Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.02-23.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.02.–23.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 17. veebruaril osalesid Toomas Järveoja, Merilyn Säde ja Margit Kink Elva linna päevaga seotud korralduskoosolekul. Koosolekul arutati täpsemalt Elva linna päeva ajakava. Elva linna päev toimub 2. mail ning kõigil on võimalus külastada traditsioonilist kevadlaata, samuti saab nautida kultuuriprogrammi ning õhtu lõppeb kontserdi ja ilutulestikuga.  

Sel päeval tähistab Kaitseliidu Elva malevkond oma 30. aastapäeva taastamisest ning 95. aastapäeva loomisest. Seoses sellega toimub Elva linna päeval ka Kaitseliidu paraad ning sõjatehnika näitus. Õhtul oodatakse kõiki ka Elva Gümnaasiumisse Kaitseliidu konverentsile “Sõja uued reeglid.” 

Sel päeval toimub ka traditsiooniline Kellatornijooks.  

Päev varem, 1. mail toimub Elva linnasüdame ametlik avamine ning matkamaraton. Infot nende ürituste kohta jagame Elva Vallavalitsuse ja SA Elva Kultuur ja Sport kanalites õige pea.  

Teisipäeval, 18. veebruaril osales Margit Kink Noorsootöötajate Ühenduse üldkogul ja infoseminaril. Kadri Sildnik rääkis enda kogemustele tuginedes noortekeskuse ja raamatukogu koostöövõimalustest. Astrid Hallik tutvustas Tartumaa kultuuristrateegiat ja selle seotust noorsootöö valdkonnaga ning tutvustas Tartumaa kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogrammi Loov Tartumaa, kuhu oodatakse osalema ka noorsootöötajaid. Lisaks räägiti 2020. aasta tegevuskavast ja Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustikust, mille heaolumeeskonnaga liitus esialgu meie vallast Magdalena Kalev Rannu Noortekeskusega, see ei tähenda aga seda, et teised noortekeskused liituda ei saaks. 

Teisipäeval osales Mare Tamm Haridusfoorumil Tallinnas. Vaatluse all oli teema “Individuaalsed õpirajad”. Filosoof Margit Sutrop tõi välja praegused kitsaskohad õppija personaalse õpiraja loomisel ja pakkus lahendusi. Täna ei ole palju teadmist selle kohta kuidas õpitakse, kuidas siduda kokku erinevad ainevaldkonnad ja kuidas tõsta üldist madalat haridustaset ühiskonnas ja õpilaste õpimotivatsiooni. Võitlus käib õppija tähelepanu äratamise nimel nii koolis kui ka ümbritsevas keskkonnas. Õppimise personaliseerimise tee peaks koosnema kolmest osast: õpivara on õpilasele isikustatud, õpivalikute rohkuse hulgas aitab õpetaja õpilasel valikuid teha, õpilasel on isiklikud suhted koolkaaslastega koosõppimisel. Edulugusid oma õpilastega jagas arutelugrupis Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku. 

Kolmapäeval, 19. veebruaril osales Margit Kink noortevaldkonna võrgustiku kohtumisel. 

Seminaril räägiti koostöögruppidest tagasi- ja edasivaatavalt. Mitmed rääkisid oma tulemustest ja kogemustest. Omavahel sai kogemusi vahetada teemaarutelu laudades. Elva ja Nõo koostöörühmal on käsil kaks projekti: sõidujagamise äpp, mida veab eest Kertu Vuks ja noorte vabatahtliku töö arendamine, mille projektijuht on Hanna Laius. 

Neljapäeval, 20. veebruaril osales Liis Lehiste kompetentsikeskuste koostöökohtumisel Viljandis. Viljandi abilinnapea Janika Gedvil tutvustas ühendatud tugispetsialistide osakonna tekkimise eellugu, SA Lapse Heaolu Arengukeskuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt andis ülevaate sihtasutuse tegemistest ja edaspidistest plaanidest ning Viljandi Perepesa koordinaator Eliise Vainurm tutvustas Perepesa tegevust. Perepesa põhilise tähelepanu all on ennetustöö läbi varajase lapseea toetamise. Perepesas on avatud mängutuba, pakutakse koolitusi, lapsevanemate jututubasid, perekooli, psühholoogilist nõustamist, raseduskriisi nõustamist ja muid tegevusi. Kõik teenused on perele tasuta.  

Fotol on Viljandi Perepesa koordinaator Eliise Vainurm ja SA Lapse Heaolu Arengukeskuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt.  

 

Neljapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul. 

Üheskoos vaadati üle rahvariidefondi korra kavand. Arutleti ühisürituste korralduse üle ning reflekteeriti Loov Elvat. Hakati planeerima üritustesarja “Elva suvi”. 

Laupäeval, 22. veebruaril osales Margit Kink noortevolikogu koolitusel ja koosolekul.  

Mari-Liis Vanaisak tutvustas noortevolikogu liikmetele projektikirjutamise põhimõtteid ja mõnda fondi, kust on võimalik raha küsida. 

Koosolekul arutleti noortevolikogu plaanis olevate järgmiste tegevuste üle. 

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 18. veebruaril külastasid Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Lauri Tamm Tori valda. Meid võtsid vastu abivallavanem Priit Ruut ja sotsiaalnõunik Kaja Rebane ning teised sotsiaalvaldkonna töötajad. Kohtumine toimus Sindi Sotsiaaltöökeskuses, kus pakutakse erinevaid teenuseid: toitlustamine, juuksur, pesemisvõimalus, pesupesemine, riideabi, sotsiaalnõustamine ja avahooldus. Meile tutvustati sotsiaalkeskuse tööd ja ühises vestlusringis vahetati kogemusi sotsiaalteenuste korraldamisest. Sotsiaalnõunik Kaja Rebane tutvustas Tori valla kogemusi OÜ FleetComplete’i pakutava sotsiaalmooduli võimaluste kohta koduteenuse korraldamisel. Avahooldustöötajad Jagne ja Külliki rääkisid oma kogemustest FleetComplete’i kasutamisest oma töös. Kohtumise lõpus käisime koos vaatamas Sindi vana viiekorruselist ühiselamut, mida vald plaanib ümber ehitada sotsiaaleluruumideks, et paremini osutada eluruumi tagamise teenust.  

Reedel, 21. veebruaril osalesid Eva Kuslap ja Lauri Tamm kodukülastustel projekti “Kodud tuleohutuks” raames. Külastatud sai koostöös pottsepaga 13 objekti, kus vaadati üle, milliseid parandustöid tuleb neil objektidel teha. „Kodud tuleohutuks“ projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus esitab 29. veebruariks taotlused koos hinnapakkumustega Päästeametile, kes hiljemalt 13. märtsiks otsustab, millised kodud saavad projekti rahastuse. Tööde teostamiste aeg on kuni selle aasta novembrini.  

Reedel, 21. veebruaril osales Eve Jõgi Tallinnas üleeuroopalisel kuriteoohvrite aastapäevale pühendatud konverentsil Emad - lähisuhtevägivalla vaikivad ohvrid.  Konverentsil rääkis rahvastikuminister Riina Solman, mil viisil igaüks meist saab sekkuda. Emotsionaalse vägivalla mõju lapse arengule tutvustas paari- ja pereterapeut Meelike Saarna, kes tõi välja kolm põhilist vanemlusstiili, seostas need lapse kiindumussuhte arenguga ja tõi välja ka Maslow’ vajaduste püramiidi. Kui kodus on püsiv vaimne või füüsiline vägivald, siis selle pere laps kasvab suureks nii, et tema aju võib paljuski normaliseerida vägivalda. Kui täiskasvanuna tema enda partner teeb midagi vastuvõetamatut, siis ei lähe vaimse/füüsilise vägivallaga perest lapsel ükski lambike peas põlema, laps ei põgene ohtlikust ja vägivaldsest olukorrast, kuid iga terve paarisuhtemudeliga perest pärit noor oleks kohe suhtest lahkunud. Lisaks pühendavad vanemad tänapäeval liiga vähe aega oma paarisuhtele ning toetavad võrgustikud perede ümber on väga väikesed. 

Vägivaldse suhte anatoomiast rääkis psühhoterapeut Mirjam Püvi - kuidas teha vahet, kas tegu oli peretüli või perevägivallaga? Kui tegu on võimu ja kontrollitüliga, on tegu pigem perevägivallaga. Mirjam Püvi rääkis ka sellest, miks ei lahku naised keeruliseks muutunud suhtest ja mida annaks ette võtta, kui selline olukord on käes. Ettekandeid vägivalla alla kannatamise elust ning sellele järgnenud elust tegid kaks kogemusnõustajat Pärnu Naiste Varjupaiga näitel. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Elva valla kaasava eelarve ideede autoritega. Kohtumisel arutati ühe võiduidee Liikumispark Tartu maantee rohealal elluviimisega seonduvat. Idee autorid tutvustasid veelkord oma mõtteid ning vallavalitsuse esindajad selgitasid edasist protsessi.  

Kolmapäeval, 19. veebruaril toimus Elva vallamajas Verevi detailplaneeringu avalik arutelu. Artes Terrae planeerija Heiki Kalberg tutvustas detailplaneeringu eskiislahendust ning Alkranel OÜ ekspert andis ülevaate kavandatava tegevusega avalduda võivatest keskkonnamõjudest. Arutuelul osalejad avaldasid arvamust kavandatava rannahoone-ujula mahu ja asukoha sobivuse üle. Tehti ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise osas. Uuriti, kuidas lahendatakse sademeveekanalisatsioon, et takistada sademevee järve voolamist otse rannaalalt. Arutleti kavandatava ujula suuruse ja tasuvuse üle.  

