutelul tutvustati.  

Arutelu tulemusena jäi  üks arvamuse esitanud kinnistu omanik eriarvamusele, mistõttu esitatakse detailplaneering heakskiitmiseks valdkonna eest vastutavale ministrile (Rahandusministeeriumile).  

SPORT

August on spordikuu!

Sel aastal toimub taas Elva spordikuu, mille raames on võimalik tasuta osa võtta mitmetest põnevatest trennidest.  

AJAKAVA: 
14. augustil kell 17.30 BEEBIDE JA VÄIKELASTE AKROBAATIKA, Elva Raudteejaama park 
15. augustil kell 17 BOCCIA, Turuplatsi park, Elva (Boccia on mäng, mis sobib kõigile. Saab mängida nii püsti kui ka istudes) 
15. augustil kell 18 (RULL)SUUSATAMINE, Elva-Peedu kergliiklustee Elvapoolne ots 
18. augustil kell 17.30 JALGPALL, Nike Arena Elva, Puiestee 2, Elva 
21. augustil (kellaaeg selgumisel) BMX KROSS, Elva Skatepark'i juures kultuurikeskuse parklas 
26. augustil kell 17 RASKEJÕUSTIK (jõutõstmine, klassikaline tõstmine, rammumees), Elva, Puiestee 1 
 
PALUME TRENNIDEST OSAVÕTMISEKS REGISTREERUDA siin lingil

Kuna ajakava täieneb jooksvalt, saate end sellega kursis hoida Elva valla Facebooki-leheküljel, SIIN

VARIA

2.3. augustil osales Elva vallavalitsuse meeskond Eesti Linnade ja Valdade Liidu suvepäevadel Voorel. Seekordseid suvemänge korraldas Kastre vallavalitsus. Reede õhtul alanud suvepäevadel olid kavas erinevad osavus- ja sportmängud. Lisaks oli see hea võimalus kolleegidele vahetada omavahel infot ja kogemusi. 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.07-28.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.07.–28.07.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 24. juulil algasid Puhja alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimistööd.  
Metrx OÜ alustas Puhja alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimistöödega, tööd kestavad kuni 1. novembrini. 

Kortermajade piirkonnas esineb kaevetöödest tulenevaid liikluspiiranguid, mistõttu palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. 

Tööd tehakse vastavalt Termopilt OÜ koostatud projektile. 

Küsimuste korral palume pöörduda Elva Vallavalitsuse geoinfospetsialisti Kullo Laose poole telefonil 5191 5914 või e-aadressil kullo.laos@elva.ee

Asendiplaaniga saab tutvuda SIIN

Kasside ja koerte pidamise eeskiri Elva vallas on avalikul konsultatsioonil - ettepanekuid oodatakse 1. augustini!

Elva Vallavalitsus suunas määruse eelnõu "Koerte ja kasside pidamise eeskiri Elva vallas" avalikule konsultatsioonile. 

Koerte ja kasside pidamise uue eeskirja koostamise vajadus tuleneb eelkõige sellest, et ühtlustada Elva vallaks ühinenud omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla haldusterritooriumil.  

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koera, kassi või teisi lemmikloomi. Eelnõu eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju ja viia need vastavusse kehtiva õigusega.  

Vallas peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Eeskirja kohaselt peetakse Elva vallas koerte, kasside ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestust lemmikloomaregistris www.llr.ee ning selleks asutatakse vallas vastav andmekogu. 

Kogu eeskirja eelnõud saate lugeda SIIT ning seletuskirja SIIT

Küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 1. augustiks. Ettepaneku saate esitada SIIN või saata oma ettepaneku(d) e-aadressile elva@elva.ee

KOGUKOND

Esmaspäeval, 22. juulil osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Heiki Hansen Ulila rahvakoosolekul. Kohtumisel osales ka Tootsi Turvas AS esindaja, kes jagas infot silla renoveerimistööde kohta. 

Koosolekul arutati Ulila keskuse renoveerimise, Ulila sadamaala arenduse, kergliikustee projekti (kergliiklustee rajatakse Ulila poe juurest Uula ristini (Kesk tn ja Kureküla tee ristmik), kogupikkusega 800 m), piirkonna bussipeatuste ja heakorraprobleemide teemadel. Muu hulgas lepiti kokku, et kui kergliiklustee projekt on valminud, siis tutvustab vallavalitsus seda avalikul koosolekul. Kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistu on kergliiklustee ääres ning kes soovivad ligipääsu oma kinnistule muuta, palutakse võtta ühendust Elva vallavalitsusega.  

