Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.12.-16.12.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.12.-16.12.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

EELARVE

Esmaspäeval, 10. detsembril toimunud Elva Vallavolikogu istungil võeti 27 poolthäälega vastu Elva valla 2019. aasta eelarve. Eelarve kogumaht koos investeeringutega on 27,4 miljonit eurot.

2019. aastal on investeeringute maht Elva vallas 6,12 miljonit eurot, mis on ligi neljandik eelarve mahust ja millest suur osa koosneb saadavatest toetustest. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,85 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega, 3,72 miljonit eurot võetavate laenudega ning 0,55 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt.

Suurimad investeeringud on seotud Elva spordihoone rajamise, Elva linnasüdame kaasajastamise ning Rannu, Puhja ja Konguta koolide kaasajastamisega.

Peale selle investeeritakse veel näiteks Aakre Rahvamaja hoone kaasajastamisse, Ulila keskuse rekonstrueerimisse, Rõngu kõnniteede ja jalgteede ehitamisesse, tänavavalgustuse ehitusse ja renoveerimisse, Puhja staadioni uuendamisse ja Elva lasteaed Õnneseen kaasajastamisse.

Valdkondade lõikes planeeritakse enim investeeringuid vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas (44,6% eelarvest) ning majandusvaldkonnas (29,6%), kus investeeringud kaetakse suures osas sihtfinantseerimisel saadud toetustest ja haridusvaldkonnas (16,1%).

Elva vallas on 2018. aasta 1. detsembri seisuga 14671 elanikku. Elva valla maksumaksjate arv oli 2018. aastal Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni alusel 6380 inimest ja keskmine sissetulek kuus 1077 eurot (2018. aasta augusti seisuga).

HUVIHARIDUS JA SPORT

Koostatakse huvitegevuse kava

Eelmisel nädalal toimus mitu koosolekut, mille eesmärk on valla kahe järgneva aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine. Esmaspäeval kogunesid igast piirkonnast huvitegevuse eestvedajad, et analüüsida eelmise perioodi kava elluviimist ning arutada mõtteid uueks perioodiks.

Vaadati üle erinevate piirkondade jätkutegevused, mis on populaarsed noorte seas ning millega võiks jätkata ka uuel perioodil. Huvitegevuse kava vastuvõtmise tähtaeg on 15. jaanuar 2019.

Kolmapäeval, 12. detsembril toimus volikogu spordikomisjoni koosolek, kus vaadati üle lõplik variant spordihoone projektist ning anti ülevaade sportlaste tunnustamise, spordi sihtasutuse ja tegevus- ja projektitoetuste hetkeseisust. Ühtlasi tähistati pidulikumas õhkkonnas spordikomisjoni esimese koosoleku möödumist täpselt aasta tagasi.

KOGUKOND

Esmaspäeval, 10. detsembril toimunud Elva Vallavolikogu istungil võeti 27 poolthäälega vastu Elva valla külavanema statuut.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksi sõnul on oluline, et Elva vallas kehtiksid ühtsed reeglid külavanemate valimiseks ning et külavanemate ja piirkondade tegevust soodustataks. „Elva vallas on kokku 78 küla, 6 alevikku ja 1 linn, varasemalt on külavanema statuut kehtestatud Rõngu ja Konguta vallas," lisas Vuks.

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingus on kirjas punkt, mis sätestab külade ühistegevuse, sealhulgas külavanemate tegevuse soodustamise. „See hõlmabki endas piirkonnakogude ja külavanemate kaasamist juhtimisse, aga ka külaliikumiste ja külavanemate tegevuse toetamist," selgitas Vuks.

Külavanem on kogu küla usaldusisik, kellel on õigus esindada küla ja külaelanikke kohalikus omavalitsuses ja muudes asutustes oma volituste piires. Külavanem on kogukondliku identiteedi kandja ja Elva Vallavalitsuse kontaktisik ning külavanema ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel. Külavanema kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane isik, kellel on külas alaline elukoht.

Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks külaelanikku ning kandidaadiks saab esitada elaniku ainult tema nõusolekul. Samuti võib mitme küla peale valida ühise külavanema, kuid ühes külas võib valida vaid ühe külavanema. Külavanem valitakse ametisse vähemalt kolmeks aastaks, kui külakoosolek ei otsusta teisiti.