Vallavalitsus analüüsib avalikul väljapanekul ja arutelul tehtud ettepanekuid ja arvamusi ning täiendab nende alusel detailplaneeringut ja KSH aruannet. Seejärel esitatakse planeering asjakohastele ametitele kooskõlastamiseks. 

TURISM & KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 18. veebruaril osales Merilyn Säde Tartus efektiivse sisuturunduse koolitusel. Koolitusel räägiti noorte ja täiskasvanute sotsiaalmeedia kasutamisest, sellest, miks tasub näiteks luua ettevõttel eraldi blogi ja sinna sisu luua ning sisu loomisest ja Google’i eripäradest. 

Koolitusel räägiti uuringust, millest selgus, et täiskasvanud kasutajad eelistavad enim Facebooki, millele järgneb Instagram ning 13-19aastased eelistavad samuti Facebooki ja Instagrami. Noored viibivad internetis enamasti kell 15-19 ja kell 19-22, täiskasvanud kell 19-22 ja 9-15. Nii noored kui ka täiskasvanud kasutavad sotsiaalmeedias ja internetis tegutsemiseks peamiselt nutitelefoni.  

Ettevõttel on mõistlik pidada blogi selleks, et Google’is tõuseks kindla märksõna esiletõusmise arv ning et Google’s tuleks seeläbi konkreetse ettevõtte koduleht otsingus esimeste seas välja.   

Koolitaja soovitas nii ettevõtetel kui ka kõigil teistel vaadata ning kasutada oma töös järgmisi tööriistu: Google Search Console, Google My Business, Google Trends ja Google Keyword Planner. Kindlasti soovitati jälgida, mida teevad konkurendid ning jälgida ka välismaiseid konkurente, kellelt võib tihti saada sotsiaalmeedias tegutsemiseks häid ideid. 

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 19. veebruaril kohtusid Maano Koemets ja Terje Korss Eesti Maaülikooli esindajatega, kus arutati Maaülikooli Vehendi külas asuvate kinnistute jagamise ja osade maaüksuste vallale üleandmise soovi.  

Mikk Järv ja Terje Korss osalesid projekti ActNow koosolekul. 

Act Now töörühma koosolekul vaadati esmaseid tarbimisandmeid hoonetes, kuhu on paigaldatud monitoorimise seadmed. Töögrupi liikmed olid seisukohal, et Elva valla hoonetes peaks ventilatsiooniseadmete tavapärasele hooldusele lisaks olema ka ventilatsiooniseadmete mõõdistamine ja seadistamine. Selle vajadust näitasid esmased kogutud andmed, kus hoonetel on ventilatsiooniseadmed olemas, kuid need ei ole efektiivselt seadistatud hoone spetsiifikat silmas pidades. 

Lepiti kokku, et tehakse ülevaatlik leht Act Now projekti kaudu kogutud andmetest, kuhu kuvatakse hoonete energiaandmed, et neid oleks võimalik avalikult esitleda.  
 
Arutati, millistesse hoonetesse võiks veel energia monitoorimise seadmeid paigaldada. 

 

VARIA

Reedel osalesid Marika Saar ja Mikk Järv Puhja Seltsimajas vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil. 

Kontserdil esinesid Puhja kooli õpilased. Vabariigi aastapäeva puhul tervitas abivallavanem Mikk Järv ning kontserdielamuse pakkusid Liisi Koikson ja Joel Remmel. 

 

Reedel toimus Puhja Lasteaias Vabariigi aastapäeva aktus ja seltsimajas Puhja Kooli Vabariigi aastapäeva aktus. Õpilasteater esitas Aire Pajuri näidendit. Valla esindajana osales Maano Koemets. 

Reedel asetati Elva valla poolt mälestuspärjad Vabadussõjas langenute auks Rõngu, Rannu, Konguta ja Puhja mälestussammaste juurde. Puhjas asetasid kell 11.30 pärja Puhja Kooli õpilased ja õpetajad. Rannus kogunesid samba taastamise eestvedajad kell 11.30, mälestushetkel võtsid sõna volikogu esimees ja Rannu kirikuõpetaja. 

 

21.02.2020 pidas Rannu kirikuõpetaja Timo Švedko Rannu samba juures mälestuspalve 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.02-16.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.02.–16.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 10. veebruaril kohtusid Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva valla lastehoidude juhtidega. Lastehoidude juhtidele tutvustati uue koolieelse lasteasutuse seaduse eelnõud ning arutati lepingute jätkamise võimalusi ja tingimusi.  

Teisipäeval, 11. veebruaril kohtusid Elva valla raamatukogutöötajad ja raamatukogu nõukogu liikmed. Peamised teemad olid raamatukogude kujundamine info- ja turismiinfokeskuseks – arutelus osalesid ka kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja turismijuht Hemminki Otstavel. Arutelu oli väga põnev ning idee on kasutada edaspidi rohkem ära meie tugevat raamatukoguvõrgustikku info edastamisel. Peale selle räägiti raamatukogude plaanidest eelseisval hooajal ning koostöökohtadest.   

 

Teisipäeval, 11. veebruaril kogunesid Tartumaa kultuuritöötajad traditsioonilisele kohtumisele Elva vallamajja. Sel korral oli fookuses koolitusprogrammi Loov Tartumaa tutvustamine ja Elva Elamusfestival. Abivallavanem Marika Saar tutvustas Elva Elamusfestivali kontseptsiooni ja korraldust ning kutsus kõiki valdu sel aastal Elamusfestivaliga ühinema.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 11. veebruaril osales Eva Kuslap Tartus toimunud Naiste Tugi- ja Teabekeskuse korraldatud ühisarutelul “Eakate naiste vastane vägivald”, kus osalesid Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kiirabi ja kohalike omavalitsuste esindajad. Esimesel kohtumisel toimus ülevaade eakate vastasest vägivallast ja selle liikidest (vaimne, füüsiline ja majanduslik vägivald) ning sellest, kuidas praegu erinevad ametkonnad selle teemaga tegelevad. Lisaks kaardistamine, kuidas ja kelle poolt toimub eaka vägivalla märkamine ning millised on edasised teavitus- ning koostöösammud.  

Sotsiaalkindlustusameti korraldatud toimetulekutoetuse teemapäev toimus 12. veebruaril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses, kus osalesid Milvi Sepp, Sille Kask, Elo Kasetalu, Laura-Liis Õnneleid ja Ene Sõber. Teemapäeval rääkis Ulli Luide Sotsiaalministeeriumist  toimetulekutoetuse valust ja võlust, peatus pikemalt kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsuste tegemise võimalustel, mille eesmärk on suurendada KOV otsustusõigust nende toetuse saajate osas, kes ei ole motiveeritud koostööks, ei tee ise pingutusi oma olukorra parandamiseks või kelle esmavajadused saaks katta muul viisil.  

Inna Tamm Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalve talitusest rääkis toimetulekutoetuse järelevalvega seonduvast. Hüvitiste osakonna äriteenuste talitusest Milvi Haitov andis ülevaate toimetulekutoetuse statistikast ja arengusuundadest ning puudutas põgusalt matusetoetusega seonduvat. Aika Kaukver tutvustas STAR-i arendustegevust abivajaduse hindamise ja juhtumikorralduse vaates.  

Teemapäeva lõpetas Eve Jürgenson Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest, kes korraldas praktilise STAR-i koolituse, kust saime vajalikke nippe ja nõuandeid.  

Neljapäeval, 13. veebruaril kohtusid Milvi Sepp ja Alo Rebane Elva Puuetega Inimeste Ühingu liikmetega.  Milvi Sepp tegi ülevaate valla sotsiaal- ja terviseosakonna tegemistest ja sotsiaalteenuste võimaldamisest. Puudega inimesed väljendasid kohtumisel, et valla sotsiaaltranspordi hinnad on liiga kõrged. Samuti peeti ebaõiglaseks tasuta ühistransporti, kui puuetega inimesed, kes ei saa ühistransporti kasutada, peavad maksma vajaliku sotsiaaltranspordi eest. Milvi Sepp selgitas, et nendele inimestele, kelle sissetulekud on väiksed ja/või kes peavad kasutama palju sotsiaaltransporti (näiteks regulaarne raviprotseduuridel käimine Tartus), tehakse taotluse alusel valla poolt otsus hinda vähendada.  

Alo Rebane jagas infot kodukohandamise projekti osas, mille eesmärk on tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus. Projekti esimese vooru 17 kodukohandust on tehtud, ka teise vooru kodudest on juba kümmekond kohandatud. Kokku on teises voorus võimalik kohandada vallas 38 kodu. Kolmanda vooru taotluste vastuvõtt lõppes 4. veebruaril, edasi järgneb kodude ülevaatamine ja kohandamise võimalikkuse hindamine koos eksperdiga.  

 

Neljapäeval osales Piret Hallast koolitusel “Kogemuslik õpe juhtidele: kolm coachingu liiki”. 

International Supervision and Coaching Institute superviisor ja coach Kaupo Saue tutvustas erinevaid coachingu meetodeid. Oluline, mida rõhutati oli see, et probleemi asemel tuleb sõnastada eesmärk, kuhu on vaja jõuda ning leida tugevused, mida rakendada eesmärgi saavutamiseks. Coaching ei anna lahendusi, hea coach esitab küsimusi ning nende abil suunab mõtlema ning lahendusi leidma.  