Arutluse all oli ka Ulila keskuse ühe osa (kolmekordne hooneblokk) võimalik lammutamine. Kõik, kellel on ideesid, milline võiks olla selle hooneosa kasutusvõimalus(ed) tulevikus, on oodatud oma mõtteid jagama. Ettepanekuid oodatakse hiljemalt augusti lõpuks, Elva Vallavalitsuse aregu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksi e-aadressile kertu.vuks@elva.ee

Laupäeval, 27. juulil osales Kertu Vuks Eesti Külaliikumine Kodukant korraldatud Külade maapäeval Räpinas. Sel korral oli Maapäeva juhtmõte „Tugev küla =  tugev  Eesti!“. Kertu esines  ettekandega teemakojas “Kuidas rakendada avatud valitsemise põhimõtteid külade ja omavalitsuste koosloomes?“ ning osales aruteludes, jagades Elva valla praktilist kogemust avatud valitsemise rakendamisel, piirkonnakogude tööde käivitamisel ja kogukondade kaasamisel otsustusprotsessides. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 22. juulil osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv Act Now koosolekul.  

Elva Vallavalitsus osaleb Interreg BSR finantseeritud projektis Act Now, mille eesmärk on tõsta kohalikes omavalitsustes energiajuhtimiskompetentsi ja analüüsivõimet ning seada sisse energiatarbimise jälgimise süsteem (edaspidi EMS). Süsteemide sisseseadmiseks on projekti eelarvest ette nähtud vahendid, mille raames on Elva vallal võimalik teha investeeringuid. Hanke eesmärk on seada sisse ja katsetada innovaatilist energiatarbimise jälgimise süsteemi vähemalt viies vallale kuuluvas hoones. Selleks liidestatakse viis hoonet energiatarbimise jälgimise süsteemiga, kasutades olemasolevaid ja paigaldades vajadusel uusi sensoreid. Nendele sensoritele hangitakse andmete kogumiseks, säilitamiseks ja visualiseerimiseks vajalik tehniline lahendus ning selle kasutusõigus vähemalt kolmeks aastaks. Tegevuste raames liidetakse esmalt EMSiga Elva Gümnaasium, Elva lasteaed Murumuna, Konguta lasteaed-algkool, Elva Gümnaasiumi Tartu mnt kool ja Elva vallamaja. 

Elva linna Palu tee 28a detailplaneering tuleb avalikule väljapanekule 

Elva Vallavalitsuse 16. juuli korraldusega nr 570 võeti vastu Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering. 

Planeeringuala (0,9 ha) asub Elva linnas Verevi asumis Palu tee äärsel alal. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 5. augustist 19. augustini Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn). Igal isikul on avaliku väljapaneku jooksul õigus esitada planeeringu kohta arvamusi. 

Planeeringuga saab tutvuda vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas ja valla kodulehel, SIIN

Arvamusi oodatakse e-aadressil elva@elva.ee

TURISM

Valla turismijuht Hemminki Otstavel: olen südames soovinud alati töötada turismialal 

Seni europrojektidega ja kultuurivaldkonnas töötanud Hemminki ütleb, et ta on alati mõelnud töötamisest turismialal ning on siiani kogu aeg oodanud tööd, kuhu igal hommikul hea meelega minna. Ta usub, et on selle leidnud just Elva vallas. 

Seni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnas kultuuriteenistuse peaspetsialistina töötanud Hemminki tegeles kultuurivaldkonna arengute, kultuuriinimestega suhtlemise, organisatsioonide ja nende nõustamise ning projektitaotlustega. „Peale selle aitasin korraldada infopäevi ja seminare, samuti tegin tihedat koostööd kultuuripealinnameeskonnaga.“ 

Miks otsustas Hemminki aga just Elva valla turismijuhi töökohale kandideerida? „Vabal ajal meeldib mulle reisida ning olen alati erinevates riikides käies mõelnud, et tahaksin kunagi turismialal tööd teha. See töö ja valdkond kuidagi kutsusid mind ja see tunduski mulle täpselt see, mida olen otsinud,“ kirjeldab Hemminki. Ta lisab kiirelt, et muidugi saab see tema jaoks olema väljakutse, kuid ta on väga põnevil ja ootab juba, et saaks alustada. 