Külavanema statuudiga saab lähemalt tutvuda Elva valla kodulehel.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 12. detsembril kohtus lastekaitsemeeskond ning SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir vanemlusprogrammi “Imelised aastad” koolitajate Marika Käggo ja Rena Pentiga. Arutati selle aasta kahe grupi tulemusi ning võimalusi uuel aastal veelgi tõhusamalt koostööd teha.

Programm “Imelised aastad” sobib 2-8-aastaste laste vanematele, kes soovivad laste kasvatamisel tekkinud küsimustele vastuseid saada ning õppida, kuidas paremini toime tulla.

Koostöös Tervise Arengu Instituudiga on Elva vallas 2019. aastal vanemlusprogrammi “Imelised aastad” raames kaks rühma. Koolitus toimub väikeses grupis (14 inimest), kord nädalas 2–2,5 tundi, kokku on 16 kohtumist. Parimad tulemused tagab mõlema vanema osalemine ning motivatsioon muutuste tegemiseks.

Kolmapäeval, 12. detsembril avas Elva Laste- ja Perekeskus uued nõustamis- ja kontoriruumid Elva linnas, Kesk tänaval. Elva Laste- ja Perekeskus pakub perenõustamist, perelepitust, mängu- ja loovteraapiat, logopeedi teenuseid.

 

Reedel, 14. detsembril toimus Toomas Järveoja ja Marika Saare traditsiooniline kohtumine Elva päevakeskuses. Vallavalitsuse liikmed andsid ülevaate olulisematest tegevustest ning kohtumisel osalenud küsisid küsimusi erinevate teemade kohta, sh näiteks ülekäigurajad ja kalmistu heakord. Räägiti ka eakatele suunatud loengutest, mis toimuvad jaanuari- ja veebruarikuus.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 10. detsembril kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Kayvo Kroon, Kullo Laos ja Terje Korss Elektrilevi esindajatega. Teemaks oli kiire interneti arendamine Elva vallas.

Elektrilevi esindajad tutvustasid oma plaane kiire internetivõrgu rajamiseks. Esialgsete plaanide kohaselt peaks järgmisel aastal saama kiire internetiühenduse ligi 700 Elva valla majapidamist. 

Eelistatud arenduspiirkonnad on sellised, kus kaableid on võimalik paigaldada olemasolevate elektripostide külge. Kogu võrgu arendus on planeeritud viiele aastale ja augusti lõpu seisuga on Elektrilevile liitumiseks sooviavalduse esitanud ligi 3000 Elva valla majapidamist.

Esmaspäeval kohtusid Kertu Vuks, Merilyn Säde, Kerli Metsallik ja Kayvo Kroon Elva vallalehe kujunduse värskenduse osas Taivo Oruga. Vaadati üle siiani tehtud töö ning räägiti viimastest elementidest ajalehes, mille osas tuleb veel veidi tööd teha. Uue kujundusega ajaleht ilmub 2019. jaanuaris. Senine Infoleht hakkab kandma nime Elva valla leht, uus kujunduslahendus toob ajalehte veidi rohkem õhku ning on üldiselt lugejasõbralikum. Uuendusi tehakse ka sisu osas - püütakse peale vallavalitsuse ja hallatavate asutuste info kajastada ka muid teemasid ja arenguid Elva vallas, et pakkuda lugejale mitmekülgsemat sisu.

Valminud on tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus

Elva Vallavalitsus algatas Elva Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu 2018. aasta augustis.

Planeeringu algatamise taotluse tegi Tartumaa Tervisekeskus OÜ sooviga laiendada olemasoleva haiglahoone peakorpust tervisekeskuse rajamise eesmärgil. Planeeringu lahendust koostab Skepast&Puhkim OÜ, kes on Elva Vallavalitsusele esitanud planeeringu eskiisi. Eskiisi alusel hakatakse koostama planeeringu lahendust.

Planeeringuga lahendatakse kavandatav hoonestus, liikluskorraldus, parkimine, haljastus, sh ka langetatavate ja juurde istutatavate puude arv.

