Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.09-6.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.09.–6.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 1. oktoobril osales Mare Tamm Elva raamatukogude nõukogu väljasõidu koosolekul. Koosolek toimus väljasõiduga Hellenurme, Aakre ja Rõngu Raamatukogudesse. Tutvuti kogude juhtide ja majade igapäevaeluga. Aruteludes vahetati mõtteid külastajate teenindamise ja piirkondlike eripärade üle. 

 

Elva Vallavalitsus tunnustas silmapaistvaid haridustegijaid

4. oktoobril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla silmapaistvate haridustegijate tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias.

Elva valla 2019. aasta noorõpetaja tiitli sai Mari-Liis Kurvits Elva Huviala- ja Koolituskeskusest. Peale selle pälvisid tunnustuse Gerda-Liis Kuusk Elva Gümnaasiumist ja Paula Luks Puhja Koolist.

Aasta kooliõpetaja tiitli omistas Riin Saadjärv Puhja Koolist. Peale selle pälvisid tunnustuse Astrid Külaots Konguta Koolist, Geil Siim ja Ilme Mõttus Elva Gümnaasiumist, Lea Pung Valguta Lasteaed-Algkoolist ja Relika Kalbus Palupera Põhikoolist.

Aasta klassijuhataja 2019 laureaat on Cati Krillo Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvis ka Ruth Luts Puhja Koolist. 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Karin Pastarus Rõngu Lasteaed Pihlakobar Hellenurme rühmast. Peale selle pälvisid tunnustuse Hanna-Liisa Tamm Konguta Koolist, Katrin Kuusk Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Kristiina Jurken ja Signe Saarniit Elva Lasteaiast Murumuna, Margit Kremer Elva Lasteaed Õnneseen Peedu majast, Nele Mägi Rannu Lasteaiast, Tairi Paumets Elva Järve Lasteaiast.

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Tiit Veigel Elva Muusikakoolist. Tunnustuse pälvisid ka Arvet Silk Palupera Põhikoolist, Janno Reinomägi Puhja Koolist, Margit Thomson Elva Spordiliidust, Taimur Treier Konguta ja Palupera koolidest ning Teele Kosk Rannu Pere- ja Noortekeskusest.

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Erle Põder Rõngu Lasteaiast Pihlakobar. 

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Heli Rähni Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvisid ka Elle Salo Puhja Koolist, Helle Kallas Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Liis Org Elva Lasteaiast Murumuna, Marju Hurt Rõngu Lasteaiast Pihlakobar, Piia Tõldsepp Rannu Lasteaiast ning Vilma Pabbo Konguta Koolist.

Aasta hariduse sõbra laureaat on Jaana Unt ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond Elva valla haridusasutuste toetamise eest. Aasta sõbra nominentideks nimetati veel Eva Ojakivi Elva Gümnaasiumis rahvusvaheliste õpilasvahetuste projektide eestvedamise eest, Eve Saumets Elva Gümnaasiumi mitmekülgse arendustegevuse eest, Kadri Joost  Elva Lasteaed Murumuna uuendusmeelse ja kaasava juhtimise eest, Martin Junna Improteater Ruutu10 tegevusega Elva Gümnaasiumi õppetöö  mitmekesistamise eest, Piret Tatunts nõustamise ja toetamise eest kaasava hariduse rakendamisel Elva valla haridusasutustes ning Aide Raal Rannu Kooli hoolekogu tulemusliku juhtimise eest.

Elva valla aasta hariduse teo laureaat on Aigi Kapten aiandusprojekti „Söödav iluaed" loomise eest Õnneseene lasteaias. Hariduse teo nominendid olid ka Tiiu Rohtla Teadlaste öö korraldamise eest Palupera Põhikoolis, Tarmo Post Elva Gümnaasiumi vabariiklikul konkursil Aasta Kool 2019 kolmanda koha saavutamise eest, Kristiina Jurken programmi „Roheline kool" algatamise ja eestvedamise eest Murumuna Lasteaias, Riin Massur Puhja Kooli aastaraamatu koostamise eest, Liisi Lehtveer ja Hanna-Liisa Tamm Konguta Kooli „Teeme ära!"  talgute korraldamise eest. 

Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles tänuüritusel, et valla peamine arenguprioriteet on elanike arvu kasv ja väga hea elukeskkond. „Ilma korraliku ja kodulähedase koolivõrguta seda eesmärki ei saavuta. Iga kool ja iga hariduses töötav inimene on vallale väga oluline," sõnas ta.

Ta lisas, et õpetaja töö väärtustamisel on sügavam sisu. „Õpetaja hoiakud, arvamused ja väärtushinnangud jõuavad iga päev Elva valla lasteni ning kuna meie vallas ei ole ülikooli ega kutsehariduskooli, peame leppima, et noored lähevad seda taset omandama väljapoole meie valda." Koemetsa sõnul ongi seda olulisem, et lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis õpetataks lapsi väärtustama oma kodukoha loodust, inimesi ja siin pakutavaid võimalusi tööks ja elamiseks. „Meie valla õpetajad teevad väärt tööd ning väärivad igati esiletõstmist ja tunnustamist."

Elva abivallavanem Marika Saar avaldas siirast heameelt, et haridustegijate tunnustamiseks esitati arvukalt kandidaate. „See näitab, et meie õpetajad on silmapaistvad, väärtustavad enesearengut ja õppimist. Just isikliku eeskujuga innustavad õpetajad õpilasi kõige enam olema head inimesed ning loodetavasti valib järjest enam noori tulevaseks elukutseks just õpetaja ameti."

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 50 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Õhtut juhtisid Janno Puusepp ja Anne-Mai Tevahi loomingulisest ühendusest Must JaAm, kitarril saatis Jaagup Jürgel. Muusikalist meeleolu pakkus ansambel Ska Faktor. 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 2. oktoobril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna väljasõit Viljandi Linnavalitsusse. Viljandi linna abilinnapea Janika Gedvil, sotsiaalameti juhataja Livia Kask ning valla sotsiaalvaldkonna ametnikud võtsid meid vastu Sakala keskuses.  

Kohtumine algas ringkäiguga Viljandi Päevakeskuses, mis on Viljandi linna munitsipaalomandisse kuuluv asutus ning tegutseb alates 2016. aastast Sakala Keskuse II korrusel. Päevakeskuses tutvustati meile ruume ja laialdasi huvitegevuse võimalusi. Eakate huvialast tegevust organiseerib täiskohaga huvitegevuse juht. Päevakeskus osutab koduteenust, sotsiaaltransporditeenust ja varjupaigateenust. Päevakeskuse kaasabil saavad abivajajad endale koju tellida sooja sööki. Alates 2018. aasta algusest alustas päevakeskuses tööd laste ja perede osakond, mille põhieesmärk on tugispetsialistide pakutavate teenuste pakkumine Viljandi linna koolieelsetele lasteasutustele ja põhikoolidele. 

Livia Kask tegi ettekande Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti tööst ja korraldatavatest sotsiaalteenustest. Ühises vestlusringis arutasime erinevaid sotsiaalvaldkonna probleeme ja häid praktikaid.  

Päeva teises osas külastasime SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskust ning alkoholitarvitamise häirete ravi teenistust.  Sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärk on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine. Alkoholitarvitamise häire ravi teenust osutatakse programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.  Ravile tulekuks on vaja tahtmist oma probleemiga tegelemiseks, saatekirja ei ole vaja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele. 

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 30. septembrist 2. oktoobrini osales Mikk Järv Act Now projekti koosolekul Taanis. 

Act Now juhtrühma koosolek toimus Taanis, kus samal ajal toimus ka 100% kliimaneutraalsuse konverents. Kui Euroopa riigid koos Eestiga on võtnud eesmärgi saada 2050. Aastaks kliimaneutraalseks, siis on Sonderborgi eesmärk saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2029.  

