Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.04.–21.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.04.–21.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR

Kolmapäeval, 17. aprillil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Karmen Moont kultuuripoliitika strateegilise kujundamise infopäeval Tartus. Infopäeva korraldas Rahvakultuuri Keskus ja Kultuuriministeeriumi kunstide osakond. Eesmärk oli arengukava Kultuur 2030 protsessist ülevaate andmine nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi vaatenurgast.

Anu-Maaja Pallok Kultuuriministeeriumist tegi ettekande “Kultuur-ettevõtlus-loomemajandus: sihid ja ootused kultuuri- ning loomesektori ettevõtlussuutlikkuse kasvatamisel, rahvusvahelistumisel ning koostöö edendamisel teiste elu- ja majandusvaldkondadega”. Ruumiloome teemadel (kuidas arendada teadlikult planeeritud ruumilist keskkonda, mis oleks atraktiivne nii elanikele, ettevõtjatele kui ka investoritele ja külalistele) rääkis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer.

 

Kolmapäeval, 17. aprillil osales Marika Saar kultuuripealinn Tartu 2024 kohtumisel. Tartu linnapea Urmas Klaas kutsus kohtumisel kõik Tartumaa omavalitsusjuhid, et anda ülevaade Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise protsessist ning koostööst tulevikus.

Neljapäeval, 18. aprillil osales Karmen Moont kohtumisel laulupeo tule tehnilise meeskonnaga Tartumaa Omavalitsuste Liidus. Laulupeo tuli liigub juunikuus mööda Eestimaad ning on Tartumaal 20.–22. juunil, Elva vallas 21. juunil. Maakonna kultuurijuhid on tuleteekonna detailselt paika pannud ning neljapäeval arutati veel tehnilisi üksikasju tule saatemeeskonna esindajaga.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 15. aprillil osalesid Maano Koemets ja Marika Saar eestseisuse koosolekul.

Volikogu eestseisus koguneb igal kuul, nädal enne volikogu istungit. Eestseisuse ülesanded tulenevad põhimäärusest, kohustuslik on arutada läbi volikogu istungi päevakord, arutatakse ka tekkinud volikogu töökorralduse küsimusi ja päevakohaseid teemasid. Eestseisus annab seisukoha nende eelnõude osas, mida ei arutata volikogu komisjonides.

Seekord oli eestseisuse päevakorras Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu arutamine, kuna sellise eelnõu on vallavalitsus esitanud volikogule. Eestseisuse liikmed arutasid peamiselt ujula rajamisega seonduvaid küsimusi ja lõpptulemusena jäädi ühinemislepingu muutmise algatamise vajaduse osas eriarvamusele. Arutati ka teisi 22.04.2019 volikogu istungi eelnõusid ja päevakorda. Muude küsimuste all arutati Uderna Hooldekodu pöördumist katuse osas, kooskõlastati Maano Koemetsa välislähetus Ukraina Vabariiki. Samuti teavitati fraktsiooni juhte, et komisjoni liikmete osalemise statistikat tuleb vaadata ja uurida, miks ei osale osad komisjoni liikmed komisjonide töös.

KOGUKOND

Teisipäeval, 16. aprillil toimus Ulila Keskuses Kureküla küla nime muutmise teemaline koosolek, kus osalesid Maano Koemets, Daisy Sild ja Mikk Järv.

Ulila keskuses toimus koosolek, mille kutsus kokku vallavalitsus selleks, et arutada Kureküla (Puhja piirkonna Kureküla) inimestega nende küla nime muutmise mõtet. Idee muutmise mõte on tulnud külaelanikelt. Elva vallas on kaks Kureküla ja see on tekitanud probleeme Kureküla elanikele. Kureküla (Puhja piirkonnas) on väike küla, kus on 15 elamut ja see asub Ulila aleviku kõrval.

Elanikud arutasid kolme varianti nime muutmiseks. Esiteks kerkis küsimus, kas Kureküla ühendamisest Ulila alevikuga oleks mõtet, sest siis poleks nime vaja muuta. Valla esindajad selgitasid, et see on võimalik, kuid küla ühendamine alevikuga tähendab, et küla elanikud ei saa enam osaleda hajaasustuse programmis, nende jäätmeveograafik tiheneb ja on võimalik,  et ka maamaks suureneb. Kuna vallavalitsus sai sellisest plaanist teada esmakordselt, siis ei olnud kõiki kaasnevaid lisakohustusi (ehitusõiguse ja planeeringute teemad jms) võimalik kohapeal kohe läbi arutada. Teine variant oli nimetada Kureküla Ilvese külaks, kolmas variant pakuti kohapeal – nimetada Kureküla Lille külaks. Kuna hääletamisel selgus, et 4 toetab Lille küla ja 2 Ilvese küla, siis oli valla ettepanek, et vald saadab kirjad elanikele nimemuutmise variantidega ja palub vastata, kumb variant meeldib elanikele rohkem. Siis otsustatakse edasine menetlus selle järgi. Edasi arutati Ulila aleviku heakorraprobleeme ja lähiaastate investeeringuid. Esitati mitmeid ettepanekuid ja kogu arutelu kestis kokku 2,5 tundi. Aitäh kõigile, kes osalesid arutelul!

Ulila ja Kureküla kaart 1937. aastast.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 15. aprillil toimus sõpruskohtumine Tartu Linnavalitsusega, kus osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap. Asjaliku arutelu käigus jagati kogemusi üldhooldusteenuse omaosaluse hindamisest, sotsiaaltranspordi korraldamisest, lastekaitsespetsialistide töö korraldamisest, koostööst varjupaiga ja turvakodu teenuse pakkumisel ning muudel valdkonna olulistel teemadel.

 

Teisipäeval, 16. aprillil osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks SA Laste- ja Perekeskuse arengukava koostamise arutelul. Lepiti kokku arengukava koostamise metoodika ning kaasamisürituste kava.

Neljapäeval, 18. aprillil osales Marika Saar ELVL töö-, sotsiaal- ja tervisetöörühma kohtumisel Sotsiaalministeeriumis. Ministeerium andis ülevaate olulisematest valdkondade arengutest ning räägiti läbi täiendavad eelarvevahendite vajadused sotsiaalteenuste osutamiseks. Kõige teravam oli asendushoolduse rahastamise küsimus. Läbirääkimistega otsustati jätkata.  

VALLAMAJANDUS

Elva valla ohtlike jäätmete kogumisring toimub hajaasustusega piirkondades 5. mail.

Kogumisringist jääb välja Elva linn. Elva linna elanikud saavad jäätmeid üle anda kolm korda nädalas Nooruse tn 8 jäätmejaamas.

Elanikud saavad kogumisringil anda ohtlikud jäätmed ära tasuta. Kogumisringil võetakse vastu: olmekemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud pakendid, mürgid, õlijäätmed, õlifiltrid, kompaktsed elektroonikaseadmed, vanarehvid ja eterniit.