Coachiva vestluse üheks võimaluseks on rakendada GROW mudelit:  

G- Goal Eesmärgistamised. Kuidas sõnastaksid oma eesmärgi? Missugust olukorda sooviksid saavutada? 

R- Reality Reaalsus ja ressursid. Nimeta kolm peamist tunnust, mis iseloomustavad praegust olukorda? Mis on sinu kolm sisemist tugevust, mis toetavad eesmärgi saavutamist? 

O- Optons Võimalused. Missuguseid tegutsemisvõimalusi sa näed? Missuguste oskuste parem valdamine aitaks sul tegutseda? 

W- What-When-Whom-Will Tegevuskava. Millega peaksid alustama? Kuidas kavatsed seda teha? Millist toetust ja kellelt vajad? 

ARENDUSVALDKOND

 

Kolmapäeval osalesid Toomas Järveoja ja Mikk Järv MKM internetivõrgu arendamise koosolekul Otepääl. 

Lõuna-Eesti Omavalitsuste liidud ja arenduskeskused on sõlminud koostöölepingu, mille eesmärk on viia ellu Lõuna-Eesti piirkonda hõlmavaid ühiseid koostöö- ja arendusprojekte. Üks oluline tegevus on hajaasustusega turutõrkepiirkondades ülikiire interneti kättesaadavuse parandamine. Lõuna-Eesti omavalitsute esindajad kogunesid Otepääle, kus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitles kiire internetivõrgu arendamist 2021.–2027. aastal ja leppisid kokku alljärgnevates ettepanekutes, kuidas saaks Lõuna-Eesti piirkondades internetivõrk edukalt välja arendatud. 

Omavalitsuste esindajad teevad ettepaneku, et Lõuna-Eestis piirkonna konkurentsivõime säilitamiseks on 2025. aastaks kõigile üksikmajapidamistele tagatud soovi korral kiire internetivõrguga liitumine. Selleks tehakse ettepanek, et Eesti hangete  korraldamist alustatakse Lõuna-Eestist. Maakondlike hangete ettevalmistamisse kaasatakse maakonna omavalitsused juurdepääsuvõrkude rajamise piirkondade väljaselgitamiseks. Juhul, kui Lõuna-Eesti maapiirkondades jääb kiire internetivõrguga ühendamata üksikult asuvaid majapidamisi või tegutsevaid ettevõtteid, kuhu juurdepääsuvõrkude ehitus on väga kulukas, lahendada sooviavaldused hajaasustuse programmiga. 

Neljapäeval ja reedel, 13.- 14. veebruaril osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse väljasõidul Valgamaal. 

13.–14. veebruaril toimus Tartumaa Arendusseltsi (TAS) juhatuse väljasõit Valgamaale. Tutvustati ja anti ülevaade TASi käimasolevatest ja uutest koostööprojektidest (NG kollased aknad, Emajõe võrgustik). Kuna Euroopa Liidu rahastusperiood on lõppemas ja tulemas uus, siis arutati uut programmperioodi ja võimalikke LEADER-programmi muudatusi, mida tuleb TAS-i strateegia loomise juures arvestada. Tutvustati jaanuari lõpus esitatud taotluste kokkuvõtet, mida hakkab märtsis komisjon hindama. 

Neljapäeval osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Tartu Linnavalitsuses toimunud koostatava ratta- ja jalgteede võrgustiku arutelul.  

Arutelule oli kutsutud ümberkaudsete valdade planeerimisspetsialistid, et arutada ratta- ja jalgteede planeerimist. Kohtumise eesmärk oli vaadelda ja arutada teedevõrgustiku planeerimist laiemalt, kui vaid Tartu linna territooriumil. Oluline rõhk arutelul oli tugivõrgu liitmine valdade kergliiklusteede võrgustikuga.   

Reedel, 14. veebruaril osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Järve tn 9 detailplaneeringu teemalisel koosolekul. Koosolekul arutati koos Järve tn 9 omaniku ja Järve 5a omanikega detailplaneeringus võimaliku teeservituudi seadmise vajaduse märkimist Järve 5a kinnistu kasuks. Järve 9 omanik andis põhimõttelise nõusoleku Järve 5a kinnistu omanikule juurdepääsuks läbi arendatava Järve 9 kinnistu.  

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 11. veebruaril toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek. 

Sel korral räägiti üle kirjade registreerimine ja selle võimalused dokumendihaldussüsteemis Amphora. Samuti arutati meeskonna rahuloluküsitluse koostamist ja korraldamist. Järgmine osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek toimub märtsi alguses. 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 13. veebruaril osalesid Hegri Narusk ja Terje Korss koostöös vallavalitsuse juriidilise-sotsiaal- ja finantsosakonnaga koolitusel, kus räägiti erisoodustusest, ametisõidukitest jm. Elva Vallavalitsuse ametiautodel kasutatakse GPS-põhist sõidupäeviku teenust FleetComplete. 

Reedel, 14. veebruaril osalesid Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik ja Kullo Laos Elva linna tänavavalgustuse rahastustaotluse arutelul, kus täpsustati KIK-i esitatud rahastustaotluse ajakava. Projektiga on kavas uuendada Elva linnas olevat tänavavalgustuse taristut ca 1/3 ulatuses. Projekti maksumus on ca 600 000 eurot. 

KOGUKOND

Teisipäeval, 11. veebruaril toimus Ulila rahvakoosolek, kus osalesid abivallavanem Heiki Hansen, abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre.  

Abivallavanem Heiki Hansen selgitas koosolekul Ulila kergtee ehitusega seonduvat, ehitus algab 2023. aastal. 

Koosolekul tutvustati Ulila keskuse hoone kahekordse osa rekonstrueerimisprojekti. Vallaarhitekt Jaanika Saar juhtis tähelepanu muudatustele, mis on projektis tehtud ning millised ruumid asuvad hoones tulevikus (raamatukogu, noortetuba, jõusaal, seminarisaal). 

Pikem arutelu oli seoses Ulila keskuse kolmekordse hoone tulevikuga, muu hulgas pakuti ideedena välja loomemajanduskeskuse loomine või võimalus MTÜ Sooveere tegevusi laiendada kolmekordsesse hoonesse. Vallavalitsuse esindajad tõid välja, et valla tegevusteks ei ole kolmekordset hoonet vaja ning kaaluda võiks lammutamist.  

Kohapeal tõstatusid küsimused seoses bussipeatustega, mille ehitus on pooleli. Samuti küsiti bussipeatuste heakorra kohta. Samuti vajab kaasava eelarve idee realiseerimise raames lahendamist sadamaala parkimiskorraldus. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

Kolmapäeval, 12. veebruaril osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks Palupera piirkonnakogu koosolekul. 

Piirkonnakogu arutas maade vahetamise võimalusi seoses kergliiklustee alla jäävate eramaadega. Pakuti välja kaks võimalust, millest piirkonnakogu esindaja ja maaomanik lähipäevil valiku pidid tegema. Arutati ka mõisapargi heakorra küsimusi – vallavalitsus lubas pargi üle vaadata ja tagada selle elementaarse heakorra.  

VARIA

Neljapäeval, 13. veebruaril külastas Maano Koemets Viimsi valda. 

Kohtumisel Viimsi vallajuhiga olid aruteluteemad järgmised: kohaliku omavalitsuse juhtimine, volikogu ja valitsuse töö eripärad, sise- ja väliskommunikatsioon, sisekontrollisüsteem ja muud teemad.  

Viimsi vallas tehtud ringkäigul oli hea võimalus tutvuda värskelt avatud (2019. aasta detsembris) Viimsi Raamatukogu ja Noortekeskuse uute ruumidega kohalikus kaubanduskeskuses. Raamatukogu avamine kaubanduskeskuses või oma maja ehitamine oli pikalt vallas kaalumisel ja valik langes kaubanduskeskuses ruumide rentimisele. Raamatukogu juhataja Tiiu Valmi sõnul on Viimsi inimesed valikuga rahul, ruumid on suured, tänapäevaselt sisustatud ja pakuvad peale raamatute laenutamise mitmeid muid ajaveetmise võimalusi. Lasteraamatukogu asub eraldi osas ja on väga lapsesõbralikult sisustatud. Kahe kuuga on lisandunud 900 uut lugejat, tänu heale asukohale ja kindlasti ka kliendisõbralikule lahtiolekuajale. 

Laenutus- ja lugemissaal 

Lugejaboksid  

Laste laenutus- ja lugemissaal 

 

Neljapäeval osalesid Toomas Järveoja, Mikk Järv ja Triinu Paas Puhja katlamaja avamisel. 

Puhja soojamajanduse arengukava muutmisega 2018. aasta alguses sai soojusettevõte SW Energia OÜ alustada projekteerimisega ja rahastustaotluse esitamisega SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). 

Puhja katlamaja ja soojustrasside ehitusmaksumus oli ligi 1,3 miljonit eurot. KIK toetas Puhja uue katlamaja ja soojustrasside ehitust 671 950 euroga, ülejäänud osa panustas SW Energia.  