Act Now juhtrühma koosolekul arutati seni tehtu üle ning vaadati üle projekti ajakava. Praeguseks on Elva ja veel kaks linna jõudnud paigaldada ka energiamonitoorimise seadmed. Elva vallas on need paigaldatud Elva Murumuna lasteaeda, Elva Gümnaasiumisse, Elva Tartu mnt kooli, Konguta Kooli ning Elva vallamajja. Kuna seadmete soetushind tuli soodsam, saame paigaldada veel mitmele hoonele vastavad energiajälgimise seadmed, mis mõõdavad ruumis süsihappegaasi (CO2) taset, temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, hoone ja seadme elektritarbimist.  

Projekti raames analüüsitakse ka tehtud otsuste mõju ja seda, milline võiks olla sisend tuleviku otsustesse hoonete energiatõhususe ajakohastamisel. Tegemist on Interreg projektiga, kuhu kuuluvad linnad Läänemere Balti regiooni riikidest. Projekti eestvedaja on Saksamaa. Projekt kestab 2020. aasta lõpuni. 

Teisipäeval, 1. oktoobril osalesid Allan Allik, Maarika Uprus ja Jaanika Saar üldplaneeringu töötoas Viljandis. Seekordses seminar-töötoas arutati asustuse arengute suunamisest ja transpordivõrguga seotud küsimusi ning kitsaskohti.  

Asustuse planeerimise suunamisel üldplaneeringus andis arhitekt Raul Järg kuus üldist soovitust: 

 • Tunnistada rahvastiku kahanemist ja arvestada sellega; 
 • arvestada olemasolevate väärtustega; 
 • määratleda olulised piirkonnad ja hooned (arhitektuurikonkursside vajadus); 
 • tagada mitmekesised liikuvusviisid (autod ei ole prioriteet); 
 • suunata asustuse kavandamist (mitte eelistada arendusi põllumaale); 
 • pöörata tähelepanu keskuste tugevdamisele (mittemõõdetavad väärtused so esteetilisus, emotsioon). 

Liikuvuse suunamiseks ja olemasoleva olukorra parandamiseks piisab ka vähestest eelarvelistest vahenditest. Teema algataja tõi näiteks võimaluse kujundada markeerimistöödega ümber ala, mis oli varem jalgsi liiklejatele ebamugav. 

Käsitleti ka pärandite teemat üldplaneeringutes. Muinsuskaitsespetsialist Leele Välja tõi esile pärandi tähtsuse kuvandi loomisel asulast. See aitab alles hoida ka kogukondlikke väärtusi ja mälu. Näiteks maapiirkonnas aitavad väärtuslikku miljööd luua külatüübid, ajaloolised kirikukülad või mõisasüdamed. Ekslikult arvatakse, et miljööalade määramine toob piiranguid ja takistab arengut, kuid tegelikkuses on see vastupidine. Väärtuslik miljöö rikastab piirkonda ning toob uusi elanikke ja ettevõtlust.  

 

Teisipäeval osales Kertu Vuks SPARK demokeskuses uue energia- ja kliimakava “Tartu Energia 2030+” tegevuskava esitlusel. Tartu Energia 2030+ on oluline Tartu edasist kestlikku arengut suunav kava, mille laiem eesmärk on vähendada Tartu linnas CO2 emissiooni 2030. aastaks vähemalt 40% ja kaasata selle ambitsiooni täitmisse ka linlased ja kohalikud organisatsioonid. Energia- ja kliimakavas hinnatakse uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju Tartu linna arengule, sõnastatakse säästva energiatarbimise regulatsioon ja standardid. Samuti jälgitakse üleilmset arengut Tartu kontekstis ja püütakse hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja planeedi kliimale.  

 

Kolmapäeval, 2. oktoobril osales Kertu Vuks Raadio Elmari lastesaates, tutvustades Tartumaa noortele suunatud äriideede konkurssi Välk. Välk on kõigile kuni 20-aastastele Tartumaa noortele mõeldud konkurss, mille eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriidee edasiarendamise kogemust. Konkursi kolm parimat saavad oma ideesid esitleda 2020. Aasta jaanuaris StartupDay-l. Loe rohkem: http://www.noortevälk.ee 

Kuula saadet Raadio Elmari kodulehelt.

Neljapäeval, 3. oktoobril osales Kertu Vuks üleriigilise transpordi ja liikuvuse arengukava koostamise töörühma seminaril Tartus. Tegemist on üleriigilise arengukava koostamise protsessiga, mis on tänaseks jõudnud piirkondlike seminarideni. Sel korral andsid Tartu Linnavalitsuse esindajad ülevaate kergliiklusteede ja jalgrattakasutuse edendamise arengutest Tartus. Põnevaid arutelusid pakkus Maanteeameti korraldatud liiklusseaduse värskendamise teemaline töötuba ning päeva lõpetas taristu- ja transpordivaldkonna riiklike investeeringuid kavandav investeerimismäng.  

 

Neljapäeval osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen,  Maarika Uprus ja Jaanika Saar tervisekeskuse detailplaneeringu koosolekul. 

Kohtumisel arutati koos Tartumaa Tervisekeskuse OÜ esindajate ja Supelranna 15 ning Supelranna 17 kinnistute omanikega detailplaneeringu võimalikke muudatusi. Koosolekul saavutati kompromiss ning otsustati, et enne planeeringu kehtestamist muudetakse ja täpsustatakse detailplaneeringut:  kavandatava tervisekeskuse neljandast korrusest loobutakse, täiendatakse sademevee kanalisatsiooni ja tugimüüri rajamise tingimusi, tutvustatakse haljastusprojekti ja tugimüüri tööjooniseid enne ehitamist Supelranna 15 ja 17 kinnistute omanikele. 

Reedel, 4. oktoobril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kullo Laos ja Allan Allik. Koosolekul arutati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamise hankedokumente. 

VALLAMAJANDUS

Reedel, 4. oktoobril valmis Palupera staadionil välijõusaal. 

 

Puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt 

15. oktoobril algab puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt*, kokku kogutud puulehtede äraveoks saab registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (viimasele on võimalik infot jätta ööpäevaringselt). 

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. 

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100-150 l) kilekottidesse ja kinnistu puhastusala äärde. Hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. 

Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

*Mis on puhastusala? 

Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub: 

 • kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee; 
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses). 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee 

Ohtlike jäätmete kogumisring

27. oktoobril toimub ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisring Elva valla territooriumil.  Kogumisringi peatused ja kellaajad on järgmised: 

 1. Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla kl 9–9.20; 
 1. Kureküla alevik, kaupluse parkla kl 9.30–9.45; 
 1. Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli juures ees olev plats kl 10.00–11.00; 
 1. Annikoru küla, Annikoru tee 16 (vana katlamaja kõrval) kl 11.15–12.15; 
 1. Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures olev plats kl 12.30–12.45; 
 1. Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures kl 13.00–13.20; 
 1. Teedla küla, Vana tn 8 kl 13.30–14.00; 
 1. Rõngu, Tehase tänaval (vana bensiinijaama juures) kl 14.15–15.15; 
 1. Aakre küla, Aakre seltsimaja  kl 15.30–15.45; 
 1. Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval kl 16.00–16.10; 
 1. Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures kl 16.20–16.30. 

NB! Sügisesel ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu eterniiti. Eterniiti saab üle anda Elva jäätmepunktis, Nooruse tn 8 hinnaga 15 €/m³ 

JUHTIMINE

STO juhataja Milvi Sepp tutvustas istungil oma osakonna tööd

30. septembril toimus vallamajas Elva vallavolikogu 23. istung. Istungi alguses andis pikema ülevaate vallavalitsuse tegemistest vallavanem Toomas Järveoja. Istungile oli kutsutud ka sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp, kes tutvustasid oma töövaldkonda ja vastasid volikogu liikmete küsimustele.

Volikogu võttis vastu 2019. aasta II lisaeelarve. Elva valla 2019. aasta eelarvesse võeti käesoleval aastal laekunud sihtotstarbelised  summad ja korrigeeriti kulude iseloomust ja raamatupidamislikust kajastamisest lähtuvalt kuluartiklite muudatusi. Eelarvesse lülitati põhivara müügi tulu (endine sotsiaalkorter), millest laekuv tulu suunati teiste sotsiaalpindade remondiks. Põhitegevuse tulud suurenevad eelarves 112 755 euro võrra ja kulud suurenevad 347 484 euro võrra. Investeerimistegevuse suurim muutus on Elva spordihoone ehituse üleandmine SA-le Elva Kultuur ja Sport. 