Planeeringu eskiisiga saab tutvuda Elva valla kodulehel: elva.ee/detailplaneeringud ning Elva Vallavalitsuses, Kesk 32, Elva linn, arengu- ja planeeringuosakonnas (teisel korrusel).

VARIA

Teisipäeval, 11. detsembril osales Maano Koemets Rannus Vabadussõja mälestussamba juures toimunud mälestussündmusel.

Kaitseliit tähistas üle Eesti Vabadussõja algusest 100 aasta möödumist. Kaitseliidu Tartu Maleva poolt asetati pärg Rannu Vabadussõja mälestussambale Rannu kalmistul, et meeles pidada neid, kes andsid oma elu Eesti iseseisvuse eest ja tähistada sõja taandumislahingute perioodi algust. Kaitseliidu Tartu maleva kaplan Priit Tamm pidas mälestuspalve, Elva Malevkonna mehed olid auvalves ja Maano Koemets tänas neid Rannu inimesi, kes aitasid algselt mälestussamba kalmistule püstitada ja ka neid, kes aitasid samba uuesti taastada. Kohal olid Rannu kodutütred ja mitmed inimesed, nende seas ka need, kes aitasid kaasa samba taastamisele perioodil 1988-2015. Süüdati ka küünlad.

Toomas Järveoja ja Marika Saar edastasid Elva Vallavalitsuse tervitused neljapäeval Rõngus ja reedel Puhjas eakate jõulupidudel. Tegemist on traditsiooniliste kogunemistega, kus toimus väike kontsert ja tantsuõhtu.

 

15. detsembril toimus vallavalitsuse, volikogu liikmete, hallatavate asutuste, sihtasutuste ja osaühingute juhtide jõuluõhtu.

 

21. detsembrini on kõigil vallaelanikel võimalus panustada Elva valla avalike teenuste hindamisse! Rahuloluküsitluse tulemuste abil saab vallavalitsus teha järeldusi, millistes valdkondades tuleb vallaelanikele pakutavaid teenuseid või teenindust parandada ning missuguste valdkondadega ollakse rahul. Seega on väga oluline, et vallaelanikud annaksid oma tagasisidet! Küsitluse lingi leiad SIIT. Küsitlusele vastanute vahel loositakse välja erinevaid auhindu, näiteks on auhinna välja pannud mahedaid kasemahlu tootev BirchLagoon OÜ, restoran Waksal, Elva Kultuurikeskus, Tartumaa tervisespordikeskus, Elva Kultuurikeskus, Komorebi Sushi ja L-Kõrtsi Talu.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, meetme "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames. Küsitlust korraldatakse Elva vallas iga-aastaselt.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.12.-9.12.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.12.-9.12.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

5.-6. detsembril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm Huvitava Kooli hariduskonverentsil, mis kandis nimetust “Olen kohal, mõtlen kaasa”. Kahel päeval keskenduti aruteludes peamiselt teemadele, kuidas arendada uues digitaliseeruvas maailmas õppijat, kes oskab õppida ja enda tegevusi mõtestada ning sellele, kuidas luua hariduse igas osas võimalusi uute konstruktiivsete lahenduste leidmiseks tulevikus ja juba ka täna.

Marika Saar astus teiste seas üles töötoas, kus arutleti koolipidaja rolli üle. Kellele kuulub kooli autonoomia – kas kogukonnale, kohalikule omavalitsusele või koolijuhile? Kes ja kuidas määrab sihid ja eesmärgid? Kuidas kujuneb kooli pedagoogiline kontseptsioon, mida realiseeritakse kooli õppekava kaudu? Kas omavalitsusel koolipidajana on võimalik teha oma hariduspoliitikat? Kui palju koolipidaja võiks sekkuda kooli sisulisse õppetöösse?

Kas pärast haldusreformi tekkinud suurvaldades peaks haridusasutuste kvaliteet ühtlustuma või on olulisem leida eripära ja selgelt eristuda? Kas hoolekogude kaudu on võimalik teha kogukondlikku kooli? Aktiivseid kaasmõtlejaid ja -rääkijaid oli üle Eesti.