SW Energia alustas 2019. aasta juulis Puhja aleviku kaugküttetorustiku ajakohastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetati välja ligi 1,6 km ulatuses vananenud torustikku. Ehitustööde tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ning vähenesid trassi soojakaod 

Projekti tulemusena on Puhja alevisse ehitatud täiesti uus täisautomaatne katlamaja, kuhu on paigaldatud katlaseadmed 1 MW ja 0,5 MW (hakkpuit, hakkepuit/turvas) ning reservkatel koos lisaseadmete ja automaatikaga.  

Vallavanem Toomas Järveoja.

Pildil Puhja aleviku vana trassi seisukord

Pildil uued trassid, mis paigaldati.

 

Reedel, 14. veebruaril osales Maano Koemets Powerpoint esitluste loomise koolitusel Tartus. 

Koolitusel käidi läbi kõik MS Office PowerPoint programmiga seonduvad tehnilised võimalused. Koolitusel osalenud said värskendada teadmisi ja selle kinnituseks koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

 

Teisipäeval, 11. veebruaril osales Marika Saar Tartu Maratoni korraldusmeeskonna kutsel Eesti Rahva Muuseumis näituse Tartu Maraton 60 avamisel.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.02-9.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.02.–9.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 3. veebruaril osalesid Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul. Koosolekul otsustati korraldada avalik konkurss toitlustaja leidmiseks vaksalihoonesse ning alustada läbirääkimisi spordihoone ruumide rentijatega.  

Teisipäeval ja kolmapäeval, 4.–5. veebruaril osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Jõgevamaal. Õppepäevi ühendav teema oli muudatuste juhtimine, kus teadmisi jagas konsultatsioonifirma Change Partners koolitaja Ekke Sööt. Muutuste juhtimise võtmeküsimus peab haridusmuutuste igas etapis olema küsimus: miks? Ilma sellele küsimusele vastamata on raske jõuda inimeseni, keda muutus lõpptulemusena mõjutab. Teisel päeval tutvuti Jõgeva Põhikooli uue renoveeritud õppehoonega ning kuulati koolijuhi Triin Lõbu ülevaadet koolis toimuvatest muudatustest viimase kolme aasta jooksul.  

 

 

Kohalike omavalitsuste haridusjuhid arutelugruppides Jõgeva Põhikoolis (erakogu)

Teisipäeval ja kolmapäeval osales Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Pärnus. Kahel õppepäeval keskenduti muudatuse juhtimisele ja kommunikatsioonile

 

Teisipäeval osales Liis Lehiste Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäeval “Pidaja loodavad võimalused ja ülesanded õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks”. Teabepäeval anti tagasisidet 2019. aastal korraldatud seire kohta, tutvustati Eesti hariduse infosüsteemi muudatusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse osas ja kohaliku omavalitsuse võimalustest ja ülesannetest õpilastele vajaliku toe korraldamiseks. Peale selle räägiti tugiisikute määramisest haridusasutustes ja koolivälise nõustamismeeskonna soovituste rakendamisest ning nende märkimisest Eesti hariduse infosüsteemi.  

Elva vald tunnustas spordivaldkonna silmapaistvamaid tegijaid

6. veebruari õhtul toimus Aakre Rahvamajas Elva valla spordivaldkonna tänuüritus, kus anti üle tunnustused 18 kategoorias. Üritusel tunnustati valla parimaid sportlasi, treenereid ning teisi Elva valla spordiellu panustanud inimesi.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Elva vallas on väga palju silmapaistvaid sportlasi ja sporti panustavaid inimesi, mistõttu valiti Elva vald ka 2019. aasta kõige sportlikumaks omavalitsuseks. „Meie noored soovivad sporti teha ning siin on võimalik ka paljudel aladel oma oskusi proovida. Näeme, et sport on meie inimeste jaoks oluline, mistõttu toetab ka vallavalitsus aasta-aastalt spordiga seotud tegevusi aina enam."

Elva valla 2019. aasta naissportlane on Eneli Õigus (jalgpall, FC Elva esindusnaiskonna mängija, hooaja jooksul viis väravat) ning meessportlane Ergo Tamm (kergejõustik, Eestimaa suvemängude I koht odaviskes, Eesti MV V koht odaviskes).

Aasta neiu vanuseklassis kuni 12 aastat on Minna Li Mäesepp (triatlon, ujumine, rattasõit), vanuseklassis 13–14 Kädi Lii Kuznetsov (judo), vanuseklassis 15–16 aastat Iiris Rehme (kergejõustik) ja 17–18aastaste hulgas Kadi Kertu Elias (jõutõstmine).

Aasta noormees vanuseklassis kuni 12 aastat on Karel Pastarus (suusahüpped ja kahevõistlus), vanuseklassis 13–14 aastat Rasmus Kivari (võrkpall), vanuseklassis 15–16 aastat Raimo Markvard (jõutõstmine) ning 17–18aastaste hulgas Edward Henno (kergejõustik).

Elva valla 2019. aasta naisjuunioriks valiti Helena Pallon (jalgpall), meesjuunioriks Kaarel Vent (jalgrattasport, Estonian Cup maastikuratta maratonide karikasarja kokkuvõttes III koht).

Aasta naisveterani tiitli sai Airi Alnek (orienteerumine, kõrged kohad nii EMV kui ka Balti ratta- ja suusaorienteerumistes) ning meesveterani tiitli omistas Hannes Külv (jalgrattasport, Filter Maantee jalgrattakarikasarja kokkuvõttes I koht).

Aasta treeneri tunnustuse sai jalgpallitreener Andres Bõkarev, kes on spordiklubi Barca eestvedaja. Kandidaadi esitanud kirjeldab Bõkarevi järgnevalt: „Andres treenib praegu üle 70 lapse ning on saavutanud väga hea kontakti erinevate lastega, kes väga hoolivad ja austavad oma treenerit. Ta on pühendunud ja sõbralik, kes leiab igale olukorrale lahenduse."

Aasta võistkond on SC Airi Junior Team, kelle sportlased on saavutanud nii Eestis kui ka välismaal rühmvõimlemises kõrgeid kohti. 2019. aasta sporditegu on Elva Südaööjooks. Elva Südaööjooksul osales 2019. aastal pea 700 inimest ning jooksu osavõtutasudest toetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kõnniroboti ostmist 1050 euroga.

Aasta spordihingeks valiti Marek Pihlak, kes on Elva Spordiliidu juhatuse esimees, Elva Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ning üks Elva Südaööjooksu eestvedajatest. Marek Pihlak on Elva valla spordiellu panustanud alates 2011. aastast ning tema eestvedamisel on alguse saanud ka Elva spordikuu. Samuti juhib Pihlak spordiklubi Altia.

2019. aasta spordisõbra tiitlile esitati Elva vald, sest vald toetas 2019. aastal spordiürituste korraldamist üle 50 000 euroga ning vald toetab noortespordis 14 erinevat spordiala, kokku aastas ligi 215 000 euroga.

19 kategooriale esitati kokku 85 kandidaati. Kandidaate oli võimalik esitada 2019. aasta detsembris.

Spordivaldkonna parimad valiti välja komisjoni otsuse ja rahvahääletuse tulemusena. Elva valla kodanikud said spordivaldkonna tegijate valimises öelda sõna sekka 20.–26. jaanuaril toimunud hääletuses.

Ürituse galerii leiate SIIT.

Fotod: Jaak Jänes / Elva Vallavalitsus

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 7. veebruaril osales Lauri Tamm ESF tugiteenuste projekti koostöökohtumisel Tartus. Sotsiaalkindlustusameti koordinaator andis projektist ülevaate ning tutvustati tulevikuvisiooni jätkuprojektist 2021-2023. Samuti räägiti muutunud metoodikast lastele puude määramisel, haridusliku tugiteenuse vajaduse puhul puuet ei määrata. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 3. veebruaril osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar ja Kertu Vuks arutelul Elva valla piirkonnakogudega. 

Kohtumise eesmärk oli tutvustada vallavalitsuse selle aasta tööplaane ning arutada piirkonnakogu liikmetega nende tegevusi. Piirkonnakogude juhid tutvustasid oma tegevusplaane sellel aastal ning jagasid senist piirkonnakogu töö toimimise kogemust.

Peamiste murekohtadena toodi välja, et vallavalitsuselt ei saada alati tagasisidet toimunud koosolekute protokollides viitatud probleemidele ning see, et mõnes piirkonnas on piirkonnakogu kooskäimine olnud pigem kaootline. Lepiti kokku, et vallavalitsuse esindajaid kaasatakse tulevikus piirkonnakogude kohtumistele, et võimalusel kohapeal tekkinud küsimustele vastata.

Kertu Vuks tutvustas külade arengukavade koostamise põhimõtteid ning lähiajal eesseisvaid kogukondlikke üritusi:  

  • 21.03 Külade Kärajad 
  • 2.05.2020 üle-Eestiline talgupäev - talgud saab registreerida teemeara.ee; 
  • 18.07. 2020 Külade Olümpia  
  • 18.-19.07.2020 Avatud talude päev 1(vt ka avatudtalud.ee

 

Teisipäeval, 4. veebruaril osales Kertu Vuks haridusjuhtide praktikaprogrammi avaseminaril Tallinnas. Tegemist on pilootprojektiga, mis kutsuti ellu Heateo Haridusfondi, Tallinna Haridusameti ja Fontese koostöös. Programmis osaleb viis Tallinna koolide direktorit, kes töötavad projekti raames kolm kuud igaüks erineva ettevõtte   (Ericson, Pipedrive, Transferwise, SEB ja Swedbank) meeskonnas, et arendada oma juhtimisoskust ning õppida erasektori organisatsioonide kogemustest.  