Ettevõtetelt kogumisringil ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Eraettevõtted peavad oma ohtlikud jäätmed andma ise üle vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

Peatused jäätmete vastuvõtmiseks tehakse ainult väljatoodud asukohtades. Väljaspool märgitud asukohti jäätmeid vastu ei võeta.

NB! Kellaajad võivad sõltuvalt huviliste arvust ja kogustest nihkuda, seega peaks varuma veidi aega ja kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte neid varem kogumiskohta kokku viia! Jäätmeid ei tohi tee äärde jätta.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS Epler & Lorenziga.

Suuremates kogustes üleantav eterniit, rehvid ja kompaktsed elektroonikaseadmed on vaja eelregistreerida. Palume sellest märku anda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Terje Raadomile tel 730 9898, e-post: terje.raadom@elva.ee.

Pühapäeval, 5. mail toimuva kogumisringi ajagraafik ja peatumiskohad:

 • 9–9.45 Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla
 • 10–10.25 Kureküla alevik, kaupluse parkla
 • 10.35–11.35 Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli ees olev plats
 • 11.55–12.10 Karijärve küla, bussipeatuse kõrval olev plats
 • 12.20–12.35 Annikoru küla, Annikoru tee 16 vana katlamaja kõrval
 • 12.45-–13 Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures oleval platsil
 • 13.05–13.20 Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures
 • 13.35–14.35 Rõngu alevik, Tehase tänaval vana bensiinijaama juures
 • 14.45–15 Aakre küla, Aakre Seltsimaja parkla
 • 15.15–15.30 Valguta küla, Valguta Seltsimaja parkla
 • 15.45–16 Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval
 • 16.05–16.20 Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures

Ohtlikke jäätmeid saab kogumisringi välisel ajal viia Elva valla jäätmejaamadesse (NB! Välja arvatud eterniit ja rehvid!):

 • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15
 • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev
 • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, Rannu; K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511
 • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, Puhja; L kell 10–12
 • Konguta piirkond: Annikoru tee 16, Annikoru, (endise katlamaja juures); ettehelistamisel tel 5918 2180

ETTEVÕTLUS

Neljapäeval, 18. aprillil külastasid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Maano Koemets OÜ Melior- M ja OÜ-d Rannu Mõis. Külastuse eesmärk oli kohtuda kohalike ettevõtjatega ning saada tagasisidet ning ettepanekuid valdkonna arendamiseks.

Kohtumisel tutvustasid ettevõtete juhid oma erinevaid tegevusvaldkondi ja igapäevast tegevust. Toimus arutelu selle üle, millised ootused on ettevõtluse, sh põllumajandusettevõtluse arendamisele Elva vallas. Üheskoos külastati ka OÜ Rannu Mõis Koopsi farmi.

Kertu Vuks ja Toomas Järveoja

Neljapäeval, 18. aprillil toimus Mentorklubi kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv. Sel korral räägiti äriplaani koostamise praktilistest tööriistadest. Tiit Urva tutvustas  Osterwalderi ärimudelit ning sellest tulenevat veebikeskkonnas kõigi jaoks kättesaadava iPlanneri äriplaani kirjutamise keskkonna kasutamist. Tegemist on keskkonnaga, mis loob nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele võimaluse oma äriplaani efektiivseks arendamiseks koostöös konsultantide, finantsnõustajate ning mentoritega. Mentorklubis osalejad said keskkonda oma äriplaani eripärast lähtudes katsetada ning praktilisi näpunäiteid edasisteks tegevusteks äriidee arendamisel.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 23. mail.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.04.–14.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.04.–14.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Elva Vallavalitsus ja MTÜ Tõusvad Tähed Rannu Pere- ja Noortekeskusest osalevad Sotsiaalse innovatsiooni labori koolitusprogrammis, mille raames otsime lahendust, kuidas suurendada Rannu Pere- ja Noortekeskuses põlvkondadevahelist koostööd ja luua keskus, kus leiavad mõtestatud tegevust nii noored, nende pere kui ka eakad. Programmis kasutatakse disainmõtlemise lähenemist ja see koosneb kolmest koolitusmoodulist.

KOGUKOND

Kolmapäeval, 10. aprillil osalesid Kertu Vuks ja Karmen Moont Alatskivil Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise maakondlikul arutelul. Tartu kandideerib 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega. Ühise kanditatuuri juhtidee on „Ellujäämise kunstid“.  Arutelu raames otsiti vastuseid küsimustele: mis on Tartumaa omapära Euroopas ning kuidas loovad ja saavad kultuuripealinnast osa lõunaeestlased, kui tiitli võidame? Aruteluringis osalesid Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik ja Voronja Galerii eestvedaja Raul Oreškin. Vestlusringi juhtis Tartu 2024 kanditatuurimeeskonna juht Erni Kask.

Arutelule järgnes Tartu Elektriteatri kinoõhtu, kus linastusid laste valmistatud animatsioonid, Sergei Kibuse animafilm "Teofrastus" (2018) ning Ants Tammiku soomaastikke vaatlev loodusfilm „Habras maailm“ (2016).

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 8. aprillil osales lastekaitsemeeskond SKA Tartumaa lastekaitse valdkonna infopäeval Tartus, kus osalesid lastega töötavad spetsialistid maakonna kohalikest omavalitsustest. Erinevad Sotsiaalkindlustusameti ametnikud tutvustasid erinevaid nende pakutavaid teenuseid ning ministeeriumi esindaja rääkis põgusalt ka arengusuundadest. Hea praktika näitena paluti Elva vallas tehtavat ennetustööd tutvustada Lauri Tammel.

Teisipäeval, 9. aprillil ning kolmapäeval, 10. aprillil osales Eve Jõgi mitmel erineval ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis. Samuti toimus koostöökohtumine kooliõde Elis Lessinguga, et arutada koolilaste terviseprobleeme. Elis Lessing töötab kooliõena Elva Gümnaasiumis ja Konguta Koolis.

 

Neljapäeval, 11. aprillil osalesid Hille Deede, Eve Jõgi, Ene Sõber, Sirje Erm, Elo Kasetalu ja Laura-Liis Õnneleid Eesti Sotsiaalvaldkonna Foorumil Tartus. Foorumil räägiti näiteks sellest, kuidas mõista kõneleja kehakeelt ja mis mulje me endast näiteks käte asendi järgi kõnelemise ajal jätame. Südamega kuulamisest rääkis EELK õpetaja Annika Laats.

Töötubades sai kuulata loenguid vaimsest tervisest depressioonini kliinilise psühholoogi vaatevinklist; job craftingust töö ümberkorraldamiseks; enesejuhtimisest karjääris, ajas, suhetes ning konfliktides; hoolivast hoolekandest, mindfulness-ist ning mittesuhtleva lapsega suhtlemisest. Ettekanded olid väga huvitavad ja põhjalikud. Soovijad said osaleda ka kehakeele ja esinemise töötoas, mida korraldas näitleja Inga Lunge.