Hemminki peab oma tugevusteks positiivset ellusuhtumist ja töökust. „Samuti ei karda ma tunnistada, kui ma midagi ei tea, sest siis teen ma selle nimel tööd, et teaksin.“ 

Meie looduskeskkond kutsub 

Hemminki arvates on tal turismijuhina suurim väljakutse valla ühtne areng, et kõik piirkonnad tunneksid end kaasatuna. „Arusaadav on, et Elva linn on siinse piirkonna tõmbekeskus, kuid olulised ja erilised on ka teised piirkonnad.“ 

Tema arvates on Elva valla üks suurimaid plusse kaunis looduskeskkond, mis pakub rõõmu ja huvi nii siinsetele elanikele kui ka turistidele. „Kaks aastat tagasi, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja ning kui võtsin selle raames inimesi vastu, nägin, mida inimesed Eestisse vaatama ja otsima tulevad. Seega peame vallana rõhuma oma tugevustele, sh looduskeskkonnale.“ 

Hemminki näeb, et Elva vald on suurepärane koht ka sporditurismiga tegelemiseks ja selle arendamiseks. „Arvan, et selles valdkonnas on arengukohti palju ja see töötab siin hästi. Samuti tuleb osata ära kasutada neid suurüritusi, mida meil tehakse, näiteks Rally Estonia,“ lisab ta.  

Sel aastal on Hemminki võtnud endale eesmärgi koondada Elva valla turismiinfo, tegeleda veebikeskkonnaga ning ingliskeelse info loomise ja toimetamisega.  

Läbinisti tartlane 

Hemminki on kogu oma elu elanud Tartus ning põhikoolis õppis ta Tartu Tamme Gümnaasiumis, misjärel suundus õppima Hugo Treffneri Gümnaasiumisse. „Pärast seda asusin Tartu Ülikoolis õppima avalikku haldust ja rahvusvahelisi suhteid ning kui bakalaureus sai lõpetatud, läksin tööle ülikooli, kus tegelesin erinevate europrojektide ja nende juhtimisega.“ 

Magistriõpingud otsustas Hemminki teha pärast aastast töötamist samuti Tartu Ülikoolis, Euroopa Liidu ja Venemaa uuringute õppekaval. „Seal oli väga rahvusvaheline seltskond ja kohalikuna oli see väga äge,“ räägib ta põnevusega. 

Magistriõpingute ajal suundus ta tööle Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda, kus töötas kuni siiani kultuuriteenistuse peaspetsialistina. 

Hemminki asub Elva valla turismijuhi töökohale täiskohaga tööle 5. augustil. Temaga saab ühendust e-aadressil hemminki.otstavel@elva.ee

VARIA

Milline on korrektne postkast? Omniva näpunäited 

Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas postkast suudab „teenindada" praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti, millest kõik ei vasta nõuetele ning mis teevad kirjakandja töö raskeks, kui mitte võimatuks. 

Korrektsed postkastid teevad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel Sinu postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed mõõtmed on 25x35x6 cm, kuid soovituslik on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Postkasti postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2x23 cm. Lisaks võiks postkast olla pealt täidetav, et vältida saadetise kokku murdmist ja lukustatav, et tagada saadetise turvalist säilimist. 

Postkasti paigaldamisel jälgi, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks vaba takistustest (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkast olema juurdepääsetav hoolimata kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast lehekannet. 

Oluline on ka, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada posti toomine neile ettevõtetele, kes postkasti kasutavad. 

Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma välisust avamata. Juhul, kui postkastid on paigaldatud trepikotta võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega. 

Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on hea tava paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus keelduda postkasti teenindamast oma turvalisuse tagamiseks. 

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada asjaoluga, et oleks tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema ka aastaringne ligipääs postkastile ning teehooldustööde teostamine. Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud küla ja talu nimi. 

Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud. 

 

Kas oled juba Shell Helix Rally Estonia Elva linnakatse videot näinud?

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

 

Instagram

 

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.07-21.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.07.–21.07.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 KULTUUR

Hea ettevõtja või ettevõtlik inimene, registreeru Elva Elamusfestivalile! 