Programmis osalevatel koolidirektoritel on ettevõtte juures oma mentor, kellega koostatakse koostöös individuaalne arenguplaan. Praktika on üles ehitatud selliselt, et direktoril on reaalselt võimalik tiimiliikmena otsustusprotsessides osaleda, mitte olla lihtsalt “töövari”. Tulevikus loodetakse taolist pilootprojekti laiendada üle kogu Eesti.  

 

Teisipäeval osalesid Merilyn Säde ja Jaanika Saar Tõrvas projekti “Hea avalik ruum” raames valminud keskväljakute kohtumisel. Kohtumisel arutati ühise loodava kodulehe domeeni nime valimise ja väljakutele paigaldatatavate infotahvlite teemal.  

Kolmapäeval, 5. veebruaril osales Kertu Vuks Puhja lasteaia arengukava seminaril. Arutelul osalesid lasteaia hoolekogu ja rühmade vanematekogude liikmed. Lasteaia direktor Leelo Suidt tutvustas seniseid tegevusi arengukava koostamisel, Kertu korraldas grupiarutelud, mis keskendusid muu hulgas järgmistele teemadele: kuidas tuua välja lasteaia eripära ja milline on meie unistuste lasteaed; millised võiksid olla lasteaia ja lastevanemate vahelised koostöövormid ning kuidas saaks lasteaed olla kogukonna koondaja.  

Neljapäeval, 6. veebruaril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus  ja Kullo Laos Tartus “Planeeringu vormistamise” seminaril. Seminari teema oli detailplaneeringute ning üldplaneeringute vormistusnõuded ning planeeringute andmebaas Maa-ameti digitaalses keskkonnas.  

Eelmise aasta 1. novembril hakkas kehtima määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”. Selle eesmärk on tagada planeeringu (detailplaneering, üldplaneering, eriplaneering) vormistamise ja ülesehituse nõuded ühtselt kogu Eestis. Seminaril tutvustati planeeringute digitaalsete andmekihtide koostamist ja vormistamist sõltuvalt koostamise programmist ja eri liiki planeeringute jooniste ülesehitusest. Määruse jõustumise järel koostatakse kõik planeeringud digitaalselt. Planeeringulahenduse kehtestatud kihid esitatakse Maa-ametile, kus need kontrollitakse üle ning sisestatakse ühtsesse andmekogusse. 

 

VALLAMAJANDUS

4. veebruaril alustati Ulilas kahe uue bussipeatuse rajamist koos ooteplatvormi ja bussipaviljonidega Kesk tn 20 lähedusse. 

Töid alustati sellega, et geodeedid märkisid maha bussitaskute asukohad ning alustati pinnase ettevalmistus ja -eemaldustöödega. Selle käigus likvideeriti ka vana tellistest ootepaviljon Kesk tn 4 hoone kõrvalt. 

Bussitaskute ja ooteplatvormi killustikalused teostatakse paari nädala jooksul ning asfalteerimistööd teostakse soodsatel ilmastikutingimustes (paari kuu jooksul). Samal ajal toimub ka uute bussipaviljonide valmistamine ning need paigaldatakse esimesel võimalusel. 

Tööde lõplik tähtaeg on 1. mai 2020. Selleks ajaks on ühistranspordikeskus teostanud loodetavasti ka uute peatuste registreerimise.  

Bussipeatuste asukohtade muutustest teavitatakse kindlasti kohapealsete infotahvlitega ja valla ametlikes infokanalites.

 

 

VARIA

Reedel, 7. veebruaril osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Merilyn Säde kohtumisel Elva Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega. 

Õpilased külastasid vallamaja aine Kodanik ja Ühiskond raames, mille üks eesmärk on õppida tundma kohaliku omavalitsuse toimimise aluseid ja tööpõhimõtteid. Vallavalitsuse esindajad ja volikogu esimees tutvustasid koolinoortele oma igapäevatööd ja meeskonda. Aine "Kodanik ja ühiskond" lõppeb ideeprojekti kaitsmisega 21.02.2020 ning hindamiskomisjoni kuuluvad ka esindajad Elva Vallavalitsusest.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.01-2.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.01.–2.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 28. jaanuaril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste haridusjuhtide kohtumisel vallavalitsuses. Kohtumisel tutvustas Marika Saar Elva valla haridusvõrgu analüüsi koostamisprotsessi. Samuti toimus rühmades arutelu,  õigusnõunik Margit Kiin tegi koolituse haldusaktide koostamisest ja Mare Tamm andis ülevaate haridus- ja kultuuriosakonna 2020. aasta tegevuskavast.  

Kolmapäeval, 29. jaanuaril osales Margit Kink Tartumaa Omavalitsuste Liidus toimunud koosolekul. Räägiti noorsootöö korralduse kitsaskohtadest ja võimalikust tulevikust Tartumaal. Praegu puudub maakondlik koordineerimine, noorsootöö arendamine on suuresti projektipõhine ning puudub jätkusuutlik vaade. Üks võimalik lahendus on luua maakondlik noorsootööspetsialisti ametikoht. 

Kolmapäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul TOL-is. Tartumaa Hariduse Koostöökogu kohtus MTÜ Tartu Maakonna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liikmetega, kes andsid ülevaate oma eesmärkidest ja tegevuskavast. TOL haridusnõunik Kairi Vasemägi andis ülevaate toimivatest aineühendustest ning Tartumaa hariduse ühiskalendrist.  

Neljapäeval, 30. jaanuaril kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm Elva Gümnaasiumi ametiühinguga. Vaatluse all oli jätkuvalt õpetaja ametijuhendi koostamine, mis kajastaks kõige paremini õpetaja tänaseid kvalifikatsiooninõudeid ja ootusi õpetajaametile. Koostöös on osalenud ka koolijuhid. Ühiselt vaadati läbi õpetajate esindajate muudatusettepanekud. Ametijuhend valmib veebruaris ja koolijuhtidel on võimalus see oma töös kasutusele võtta juba sel aastal.  

 

SOTSIAALVALDKOND

 

Esmaspäeval, 27. jaanuaril osales Sille Kask Tartus sotsiaaltöötaja õppepäeval “Kohtupraktika aastal 2019”.  Õppepäeval tutvustati 2019. aastal kohtulahendini jõudnud juhtumeid. Õppepäeva kõige olulisemaks teemaks kujunes eakate üldhooldusteenusele paigutamine ja kohatasu maksmiseks seotud murekohad, sealhulgas kohaliku omavalitsuse osalus, kui lähedastel puudub võimalus eakat rahaliselt toetada. 

Põgusalt peatuti ka riigikohtu lahendil, mis puudutas Narvat, kus õiguskantsler analüüsis Narva Linnavolikogu määrusi, mis reguleerivad sotsiaalteenuste osutamist ning leidis, et seaduste ja põhiseadusega on vastuolusid. 

Õppepäeva peamine sõnum oli: “Esmalt osutame inimesele vajaliku sotsiaalteenuse ja seejärel selgitame välja teenuse eest tasuja.” 

Teisipäeval, 28. jaanuaril osalesid Marika Saar, Milvi Sepp ja Margit Kiin kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses. Teemaks oli koostöölepingu sõlmimine nõustamisteenuse osutamiseks. 

Teisipäeval osales Eva Kuslap ja Lauri Tamm infopäeval “Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde”, kus tutvustati riiklikku projekti „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine”.

Pilootprojektis osales 7 maakonda, 187 vabatahtlikku ja 328 abisaajat. Päeva lõpetas paneeldiskussioon, kus osalesid projekti testimisel osalevad pooled -  sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna juhataja Häli Tarum, Võrumaa Arenduskeskuse heaolu arendusnõunik Häli Tarum, sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna juhataja Kadri Kangro; Lõuna-Eesti Haigla õendusosakonna esindaja Hille Vaht, MTÜ Maana juhatuse liige Reet Käät, MTÜ Seltsik Sinule juhatuse liige Vally-Reet Järs, kes on ka Viljandimaa projekti koordinaator ja vabatahtlik. 

Projekti kohta on võimalik lähemalt lugeda siit: https://vabatahtlikud.ee/projektid/sotsiaal/

 

<img width="300" height="397" data-cke-saved-src="https://mcusercontent.com/4c70e8164609096d48e78218d/images/cb0c0c6e-bd1e-4fd3-90d2-cf9699af18ef.png" src="https://mcusercontent.com/4c70e8164609096d48e78218d/images/cb0c0c6e-bd1e-4fd3-90d2-cf9699af18ef.png" align="left" style="border-width: initial; outline: none; height: 397px; margin: 5px 10px 5px 5px; width: 300px;" '="" data-file-id="1141571" v:shapes="_x0000_s1026">Kolmapäeval, 29. jaanuaril käis Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel. 29. jaanuari seisuga on vinguandurid üle antud vähemalt 15-le Elva linnas üksi elavatele tööealistele ja eakatele klientidele. 

Kodukülastuste käigus räägitakse ka tuleohutusest ning vajadusel tehakse ettekirjutusi, et tagada küttekollete ohutu kasutamine. 

Sotsiaaltöötaja hinnangul on inimeste teadlikkus vingugaasist võrdlemisi madal, tihti arvatakse, et suitsuandur tuleb toime ka vingugaasi leviku tuvastamisega – paraku see nii ei ole. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas, mis võib levida õhus, ilma et meil sellest aimugi oleks. Sissehingamisel kahjustab see aga väga tugevasti inimeste tervist ning suure kontsentratsiooni korral võib olla ka surmav. 