Marika Saar hariduskonverentsi töötoas koolipidaja rolli üle arutlemas.

5. detsembril osales haridusspetsialist Triin Kaaver koos Puhja Kooli õpetajaskonna, juhtkonna ning hoolekogu esindajaga Puhja Kooli arengukava koostamise töötoas, mida vedas eest Martin Tiidelepp Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusest.

Kohapeal vaadati üle hetkeseis töörühmade seisust ja nende tegevusvaldkondadest. Püüti arengusuundi ja -mõtteid isikustada, et igal suunal oleks olemas vastutav isik - nii saab aja möödudes muutusi seirata. Samuti mõtestati ühiselt töögruppide ja koolide väärtusi ning visiooni. Koolipidaja esindaja püüdis silmas pidada Elva valla arengukava haridusvaldkonna visiooni, et Puhja Kooli arengukava oleks valla arengukava toetav. Oli väga inspireeriv päev!

KOGUKOND

Teisipäeva, 4. detsembri õhtul tutvustasid Kertu Vuks, Jaanika Saar ning eskiisi autor arhitekt Uko Künnap Rõngu bussijaama hoones Rõngu kogukonnakeskuse eskiisi.

Üritusel osalenute peamised küsimused olid seotud olemasoleva kivimüüri säilimisega uues hoones ning Rõngu turu säilimisega tulevikus. Arhitekt Uko Künnap selgitas, et osa müürist on võimalik kasutada siseruumi elemendina. Samut tundsid kohalikud elanikud muret turu säilimise üle. Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles turu säilimise kohta, et kogukonnakeskuse planeerimisega ei muudeta olemasoleva turu paiknemist, kogukonnakeskus loob lisandväärtust kogu Rõngu alevikule.  

Kogukonnakeskuse hoone ehitatakse praeguse Rõngu bussijaama hoone asemele. Elva vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et hoonesse on planeeritud raamatukogu koos seminariruumi, kaugtöökohtade ja interneti kasutamise võimalusega, Elva valla Rõngu teenuskeskuse ruumid ning bussijaama ootesaal koos avalike tualettidega. ”Kogukonnal on võimalus kasutada ruume koosolekute ning erinevate tegevuste korraldamiseks,” lisas ta.

Mikk Järv ja Jaanika Saar Rõngu kogukonnakeskuse eskiisi tutvustamisel.

Hoone edasiste projekteerimistöödega alustatakse 2019. aasta alguses. ”Projekteerimisel püütakse igati arvestada kogukonna arvamuste ja ettepanekutega ning ettepanekud palume saata e-kirja teel aadressile jaanika.saar@elva.ee või esitada kohapeal Elva Vallavaitsuses või Rõngu teenuskeskuses,” ütles Jaanika Saar.

Tutvustusüritusel avatud ideekavandi näitus jääb Rõngu bussijaama hoones avatuks 10. detsembrini.

Kolmapäeval, 5.detsembril kohtusid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Future Dialog esindajaga. Elva Vallavalitsus arendab koostöös Soome ettevõtte Future Dialog OÜ-ga kogukonnaäppi, mis on kõikidele Elva valla elanikele kättesaadav alates 2019. aasta jaanuarist. Äpi kaudu saab tulevikus küsida vallavalitsuselt infot, esitada vabas vormis taotlusi ja teistel teemadel vallavalitsusega vahetult suhelda.

SOTSIAALVALDKOND

6. detsembril toimus MTÜ Iseseisev Elu uue Jaani keskuse avamine Elvas, aadressil Jaani 14.  MTÜ Iseseisev Elu juhatuse liige Maire Koppel ütles avamisel, et seoses uue majaga saab mittetulundusühing pakkuda Elvas erihoolekandeteenuseid kõrgema kvaliteediga ja paremas keskkonnas. Vallavanem Toomas Järveoja ja valla sotsiaaltöötajad käisid avamispäeval partneril külas,  vaatasid uut maja ja rääkisid edaspidisest koostööst.

Maja on väga ilus! Iseseisev Elu päevakeskusel on uued avarad ruumid ning ühingul on võimalus laiendada toetatud elamise teenust.