Volikogu arutas esimesel lugemisel valla arengukava-eelarvestrateegia muutmise eelnõu ja suunas selle avalikule väljapanekule 3.-17. oktoobrini. Valla arengukava-eelarvestrateegia koostati 2018. aastal ning see jõustus 1. jaanuaril 2019. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine toimub igal aastal ja selle käigus hinnatakse muutmisvajadust nii arengukava kui ka eelarvestrateegia osas. Ülevaatamisel on selgunud, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. 2019. aasta eelarve täitmise ajal on hangete käigus selgunud mitmete investeeringute tegelikud maksumused ja ka nende investeeringute elluviimise tegelikud tähtajad. Seega toimuvad muudatused just investeeringuprojektide tähtaegade ja maksumuste osas, mitte arengukavas. Eelnõu avaliku väljapaneku ajal saab igaüks muudatustega tutvuda valla kodulehel. Iga huvitatud isik saab esitada eelnõule ettepanekuid. 21. oktoobril 2019 toimub Elva vallamajas eelnõu avalik arutelukoosolek. 

Volikogu otsustas delegeerida Elva Vallavalitsusele õigused ja kohustused lahendada Noorsootöö seaduses sätestatud valla ülesandeid. Peamiselt puudutab see küsimus noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamist, muutmist ja ülevaatamist ja seda iga-aastaselt.  

Volikogu tühistas Elva vallaks ühinenud omavalitsuste määruseid. Määruste kehtetuks tunnistamise vajadus tuli asjaolust, et Elva Vallavolikogu või Elva Vallavalitsus oli vastu võtnud õigusakte, mis juba reguleerivad teatud valdkondi kogu valla territooriumil või olnud määrus enam asjakohane (nt on muutunud seadus ning ära on langenud õiguslikud alused). 

Volikogu arutas volikogu revisjonikomisjoni poolt esitatud eelnõu, mis jäi vastu võtmata. Komisjon soovis tühistada 07.11.2017 volikogu otsustest isikliku sõiduauto kasutamise eest määratud hüvitised vallavolikogu esimehele, abivallavanematele ja vallavanemale. Siiani on kehtinud hüvitis isikliku auto kasutamise eest 450 eurot kuus, millest läheb maha tulumaks ja mille pealt vald maksab erisoodustusmaksu. Hüvitis ei sõltu tegelikust läbisõidust. Eelnõu kohaselt tuleb hüvitist maksta edaspidi sõidupäeviku alusel ja kuni 335 eurot kuus. Volikogu aseesimees Peeter Laasik selgitas enne hääletamist, miks koalitsioon ei toeta seda eelnõu. Vallavanem Toomas Järveoja kinnitas, et vallavalitsus valmistab järgmisele istungile ette eelnõu, millega muudetakse hüvitamise korda ning hüvitamine toimub sõidupäevikute alusel ning eelnõu suunatakse enne istungit ka rahanduskomisjoni. Otsuse poolt oli 9 volikogu liiget ja vastu 16, sellega jäi otsus vastu võtmata, kuna ei saanud poolthäälte enamust. 

Volikogu otsustas muuta vallavalitsuse koosseisu. Vallavalitsuse liikme Airi Mahla vabastati tema enda soovil vallavalitsuse koosseisust ja tema asemele kinnitati palgaliseks valitsuse liikmeks Toomas Paur. Toomas Pauri asemele tuleb volikogu koosseisu asendusliikmena August Vester. 

Kolmapäeval, 2. oktoobril toimus kommunikatsiooniteemaline koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Margit Kiin ja Hegri Narusk. Koosolekul arutati valla kodulehel olevat infot valdkonniti ning vajadust eri teemade või info värskendamiseks.  

Kommunikatsioonijuht tutvustas Elva valla äpi sisulist tööd ja administreerimist ning arutati võimalusi, missuguseid äpi võimalusi võiksid osakonnad oma töös varasemast rohkem rakendada. Samuti arutleti sisekommunikatsiooni teemade üle.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.09-29.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.09.–29.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 24. septembril kohtusid Piret Hallast, Lauri Tamm, Margit Kink, Liis Lehiste, Marika Saar ja Mare Tamm Elva valla noorsootöötajatega. Arutleti võimalikke koostöökohti lastekaitsespetsialistide ja noorsootöötajate vahel. Kõik olid ühel nõul, et koostöö on vajalik, et abivajavaid lapsi/noori märgata ja neid aidata ning selleks peaks kaasama spetsialiste koolidest (klassijuhatajad, huvijuhid, eripedagoogid jt).  

Kolmapäeval, 25. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Maano Koemets, Margit Kink ja Margit Kiin koos haridusjuhtidega õppereisil Tallinnas. Kooli ja lasteaia pidaja ülesanne on toetada ja arendada oma haridusjuhte. Seepärast korraldasime lasteaedade, huvikoolide juhtide ja valla haridusmeeskonnaga juhtimisalase inspiratsioonireisi Tallinnasse. Kohtusime Eesti ainsa erakõrgkooli EBS-i lektori ja bakalaureuseõppe juhi Anto Liivatiga, kes jagas oma teadmisi ja kogemusi juhtimise ja eestvedamise teemal. Teine kohtumine toimus Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna asekantsleri Piret Hartmaniga, kes on oma särava entusiasmi ja kõrge töövõimega aidanud käivitanud riigile olulisi programme nagu näiteks suure populaarsusega ametnike loometalgud Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. 

Neljapäeval, 26. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel. Vaadati koos raamatupidajate Imbi ja Innaga üle 2020. aasta eelarve. Ülejäänud koosoleku teemad olid seotud: Elva valla 2. sünnipäeva kontsert, üle-vallalised tunnustusüritused, kultuuripealinn Tartu2024, 2020. aasta jaanipäevad, turunduskanalid jpm. 

Reedel kohtusid Margit Kink ja noorsootöötajad Mari-Liis Vanaisak ning Sirle Lüüs Elva valla noortevolikoguga. Arutleti järgmise noortevolikogu valimiste korralduse üle.

Lepiti kokku esialgne ajakava: oktoobris tutvustatakse koolides volikogu tegevust. 4.–10. novembril toimub kandidaatide ülesseadmine. 13. novembril on noorte konverents. Eelvalimised (sh e-hääletus) toimub 18.–23. novembril. Valimisjaoskond on avatud 24. novembril kell 11–14.  

Projekti- ja tegevustoetuste taotlusi saab esitada 1. novembrini 

Projektitoetust antakse projektidele: mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule; mis arendavad piirkondlikku tegevust; mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi; mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks. 

Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja arengut; laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist; rahvakultuuri edendamist ja säilitamist; külaliikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist; muid kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi. 

Loe lähemalt Elva valla koduleheküljelt

 

Noored saavad Elva valla omaalgatusfondist rahalist toetust taotleda 

Kõikidel rahvastikuregistri järgi Elva vallas elavatel noortel vanuses 7-26 eluaastat on võimalus taotleda Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalist toetust. Taotlusi oodatakse 1. novembrini. Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot. Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. 

Loe lähemalt Elva valla koduleheküljelt.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 24. septembril osalesid Marika Saar, Merilyn Säde ja Lauri Tamm Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul. Koos vaadati läbi asutustele ja ettevõtetele saadetav küsimustik, mille eesmärk on saada teada, milliseid tervisedenduslikke tegevusi vallas on korraldatud ning mida plaanitakse tulevikus teha. Arutelul oli, kuidas juhtida tähelepanu vaimsele tervisele ning selle probleemidele. 10. oktoobril on rahvusvaheline vaimse tervise päev ning sellega seoses korraldatakse vaimsele tervisele tähelepanu pöörav kampaania. Täpsem info sel teemal tuleb õige pea – soovitame jälgida valla infokanaleid! 