 

Reedel, 12. aprillil osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja, sotsiaalnõunikud ja sotsiaaltööspetsialistid Elva valla eakate tervisepäeval. Tervisepäeval kogunes Tartumaa Tervisespordikeskusesse üle 70 inimese kogu vallast. Osa rühmast sai matkata giidi saatel Väikesel Väerajal ning teine osa rühmast võimles Kaie Tali saatel Tervisespordikeskuses. Pärast füüsilist tegevust sai mõõta kolesterooli, veresuhkrut ja vererõhku.

Seejärel toimus ühine supisöömine, pärast seda toimus Maanteeameti ettekanne turvalisest liikumisest. Milvi Sepp rääkis eakate tegevusest Elva vallas ning lõpetuseks andsid Toomas Järveoja ja Marika Saar ülevaate Elva vallas käsil olevatest projektidest ja tegevustest.

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 8. aprillil osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavaraspetsialist Terje Korss Vehendi külas arutelul korteriühistutega. Teemaks oli elanike kasutuses kõrvalhoonete teenindusmaa ja elanike aiamaade edasine kasutus. Hooned ja aiamaad asuvad Maaülikoolile kuuluval maal.

Näide elanike aiamaadest Vehendis.

 

Kolmapäeval, 10. aprillil kohtusid abivallavanem Heiki Hansen, vallavaraspetsialist Terje Korss ja SA Elva Teenuste esindus Viljandis Kinnisvara Haldusameti meeskonnaga. Teemaks oli kinnisvara halduse arendamine, tarkvara kasutus jms.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 8. aprillil osales Kertu Vuks Kollaste akende projektimeeskonna koosolekul Tartumaa Arendusseltsis. TAS-i meeskond tegi ülevaate projekti seisust ja tegevustest, sh rahvusvaheliste tegevuste planeerimisest. Vaadati üle Innovatsioonimarsruudi objektid, mida erinevad piirkonnad olid esitanud, ning arutati National Geographicu kollaste akende projekti edasiseid tegevusi, sh valiti NG projekti assistent.

 

Liiklusruumi arendamise põhimõtted.

Neljapäeval, 11. aprillil osales Kertu Vuks taristu- ja liikuvuse arengukava koostamise avaseminaril Tallinnas. Seminari eesmärk oli tutvustada taristu- ja liikuvuse arengukava koostamise protsessi ning edasiseid tegevusi. Kohal olid esindajad erinevate transpordiliikide valdkondadest, lisaks Maanteeameti ja Veeteede Ameti esindajad. Ettekannetega esinesid  teiste seas Euroopa Komisjoni ja OECD esindajad, tuues välja transpordi- ja liikuvusega seotud üldisemad trendid ja väljakutseid, mida peaks arengukava koostamisel arvestama. Üks väljakutse on kindlasti autode paljusus ja inimeste vähene harjumus kasutada ühistransporti. Tulevikutrend maanteetranspordis on nõudluspõhise ja jagamispõhise transpordi areng, see on tulevik, millega peab juba praegu arvestama ja seda ära kasutama.  

Elroni visioon aastaks 2035.

Rongiliiklusest ja selle arengust lähiaastatel rääkisid nii Eesti Raudtee, Elroni kui ka Operaili esindajad. Rail Balticu projekti seisu tutvustas Rail Baltic Estonia projektijuht Kristjan Kaunissaare.

Rail Balticu kavandatav trass ja projekti hetkeseis.

Lennuliiklusteeninduse AS ja AS Tallinna Lennujaam esindajad selgitasid tulevikuplaane. Valdo Kalm AS-ist Tallinna Sadam selgitas meretranspordi hetkeolukorda ja megatrende. Praktilist kogemust nõudetranspordi piloteerimisel jagas Saaremaa vald. Raimond Tamm Tartu Linnavalitsusest tutvustas Tartu strateegiat linlase liikuvuse moderniseerimisel.

Reedel, 12. aprillil osales Kertu Vuks Rahandusministeeriumi korraldatud arutelul planeeringute infosüsteemi RPIS arenduste teemadel. Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid RPIS-e arenduste hetkeseisu ja võimalikke tulevikuplaane. Arutelu tulemusena otsustati, et Andmevara arendatud RPIS süsteemi enam edasi ei arendata, sest kasutajaid on liiga vähe (kasutatakse alternatiivseid keskkondi) ning keskkond ei vasta kasutajate ootustele. Tiit Oidjärv tutvustas ministeeriumi plaane üleriigilise planeeringute registri arendamisel.

KOMISJONID

Teisipäeval, 9. aprillil osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Mikk Järv volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Osales seitse komisjoni liiget. Maarika Uprus andis neile ülevaate vallavalitsuse menetluses detailplaneeringutest, probleemidest ja ka saavutustest. Mikk Järv ja Kertu Vuks tutvustasid valla 2019. aasta arendusprojekte ja hankeid. Komisjon sai ülevaate, mis seisus on Verevi järve piirkonna detailplaneering. Komisjon andis seisukoha volikogu otsuse eelnõule, millega kehtestatakse Järve tee 1 Rannu alevik detailplaneering. Arutati Ulila tööstusala arendusprojekti seisu ja tulevikuvõimalusi.

Kolmapäeval, 10. aprillil osalesid Maano Koemets ja Heiki Hansen volikogu majanduskomisjoni koosolekul.

Komisjonile oli esitatud arutamiseks kolm volikogu eelnõu. Täiendavalt võeti päevakorda otsuse eelnõu Mälgi külas asuvate ühiskanalisatsiooni ja veevärgiga seotud objektide tasuta võõrandamiseks AS-le Emajõe Veevärk. Pikalt ja sisukalt arutati otsuse eelnõu üle, millega antakse OÜ PM Kaubandusgrupp kaevandamisloa taotlusele arvamus. Kohalike elanike esindajad tegid ettekande, kus nad leidsid, et komisjon ja volikogu ei tohiks nõustuda loa andmisega. Vastuväitena toodi välja loataotlusele antud ekspertarvamuses esinevad vastuolud, keskkonnamõju hindamata jätmine laiemas piirkonnas ja elanike huvide eiramine. Asjatundja esitas omapoolsed vastuväited, kus lükkas ümber esitatud süüdistused ekspertarvamusele ja leidis, et kaevandamine ei saa tekitada neid mõjusid, mida elanike esindaja väidab. Komisjon kuulas kõik osapooled ära ja esitas küsimusi. Selle tulemusel hääletati ning loa andmise poolt oli kuus komisjoni liiget kaheksast.

Arutati ka korteriühistute toetamise määrust, millega soovitakse toetada korteriühistute parklate ja jäätmemajade rajamist. Komisjon nõustus eelnõuga.

Komisjon nõustus ka otsuse eelnõuga, mille alusel ostab vald 500 euro eest Männiladva tee kinnistu praeguselt eraomanikult. Tegemist on avaliku teega. Komisjon andis vallavalitsusele ka nõusoleku võõrandada tasuta Mälgi külas asuvad ÜVK objektid AS-le Emajõe Veevärk.