Elva Elamusfestivali on kogukonnafestival, kus kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma tooteid ja teenuseid. Peale selle toimub huvialamess, et lapsed ja vanemad saaks tutvuda ja valida peagi algavaks kooliaastaks vabaajaveetmise võimalusi. Festivalil on kultuuriprogramm kahel laval: noortelaval astuvad üles erinevad noortekollektiivid ning pealaval lõpetab õhtu ansambel Black Velvet. 

Elva Elamusfestivali reklaamitakse Elva valla kommunikatsioonikanalites, raadiotest Elmar ja Kuku ning Tartu linnas kaubanduskeskuste LED-ekraanidel. Seega põhjuseid, et pakkuda oma ettevõtte elamusi, on palju! 

Ootame kõiki kohalikke ettevõtteid ja huvikoole registreeruma SIIN

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval korraldasid abivallavanem Marika Saar, osakonna juhataja Milvi Sepp ja õigusnõunik töövestlusi lastekaitsespetsialisti ametikohale kandideerinud kandidaatidega. Loodetavasti leiame suurepärase inimese oma meeskonda juba õige pea!  

SPORT

Kolmapäeval, 17. juulil toimus Elva spordihoone pidulik üritus, kus nurgakivi kapsli asetasid sportlased Kristjan Ilves ja Roland Lessing. 

Vallavanem Toomas Järveoja ning KRC Ehituse juhatuse liige ja tegevjuht Siim Kroodo rääkisid, et ehitus kulgeb plaanipäraselt ning kõigil on hea meel, et spordihoonega luuakse kogu Elva vallale juurde kvaliteetsed sportimistingimused. 

„Elva sportlased on olnud väga edukad ning toonud Elvale palju kuulsust, alustades kas või Erika Salumäest, kes on kahekordne olümpiavõitja trekisõidus. Loodetavasti aitab uus spordihoone uute ja ka praeguste sporditähtede edule veelgi kaasa," ütles Toomas Järveoja. 

Kristjan Ilves ja Roland Lessing võistlesid kahe kodanikuga korvpallis, et selgitada välja Elva spordihoone eluaegse priipääsme võitja. Kuna Martin Järveoja ei saanud üritusel osaleda, loositi üritusele tulnute seast välja kaks inimest, kes said võimaluse proovida oma kätt korvpallis. 

Loosi tahtel said korvpallivõistlusel oma õnne proovida KRC ehituse projektijuht Jegor Šurmin ja kauaaegne jalgrattatreener Jüri Kalmus, kellest viimane andis võimaluse võistelda edasi Elva Gümnaasiumi direktorile Tarmo Postile, kes ka lõpuks eluaegse priipääsme spordihoonesse endale võitis. 

Üritusel esialgu osalema pidanud Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja ei saanud kahjuks töökohustuste tõttu üritusele tulla, kuid edastas oma tervitused kõigile video teel ning lubas spordihoone avamisel kindlasti kohal olla. 

Nurgakivi kapslisse pandi Tartu Postimees, Elva valla leht, Elva Postipoisi viimane number, ehitusdokumendid, kohapeal tehtud fotod, spordiklubide meened ja üheeurone münt. 

Spordihoone valmimistähtaeg on 30. juuni 2020. 

Rohkem infot spordihoone projekti kohta leiad SIIT

Üritusel toimunust saad aimu ka Elva valla Instagrami kontolt, kust leiab ürituse videod: https://www.instagram.com/elvavald/ 

Ürituse kohta leiad rohkem fotosid SIIT

Fotod: Kayvo Kroon

 

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus suunab määruse eelnõu "Koerte ja kasside pidamise eeskiri Elva vallas" avalikule konsultatsioonile.

Koerte ja kasside pidamise uue eeskirja koostamise vajadus tuleneb eelkõige sellest, et ühtlustada Elva vallaks ühinenud omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla haldusterritooriumil. 

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koera, kassi või teisi lemmikloomi. Eeslnõu eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju ja viia need vastavusse kehtiva õigusega. 

Vallas peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Eeskirja kohaselt peetakse Elva vallas koerte, kasside ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestust lemmikloomaregistris www.llr.ee ning selleks asutatakse vallas vastav andmekogu.

Kogu eeskirja eelnõud saate lugeda SIIT ning seletuskirja SIIT.

Küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 1. augustiks. Ettepaneku saate esitada SIIN või saata oma ettepaneku(d) e-aadressile elva@elva.ee.

 

KOGUKOND

Neljapäeval, 18. juulil osales abivallavanem Marika Saar Elva kohvikutepäeva tegijate kohtumisel, et anda üle tänusõnad Elva valla esindusürituse korraldamise eest! Elva kohvikutepäeval saavad kokku maitseelamused, meelelahutus ja isetegemisrõõm. Järgmisel aastal oodatakse kõiki taas Elvasse kohvikutepäevale ja seda 11. juulil 2020.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.07-14.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.07.–14.07.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

KULTUUR

Teisipäeval, 9. juulil toimus koosolek Elva valla kultuuritöötajatega, et rääkida selle aasta Elva Elamusfestival korraldusest. 

Elva Elamusfestivali näol on tegemist kogukonna festivaliga, kus kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma tooteid ja teenuseid. Peale selle toimub huvialamess, et lapsed ja vanemad saaks tutvuda ja valida peagi algavaks kooliaastaks vabaajaveetmise võimalusi. Festivalil on kultuuriprogramm kahel laval: noortelaval astuvad üles erinevad noortekollektiivid ning pealaval lõpetab õhtu ansambel Black Velvet. 

Ootame kõiki kohalikke ettevõtteid ja huvikoole registreeruma SIIN VORMIL

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 8. juulil osalesid Heiki Hansen ja Jaanika Saar Turuplatsi pargi projekteerimise koosolekul.  

Koosolekul vaadati läbi projekteerija pakutud lahendused platsi funktsionaalsemaks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks ning lepiti kokku, et 5. augustil kell 18 toimub Turuplatsi pargi tutvustus ja avalik arutelu Elva vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva). 

Turuplatsi pargi rekonstrueerimisprojekti koostamise ülesanne on parandada olemasoleva pargi funktsionaalsust. Bussipeatuste kolimine Kesk tänavalt Jaani tänavale on oluliselt elavdanud pargis viibijate ja seda läbivate inimeste hulka. Praegune turu lahendus ei rahulda ostjate ja müüjate vajadusi. Lastel on pargis vähe tegevusi ning istumisvõimalused on kasinad.  

Projektiga lahendatakse müügituru paiknemine ja paviljonide kujundus. Ala kavandatakse pargi lääneküljele puudevilusse. Lastele mõeldud olemasolevat mänguala laiendatakse ning lisatakse uusi atraktsioone. Pargi põhjaosasse kavandatakse üks lisamänguala, mille servas paiknev praegune turulettide sein ehitatakse osaliselt ümber mänguseinaks. Projektiga lahendatakse ära ka bussiootepaviljoni kujundus, lisatakse istepinke ning rikastatakse haljastust. 

Projekti kohta saab rohkem lugeda valla kodulehelt.

JUHTIMINE

Teisipäeval, 9. juulil osales Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas. Vallavolikogu istung toimub 15. juulil algusega kell 16. Istungi päevakorras on seekord üks eelnõu, „Rannu alevikus soojusenergia tootmine ja valla hoonetele soojuse ostmine". 

Otsusega annab volikogu vallavalitsusele õiguse korraldada riigihange Rannu alevikus asuvatele valla hoonetele soojusenergia ostmiseks ja asula kaugküttesüsteemi taastamiseks. 

Praegu on valla hoonetes põlevkiviõlil töötavad lokaalkatlad. Eesmärk on üle minna keskkonnasõbralikumale kütmisviisile ja loobuda põlevkiviõlist, mis tekitab lõhnaprobleeme hoonetes. 

Volikogu otsus ei kirjuta pakkujatele ette, milline konkreetne küttelahendus saab asulas tulevikus olema, kõige määravamaks saab hankes olema pakutava soojuse hind. 

Volikogu istungi materjalidega saad tutvuda SIIN

Volikogu istungi ülekannet saab istungi ajal jälgida SIIN.

E-TEENUSED

Esmaspäeval, 8. juulil osalesid Liis Lehiste, Margit Kink ja Kaisa-Karoliina Kokk Tartus kohtumisel SPOKU esindajatega. Elva Vallavalitsus võtab kasutusele uue taotluste esitamise ja menetlemise süsteemi SPOKU, mis võimaldab kiirendada taotluste menetlusprotsessi. Kohtumisel vaadati üle teenistujate tehtud vormid ning arutati süsteemi kasutuselevõtu järgmisi samme. 