Järgnevad kodukülastused toimuvad 3. ja 7. veebruaril Elva linnas ning 10. veebruaril Paluperas.

Kolmapäeval osales Eva Kuslap Tartu Ülikooli Kliinikumis toimunud Eesti Geronotoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (liikmeteks on eakatega töötavate isikud – arstid, õed, sotsiaaltöötajad, hooldusasutuste juhid jne) korraldatud infopäeval “Vananemine kultuuris”. 

Vananemine on bioloogiline protsess, tähenduse sellele anname kultuuriliselt. Arusaamu vananemist kujundab kultuuriliste tähenduste võrgustik, mille oleme omandanud koos keelega (tädi, penskar, onu Heino) ning eakas on saanud endale pigem negatiivse kuvandi, kuna sellega seostuvad vaesus, haigused ning füüsiline ja vaimne allakäik. 

Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Dunja Mijatovici raporti kohaselt on Eestis üle 74-aastast inimeste hulgas vaesusrisk 48,2% ehk üks kõrgematest Euroopas, mis kinnitab seda kuvandit. Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja tutvustas PAIK – integreeritud teenuste mudelit, kus tervise- ja sotsiaalteenused on integreeritud eesmärgiga tagada patsiendile järjepidev ravi ning parim sotsiaalne toetus. See tähendab, et toimub patsiendikeskne raviprotsess, kus toimuvad võrgustikukohtumised, tegevuskava ja ravi ning sotsiaalsete eesmärkide seadmised. Projekti mõte tekkis sellest, et 70% ravikuludest läheb 10% raskemate patsientide raviks.     

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 27. jaanuaril osales Kertu Vuks TAS-is Tartu Kultuuripealinn ja NG Kollaste akende projekti arutelul. Koos projektipartneritega arutati tegevusplaane 2024. aastani ning seda, kuidas siduda NG Kollaste akende projekti uute kogukondlike tegevuste kaudu Tartu Kultuuripealinn 2024-ga.  

Esmaspäeval esines Kertu Vuks Setomaal  Rõuge ja Setomaa valdade külade ühisel kohtumisel “Külade tsõõriklaud”. Tsõõriklaua fookuses oli kaasava eelarve rakendamine ning võimalikud positiivsed efektid külakogukondadele. Kertu tutvustas kaasava eelarve kogemust Elva vallas, tutvustas avatud valitsemise kontseptsiooni ning selgitas kogukondade kaasamise põhimõtteid ja praktikat Elva vallas.  

 

Neljapäeval ja reedel, 30.-31. jaanuaril osales Kertu Vuks sTartupDayl. 

Tegemist on Baltikumi suurima ärifestivaliga, kus kohtuvad ettevõtjad, investorid, teadusasutuste esindajad, õpilased ja üliõpilased ning kõik need, keda huvitab, mis toimub ettevõtluses ja ärimaailmas.

Sellele Tartus toimuvale üritusele tulevad kokku oma valdkonna tipud üle maailma ning on võimalik kuulata väga erinevate valdkondade inimeste väga inspireerivaid ettekandeid, peale selle toimuvad põnevad töötoad ja seminarid erinevatele sihtrühmadele.

Reedel,   31. jaanuaril,  toimus sTartupDay raames Future Founders laval koolinoorte äriideede pitchimise võistlus, kus said oma ideede esitlemise oskust testida ka Tartumaa koolinoorte ideekonkursi VÄLK neli parimat meeskonda. Noortele oli see esmakordne kogemus inglise keeles oma ideed tutvustada ning zürii küsimustele vastata.  Kõik noored olid väga tublid ja võlusid züriid oma siiruse ja põnevate ideedega.  

VÄLK konkursi võitja selgitatakse välja veebruari lõpus eriüritusel. Konkurssi korraldavad Elva Vallavalitsus, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Ärinõuandla. 

Vaata täpsemalt noortevälk.ee.

 

Neljapäeval toimus Mentorklubi kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks ja Marika Saar. Mentorklubis esines sel korra Loov Eesti juht Eva Leemet, kes omab pikaaegset kogemust loovettevõtluse arendamisel ja ettevõtete toetamisel selles valdkonnas. Eva rääkis erinevates loomemajandusvaldkonna tahkudest, tuues välja peamised trendid, mis valdkonda täna kõige enam kirjeldavad. Lisaks tutvustas Eva erinevaid toetusvõimalusi, kiirendeid ja organisatsioone, mis tegelevad loomemajanduse edendamisega Eestis. 

Mentorklubi kohtumine toimus sel korral Rannu Rahvamajas, millest võiks tulevikus saada Elva valla esimene loomekeskus.  

KOMMUNIKATSIOON

Neljapäeval, 30. jaanuaril osales Merilyn Säde sisekommunikatsiooni koolitusel Tallinnas. 

Sisekommunikatsioonist rääkisid kauaaegne organisatsioonikommunikatsiooni uurija ja õpetaja Kaja Tampere, suure praktilise ja akadeemilise kogemusega kommunikatsiooniekspert Aune Past ja Tallinna Linnakantselei personali arendamise osakonna juhataja Annika Tuulemäe.

Koolitusel räägiti sellest, kuidas sõnumi koostamisel tuleb mõelda selle sihtrühmale ning lähtuda sõnumi edastamisel ja koostamisel sihtrühma nõrgimast lülist. Samuti rõhutati, et iga inimene saab igas olukorras asjadest erinevalt aru.

Samuti räägiti sellest, et infovoos jääb domineerima esimesena edastatud sõnum ning kui kommunikatsioonis kasutatakse sildistamist, on tegemist propagandavõttega.

Koolitus pani mõtlema, kas iga indiviid meeskonnas tegeleb päriselt oma suhete disainimise, sõnumi koostamise ja selle läbimõtlemisega. Samuti ei teadvustata tihti, et kommunikatsioon on iga organisatsiooniliikme vastutus.

Koolitusel rõhutati, et sisekommunikatsioonis on väga suur ja oluline osa väärtustel - missugused on organisatsiooni väärtused, kas inimesed teavad neid ning kas nad töötavad nende järgi.

Elva valla väärtused on näiteks avatus, nutikus, säästlikkus ning kaasamine.

Sisekommunikatsioonis (ja kommunikatsioonis üldiselt) tuleks mõelda järgmistele küsimustele: kellele? mida? kuidas?.

Samuti rõhutati koolitusel, et kuigi sõnavabadus on igaühe õigus, on sellest suurema kaaluga inimese õigus heale nimele ja mainele.

VALLAMAJANDUS

Elva Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp 

Elva Vallavalitsus teostab vastavalt projektile „Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp“ Elva Peedu metsapargi hooldustöid, mida kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK). Töid teostab hanke võitja, Roheline Ruum OÜ. Käärdi metsapargis teostatakse töid kuni selle aasta oktooberini.

Hoolduskavaga on võimalik tutvuda siin: Käärdi metsapargi hoolduskava aastateks 2015-202

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 27. jaanuaril toimus Elva Vallavolikogu istung. 

Elva Vallavolikogu 27. jaanuari istungi päevakorras oli kaks määruse eelnõu ja kolmteist otsuse eelnõu. 

Enne päevakorra kinnitamist soovisid sõna Ulila elanike esindajad, kes andsid volikogule üle Ulila elanike pöördumise koos allkirjadega. Elanikud soovivad pöördumises, et Ulila Kesk tn kergliiklustee rajatakse 2021. aastal. 

Seejärel võeti  vallavalitsuse poolt päevakorrast tagasi eelnõu, mis käsitles Kentsi paisjärve maaüksusele hoonestusõiguse seadmist SA Elva Kultuur ja Sport kasuks. Vallavalitsus soovib eelnõu täpsustada ja tuleb sellega uuesti istungile märtsikuus. Päevakord kinnitati seejärel muudetud kujul. 

Vallavalitsuse infopunktis tutvustas vallavanem Toomas Järveoja kõigepealt valla põhinäitajaid elanike arvu muudatuste osas. 1. jaanuari seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Elva vallas 14 630 elanikku. Seejärel andis vallavanem ülevaate 2019. aasta eelarve täitmisest ning käimasolevatest hangetest ja projektidest vallas. Ettekande lõpus vastas vallavanem kahele eelmisel istungil esitatud arupärimisele, üks puudutas jõulupakkide teemat ja teine Hellenurme hooldekodu teemat saates „Pealtnägija“. 

Volikogu kiitis heaks Tartu maakonna kultuuristrateegia aastani 2025. Strateegia koostas Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös kõigi maakonna omavalitsustega. Strateegia peamine eesmärk on teha sihipärast koostööd kogu maakonnas kultuurivaldkonnas ja see on seotud Tartu kui kultuuripealinna staatusega, mis saabub 2024. aastal. Strateegiat tutvustasid omavalitsusliidu kultuurispetsialist Astrid Hallik ja tegevjuht Sven Tobreluts. 