Ruusamäe kasutuselolev karjäär Rebaste külas.

Kolmapäeval toimus ka spordikomisjoni koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Mikk Järv. Arutati spordihoone põrandakatte materjali üle ning komisjon otsustas poolthäältega, et spordihoone põrandale pannakse projektijärgselt parkettpõrand. Anti ülevaade spordihoone hetkeseisust, peale selle vaadati läbi spordijuhi ametijuhend ning arutati spordiobjektidega haldamise ja hooldamisega seonduvat.

Neljapäeval, 11. aprillil osalesid Marika Saar ja Mikk Järv ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Arutati turismijuhi ametikoha ja ametijuhendiga seonduvat, anti ülevaade VVV SAga seonduvatest plaanidest ning tutvustati Elva Vallavalitsuse struktuuri. Peale pikka arutelu leiti, et Elva vallale on turismijuhi ametikoht vajalik ning tuleb alustada sobiva inimese leidmisega.

VARIA

Teisipäeval osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Mare Tamm, Merilyn Säde, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Milvi Sepp ja Salle Ritso meeskonnajuhtimise koolitusel.

 

Kolmapäeval, 10. aprillil osales Maano Koemets korruptsiooniteemalisel teabepäeval Lõuna prefektuuris. Politseiamet kutsus omavalitsuste volikogude liikmeid osalema teabepäeval, kus anti ülevaade politsei tööst võitluses korruptsiooniga.

Anti ülevaade viimaste aastate värvikamatest ja ka vastuolulisematest korruptsoonimenetlustest. Enamus korruptsioonijuhtumeid omavalitsustes on tekkinud siis, kui täitevvõim eirab seadusi ja volikogu ei täida talle pandud järelevalvelist rolli, volikogu ei ole piisavalt tähelepanelik. Paljud korruptsioonijuhtumid saavad alguse ka teadmatusest ja valedest hoiakutest. Korruptsioonikuritegude puhul on majanduslikust kahjust suurem moraalne kahju ja omavalitsuste maine kahjustumine korruptsioonijuhtumite avalikuks tulemisel. Ülevaate leiad siit

Kui tekib kahtlus, kas tegemist on korruptsiooniga või mitte, siis abi saad SIIT.

 

Pühapäeval, 13. aprillil osales Maano Koemets 50+ kevadpeol Konguta Rahvamajas.

Traditsiooniline 50+ kevadpidu oli mõeldud nendele, kellel on tõesti 50 eluaastat seljataga. Loomulikult kontrolliti ukse peal ka isikut tõendavaid dokumente. Tegemist oli väga meeleoluka pühapäeva pärastlõunapeoga. Külla oli tulnud multitalent Heino Seljamaa, kes rääkis oma elust, sõltuvustest, haigustest ja nendega toimetulemisest. Loomulikult laulis ta teada-tuntud repertuaari ja ütles lõpus, et tema sai publikult tõeliselt teraapilise kogemuse ja läheb siit Saksamaale esinema heade emotsioonidega.

Kuna 50+ inimesed tahavad tantsida, siis selle eest kandis hoolt perebänd Sirje ja Rein Kurg, kelle repertuaaris oli nii vanemaid kui ka uuemaid tantsulugusid. Lõpulugu oli väga asjakohane “Head ööd, head ööd….” ja rahvas lahkuski rõõmsalt koduteele. Seega kokkuvõttes oli tore pühapäeva pärastlõuna, millest võtsid osa Konguta, Puhja ja ka Elva toredad inimesed. Aitäh korraldajatele!

Kolmapäevane traditsiooniline sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek toimus sel korral Annikorus, kus osakond käis vaatamas uusi teenuskeskuse ruume. Nagu ikka, viidi soolaleiva puhul kingituseks soola ja leiba. Jõudu tööle ilusates ruumides!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.04.–7.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.04.–7.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval avas Marika Saar XVIII Tartumaa lasteraamatupäeva Rõngu Raamatukogus. Tegemist on rahvusvahelise päevaga, mida tähistatakse Hans Christian Anderseni sünnipäeval. Sel aastal on ürituse sõnum, et raamatud aitavad aega maha võtta – raamatud õpetavad märkama, raamatud kutsuvad ja lausa sunnivad istet võtma.

Lapsed külastasid Pillimuuseumi, toimus väike kontsert ja kohtumine kohaliku kirjaniku Kristina Ruderiga.

 

Neljapäeval, 4. aprillil kohtusid Marika Saar, Kertu Vuks, Karmen Moont ja Merilyn Säde Annela Laaneotsaga Tartu 2024 teemal. Tartu linn koos suurema osaga Lõuna-Eestist kandideerib 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks. Augustis tuleb esitada kandidatuuriraamat rahvusvahelisele žüriile ning selleks kogutakse ideid ja andmeid kõikidest omavalitsustest. Kohtumisel arutati edasisi tegevusi ning Elva valla osalemist Tartu 2024 kultuuripealinna programmis.

 

Elva valla noorsootöö nutikalt nähtavaks

Eesti Noorsootöö Keskus toetab MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskust projekti “Elva valla noorsootöö nutikalt nähtavaks”. Projekti abil viiakse ellu nutiprojekt, mis on mõeldud noorsootöötajatele, noortevolikogule ja aktiivsetele sotsiaalmeediast huvituvatele noortele. Toimub kaks koolituspäeva sotsiaalmeedia võimaluste ja veebilehe haldamise/ülesehitamise teemadel. Projekti raames valmivad Elva valla noortekeskustel ühtse stiili ja sisuga ametlikud Facebooki-leheküljed. Noortekeskustel tekib oma veebileht, kuhu koondatakse vallaülene noorteinfo, lehekülje valmimisel on see leitav Elva valla kodulehelt.

ENTK toetab tegevusi 3200 euroga. Projekti kaastoetab Elva Vallavalitsus 800 euroga. Projekt lõpeb 1. detsemberil 2019.

SOTSIAALVALDKOND

 

Kolmapäeval, 3. aprillil külastasid sotsiaaltöötajad Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme Kodu.

 

Neljapäeval, 4. aprillil kohtus Eva Kuslap Lõuna Päästekeskuse asjatundjate ja projekti “500 kodu korda” projektijuhiga, et rääkida projekti senise elluviimise kogemusest ning arutleda 2020. aastal algava jätkuprojekti tingimusi.

 

Neljapäeval, 4. aprillil kohtusid Marika Saar, Lauri Tamm, Piret Hallast ja Eve Jõgi Elva valla perearstidega SA Elva Laste- ja Perekeskuses. Peamised teemad olid koostöö abivajaja ja hädasoleva lapse aitamiseks. Osalesid nii perearstid, pereõed kui ka kooliõed.