Neljapäeval, 26. septembril külastasid Milvi Sepp ja Eva Kuslap Elva Päevakeskust. Keskuse juhataja Anu Uudelt näitas, kuidas päevakeskuse remondiga on ruumid saanud avaramaks ja paremini kasutatavamaks. Vestlusringis räägiti päevakeskuse tegemistest ja plaanidest. Tegevust on alustanud lauluring ning kohe alustab tööd eakate tantsuring.  

Reedel, 27. septembril osalesid Marika Saar ja Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul, kus oli arutelul hooldustöötajate puhkuste asendamine. Hooldustöötajad väljendasid muret elektriautode kasutamise pärast ning eriti esineb probleeme talvel.  

KOGUKOND

Teisipäeval, 24. septembril kohtus Kertu Vuks Muhu külaliikumise aktivistidega. Kertu tutvustas avatud valitsemise ja kaasava eelarve rakendamise praktilisi näiteid Elva vallas ning üheskoos arutati külavanemate ja külakogukondade aktiviseerimise teemadel.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 24. septembril osales Allan Allik Rahandusministeeriumis KOV arendusspetsialistide seminaril. Ürituse käigus tutvustasid ministeeriumid oma ettekannetes enda kavatsusi seoses Euroopa Liidu uue 2021+ eelarveperioodiga. Samuti räägiti sellest, milliseid rahastusmeetmeid planeeritakse. 

 

Teisipäeval kohtusid Mikk Järv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks Eesti Andmesidevõrk esindajatega.  

Eesti Andmesidevõrgu esindajad andsid ülevaate praegu käimasolevast valguskaabli põhivõrgu ehitusest, millega saavad kiire internetiühenduse enamus Elva valla asutustest. Valla esindajad uurisid ka “Internet koju” projekti kulgu, kuid lõplikke ja kindlaid vastuseid selles osas veel anda ei osatud. Paljud lepingud ja plaanid on endiselt kinnitamata ning vastavad läbirääkimised pooleli.  

Teisipäeval osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks , Heiki Hansen ja Mare Tamm kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjoni koosolekul. 11-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid nii esindajad Elva vallavalitsusest kui ka piirkonnakogudest, vaatasid läbi ideekorje raames laekunud 16 ideed.

Hääletusele pääses 13 ideed. 

Ideede avalik tutvustamine toimub 9. oktoobril kell 18 Rõngu rahvamajas. Rahvahääletus toimub 14.-20.10.2019 VOLIS-keskkonna vahendusel ning hääletada saab ka teenuskeskustes ja raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel. Samuti on võimalik hääletada COOP kauplustes ja Elva  gümnaasiumis ning Rõngu keskkoolis. Vaata täpsemalt valla kodulehelt.

Kolmapäeval, 25. septembril osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv TAS-i üldkoosolekul Reolas. Koosolekul anti ülevaade TAS-i 2019. aasta tegevustest ja taotlusvoorudest ning kinnitati 2020. aasta rakenduskava. Veel selle aasta oktoobris avaneb suurprojektide taotlusvoor ning kõik projektide esitajad said võimaluse TAS-i üldkogule oma projekti esitleda ning tagasisidet saada. Elva vald esitab taotlusvooru Kentsi paisjärve arendamise projekti, mida Kertu Vuks koosolekul ka lühidalt tutvustas.

VALLAMAJANDUS

Rannus valmisid laste mänguväljakud ja liikluslinnak

Septembri lõpuks said Rannus paigaldatud kõik mänguväljakud ning esimesed mänguhuvilised said proovida uusi ja põnevaid atraktsioone. Enne mänguväljakute paigaldamist uuendati vana asfaltkate, et lastel oleks ka rulluiskude, rulade ja mänguautodega võimalik siledal asfaldil sõita. Paigaldamist ootavad veel liiklusmärgid, mis õpetavad lastele liikluses kehtivaid eeskirju ning toimub ka platsi heakorrastamine (asfaldi harjamine ja murualade tasandamine), pärast mida saab objekt lõplikult valmis. Rannu mänguplatsil asub  kahe liurenniga mänguväljak, linnupesa kiik, kiikpingid, jalgpalliväravad, pargipingid). Mänguväljaku maksumus on 18 600€ ja liikluslinnaku maksumus 7920€. Toetus saadi projektile LEADER meetmest 23 801 € suuruses. 

Peale Rannu aleviku mänguväljaku rajati jalgpalliväljak koos väravatega ka Kurekülla. Eelmisel aastal paigaldati Kurekülas kiiged, pingid, mänguväljak ja rajati korvpalliplats, kuid jalgpalliplatsi rajamine ootas eelkõige tugeva muruplatsi kasvamist ning jalgpalliväravate paigaldamine jäi selle aasta tegevuseks. Praeguseks on väravad paigaldatud ja lapsed saavad juba platsi kasutada, kuid korraliku murukamara teke võtab veel aega ning nõuab pidevat hooldust. 

 

Tartu mnt sai uue asfaltkatte

Eelmisel nädalal lõpetati tööd Tartu mnt uuendamisel, kus esmalt freesiti vana ja kulunud asfalt, tasandati vajunud kohad ning seejärel paigaldati uus asfaltkate ja teostati tänavate markeerimine.

Tänava uuendamist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse abil 100 000 euroga. Tööd teostati lõigus Arbi ring kuni Urva tn. 

Tartu mnt asfaltkatte uuendamine oli võimalik põhjusel, et nimetatud lõiku jääb hulganisti ettevõtteid, kelle igapäevane liiklus toimub mööda Tartu mnt.

Vallavalitsuses arutati ka Pika tänava rekonstrueerimise vajadust, kuid Pika tn äärde jääb tunduvalt vähem ettevõtteid ning ehitusmaksumus oleks olnud vähemalt kolm korda suurem, mistõttu poleks projektile õnnestunud rahastust saada. 

Tulevikus loodetakse siiski ka Pikale tänavale rakendada Tartu mnt uuendamisega sarnast projekti, mis aitaks oluliselt parandada linnale oluliste tänavate kvaliteeti. Tartu mnt ehitustöid teostas YIT Eesti AS ning tööde maksumus oli ca 200 000 eurot.  

VARIA

Neljapäeval, 26. septembril toimus Elva valla lusikapidu. 

Kutsed peole said selle aasta mais–augustis sündinud 50 last, nende seas 29 poissi (üks paar kaksikuid) ja 21 tüdrukut. Lusikapeol lõid meeleolu Lasteaed Murumuna laululapsed õpetaja Signe Saarniit juhendamisel. 

Rohkem fotosid leiab aadressilt: www.flickr.com/photos/elvavald/albums

Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 109 (lisainfo registripidaja Kristi Kalmuselt, kristi.kalmus@elva.ee või tel 730 9886).

Fotod: Kayvo Kroon)

Laupäeval toimust esimest korda üle-eestiline Maal elamise päev, millest võttis osa ka Elva vald. Meie vallas oli sel päeval võimalik külastada 20 erinevat asutust.

Elva Vallavalitsuse meeskond oli kodanikele ette valmistanud erinevad töötoad, näiteks andsid kodu ostmise teemal juhiseid Maarika Uprus ja Jaanika Saar. Haridus-, kultuuri- ja sporditeemalise viktoriini olid ette valmistanud ja korraldasid Margit Kink ja Liis Lehiste. 

SPOKU süsteemist ja elanikuks registreerimise kampaaniast rääkisid Margit Kiin ja Kristi Kalmus. Maksuvaba tulu arvutamisest rääkis Anneli Teder. Parkla ja jäätmemaja toetusest rääkisid Hegri Narusk, Terje Korss ja Terje Raadom.

Sotsiaal- ja terviseosakonnast olid valmis elanikele osakonna tööd tutvustama Milvi Sepp, Alo Rebane, Hille Deede ja Anneli Lepik. Oma ettekandega “Kuidas märgata abivajavat last” käsitleti abivajava ja hädaohus oleva lapse mõistet ning kuidas neid lapsi märgata. Samuti tutvustati lapse abivajaduse hindamist lastekaitsetöötaja poolt ning kohaliku omavalitsuse võimalusi laste aitamisel. Jagati ka teemaga seotud infomaterjali.