 

KOGUKOND

Möödunud nädalavahetusel toimus Elvas kohvikutepäev ja Shell Helix Rally Estonia Elva linnakatse. Siin väike galerii möödunud nädalavahetuse toredatest hetkedest.

Rohkem fotosid leiate Elva valla kodulehelt.

Fotod: Jaak Jänes / Elva Vallavalitsus

 

Augusti lõpus alustab täiskohal tööd valla spordijuht Madis Šumanov. Madis ütleb iseenda kohta, et talle meeldivad väljakutsed ning kõik mis sellega kaasneb, sealhulgas katsetamine ja uute projektide väljatöötamine. Samuti loodab ta sisimas leida endale elukoha just Elva vallas.

Madis on pärit Viru-Nigula vallas asuvast Mahu külast, kus tema tee viis edasi Rakvere Eragümnaasiumi 7. klassi. Põhikooli lõpus kolis Madise perekond Rakverre ja pärast seda kolis ta Tallinna ja läks õppima Tallinna Tehnikaülikooli avalikku haldust.

Madis on suurema osa oma elust olnud seotud korvpalliga. Peale gümnaasiumi lõppu värbas TTÜ ta oma korvpallimeeskonda. „Seejärel läksin kaheks aastaks Saksamaale korvpalli mängima, enne Eestisse tagasitulekut mängisin ka Kreekas," räägib Madis. Siis asus ta mängima Rakvere korvpalliklubis Tarvas. „Hooaja lõpus pakuti mulle juba mänedžeri kohta ning hiljem asusin tööle Eesti Korvpalliliidus, kus olen töötanud tänaseni ehk kokku kaks aastat."

Korvpallurikarjäär välismaal takistas Madisel ülikooli lõpetamast, kuid 2011.–2013. aastal mängis välismaal vähe eestlasi ning soov avastada ka seda maailma oli väga suur. „Seesuguseid võimalusi ei avanenud eriti ja seega haarasin võimalusest kinni. Kindlasti on mul plaan minna uuesti õppima," sõnab Madis.

Korvpalliliidus on praegu veel Madise juhtida seitse koondist, peale selle veel ka Audentese Spordigümnaasiumi poiste ja tüdrukute kaks võistkonda. Madis usub, et selles valdkonnas töötamine on andnud talle õiged kogemused ja kontaktid selleks, et teha head tööd spordijuhi töökohal. „Kuigi suur osa minu elust on olnud seotud korvpalliga, olen proovinud ka jalgpalli, judot, hokit ja joogat – seega oskan spordialadele kindlasti erinevatest vajalikest nurkadest läheneda."

Elva vallas seisab ees mitmeid väljakutseid

Madis näeb Elva vallas mitut suurt ülesannet: sealhulgas spordihoone projekti lõpuleviimine, valla spordiobjektidest ülevaate tegemine ja muidugi üsna pea kätte jõudva Elva spordikuu korraldamine. „Kogukonna liitmine on samuti üks suur ülesanne, sest vallas on palju keskusi, kellel kõigil peaks spordivaldkonnas olema oma hääl ja võimalus tegutseda võrdsetes oludes." Madis soovib, et kõik valla noored leiaksid ka tee tulevasse uude spordihoonesse, et kõigil oleks võimalus kvaliteetsetes tingimustes sporti teha.

„Kindlasti seisab minu ees väljakutse, kuidas saada liikuma need noored, kes ütlevad praegu spordile absoluutse ei. Kuidas leida see tasakaal nutimaailma ja mõne potentsiaalselt huvipakkuva spordiala vahel?" mõtiskleb Madis ja lisab, et see saab kindlasti olema üks tema eesmärkidest – proovida tuua võimalikult palju noori mõne spordiala juurde. „Mina alustasin reaalsete treeningutega Aivo Erkmaa käe all Rakveres 15-aastaselt ja seega tean ma hästi, mida tähendab n-ö hilja alustada. Kuid ka nii on võimalik kaugele jõuda."