 

Reedel, 5. aprillil kohtusid Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Lauri Tamm Päästeameti Elva komandopealik Andres Smirnoviga. Tehti ülevaade Elva valla kodudest, mis on kõige tuleohtlikumad. Päästeamet ning sotsiaal- ja terviseosakond mõtles ühiselt, kuidas muuta neid kodusid turvalisemaks. Päästeamet kontrollib  pidevalt kodude tuleohutust. Peamised puudused on suitsuanduritest patareide väljavõtmine ja rikkis elektripaigaldised. Tuleohtlikkus tõuseb, kui kodus suitsetatakse ja tarvitatakse alkoholi.

VALLAMAJANDUS

Kesk tänaval jätkuvad hoogsalt ehitustööd

Eelmisel nädalal freesiti kogu tänava teekate ning Elva Kultuurikeskuse parkla. Lõigus Kesk 32 – Kultuurikeskus jätkati sadeveedrenaaži ja restkaevude ehitusega.

Tänavalt eemaldati vanad liiklusmärgid, suunaviidad, prügikastid, pingid jms. Vana inventar hoiustatakse Elva Varahalduse territooriumil ning edaspidi kasutatakse neid võimaluse korral Elva muudel tänavatel või külades.

Ettevalmistused käivad ka uute tänavapuude istutamiseks, mis tähendab, et vanad kännud juuritakse välja ja kohale tuuakse uus muld.

Eelmiste nädalate ehitustööd olid väiksemas mahus ning ei seganud Kesk tänava ettevõtete igapäevast tööd ja kodanike liikumisvõimalusi, kuid järgnevatel nädalatel on liikumine Kesk tänaval oluliselt raskendatud ning tööde piirkonnas piiratud. Liiklejatel tasub jälgida ümbersõitu tähistavaid märke ja jalakäijatele palutakse olla äärmiselt ettevaatlikud ehitusmasinate läheduses liikumisel.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 5. mail

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt tasuta vastu olmekemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud pakendid, mürgid, õlijäätmed, õlifiltrid, asbest ja muud ohtlikud jäätmed.

Kogumisringi peatused toimuvad Väike-Rakkes, Kureküla alevikus, Ervu külas, Karijärve külas, Annikoru külas, Kurelaane külas, Käärdi alevikus, Aakre külas, Valgutas, Paluperas ja Hellenurmes. Kogumisringi täpne ajakava avaldatakse Elva valla lehes nr 50 (ilmub 26.04), valla äpis ja veebilehel elva.ee.

Elva vallas ohtlike jäätmete vastuvõtupunktid:

 • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15
 • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev
 • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, Rannu; K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511
 • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, Puhja; L kell 10–12
 • Konguta piirkond: Annikoru tee 16, (endise katlamaja juures); ettehelistamisel tel 5918 2180

Aktsiooni toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Elva Vallavalitsus.

 

Vallamajandusosakond ootab pakkumisi hankele "Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamine 2019. aastal".

Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil (Puhja, Rõngu ja Rannu piirkond). Hankega on võimalik tutvuda Elva valla veebilehel rubriigis Hanked. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 22.04.2019 kell 16 aadressil elva@elva.ee

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 1. aprillil osalesid Kertu Vuks, Marika Saar, Karmen Moont, Kayvo Kroon, Salle Ritso ja Kaisa-Karoliina Kokk SPOKU-teemalisel nõupidamisel. SPOKU on toetuste taotlemise ja menetlemise süsteem. Arutati SPOKU keskkonna kasutuselevõttu e-teenuste menetlemise keskkonnana, mis võimaldab menetleda senisest tõhusamalt ka projekti- ja tegevustoetuste taotlusi.

 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 2.–3. aprillil osales Mikk Järv Vilniuses Act Now projekti juhtrühma koosolekul.

Energiatõhususe projekti Act Now projektimeeskonna koosolek toimus Vilniuses, kus arutati seni tehtud tegevuste üle. Täpsemalt arutati eelarvet ja vahearuande esitamisega seotud täpsustusi. Projektipartneritele anti tagasisidet, mis on hästi ja kus tuleks projekti täiendada. Praegu on kõik projektis osalejad valinud välja lahendused, kuidas mõõta omavalitsuste hoonetes energiatõhusust, et edasi minna konkreetsemate lahendustega, mis muudavad hoonete energiatarbimise säästlikumaks. Elva vallas korraldatatakse praegu hanget monitoorimiseadmete hankimiseks ja paigaldamiseks.

 

Kolmapäeval, 3. aprillil osales Kertu Vuks Stockholmis Nordic Place Branding konverentsil. Ürituse eesmärk oli jagada häid praktikaid omavalitsuste ja erinevate sihtkohtade turundamistest ning hea elukeskkonna kujundamist. Oma turunduskontseptsioone ja nende väljatöötamist ning praktilist rakendamist tutvustasid teiste hulgas Stockholm, Fääri saared, Skelleftea ja Haag.

Kõige huvitavamaid turunduskampaaniaid puudutavad ettekanded keskendusid  maapiirkondade tutvustamise ja turundamisega seonduvale. Näiteks on Fääri saared suutnud tõsta sihtkoha tuntust, kasutades selleks sotsiaalmeedias tasuta tehtud originaalset ja kogukonda kaasavat kampaaniat (vt ka Google Sheep View).

Kõikidest ettekannetest jäi kõlama põhimõtted, et originaalsed ja nutikad lähenemised töötavad kõige paremini – hea idee korral levib info niikuinii. Turismivaldkonna tulevikutrendid on muu hulgas  nn “slow travel” (inimesed tulevad pikemaks ajaks ja otsima ning kogema tegelikku elu-olu), erakordsed/originaalsed kogemused ning asjaolu, et sihtkoht peab külastamiseks olema turvaline.

Elukeskkonna kujundamisel jagasid oma kogemust Bilbao (kuidas meelitada inimesi Bilbaosse elama ja töötama) ja Stockholm (kuidas luua uusi lisandväärtusega elamu- ja tööpindasid). Elamispindade ja nende jagamisega seotud uutest trendidest rääkis Class 2020 programmidirektor, kes tõi muu hulgas välja, et elamispindade probleem on üle-euroopaline. Ta tõi rääkis ka, et üha tõusvad elamispindade hinnad ja noorte piiratud võimalused endale elamispind soetada (samal ajal soov olla mobiilne) on loonud uue trendi, co-living”, mis tähendab, et elamispinda jagatakse mitme (pere) peale. Class 2020 kontseptsioonist saad lugeda siin.

VARIA

Esmaspäeval osales Marika Saar ja Mare Tamm lastehoiu Pihlamari avamispeol.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.03.–31.03.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.03.–31.03.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 26. märtsil osales Marika Saar Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul, kus arutati laulu- ja tantsupeo korralduse telgitaguseid ning kinnitati eelmise aasta majandusaasta aruanne.