Volikogu kehtestas määrusega uue kalmistute kasutamise eeskirja. Uus eeskiri kehtib kõigil valla kalmistutel, eelnevalt oli igal kalmistul oma eeskiri. Eeskirja eesmärk on reguleerida kalmistute haldamist ja kasutamist. See puudutab nii hauakohtade väljaandmist, hauakoha kasutajatega lepingute sõlmimist kui ka heakorraküsimusi. Eeskiri oli eelnevalt avalikul konsultatsioonil ja sellele esitati mitmeid muudatusettepanekuid ka volikogu majanduskomisjoni poolt. Mitmed muudatusettepanekud on ka lõpptekstis kajastatud. Eeskiri jõustub 1. aprillil 2020, vallavalitsuse ülesanne on eeskirja tutvustamine valla elanikele ja kalmistutel toimuva tegevuse viimine kooskõlla eeskirja nõuetega. 

Volikogu kinnitas teenetemärgi Elva Täht saajad. Elva Täht on üks kahest volikogu poolt otsustatavatest valla tunnustusavaldustest. Elva Tähe nimetusele kandideeris kuus esitatud inimest ja eestseisuse poolt valiti neist välja kolm. Elva Tähe saavad Palupera koolijuht Svetlana Variku, Elva malevkonna kauaaegne juht ja koduloouurija Aarne Salo ning Elva Laskespordiklubi pikaaegne juht ja laskespordi eestvedaja Karl Kontor. Elva Täht antakse üle Vabariigi aastapäeva aktusel. Volikogu valis salajasel hääletamisel Elva valla tegija 2019 ja tegu 2019. Tiitli saajad avalikustatakse samuti vabariigi aastapäeva aktusel. 

Vallavara omandamised. Päevakorras oli kokku viis vallavara võõrandamise või omandamisega seotud otsust. Volikogu otsuse alusel ostab Elva vald kaks kinnistut Hellenurme külas kergliiklustee ehitamiseks. Need on väikesed maaüksused (117 m2 hinnaga 60 eurot ja 239 m2 hinnaga 110 eurot), kuid vallale kergtee rajamiseks väga vajalikud. Vald ostab AS-lt Elektrilevi kinnistu Kesk tn 32a Elva linnas, tegemist on endise alajaama aluse maaüksusega, kuhu laieneb vallamaja parkla. Selle kinnistu suurus on 171 m2 ja ostuhind on 354 eurot. Vald omandab veel ühe kinnistu vahetuse korras. See on kinnistu Valga mnt 14 Rõngu alevikus. Vald annab selle kinnistu eest vastu Männiku kinnistu Pühaste külas ja maksab Valga mnt 14 omanikule veel lisaks 15 000 eurot. Valga mnt 14 kinnistu asub Rõngu Rahvamaja kõrval ja on vajalik rahvamaja parkimiskohtade suurendamiseks. Kinnistul asuva hoone (endine meierei) osas praegu plaanid puuduvad, kuid võimalik on ka selle lammutamine, kui hoonele ei leita kasutust. 

Vallavara võõrandamine. Volikogu otsusega antakse AS-le Emajõe Veevärk tasuta üle Pihlaka kinnistu Konguta külas. Maaüksuse suurus on 149 m2 ja sellel asub töötav puurkaev, mis varustab küla kortermajasid joogiveega.  

Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute läbiviimise taotlusele. OÜ Suuremäe Karjäär taotles Keskkonnaametist luba geoloogiliste uuringute teostamiseks Poole külas (Põrgumäe karjääris) ja Keskkonnaamet on pöördunud Elva valla poole arvamuse saamiseks. Plaanides on kirjas kuni 30 puurimisava tegemine ja 30 kaeveõõne kaevamine materjalivaru kindlaks tegemiseks. Uuritav materjal on ehitus- ning täitekruus ja liiv. Kuna uuringuala on töötava kruusa- ja liivakarjääri kõrval ja osaliselt selle alal ning üldplaneeringu järgi on tegemist mäetööstusmaaga, siis nõustus volikogu loa andmisega Keskkonnaameti poolt. Luba kehtib 2 aastat. 

Laenu võtmine. Vallavalitsus saab loa võtta arvelduskrediiti kuni 500 000 eurot, et katta jooksvaid kulusid seoses projektitoetuste laekumise viibimisega. Mitmed suured projektid nagu Puhja kooli remont ja Kesk tn ning linnasüdame rajamine osas on ehitajale väljamaksed tehtud, kuid projektide toetusmeetmest on toetuste laekumine viibinud. Seetõttu on võimalik, et perioodiliselt on vajalik arvelduskrediidi kasutamine likviidsuse tagamiseks. 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon sai uued juhid. Komisjoni senine esimees Rein Abel esitas avalduse komisjoni juhi kohalt lahkumiseks. Seoses sellega valitakse uuesti nii komisjoni esimees kui ka aseesimees. Volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjonile valiti uueks esimeheks salajasel hääletamisel volikogu liige Madis Ess (VL Ettevõtlikud) ja aseesimeheks volikogu liige Vambola Sipelgas (VL Elvamaa Esimesed). 

Volikogu õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris: õigusaktid  

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Youtube keskkonnas.

VARIA

Neljapäeval, 30. jaanuaril osalesid Imbi Rõivassepp, Salle Ritso, Tatjana Žuravljova, Anneli Teder, Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Paas ja Triin Ojasoo personalitarkvara Persona tutvustusel. Vallavalitsus on huvitatud personaliandmete koondamisest ühte kohta, et muuta personaliarvestust (sh dokumentide koostamine) tõhusamaks. 

 

Neljapäeval toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla uute kodanike lusikapidu, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar ja Margit Kink. 

Kutsed peole said eelmise aasta septembris–detsembris sündinud 52 last – 24 tüdrukut ja 28 poissi.

Eilsel peol maiustati tordiga ning esinesid Elva Lasteaed Õnneseen lapsed.

Elva vallas sündis 2019. aastal kokku 158 last.

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 109.

Elva Eakate Päevakodu naised kinkisid vallavalitsusele ligi 100 paari käsitööna valminud beebidele mõeldud papusid. Kõik vanemad, kes registreerivad oma lapse sünni Elva vallas, saavad valida ühe paari endale meelepäraseid papusid kingituseks.

Lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu! 

Pildigalerii üritusest leiate Elva valla kodulehelt: https://www.flickr.com/photos/elvavald/albums
 

Fotod: Kayvo Kroon

 

Laupäeval tähistas Puhja segarahvatatantsurühm Opsal 35. Sünnipäeva imelise kontserdiga “Põhjamaa lapsed”.  Elva Vallavalitsuse poolt edastasid õnnitlused tantsijatale abivallavanemad Marika Saar ja Mikk Järv.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.01-26.01.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.01.–26.01.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 22. jaanuari õhtul toimus Elva Kultuurikeskuses aruteluõhtu „Loov Elva", kus arutlesid eri valdkondade ligi 100 esindajat, kuidas saab Elva vald panustada maakonnastrateegiasse ja Euroopa kultuuripealinna aastasse. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tal on väga hea meel, et nii paljud inimesed võtsid vastu kutse aruteluõhtul osaleda. „Elva vald on seni aktiivselt kutsunud kokku noorsootöötajaid, haridusjuhte, raamatukogutöötajaid, kultuurijuhte, spordiklubisid ja sotsiaaltöötajaid, aga me ei ole seni tulnud kokku ühte ruumi, et arutleda koos, kuidas muuta Elva parimaks vallaks," põhjendas Saar aruteluõhtu vajadust. 

„Kuna Tartu linn on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn, siis on kindlasti ka meie ülesanne mõelda välja, kuidas ja mida suudab Tartust 25 kilomeetri kaugusel olev Elva panustada sellesse suurprojekti," lisas Saar. 

Nutikaid lahendusi otsiti järgmistele teemadele: kuidas panna lapsi ja noori rohkem kultuurist huvituma ja kultuuris kaasa lööma; kuidas innustada loovatel lahendustel põhinevat ettevõtlust; kuidas pakkuda harivat, mitmekülgset ja meelelahutuslikku ajaveetmist eri sihtrühmadele; kuidas toetada kohalikku omaalgatust ja aidata kaasa tugevate kogukondade arengule; kuidas meelitada valda külalisi lähemalt ja kaugelt. 

Laudkondades toimunud aruteludes toodi välja järgmisi mõtteid: Elva Elamusfestival on hea võimalus kohalikele ettevõtetele oma tegevuste tutvustamiseks; sportimise ja vabaaja veetmise võimaluste ajakohastamine; Sightseeing buss Tartu ja Elva vahel; kultuuritee loomine; noorte arvamusfestival ja noorte mentorlusprogramm. Samuti toodi välja idee noortele mõeldud kultuuripassist, kuhu nad saavad koguda templeid tasuta üritustel osalemise eest ning neil on võimalus seeläbi võita auhindu. 

Arutelude käigus tekkis mitmeid lennukaid mõtteid. Näiteks toodi välja, et seoses Tartu saamisega 2024. aastal Euroopa Kultuuripealinnaks, võiks Elva vallas luua toidu, käsitöö, rahvakultuuri ja tööoskuste teemapargi. Samuti, kuna Elva vallas Hellenurmes on Eesti ainus töötav vesiveski, siis tuleks võtta eesmärk luua üleeuroopaline vesimöldrite festival ning tuua esile ka Võrtsjärve saladused. 

Abivallavanem Marika Saar ütles, et aruteluõhtust järgnev samm on väljatoodud ideede edasiarendamine. „Nüüd on tarvis asuda neid ideid üheskoos ellu viima, kõik aruteluõhtul osalenud saavad selles anda oma panuse." 