Madise arvates on Elva vallas suurt väljakutset pakkuv seegi, et majutusvõimalusi on vähe. „Kui soovime erinevatel aladel korraldada laagreid või lasta neid siin korraldada, siis praegu on esimene küsimus, et kus neid inimesi majutada?" räägib Madis ja lisab, et juba praegu tunnevad inimesed uue spordihoone vastu huvi ning olemas on soov siin laagreid korraldada. „Huvi Elva vastu on väga tore, kuid peame välja mõtlema, kuidas täita nende inimeste ootusi, kes soovivad siia treenima tulla."

Kirg spordi vastu maast madalast

Kuid kuidas sai Madise kirg korvpalli ja spordi vastu üldse alguse? „Maakodus ehk siis Mahus pani vanaisa mulle peaaegu kohe korvpallirõnga üles. Pärast seda olen üsna palju omal käel treeninud ja mänginud. Olen mänginud nii koos sõpradega, aga harrastanud ka üksinda tänavakorvpalli mängimist, sest mängupartnereid polnud," kirjeldab ta. Peale selle on proovinud Madis mängida jalgpalli, hokit ja tegelenud judoga kuni kollase vööni välja. Samuti tunneb Madis huvi näitlemise ja lavavõitluse kaskadööritöö vastu. „Viimati osalesin kaskadöörina Cesise ehk Võnnu lahingu taaslavastusel, mida väisasid kümned tuhanded inimesed, sh Eesti ja Läti presidendid."

„Korvpall oli aga see, mis mind kutsus. Jalgrattasporti on minusugusel pikal mehel raske teha (Madis on 2,07 m pikk) ja muud spordialad ikkagi polnud minu jaoks need õiged." Madise sõnul tuleb aga kindlasti erinevaid alasid proovida ja nii tuleb lasta ka noortel katsetamise käigus leida endale see õige ala.

Praegu Tallinnas elav Madis otsib endale kodu Elvas, kuid seni ei ole õnnestunud tal veel midagi sobivat leida. „Minu esimene siht ja soov on leida elukoht ikkagi Elvas või vallas, alles seejärel vaataksin Tartu suunas." Madise sõnul on talle maal kasvanud inimesena oluline, et ka tema praegu kahe ja poole aastane poeg saaks kasvada ja nautida just maapiirkonna võlusid.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri: 1.07–7.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.07.–7.07.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR

Neljapäeval, 4. juulil osales Marika Saar Vabariigi Presidendi kutsel laulu- ja tantsupeo tänuüritusel. 

Laupäeval, 6. juulil osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar ja Kertu Vuks laulu- ja tantsupeo rongkäigus.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 3. juulil kohtusid Heiki Hansen ja Mikk Järv Eesti Andmesidevõrgu esindajatega. Eesti Andmesidevõrk on tänaseks lõpetanud liitumistaotluste vastuvõtmise ja hakkab peagi projekteerima ja ehitama kiire interneti ühendusi. Arutati valguskaabli ühenduskohti, piiranguid ja muid tingimusi, mida tuleb ehitusega seoses arvestada.  

Neljapäeval, 4. juulil toimus Elva spordihoone ehituskoosolek. Tänaseks on paigaldatud vundamendivaiad ja esimesed hoone talad ning toimub müüriladumine. Edasi jätkub töö välisseinte talade paigaldamisega. Ehitus on graafikus ning hoone karp on plaanis kinniseks saada septembriks. 

PLANEERING

Teisipäeval, 2. juulil osalesid üldplaneeringu juhtrühma koosolekul Heiki Hansen, Mikk Järv, Maarika Uprus, Kristjan Vilu, Kullo Laos, Allan Allik ja Jaanika Saar. Arutati Maanteeameti poolt üldplaneeringule saadetud riigiteede kitsenduste, sh tänava ja riigitee kaitsevööndi vähendamise ja suurendamise ettepanekuid.  

VALLAMAJANDUS

Riigihangete registris avaldati riigihange kütteõli ja täishooldusteenuse ostmiseks vallaobjektidele Aakres, Kongutas ja Rannus kahel talveperioodil. Pakkumusi oodatakse 6. augustiks. 

KOGUKOND

Elva vald korraldab konkursi “Elva valla kaunis kodu 2019” 

Elva Vallavalitsus kutsub kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvat kaunist kodu ja aeda ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2019" konkursile. Sellel aastal saab konkursile esitada kandidaate neljas kategoorias: 

  • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu); 
  • Kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum); 
  • Kaunis ehitis (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja vmt, tööstushoone või hoonete kompleks, kauplus, vaatetorn jms); 
  • Kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park või väljak vms). 