Neljapäeval, 28. märtsil osales Kertu Vuks Võrus kultuuripealinn Tartu 2024 raames korraldatud üritusel “Kogukondade kaasamine – eduka Euroopa kultuuripealinna kogemus” . Hollandi kogemust jagas Immie Jonkman, kes oli 2018. aasta Euroopa kultuuripealinna Leeuwarden-Fryslân üks peakorraldajaid protsessi algusest peale. Immie jagas mõtteid, kuidas võiks kaasata kogukondasid ja neid ühise eesmärgi nimel paremini “käivitada”. Muu hulgas tõi ta välja, et tuleks avatud olla “kastist välja” ideedele ning lasta kogukonnal kaasa rääkida, milliseid üritusi organiseerida ning anda ka neile võimalus teostamise etapis kaasa aidata.

Tartu 2024 programmi koostamine annab kõikidele Lõuna-Eesti omavalitsustele võimaluse kultuuripealinna tiitlist omal moel osa saada ja kohalikku kultuuri,- turismi- ja spordielu edendada.

 

Reedel, 29. märtsil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane õpetajate töö- ja palgakorralduse pilootprojekti töökoosolekul. Tegemist oli esimese koostöörühma kohtumisega, et valmistada ette vajalikud materjalid ja analüüsida olemasolevaid andmeid eelseisvaks konsultatsiooniks projekti mentori Alo Saviga.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 26. märtsil osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaali töörühma koosolekul, kus tutvustati Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku tööd, SKA nõustamismeeskonna tööd ning vaadati üle riigile esitatavad ettepanekud seoses eelarve läbirääkimistega.

 

FOTO: https://tartuerakool.ee/head-kooliaastat/

Kolmapäeval, 27. märtsil kohtusid Mare Tamm ja valla koolijuhid Tartu Erakoolis HESA juhatuse liikme Urmo Uibolehe ja direktori Marjeta Vennoga, et uurida lähemalt kooli viimaste aastate arenguid koolipäeva korralduse ja LõunaTera kogupäevakooli kontseptsiooni osas.

 

Kolmapäeval ja neljapäeval 27.–28. märtsil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Eva Kuslap, Liis Lehiste, Jaanika Saar, Sille Kask, Lauri Tamm, Kristjan Vilu arendusseminaril “Elanike tervis ja heaolu paikkonnas – valdkondade ülene koostöö”. Seminari eesmärk oli koostada Elva valla heaolu- ja terviseprofiil ja mõelda välja edasine tegevusplaan. Seminari teisel päeval keskenduti kolmele probleemile: eakate üksindus, töötajate vaimne tervis ja abivajavate laste märkamine.

 

Kolmapäeval kohtus Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiirega, et arutada SA arengukava koostamist ja sellega seotud kaasamistegevusi.

KOGUKOND

Teisipäeval, 26. märtsil osalesid Kertu Vuks ja Maano Koemets Palupera piirkonnakogu koosolekul.

Palupera piirkonnakogu koosolek toimus Hellenurme külas teenuskeskus-raamatukogu ruumides. Päevakorras oli ülevaade Hellenurme raamatukogu, vallavalitsuse ja volikogu tegevusest, seejärel toimus arutelu Palupera veebilehe sisu muutmise üle. Arutati selle üle, millisel objektil võiks piirkonnas korraldada talgupäeva ja leiti, et sobivaim koht selleks oleks Lustimäe puhkeala, mis vajab põhjalikku heakorrastamist. Palupera piirkonnakogu soov oli, et vallavalitsus tegeleks Hellenurmes tulekahjus hävinud kortermaja-mõisatalli korrastamisega, praegu on varemete ümbrus niitmata ja räämas.

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 28. märtsil osales Kertu Vuks tugiteenuste arendamise projekti avakoosolekul Põltsamaal. Kohtumisel osalesid projektipartnerid Mustvee ja Põltsamaa vallavalitsustest ning Civitta esindajad, kes hakkavad analüüsi koostama. Arutati projekti edasiseid tegevusi ja planeeritavat ajakava. Eesmärk on analüüs saada valmis hiljemalt 2019. aasta novembris.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 25. märtsil toimus Elva Vallavolikogu istung.

Volikogu kinnitas Aakre ja Valguta Lasteaed-Algkoolide uuendatud põhimäärused. Hallatavate asutuste põhimääruste uuendamine tuleneb omavalitsuste ühinemisjärgsest põhimääruste uuendamise vajaduses ja seadusandluse muututmisest. Kõik vallale kuuluvad koolid on nüüd saanud uuendatud põhimäärused. Koolide sisulises tegevuses uued põhimäärused suuri muudatusi kaasa ei too.

Volikogu istungile oli esitatud Elva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve. Lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi, võtta eelarvesse 2018. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused, võtta eelarvesse 2018. aasta eelarve sihtotstarbelised  jäägid ja likviidsed varad. Peale lisaeelarve vastuvõtmist on Elva valla 2019. aasta eelarve kogumaht 32 957 778 eurot.

Kaevandamislubade pikendamise otsused. Volikogu otsustas kaevandamislubade pikendamise taotluste üle. OÜ RoadWest taotleb Keskkonnaametilt kaevandamisloa pikendamist Kõdukülas asuvale Kõduküla liivakarjäärile. Kaevandamisala on 0,81 ha suurune. Keskkonnaameti seisukoht oli, et kaevandamisluba võib pikendada. Vallavolikogu otsustas, et nõustub Keskkonnaameti poolt loa pikendamisega 15 aastaks. Teine kaevandamisloa taotlus tuli AS Tootsi Turvas poolt Ulila kõrval asuvale tootmisalale, mille mäeeraldise suurus on 417,73 ha. Taotlus oli esitatud loa pikendamiseks 30 aastaks. Ulila tootmisala teema oli kahel korral volikogu majanduskomisjonis arutelul. Vallavolikogu otsuse kohaselt antakse Elva valla poolt nõusolek vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamisloa pikendamisele, kuid ettepanek on Keskkonnaametile pikendada luba mitte 30 vaid 20 aastaks. Lisaks on otsuses ära toodud AS-le Tootsi Turvas esitatud nõudmine teha korda Elva jõge ületav sild hiljemalt 31.12.2020.

Volikogu otsustas võõrandada kaks valla omandis korteriomandit, kuna Elva vallale ei ole need korterid enam vajalikud. Ühel juhul on tegemist otsustuskorras korteri võõrandamisega selle kasutajale (korter asub Rämsi külas). Teisel juhul läheb korter avalikule enampakkumisele (Hellenurme küla).