Aruteluõhtule olid kutsutud Elva vallavalitsuse esindajad, volikogu liikmed, valla arengu- ja planeeringukomisjon, kultuurikomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, spordikomisjon, sotsiaalkomisjon, raamatukogutöötajad, kultuurijuhid, noorsootöötajad, huvijuhid, haridusjuhid, spordientusiastid, turismiedendajad, ettevõtjad, piirkondade esindajad, noortevolikogu liikmed jt. 

Aruteluõhtut juhtis rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert Ragnar Siil. Aruteludes osalesid ka Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindajad ning Tartu kultuuripealinna korraldusmeeskonna esindajad. 

Fotogalerii sündmusest leiate SIIT

Fotod: Kayvo Kroon

 

Neljapäeval, 23. jaanuaril toimus koolivõrguanalüüsi planeerimiskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Kertu Vuks ja Allan Allik. Vaadati üle esialgne rahvastikuprognoos, arutati võimalikke stsenaariumeid ja järgnevat tegevuskava analüüsi koostamiseks ning tutvustamiseks.  

 

Neljapäeval osalesid Marika Saar, Lauri Tamm, Hille Deede, Elise Aher, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink tugispetsialistide kohtumisel Konguta Koolis. 

Kohtumisel osalesid koolide ja lasteaedade juhid, tugispetsialistid ning lastekaitsetöötajad. Ragne Kasesalu tutvustas tugispetsialistide teenuse osutamise ja juhtimise mudelit.

Marika Saar ja Mare Tamm korraldasid rühmaarutelud, kus ühiselt leiti vastuseid järgmistele küsimustele: millised oleksid ühise katusorganisatsiooni plussid ja miinused tugispetsialisti vaatest; kuidas lahendada kaardistatud probleeme, kui ei ole võimalusi ühise katuseorganisatsiooni loomiseks; mida peaks sisaldama koostöökokkulepe haridusasutuse ja asutuse pidaja vahel tugiteenuste parendamiseks ning mis oleks tugispetsialistide erialarühmade koostöö eesmärk ja tegevused. Peale selle tutvustas Konguta Kooli direktor Liina Tamm kaasava hariduse rakendamist oma kooli näitel.  

 

SOTSIAALVALDKOND

Eluaseme kohandamise kolmas voor avanes 20. jaanuaril. Erivajadusega Elva valla elanikel on võimalik taotleda eluaseme kohandamist. 

Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki, laetõstuki paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava või lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või WC-ruumi kohandus. 

Kohandada saab eluruumi, mis asub Elva valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise toetust ühel korral. 

Taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt 4. veebruaril digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile alo.rebane@elva.ee või paberkandjal Kesk 32, Elva linn 61507. Peale selle saab taotlust esitada vallamajas ning piirkonna teenuskeskustes. Taotluse blankett on leitav Elva valla veebilehel

 

Kolmapäeval, 22. jaanuaril kohtus Milvi Sepp Puhja päevakeskuses eakatega ja tutvustas valla poolt osutatavaid sotsiaalteenuseid. Eakad tundsid huvi, mis on vallas uut ja esitasid erinevaid küsimusi: 

  • kas Puhja alevikku on tulevikus plaanis ehitada sotsiaalmaja (sotsiaalmaja ehitamine on valla arengukavas kirjas)
  • kui palju tõuseb pension 1. aprillil (1. aprillist tõusevad indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul vanaduspensionid keskmiselt 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra. Üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olev pensioni määr tõuseb 582 eurole. Sellest väiksema pensioni korral makstakse inimesele üks kord aastas toetust, mille suurus on 115 eurot.);
  • kas sellel aastal toimub valla eakatele tervisepäev ja piirkonna eakate ekskursioon jne (valla eakate tervisepäev toimub sel aastal aprillis, kõik on väga oodatud osalema!)
  • Puhja piirkonna eakate ekskursioon toimub, korraldajateks päevakeskuse juhataja Reet Viks ja sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis Õnneleid.


Milvi Sepp edastas ka informatsiooni eluaseme kohandamise kolmanda vooru avamisest. 

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 20. jaanuaril kohtusid Kertu Vuks, Allan Allik ja Jaanika Saar Ulila Keskuse juhataja Kristina Ermeliga. Ühiselt räägiti läbi, millised võimalused oleks Tartumaa Arendusseltsi rahastust taotledes parandada Ulila Keskuse olmetingimusi, et hoonet kogukond saaks hoonet aktiivsemalt kasutada. 

 

Kolmapäeval, 22. jaanuaril kohtusid Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Kertu Vuks ja Lauri Tamm start-up YuMuuv esindajaga. YuMuuv soovis tutvustada nende idufirma pakutavat rakendust, mis võimaldab kolleegidel osaleda füüsilise aktiivsuse väljakutsetes. Rakendus kogub kokku nt aktiivsusmonitori kasutaja andmed (tehtud sammud, pulss) ning meeskonnaliikmed saavad omavahel võistelda. Sportlik eluviis on oluline selleks, et inimesed oleksid tervemad ning füüsiliselt ja vaimselt heas olukorras. YuMuuvi rakendus on üks võimalus, kuidas püüda oma töötajates füüsilist aktiivsust tõsta. 

 

Neljapäeval, 23. jaanuaril osales Kertu Vuks MTÜ Mõisakoolide ühenduse töökoosolekul Aruküla mõisas. Arutati Mõisakoolide ühenduse tööplaane uueks aastaks (videokonkurss “Minu mõisas kummitab”, mõisakoolid 100 pühendatud üritused; koostöö Tartu 2024 programmiga) ning põhikirja muutmist. Lepiti kokku, et MTÜ arendamiseks osaletakse KÜSK-i MTÜ-de jaoks mõeldud arenguhüppe taotlusvoorus.   

 

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 20. jaanuaril osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turundusteemalisel koosolekul. Üheskoos vaadati üle eelmisel koosolekul arutletu ning tehti konkreetsemaid plaane edasiseks. Kõne all olid Elva valla äpi flaieri kujundamine ning turundus- ja turismiteemalise ajakirja koostamine. 

 

Teisipäeval, 21. jaanuaril kohtusid Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel OÜ Blueray esindajatega. OÜ Blueray pakub avastamisrõõmu virtuaalreaalsetes ajaaukudes. Koosolekul arutati võimalusi, kuidas põimida omavahel Elva linna uus keskväljak ning Elva linna ajalugu ning mil moel oleks võimalik seda kõike teostada virtuaalreaalsuse abil. Võimalik ajaloorännak virtuaalreaalsuse abil oleks kindlasti põnev lisamaterjal kooliõpilastele ajalootundides, turistidele Elva uuel keskväljakul ning kogukonnale üldiselt. Virtuaalreaalsus annab võimaluse minna ajas tagasi ning vaadata konkreetse koha peal ringi, nähes, missugune oli see koht näiteks 100 aastat tagasi. Peale virtuaalreaalse pildi nägemise räägib virtuaalgiid ka inimesele juurde koha ajaloost ja olulistest inimestest. 

 

Kolmapäeval, 22. jaanuaril arutlesid Marika Saar, Merilyn Säde ja Kertu Vuks vallavalitsuse siseveebi loomise üle. Kuna on tekkinud vajadus siseveebi järele, arutleti, missuguseid olemasolevaid lahendusi oleks võimalik ära kasutada ning missugune info ja kuidas peaks olema siseveebis esindatud. 

 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 23. jaanuaril osales Hegri Narusk Puhja kooli ehituse järelkontrollil. Vaadati üle maja kasutamise käigus tekkinud probleemid ja arutati alltöövõtjatega võimalikke lahendusvariante. Peamised probleemid on tekkinud vana kooliosa ventilatsiooni vananenud lahendustest ja ühendamisest uue juurdeehituse vajadusega. Suurenenud ventilatsiooni koormus tekitas müra osades klassi- ja kontoriruumides. Alltöövõtjatega leiti ajutine lahendus, kuid veatuks toimimiseks tuleb ventilatsioonisüsteemi täiustada. 

 

Sel nädalal lõppes 9 elektriauto oksjonimüük. Kokku saadi Elva Vallavalitsusele 41 777 eurot, mis on sissemakse uute, põhiliselt sotsiaaltööga tegelevate ametnike sõiduautode soetamisel.

 

Möödus vaidlustusaeg kahel riigihankel “Elva vallas Peedu tee, J.Kärneri tn ja Lootuse tn ning Pika tänava põhiprojekti koostamine“ ja „Sõiduautode kasutusrendile võtmine“, mille tulemusena sõlmitakse lepingud projekteerimistööks OÜ-ga Roadplan ja sotsiaalosakonnale uute sõiduautode Toyota Yaris rentimiseks AS-ga Rentest. Autode tarneaeg on selle aasta märts. 

 

KOMISJONID

Esmaspäeval, 20. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Marika andis komisjonis ülevaate Kentsi paisjärve hoonestusõiguse andmise eelnõust sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport ja Tartumaa kultuuristrateegiast, turismijuht andis ülevaate lähiaja plaanidest, Madis Ess andis ülevaate Emajõe võrgustiku projektist ning Kertu andis ülevaate Hellenurme mõisaga hetkeolukorrast.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 21
NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud.  Kodanike  vastuvõttu ei toimu , ametnikud teevad  kaugtööd .  Palume ametnike poole pöörduda
NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud.  Kodanike  vastuvõttu ei toimu , ametnikud teevad  kaugtööd .  Palume ametnike poole pöörduda
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4