Ettekande põhisõnum oli: teatamiskohustus on kõigil isikutel, kes omavad teavet abivajavast lapsest (teatada lasteabitelefonil 116 111) ja hädaohus olevast lapsest (hädaabinumbrile 112). 

Rohkem fotosid Maal elamise päevast Elva vallas leiad SIIT. Fotode autor on Jaak Jänes. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.09-22.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.09.–22.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval ja kolmapäeval, 17.–18. septembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink Tartumaa kultuuristrateegia arutelul. Tartumaa Omavalitsuste Liit veab eest maakonna kultuuristrateegia tegemist, mis on juba kinnitatud maakonna arengustrateegia lisa. Esimesel päeval toimus praktiline töötuba disainmõtlemise juurutamiseks. Üks kesksemaid teemasid strateegia kokkupanekul on kultuuripealinnaga Tartu2024 seonduv: mida maakond sellelt ootab ja mida on omalt poolt võimalik pakkuda. Strateegia raames lahendatakse ka väljakutset, kuidas saaks kultuur olla rohkem seotud teiste valdkondadega.

Neljapäeval, 19. septembril osalesid tugispetsialistide kohtumisel Marika Saar, Liis Lehiste, Lauri Tamm, Piret Hallast, Eve Jõgi, Elise Aher ja Anneli Lepik. Kohtumisel osales ligi 30 tugispetsialisti Elva valla haridusasutustest. Marika Saar andis ülevaate projekti „Tugispetsialisti teenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine“ seisust.

Esta Tamm ja Jaana Unt tutvustasid SA Elva Laste- ja Perekeskuse teenuseid, sealhulgas vaimse tervise kabineti tööd.

Lauri Tamm andis ülevaate tugiisikute projektist ning Piret Hallast tegi ettepanekuid, kuidas parandada koostööd. Puhja kooli tugimeeskonna juht Eva Kõrgmaa jagas Puhja kooli meeskonnatöö kogemust ja praktikat.

Järgmine kohtumine on planeeritud jaanuarisse.

Neljapäeval, 19. septembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink Konguta Raamatukogu sünnipäeval.  

Konguta raamatukogu sai 90 aastaseks. Selle puhul pidas raamatukogu direktor Õilme Kasesalu avakõne raamatukogu ajaloost, võttis vastu arvukalt õnnitlusi ning kostitas külalisi tordiga.

Esinema oli kutsutud reisisaadete tegija ja tuntud automatkaja Väino Laisaar, kes rääkis oma viimastest reisidest ning sellest, kuidas ta sellise eluviisini jõudis. 

Enne sünnipäeva tähistamist kohtusid Elva valla raamatukogutöötajad, et arutada kaasava eelarve hääletuse korraldamist, raamatukogude veebilehte ning 2020. aasta eelarvet ja eelseisvaid plaane.  

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 18. septembril osales kogu sotsiaal- ja terviseosakond ajajuhtimise koolitusel “Enda juhtimine ajas”, koolitaja oli Lilian Saage Invicta OÜ-st. Koolitusel käsitleti tööaja planeerimist, sh pikema aja planeerimist, arvestades oma tööülesandeid ja eesmärke ning  kuidas anda tagasi- ja edasisidet.  Koolitaja rääkis meile efektiivse ajajuhtimise, Eisenhoweri maatriksist - tähtsate ja kiirete ülesannete eristamisest. 

Ta rõhutas, et planeerides aega töö tegemiseks, tuleks ka planeerida puhkust ning tutvustas Pomodoro Tehnika ehk tomati tehnikat. Meetodi mõte on selles, et iga 25 minuti tagant peaks tegema 3-5 minuti pikkuse pausi ning siis töötama taas 25 minutit, mille järel toimub uus paus.

Koolituse lõpus sõlmisime sotsiaal- ja terviseosakonna kokkuleppe.   

Koduseks ülesandeks jäi järgmise nädala jooksul määrata kindlaks ajakulutajad (jutustajad, kohvijoomine, müra jms), et me oskaksime nendega arvestada. Koolitus oli osalejaid kaasav ja pani analüüsima oma ajakasutust.   

KOGUKOND

Neljapäeval ja reedel, 19.–20. septembril osalesid Maano Koemets, Mare Tamm ja volikogu liikmed Leelo Suidt, Lea Tuvikene ja Priit Värv IV Eesti Omavalitsuspäeval Pärnus. Selle aasta konverentsi teema oli “Haridus, teadus ja ettevõtlus – tee tulevikku”, kus astusid üles mitmed hariduse, teaduse, omavalitsuste ja ettevõtluse valdkonnas tegutsevad arvamusliidrid.

Võtmeküsimus on täna see, kuidas kõnetab kodumaine teadus ettevõtjat ja kuidas aitab haridussüsteem ettevalmistada meie ettevõtetele tööjõudu? Probleeme selles valdkonnas on rohkem kui lahendusi. Ettevõtlus vajab teadlastelt kiireid vastuseid, kuidas ühte või teist probleemi lahendada. Teadusasutused tegutsevad aeglasemalt, kui ettevõtjad seda tahaksid. Koolide ja kohalike ettevõtete vahel puudub süsteemne koostöö.

Olulise ja lihtsa tõdemuse ütles välja Maaülikooli rektor Mait Klaassen: meil tuleb teineteisega suhelda ja kontaktis olla – see on esmane koostöö algus. Hea näide esimeste sammude tegemisest on Eesti ülikoolide ettevõtlusvõrgustik ADAPTER, kus leitakse ettevõttele tasuta teaduspartner viie päeva jooksul.

Olulistele tegevustele hariduses viitas oma ettekandes ettevõtte Bolt (Taxifay) asutaja Martin Villing, kelle algatusel on rajatud Heateo Haridusfond, et rahastada koos teiste ettevõtjatega 1 miljoni euro eest häid ideid õpetajate järelkasvuks, koolijuhtide arendamisel või noortele vajalike oskuste kujundamisel. Martin Villing sõnas, et haridussüsteemist peaks tulema töötajad, kes tunnevad tehnoloogiat, on koostöövõimelised, oskavad aega planeerida ja julgevad ning oskavad oma mõtteid esitada ja tunnevad muidugi võõrkeeli. See on ideaal, milleni jõudmiseks soovib erakapital kaasa aidata.  

Mitmed ettekandjad rõhutasid seda, kui oluline on kohalikule omavalitsusele tasuvad töökohad ning kõrgharidust andva õppeasutuse olemasolu või lähedus. See seob noored oma piirkonnas ja nad pöörduvad ka meelsamini sinna tagasi. Võõrtööjõu vajadust Eesti majanduses möönsid kõik ettekandjad, head alternatiivi sellele ei osanud keegi pakkuda. Tööjõuturul ei ole piisavalt kohalikku tööjõudu, kes suudaks ettevõtjate vajadusi rahuldada. Iga omavalitsus on erilises olukorras sõltuvalt asukohast, haridusasutuste olemasolust ja elanike arvust. Iga omavalitsus peab leidma oma n-ö Nokia, sõnas Rae abivallavanem, kes tutvustas Rae valla ettevõtlusmaastikul ja elukeskkonnas toimunud pöördelisi muudatusi. 

Eesti IV Omavalitsuspäeval anti välja omavalitsuse Aasta Teo auhind, mille võitis Võru linn keskväljaku projekti käigus tehtud koostöö eest kohaliku kogukonna ja arhitektidega. Elva vallast esitati Aasta teo nominendiks Elva valla äpp, mis jäi jagama 2. ja 3. kohta koos Saaremaa vallaga. 