Volikogu alustab elanike algatusest lähtuvalt Elva vallas Ulila lähedal asuva Kureküla küla nime muutmise protsessi. Augustis 2018. a toimus Ulila piirkonna elanike koosolek, kus ühe probleemina tõstatati Kureküla nime teema.  Elva vallas on peale omavalitsuste ühinemist kaks väga sarnase nimega asustusüksust: Kureküla küla (Ulila piirkonnas) ja Kureküla alevik (Rannu piirkonnas). Elanike arvamus oli sellel koosolekul, et võiks Kureküla nime muuta. Vald pöördus Kohanimenõukogu poole, kes leidis, et nime muutmine on õigustatud ja vajalik ja andis ka soovitused, kuidas seda teha. Volikogu otsusega algatati muutmise menetlus. Esmaselt koostatakse küla nime muutmise otsuse eelnõu ja tutvustatakse seda kohalikele elanikele, viiakse läbi avalik koosolek huvitatud isikutele ja seejärel otsustakse uue küla nime üle volikogus. Tegemist on avatud menetlusega ja kõik küla elanikud kaasatakse muutmise menetlusse. Hetkel on mitu varianti uueks nimeks, kuid see õige selgitatakse välja koos kohalike elanikega.

Volikogu annab vallavalitsusele õiguse sõlmida isikliku kasutusõiguse leping valla kasuks Puhja alevikus asuvale kinnistule Viljandi tee 11. Selle alusel rajab Maanteeamet teeületuskoha. Elva vald jääb peale Puhja teeületuskoha ja jalgtee ning Puhja šikaani valmis ehitamist valminud valgustuse omanikuks ja peab tagama valgustuse korrashoiu korraldamise ja finantseerimise. Vald tagab peale Puhja teeületuskoha ja jalgtee valmimist korrashoiu korraldamise ja finantseerimise vastavalt „Tee seisundinõuetele“.

Volikogu muutis spordikomisjoni ja sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisusid. Spordikomisjoni koosseisust lahkub Romario Siimer, tema asemele tuleb Ardo Värä. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisust lahkub Anne Lepik. Uueks liikmeks saab Anneli Salumaa. Järgmine Elva Vallavolikogu istung toimub 22. aprillil.

VARIA

Neljapäeval, 28. märtsil toimus Mentorklubi kohtumine, kus Signe Ventsel rääkis eneseturundamisest. Signe on Brandmoon OÜ asutaja ja koolitaja-konsultant. Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osa suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Signe aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada.

Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi kes teeb, olla iga päev parem iseendast ning seda teadliku ja süsteemse enesearendamise kaudu, muutes seeläbi ka ühiskonda paremaks. Mentorklubi kohtumise raames viis Signe läbi praktilises koolituse persoonibrändi ja teadliku kuvandi arendamise teemadel.

 

Reedel, 29. märtsil osales Elva valla meeskond Tartumaa Omavalitsuste Liidu kevadpeol.

 

Laupäeval, 30. märtsil osales Marika Saar Elva valla kooride ja muusikakooli ansamblite kevadkontserdil, mis oli pühendatud Kalju Kenneri, Maimu Sireli ja Ants Söödi mälestuseks.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.03.–24.03.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.03.–24.03.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Kolmapäeval, 20. märtsil kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Karmen Moont valla kultuurijuhtidega Kongutas. Üheskoos arutati Tartu2024 saadetud küsimustikku, samuti Elva Elamusfestivali ja Laulupeo tuleteekonnaga seonduvat.

Kolmapäeval kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste lasteaedade juhtidega Rannu lasteaias. Mare Tamm andis ülevaate esimesest hoolekogu liikmete koolituse tagasisidest, Marika Saar tutvustas osakonna selle aasta suurimaid projekte, Liis Lehiste kordas üle ARNOga seonduvad teemad. Liina Tamm rääkis oma õppereisikogemusest Londoni haridusmessil.

 

Neljapäeval, 21. märtsil osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks Käärdi lasteaia arendamise teemalisel arutelul. Lepiti kokku planeeringu lähteülesanded ning võetakse pakkumused planeeringu koostamiseks.

 

Reedel, 22. märtsil kohtus Marika Saar, Liis Lehiste ja MTÜ Hoolekoda esindajad Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli eestvedajatega, et arutada loengusarja toomist Elva valda. Plaan on sõlmida koostöökokkulepe Tartu Ülikooliga ja alustada tööga uuest õppeaastast.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 20. märtsil kohtusid Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap Elva valla päevakeskuste juhatajatega Elva linna eakate päevakeskuses. Kohtumisel osalesid Elva linna päevakeskusest Anu Uudelt, Puhja Päevakeskusest Reet Viks, Käärdi Päevakeskusest Kalev Jago ja Rannu Päevakeskusest Vaike Pullinen. Peamiselt räägiti 12. aprillil toimuvast Elva valla eakate tervisepäevast ning järgnevatest üritustest.

Plaanis on ühise ürituste kalendri loomine, kus on võimalik saada ülevaade eakatele suunatud tegevustest, mis parandab koostööd ning info levikut kogu valla eakatele. Ühiselt lepiti kokku, et sellised kohtumised on vajalikud ning päevakeskustega kohtumised võiksid toimuda kord kvartalis.

 

Reedel, 22. märtsil külastasid Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid Uderna Hooldekodu. Uderna hooldekodu juhataja Anne-Aime Soeson tutvustas Uderna mõisa ajalugu ning hooldekodu tegevusi. Ühise laua taga räägiti koostöövõimalustest Elva valla ja Uderna hooldekodu vahel. Samuti anti ülevaade üldhooldusteenuse valdkonnas toimunust ning toimuvast.  

 

Teisipäeval, 19. märtsil ehk rahvusvahelisel sotsiaaltööpäeval toimus Konguta Rahvamajas Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusüritus. Kokku anti tunnustusi välja viies kategoorias.

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse pälvisid SA Elva Laste- ja Perekeskuse asenduskodu pere töötajad Annika Kallemaa, Katrin Kivari, Elle Kaseorg ja Mare Jõgi. Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et nende nelja naise hoole all kasvavad kaheksa last vanuses 6–17. „Nende ühine panus laste igapäevaellu on märkimisväärne. Naised on ise teinud peremajas remonti, et luua lastele kodutunnet ja hoida ühist ruumi mugava ja kodusena."

Aasta sotsiaalteo aunimetuse pälvis MTÜ Iseseisev Elu Jaani keskuse avamine, mida vedas eest juhataja Maire Koppel. MTÜ toetab oma tegevuse kaudu psüühilise ja erivajadusega inimeste toimetulekut pakkudes neile erinevaid teenuseid. „Kandidaadi esitamisel toodi põhjendusena välja 2018. aasta lõpus avatud Jaani keskus, milles tegutseb nii päevakeskus kui ka toetatud elamise korterid, mis annavad suure lisaväärtuse piirkonna psüühikahäirega inimeste toimetulekule," selgitas abivallavanem.

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus anti Elva Vallavalitsuse sotsiaalnõunikule Eva Kuslapile. „Eva suurim saavutus eelmisel aastal oli Innove projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" juhtimine. Projekti abil oleme laiendanud koduteenust valla kõikidesse piirkondadesse ning alustanud intervallhooldusteenuse võimaldamisega," kirjeldas sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp. Koduteenuste saajate hulk suurenes eelmisel aastal Elva vallas 35 inimese võrra.