Komisjon vaatab laekunud objektid üle ning lepib kodude omanikega kokku nende külastamise. Hindamisel arvestatakse järgmist: 

  • Terviklikku ruumimõju s.o ansamblilisus, harmoonilisus või kontrastsus, lahenduse idee originaalsus, funktsionaalsus, omapärast tulenevate võimaluste nutikas kasutus; 
  • Üldist heakorda s.o kinnistu ja hoonestuse korrastatuse ning juurdepääsuteede seisund; 
  • Haljastuse lahendust s.o muru, lillede, ilupuude ja – põõsaste valik, kompositsioon; 
  • Väikevormide lahendust s.o lipumasti, skulptuuride, piirdeaedade ja väravate, väikehoonete (lehtlad), mänguväljakute, basseinide, välisvalgustuse jms olemasolu, seisukord ning ruumipaigutus. 

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, infolehes, Facebooki lehel ning Elva valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2019. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2020" maakondlikku vooru. 

Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 30. augustiks e-aadressil elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu", saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-maili aadressi ning telefoni numbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada.  Teavita ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest. 

VARIA

Elva Kesk tänav sai endale asfaltrüü

Täna, 4. juuli öösel teostati Elva raudteejaama juures asfalteerimistöid, mis tähendab, et kogu Elva Kesk tänav on tänaseks saanud asfaltkatte. Siiski ootavad keerulisemad tööd alles ees.

Eelmisel ja üle-eelmisel nädalal tegeleti Kesk tänaval aktiivselt asfaldi aluskihi paigaldamisega ning nüüdseks on tänav saanud ka teise asfaldikihi. Ehitajad pingutasid, et Shell Helix Rally Estonia Elva linnakatse ajaks oleks Kesk tänav kindlasti asfalteeritud.

Elva vallavanem Toomas Järveoja avaldas heameelt, et ehitaja on töödega graafikus püsinud. „Oleme ehitustöid saanud jälgida päris lähedalt ning rõõm on olnud näha, et töid teostatakse graafiku järgi. Järgmiste tööde puhul on kindlasti juba ka linnarahvale konkreetsemalt näha arenguid ja seda, et tänavapilt ja kogu linnasüda muutub aina kaunimaks,“ ütles Järveoja.

RTS Infraehituse objektijuht Kristen Veibri ütles, et kuigi osa tööst on tehtud, ootab väga palju alles ees, sealhulgas erinevate detailidega töötamine. „Nüüd tuleb paigaldada suures mahus kivisillutist,“ sõnas Veibri. Peale seda saab ette võtta Kesk tänava ja pargi alale kavandatud pinkide, mänguväljakute, taimestiku, tänavavalgustuse jms rajamise.

Tema sõnul ootab ka Arbi järveäärne ala mahukamate ehitustööde tegemist. „Tänaseks oleme jõudnud terrassi tarbeks paigaldada vaiad ning tegemises on metallkarkass ja sellele rajatav puit-terrass. Sinna peale paigutatakse veel omakorda erinevad linnaruumi kujundavad elemendid,“ kirjeldas Veibri.

Kesk tänava ja selle lähiümbruse ehitustööde tähtaeg on 29.10.2019.

Riigihange „Elva Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimine“ kuulutati välja eelmise aasta septembris. Pakkumuse esitasid kaheksa ettevõtet. Parimaks pakkumuseks osutus OÜ RTS Infraehitus ja Wesico Project OÜ ühispakkumus summas 2 662 537, 56 eurot ilma käibemaksuta.

Elva linnasüdame ajakohastamise projekti, ehitustööde ning nende kulgemise kohta saab lähemalt lugeda Elva valla blogist aadressil blogi.elva.ee.

Elva linnasüdame ajakohastamise projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist, toetuse suurus on 1 010 000,60 eurot.

/Foto: Kayvo Kroon/

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 11-15
Elemente lehe kohta 5
of 17
Esmaspäev,  14 . oktoober 2019 kogu päev: Mare Tamm osaleb KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval kell 8.30  VOLIS-e  koolitus kaasava eelarve hääletuste
Esmaspäev, 7. oktoober 2019 Kogu päev :  Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste õppereisil Pärnu  Õppenõustamiskeskuses Kell 10-12  Maano  Koemets
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4