Teise päeva lõpus oli meil võimalik külastada Pärnu uusimat ja suurimat investeeringut ettevõtluses - AS Metsä Wood vineeritehast, mille saamislugu ja tegevust tutvustas ettevõtte tegevjuht Kaarel Tali. Tehas alustas aasta tagasi tootmist ning seal töötab 180 inimest. Kogu tooraine, kasevineerispoon, tuleb Soomest ja tehases saab sellest nüüdisaegne vineer, mis läheb suuremas osas ekspordiks.  

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 16. septembril osalesid Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Jaanika Saar Promenaadimaja projekti koosolekul.  

Arutati tehnilisi küsimusi sh sadevete ärajuhtimise võimalusi kinnistult, hoone kõrguse muutmise võimalust projekteerimistingimuste avatud menetluse kaudu. 

Teisipäeval, 17. septembril toimus Rannu mõisapargi valgustuslahenduse arutelu, kus osalesid Jaanika Saar, Allan Allik ja Kullo Laos.  

Arutati võimalusi Rannu pargis asuva spordiväljaku valgustuse ehitamise projekti toetuse taotluse esitamiseks. Idee saadeti kooskõlastamiseks Muinsuskaitseametile ja Keskkonnaametile. 

Neljapäeval, 19. septembril osales Kertu Vuks Emajõe koostöövõrgustiku seminaril Võrtsjärve külastuskeskuses. Tegemist oli Emajõe koostöövõrgustiku teise kohtumisega ning sel korral oli fookuses Emajõe ümbruse taristu. Peale arutelude tutvustati ka Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuringu tausta. RMK esindajad andsid ülevaate, mis on Emajõe ääres olemas ja mida on plaanis RMK-l arendada.  

SPORT

Neljapäeval, 19. septembril peeti Elva spordihoone sarikapidu ning katuselt toodi ära pärg, mis tähistab ehitustööde jõudmist järku, kus hoone on saavutanud oma kõrguse.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et Elvas on spordihoonet kaua oodatud, kuna seni ei ole olnud võimalik Elva Gümnaasiumi õpilastel sportida nüüdisaegsetes ruumides. „Kindlasti oodatakse spordihoonet ka kogu vallas, sest see annab kõikidele lastele ja ka täiskasvanutele võimalusi aktiivseks eluviisiks," lisas ta.

Vallavanem avaldas lootust, et uus spordihoone aitab kohalike sportlaste edus olulist rolli mängida. „See on ka võimalus korraldada just Elvas uusi spordivõistlusi ja laagreid," lisas ta. Vallavanem tänas nii projekteerijat, arhitekti kui ka ehitajat ja kõiki teisi, kes on spordihoone ehitusse panustanud.

KRC Ehituse juhatuse liige ja ehitusjuht Taavi Sinijärv ütles, et ehitustööd on graafikus. „Praegu käib välisseinte ja katusekonstruktsiooni ehitus, samuti on alustatud teede ja platside ehitusega ning rajatud on välistrassid," lisas Sinijärv.

Sel aastal seisavad veel ees hoone klaasgalerii ühendamine olemasoleva koolimajaga ning väljaulatuva konsoolse hooneosa ehitus, kus hakkab olema jooksuraja start. Ehitusjuht ütles veel ka, et talveks tuleb saada hoone veetihedaks ja hoone karp täiesti kinni.

„Kui vaatame suurt pilti, siis on ehitustööd kulgenud seni plaanipäraselt, kuid seoses lisa geoloogilise uuringu tellimisega selgus, et hoone alla jääb turbakiht," kirjeldas Sinijärv. Koostöös tublide projekteerijate, väliste asjatundjate ning tellijaga lahendati ettenägematu takistus, lisas ta.

Elva spordihoone ehitustööd algasid selle aasta mais ning hoone valmimistähtaeg on 30. juuni 2020.

Ehitatava hoone suurus on 4000 ruutmeetrit, esimesele korrusele on planeeritud suur spordisaal koos riietus- ja administreerimisruumidega. Hoone teisel korrusel hakkavad paiknema jõusaal, aeroobika- ja treeningsaalid, 60 m jooksurada ning kaugus- ja kõrgushüppeala.

Spordihoone teisele korrusele on planeeritud ka siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihall on ühendatud koolimajaga galerii abil.

Elva spordihoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti selle aasta veebruaris riigihankel osalenud edukaima pakkujaga, KRC Ehitus OÜ-ga. Spordihoone maksumus on kokku ligi 4,7 miljonit eurot.

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus tänab Maailmakoristuspäeval osalejaid

Täname kõiki neid tublisid inimesi, kes leidsid aja, et koristada Maailmakoristuspäeval Elva valda väikeprügist.

Maailmakoristuspäeva koordinaator kiitis Elva valla koolide ja lasteaedade aktiivset osavõttu. Elva valla koolidest võtsid osa Elva Gümnaasium, Konguta kool, Puhja kool, Palupera põhikool, Rõngu keskkool ja Rannu kool.

Tuletame siinkohal koolidele meelde, et teil on võimalus võita piletid Eesti artistide Nublu, NOËP ja Kristel Aaslaiu ainulaadsele ühiskontserdile. Ühiskonterdi loosis osalemiseks tuli koristada ajavahemikus 16.–23. september Hiljem tuli teha pilte prügist ja valida välja „Kõige koledam pilt“ ning saata see koos lühikese prügianalüüsiga hiljemalt 27. septembriks Maailmakoristuspäeva meeskonnale. Need koolid, kes on täitnud kõik etteantud reeglid osalevad kontserdi loosis.

Elva valla lasteaedadest võtsid osa Konguta Oravakeste lasteaiarühm ja Elva Lasteaed Murumuna. Lasteaed Murumuna rühm Ritsikad andsid oma panuse Maailmakoristuspäeval, et muuta meie keskkonda paremaks ja puhtamaks. Lapsed koristasid väikeprügist Elva linna raudteeäärset tänavalõiku veetornini ja Väikese Väeraja algust. Koristamisel kasutasid lapsed väikeprügi kokku kogumisel kodust kaasavõetud leiva- või saiakotte. Lapsed olid õnnelikud, et said loodust aidata, ning linde ja loomi ohtlikust prügist säästa.

Aitäh ka kõigile neile, kes sel päeval koos sõprade või tuttavatega Maailmakoristusaktsioonis kaasa lõid. Üheskoos Eesti prügist puhtaks!
 

Elva Lasteaed Murumuna rühm Ritsikad ja kokku kogutud väikeprügi

 

KOMISJONID

Neljapäeval, 19. septembril osalesid Heiki Hansen ja Imbi Rõivassepp volikogu rahanduskomisjoni koosolekul. 

Koosolekul arutati 2019. aasta II lisaeelarve, arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõusid. Komisjonil olid mõned ettepanekud seletuskirja täiendamiseks, mis seletaksid lahti eelnõudes olnud kulude sisu. Finantsilisi ettepanekuid eelnõudesse ei tehtud ja komisjon otsustas ühehäälselt suunata mõlemad eelnõud volikogusse vastuvõtmiseks. 

VARIA

Reedel, 20. septembril käis Tartu Vallavalitsuse meeskond Elva Vallavalitsusega kogemusi vahetamas. Kohtumisel osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv,  Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Kaisa-Karoliina Kokk, Piret Hallast, Milvi Sepp ja Liis Lehiste. Rääkisime avatud valitsemisest, kommunikatsioonist, Spokust, Arnost, projekti- ja tegevustoetustest, lastekaitsest, otsuste delegeerimisest, Actnowst ja geoinfoportaalist. Reede õhtu lõpetuseks käisime proovimas ka Elva uhiuut keeglisaali.