Abivallavanem Marika Saar lisas, et eelmise aasta alguses uue valla sotsiaal- ja terviseosakonna töö käivitamisel panustas Eva palju oma oskusi, teadmisi ja aega, sh töövälist aega. „Oleme väga uhked, et meie meeskonnas töötab nii võimekas, abivalmis ja tubli inimene," ütles Saar.

Aasta terviseedendaja aunimetuse pälvis Konguta Kooli Tervisenõukogu esinaine Kaie Tali, kes on oma südameasjaks võtnud õpilaste, laste ja personali liikumisharrastuse edendamise. 2018. aastal toimus Tartus võimlemispidu „Käänulised teed", kus osalesid näiteks kolm tema ettevalmistatud rühma. „Kõige muu hulgas on ta Liikuma Kutsuva Kooli eestvedaja ning tema algatus õpetajate koolitamises ja õpilaste mängujuhtide suunamisel on olnud märkimisväärne," kirjeldas abivallavanem.

Aasta märkaja aunimetus anti jalgpalliklubile FC Elva. Klubi ja selle eestvedajad on alates 2000. aastast peale jalgpallihariduse andmise pidanud oluliseks oma tegevuses ka sotsiaalsete väärtuste õpetamist nii suurtele kui ka väikestele jalgpallihuvilistele. „Peale selle tähtsustab FC Elva meeskond ka tervislikke eluviise, jagades teadmisi tervislikust toitumisest ja täisväärtuslikust puhkeajast," kirjeldas abivallavanem Saar. Klubi on enda vahenditest tasunud toimetulekuraskustes perekondadest pärit noorte sportlaste osalustasusid eesmärgiga pakkuda võimalikult paljudele noortele võimalus saada sportlikke kogemusi ning positiivseid emotsioone.

Elva Vallavalitsuse tänukirja pälvisid SA Elva Haigla TM Sotsiaaltöö juht Kaie Kaldre, Konguta Kooli logopeed ja HEV-koordinaator Margit Ott, Sa Elva Laste- ja Perekeskuse tugiisik Merily Bandis, Annmed OÜ koduõde Anne-Ly Varuson ja Rõngu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Ene Sõber.

Rahvusvahelise sotsiaaltööpäeva keskmes oli sel korral inimsuhete väärtustamine. Abivallavanem Marika Saar ütles, et oluline on märgata enda ümber olevaid inimesi ning väärtustada nii omavahelist suhtlemist kui ka suhteid. „Samuti on tähtis üksteist hea või olulise töö eest tunnustada ja väärtustada neid inimesi, kes panustavad iga päev valla elu parendamisse."

Kandidaate oli võimalik esitada terve veebruarikuu jooksul. Aunimetuste laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 19. märtsil osalesid Mikk Järv ja Kertu Vuks National Geographicu Kollaste akende projekti arutelul Tartumaa Arendusseltsis. Tartumaa Arendusseltsi meeskond andis ülevaate projekti hetkeseisust ning koos kõikide projektipartneritega Lõuna-Eestist arutati edasiseid tegevusi.

Teisipäeval osales Kertu Vuks küberturvalisuse seminaril Tallinnas. Seminari fookuses oli andmekaitse ja küberturvalisuse tagamine riigiasutuste ja eraettevõtetes. Pikemalt selgitati   isikuandmete kaitse üldmäärusega seonduvat – näiteks kuidas kohandada veebilehti nii, et need vastaks nõuetele.

Küberturvalisuse teema juures selgitati infoturbe auditi läbiviimisega seonduvat, sh milline peab olema infoturbe alane dokumentatsioon, sh näiteks infoturbe ja intsidentidest teavitamise kord, tarkvararakenduste ja riistvara sisseostmise kord. Tegemist oli tasuta seminariga, mida korraldas Grant Thornton Baltic meeskond.

Kolmapäeval, 20. märtsil kohtusid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Future Dialog esindajaga. Arutati Elva valla kogukonnaäpi edasiseid arendusi ning meie senist kasutajakogemust. Future Dialogi esindaja tutvustas uusi võimalusi, mida äpp nüüd pakub ning alates 20. märtsist on Elva valla nutirakendust täiendatud ja olemas on kasutajale mugavam sündmuste kalender. Nii on võimalik olla Elva vallas toimuvate üritustega kiirelt ja mugavalt kursis.

Loe äpi kohta lähemalt valla kodulehelt.

Reedel, 22. märtsil osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi suurprojektide arutelul.

Tartumaa Arendusseltsil on plaanis kuulutada välja suurprojektide toetusmeede, kus on toetussumma tavapärasest toetusest suurem. Suurprojektide eesmärk on viia ellu projekte, mis on suurema kasusaajate arvuga ja aitab kaasa omavalitsuste- ja Tartumaa arengustrateegias püstitatud eesmärkide saavutamisele. Kevadel tutvustatakse suurprojektide taotlusvooru vallavolikogudele ning infot jagatakse ka teiste infokanalite kaudu.

VARIA

Esmaspäeval, 18. märtsil osalesid Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar, Heiki Hansen, Salle Ritso, Imbi Rõivassepp, Hegri Narusk, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm ja Milvi Sepp meeskonnajuhtimise koolitusel.

Koolitusel räägiti juhiks olemisest ja sellest, kuidas tuleks juhi rolli täita, sh mille eest juhid vastutavad ning mis kaasneb juhiks olemisega. Samuti räägiti juhtide üldistest probleemidest ning juhist kui tulemuste saavutajast, töö jaotajast, delegeerijast ja inimeste kaasajast. Koolitus aitab juhtidel panna kokku oma arenguplaan, mille põhjal hakata oma juhtimist regulaarselt analüüsima, hindama ning tegema vajalikke korrektuure.

Sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp tutvustamas rühmatöö tulemust

 

Kolmapäeval osales Kertu Vuks NULA inspiratsiooniõhtul “Kuidas lahendada ühiskondlikke probleeme?”. Toimunud inspiratsiooniõhtul jagas oma kogemust ettevõtja Gerri Kodres (Fortumo, United Angels VC), kes rääkis oma teekonnast ettevõtjana. Samuti esines üritusel sotsiaalne ettevõtja ja NULA inkubaatori vilistlane Teibi Torm, kes tutvustas  Asendusõpetajate Programmi, mis võimaldab asendada kiiresti ja mugavalt üldhariduskoolides ära jäänud tunde ning mida kasutavad juba mitmed koolid üle Eesti.

NULA inkubaatori on ellu kutsunud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega ning selle eesmärk on leida  nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme. Programmi läbinud meeskonnad saavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt kuni 25 000€ oma idee arendamiseks ja elluviimiseks.

NULA inkubaatorisse kandideerimise tähtaeg on 04.04.2019.

 

Abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakond ning kantselei kogunesid koostöökohtumiseks, et arutada dokumendiregistri, asjaajamiskorra ja eelnõude koostamisega seonduvaid teemasid.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 201-205
Elemente lehe kohta 5
of 52
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4