 

Laupäeval tähistas Puhja Maanaiste Selts 25. aastapäeva. Vallavalitsuse tervitused edastas vallavanem Toomas Järveoja.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09-15.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09.–15.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 10.–11. septembril osales Mare Tamm SA Innove korraldatud “Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal. Programm on ellu kutsutud selleks, et suurendada pärast haldusreformi omavalitsustes töötavate haridusametnike, haridusnõunike ja haridusspetsialistide kompetentsi haridusvaldkonna planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel. Esimesel õppesessioonil Luhtres astusid koolitajate hulgas üles meeskonnatreeningute agentuur MAD, muutunud õpikäsitluse spetsialist Kätlin Vanari (TLÜ), Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves, Piret Sapp Haridus- ja teadusministeeriumist, Saue vallavanem Andres Laisk ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.  Arenguprogrammi õpiringi kuuluvad 18 haridusjuhti erinevatest omavalitsustest ja programm kestab selle aasta septembrist järgmise aasta märtsini. Lähemalt saab tutvuda programmiga SIIN

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Liis Lehiste ja Milvi Sepp Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koostöökohtumisel seoses projektiga „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Koostöökohtumine toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Sotsiaalministeeriumiga.  Pühenduti teemale “Puudega lapse toetamine haridusasutuses”. Liis Lehiste esines ettekandega “Haridus- ja sotsiaalosakonna koostöö Elva valla näitel”.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaaltöörühma ning Sotsiaalministeeriumi kohtumisel. Kohtumisel vaadati üle läbirääkimiste protokoll ning peale selle toimusid ettekanded eestkoste arengutest ja erihoolekande järjekordadest. Pärnumaa Ühistranspordikeskus jagas kogemusi sotsiaaltranspordi korraldamisel. Järgmisel kohtumisel keskendutakse asendushoolduse probleemidele.  

Kolmapäeval, 11.–12. septembril osales Sille Kask ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös”. Sügiskool toimus Nelijärve Puhkekeskuses ning põhiteemad olid: kuidas säilitada iseendas oma parimaid omadused, luua partnerlust ja olla koostöövalmis; kuidas tunda ära tööväsimust ja ennast hoida. Esimesel päeval kõneles näitleja ja psühholoog Rita Rätsep teemal “Me jaksame teistest hoolida alles siis, kui õpime hoolima eelkõige iseendist” ning jagas sotsiaaltööalal töötavatele inimestele ka näpunäiteid, kuidas leida tööl olles minut iseendale. Päeva teises pooles tegeleti sotsiaaltöö eetiliste juhtumite lahendamisega. Päeva lõpus tegeleti ka vabategevustega – sügiskoolis osalenutel oli võimalus valida endale meelepärane tegevus: kas ühismatk metsas, lõõgastav muusikateraapia, jõustavad jutud supervisioonist või võimalus valmistada endale unenäopüüdja. 

Teisel päeval kõneles Eesti Ekspressi ajakirjanik Tiina Jõgeda teemal “Abistava partnerluse võimalused ja ohud”. Tiina Jõgeda jagas näpunäited, kuidas läbipõlemist õigeaegselt ära tunda, kuidas toime tulla abitustundega, mida abistaja kogeb ning kuidas end paremini mõista. Kui meile saab enesetunnetamise kaudu selgeks, mis on meile kõige parem, vähendab see inimesele eneseavaldamise tunde, lastes tegutseda kooskõlas oma kõrgemate huvidega. Teise päeva pärastlõunal arutati ESTA volikogu avalikul koosolekul, kuidas ESTA saab kaasa aidata sotsiaaltöö kvaliteedi ja professionaalsuse väärtustamisele. 

KOGUKOND

9.–13. septembril tutvusid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Kauni Kodu konkursile esitatud objektidega. Konkursile esitati kokku 10 objekti, nende seas nii elamuid kui ka avalikus kasutuses olevaid hooneid. Kauneimad kodud, mille komisjon peagi välja valib, saavad tunnustatud ning esitatakse Tartumaa kauni kodu konkursile 2020. 

Neljapäeval, 12. septembril toimus Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine. Nurgakivi asetamisega tähistatakse linnasüdame peatset valmimist arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames. Nurgakivi asetas vallavanem Toomas Järveoja, üritusel osalesid ka projekti autorid, Eesti Arhitektide Liidu esindajad, ehitusfirma RTS Infra esindaja ning RTK esindajad.  

Ühes nurgakivi asetamisega peeti ära ka Elva linnasüdame sarikapidu ning vallavanem Toomas Järveoja võttis kultuurikeskuse ees olnud ärimoodulilt ära pärja ning ehitajale edastati sarikapeo puhul traditsiooniline kingitus. Kell 18 näidati väljakule paigaldatud välikinos lühifilmi Kesk tänava ehitusest ning kell 20 oli võimalus vaadata filmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“. 

 

 

Teisipäeva, 10. septembri õhtul osales Marika Saar saates "Suud puhtaks”, kus sel korral räägiti maal elamisest ning sellest, kui keeruline või lihtne on asuda maale elama. Elva valla spordijuht Madis Šumanov rääkis oma Elva kolimise loo ning Marika Saar jagas mõtteid, mida oleks vaja, et rohkem inimesi tuleks maale elama.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Allan Allik ja Hegri Narusk Tallinnas Keskonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise teabepäeval. Teabepäeval räägiti läbi peamised tehnilised nõuded rahastustaotlusele ja projekti elluviimisele. Rahastuse saamiseks on oluline, et projekti tulemuseks oleks võimalikult suur energiasääst, mida saavutatakse võimalikult väikse rahasumma eest. Sestap keskendutakse Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise rahastustaotluses tänavatele, kus on kõige ebasäästlikumad valgustid, et saada rahastus ning tagada, et säästaksime tulevikus maksimaalselt elektrienergiat, raha ja keskkonda.  

Kolmapäeval osales Kertu Vuks EKA-s toimunud ruumiloome ja digireaalsuse konverentsil. Konverents keskendus sellele, kuidas tänapäeva majandus, kultuur ja ruumiloome ning kõik meid ümbritsev on seotud tehnoloogia arenemise, sh tehisintellekti arendamise ja ühe suurema rakendamisega.  Ettekannete fookuses oli digireaalsuse mõju meie igapäevaelule. Läbivalt jäi kõlama, et ruumiplaneerimine, sh uute hoonete ehitus, peab jõudma uuele tasemele, arvestades digireaalsust ja inimeste muutunud taju. Seda kõike tuleks uute objektide ja avalike ruumide ning elukeskkondade kujundamisel meeles pidada. Konverents toimus Tallinna Arhitektuuribiennaali raames.  

FINANTSOSAKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Imbi Rõivassepp, Eve Nõmmemaa ja Triinu Põlgast Türil raamatupidajate ja finantsistide infopäeval. Üritusel osales üle 120 finantsala töötaja kohalikest omavalitsustest. Lektorid olid finantsistid ja rahandusministeeriumi ametnikud. Keskenduti tekkepõhise eelarve koostamise, eelarvestrateegia koostamise ja raamatupidamise kitsaskohtadel. Arutleti teemal, kelle jaoks omavalitsused koostavad majandusaasta aruandeid ning kui detailsed need olema peaksid.  

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 9. septembril algasid Elva linnas Tartu mnt asfaltkatte uuendamise ehitustööd.  

Ehitustööde käigus toimub tööde esimeses pooles teekatte freesimine ning teises pooles asfalteerimistööd. 

Ehitustööde tõttu võib liiklemisel esineda ebamugavusi lõigus Kirde tn – Urva tn.  

Töid teostab YIT Eesti AS.

Ajutise liiklusskeemi leiate SIIT

Esmaspäeval valmis Rannu alevikus, avaliku mänguväljaku laste liikluslinnaku uus asfaltkate. Mänguväljaku territooriumil jätkuvad haljastus, heakorra- ja ehitustööd. Mänguväljaku atraktsioonide paigaldamise ettevalmistustööd algavad tuleva nädala esimeses pooles. Peale selle paigaldatakse kahe liumäega mängulinnak, jalgpalliväravad, pesakiik jpm

ETTEVÕTLUS

Kolmapäeval, 11. septembril toimus Mentorklubi selle hooaja esimene kohtumine, kus räägiti uue hooaja plaanidest ning ettevõtete toetusvõimalustest. Ärinõuandla toetusvõimalusi erineva profiiliga ettevõtjatele tutvustas Tartu Ärinõuandla juhataja Jan Lätt. Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 10.oktoobril.  

Reedel, 13. septembril toimus Elva Elamusfestivali refleksioonikoosolek, kus osalesid Marika Saar, Margit Kink, Kertu Vuks ja Merilyn Säde. Üldine tagasiside elamusfestivalil osalenud ettevõtetelt ja külastajatelt oli positiivne. Eriti toodi esile bingo, mis pani külastajad aktiivselt ettevõtjatega suhtlema.

Otsustati, et järgmine elamusfestival toimub järgmise aasta 22. augustil.

VARIA

Kolmapäeval, 11. septembril kohtusid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen Emajõe Veevärk AS ja OÜ Estover Piimatööstuse esindajatega. Teemaks oli Kaarlijärve küla elanike ühiskanalisatsioon. Plaanis on kanalisatsioonivõrk ühendada Kureküla puhastiga, et Estover Piimatööstuse kavandatud biogaasijaama ei läheks inimeste reovesi. Arutati projekti rahastamist ja tehnilisi tingimusi. Otsustati, et osapooled tegelevad ettevõtte ja elanike reovee mahtude täpsustamisega. Emajõe Veevärk koostab esialgse tehnilise lahenduse joonised. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09-8.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09.–8.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 3. septembril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartu Erakooli Peedu kooli uue juhi Kerstin Kesleri ja Peedu kooli pidaja Hariduse Edendamise SA juhatuse liikme Urmo Uibolehega. Arutati Peedu kooli edasisi plaane ja koostöövõimalusi. Kerstin on ka varasemalt olnud koolijuht ning pikka aega inglise keele õpetaja. 

Neljapäeval, 5. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste valla koolijuhtide õppe- ja kogemusreisil Tallinnas. Õppereisil osales üheksa koolijuhti. Kohtuti siseministeeriumi asekantsleri Raivo Küüdi ning Tallinn Music Week’i peakorraldaja Helen Sildnaga. Käsitletavad teemad olid personaalne juhtimislugu ja isiklik arenguplaan, juhtimiskeskkond ja väärtused, muudatuste juhtimine ja meeskonnaga suhtlemine.  

Õpiüritusel külastati ka Telliskivi Loomelinnakus asuvat fotokunstikeskust Fotografiska, milles olevad näitused äratasid kriitilist mõtlemist ning diskussiooni laiemalt ühiskonnas toimuva üle. Ühised arutelud ja kogemuste vahetamine loovad head suhted koolijuhtide kui kolleegide vahel. Õppereisi korraldas haridus- ja kultuuriosakond. 

Reedel, 6. septembril osales Marika Saar Elva linna kultuurikollektiivide juhendajate hooaja avakohtumisel. Marika rääkis Tartu 2024 kultuuripealinnaga seotud väljakutsetest, Tartumaa arengustrateegiast ning projekti- ja tegevustoetuste taotlemisest. Suure probleemina tõstatati info jagamise keerukus ning arutati infolehe arendamise teemasid. 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 4. septembril toimus Tartumaa valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamine Elvas.  Abivallavanem Marika Saar andis põhjaliku ülevaate sotsiaalvaldkonna tegemistest Elva vallas ja rääkis laste tugiteenuste arendamise projektist. 

Külalised Sotsiaalkindlustusametist olid: kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse Lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel ning ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse nõunik Kersti Talts.  Meeli Tuubel tutvustas Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksust, mille tegevuse eesmärk on suurendada riigi korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele. Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel ning aitab lahendada keerulisi juhtumeid, korraldab koolitusi ja infopäevi. Kersti Taltsiga saime koos arutada puuete määramisega seonduvat; ta selgitas puude määramise otsuste mittesaatmist ja puudega inimese kaardi kasutamise võimalusi.  

Neljapäeval, 5. septembril kohtusid Milvi Sepp ja Sille Kask MTÜ-ga Hoolekoda, keda esindasid Gerda Kiipli-Hiir ja Agnes Laasberg.  Ühises vestlusringis arutati Toidupanga abi korraldamist vallas, sh Elva linnas, kus toiduabi korraldamine toimub valla ja MTÜ Hoolekoda koostöös. Toiduabi jagatakse toimetulekuraskustes peredele. Toiduabi saamiseks on vaja esitada sotsiaalosakonda avaldus. Neel, kel on õigus toiduabi saada,  saavad toiduabi järjest kuni kuus kuud, kaks korda kuus.  

KOGUKOND

Reedel, 6. septembril osalesid Merilyn Säde ja Kertu Vuks Future Dialog’i seminaril Soomes. Future Dialog on Elva valla äpi arendaja ning seminaril tutvustati, mismoodi kasutatakse äppi Soome omavalitsustes ning kuidas toimub neil otsustusprotsess, mida ja kuidas üleüldse äpis kodanikega jagada. Soomlaste sõnul on neil eestlastelt äpikasutuse osas palju õppida, sest nii Järva kui ka Elva vald jagavad äpis infot hoopis teistsugusel moel.  

Mõni Soome omavalitsus, kes on äppi kasutanud aastaid, leidis meie äpi turundusest ja reklaamist mitmeid mõtteid, mida samuti edaspidi kaaluda.  

Seminaril räägiti ka äpi uuendustest, mida saavad kasutajad ka ise õige pea näha, nii et tasub kindlasti Elva valla äpp alla laadida ning uurida, missuguseid võimalusi see pakub. 

Elva valla äpi ja allalaadimise kohta saad rohkem lugeda valla koduleheküljelt.

28. septembril toimub üle-eestiline Maal elamise päev. Sel päeval avavad oma uksed ka Elva vallas mitmed ettevõtted, MTÜ-d, rahvamajad, klubid jpt. 

Näiteks on sel päeval võimalus külastada Elva Vallavalitsuse erinevaid töötubasid, vaadata, missuguseid võimalusi pakuvad Elva Muusikakool ning Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Samuti saab külastada erinevaid talusid näiteks Puhjas ja Kirepis. Rohkem infot päeva kohta leiab aadressidelt: https://www.elva.ee/maal-elamise-paev ja https://xn--maalelamisepev-hib.ee/

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 3. septembril osales Allan Allik Viljandis rahandusministeeriumi ja RTK teoreetilis-praktilises töötoas “Üldplaneering kui võimalus”.  

Peamiselt keskenduti küsimustele seoses üldplaneeringu strateegiliste valikutega ning sellele, kuidas saavutada parem kaasamine. Töötoa läbivaks mõtteks oli, et üldplaneeringu koostamine on võimalus kujundada piirkonda üheskoos nendega, kes selles piirkonnas elavad ja igapäevaselt toimetavad.  

 

Reedel, 6. septembril toimus Keskkonnainvesteeringute Keskusega koostöös korraldatud infopäev eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise kohta. Infopäeva korraldas Elva Vallavalitsuse poolelt arendusspetsialist Allan Allik. 

Kõige rohkem uuriti taotluse täitmise kohta ning sooviti abi, kuidas täpsemalt sellest meetmest raha taotleda.

 

Neljapäeval, 12. septembril toimub Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine  

12. septembril kell 16 toimub Elva Kultuurikeskuse ees Elva Linnasüdame ajakohastamise projekti elluviimise raames pidulik nurgakivi asetamine. Pidulikule sündmusele järgneb kell 18 Kultuurikeskuse esisele väljakule ülesseatud õuekino ekraanilt ehitustegevust kajastava lühifilmi vaatamine ning õhtu lõpeb kell 20 algava mängufilmiga “Johannes Pääsukese tõeline elu”.  Üritusele on oodatud kogu Elva valla rahvas. 

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

VARIA

Reedel, 6. septembril toimusid Konguta Kooli olümpiamängud, kus Elva Vallavalitsuse tervitussõnad andis edasi vallavanem Toomas Järveoja.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 18
   
Esmaspäev, 11. november 2019 kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje  Raadom  Tartus koolitusel  „ Keskkonnanormid ja -järelevalve”   kell 9 osakonnajuhatajate ja
 
Esmaspäev,  4 . november 2019 kogu päev: Merilyn Säde Tallinnas küljendamise koolitusel kogu päev: Kertu  Vuks  Tartus  Smart   Manufacturing  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4