MTÜ Iseseisev Elu aitab psüühilise erivajadustega inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd. Täna pakuvad nad erihoolekandeteenuseid Elva vallas kolmes piirkonnas: Elva linnas, Rõngu alevikus ja Rämsi külas.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 4. detsembril kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar “Promenaadi” maja projekti arendajatega. Koos arutati võimaliku riikliku üürimaja projekti rakendamist nii Promenaadi maja kui mõne muu arenduse puhul Elva vallas.

Neljapäeval, 6. detsembril toimus Elva Jaamahoone saalis järjekordne ettevõtjate Mentorklubi. Sel korral kõneles HAUG Creative tegevjuht Madis Haug IT lahendustest ja teenuse disainist. Keskne teema oli, kuidas toimivad kodulehed ja kuidas on need ajas muutunud koos tarbijate harjumuste muutustega. Samuti keskenduti sellele, millest tuleks alustada, kui hakata oma toodet või teenust IT lahenduste kaudu pakkuma.

Madis rääkis, kuidas IT lahenduste disainerid loovad meile järjest uusi lahendusi, mida me esmapilgul justkui ei vaja, kuid me kasutame neid siiski just nende teenuste ja toodete disaini tõttu ning vanu lahendusi ei soovi keegi enam kasutusele võtta.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 2019. aasta jaanuaris. Seniks kõigile ettevõtlikku aasta lõppu!

 

VARIA

Uuest nädalast hakatakse Elva valla kodulehel uudiste rubriigis ilmuvat vallaametnike eelinfot jooksvalt täiendama. Seni ei ole kodulehel ilmunud eelinfot jooksvalt täiendatud, kuid uuest nädalast alates hakkab eelinfo postituse juures kajastuma uuendamise kuupäev ning eelinfot täiendatakse iga tööpäeva lõpus. Nii on võimalik kõigil olla jooksvamalt kursis vallaametnikega seotud igapäevase infoga. Eelinfo ja uudised leiad SIIT.

Teisipäeval, 4. detsembril korraldasid Kertu Vuks ja Merilyn Säde huvilistele turundamise teemalise töötoa, mis oli inspireeritud Rostockis toimunud UBC brändingu töötoast. Töötoas osalenutel paluti mõelda Elva vallale kui brändile, mõelda, missugused on Elva valla tugevused võrreldes teiste valdadega, mille üle oleme uhked ning mida teeme teistest paremini. Näiteks toodi välja, et pärast ühinemist on Elva vallavalitsuses rohkem eri teemadega ja pädevustega ametnikke, kes aitavad katta eri teemavaldkondi ja seega pakutakse ka vallaelanikele professionaalsemaid teenuseid.

Peale selle tuli töötoas mõelda, missugused on Elva valla ja vallavalitsuse põhiväärtused. Töötoas osalenud tõid välja, et meie vallavalitsuses töötavad kiired, põhjalikud, ausad, viisakad ja tööd südamega tegevad inimesed. Peale selle öeldi veel, et meie vald ja vallavalitsus on uuendusmeelsed ning armastavad sealjuures süsteemsust ja tõenduspõhisust.

16. detsembrini on kõigil vallaelanikel võimalus panustada Elva valla avalike teenuste hindamisse! Rahuloluküsitluse tulemuste abil saab vallavalitsus teha järeldusi, millistes valdkondades tuleb vallaelanikele pakutavaid teenuseid või teenindust parandada ning missuguste valdkondadega ollakse rahul. Seega on väga oluline, et vallaelanikud annaksid oma tagasisidet! Küsitluse lingi leiad SIIT. Küsitlusele vastanute vahel loositakse välja erinevaid auhindu, näiteks on auhinna välja pannud mahedaid kasemahlu tootev BirchLagoon OÜ, restoran Waksal, Elva Kultuurikeskus, Tartumaa tervisespordikeskus jt.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, meetme "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames. Küsitlust korraldatakse Elva vallas iga-aastaselt.

 

Reedel, 7. detsembril, toimus Kurekülas OÜ Kure Mõis suurfarmi uue lauda avamisüritus, kuhu olid kutsutud ka Elva valla esindajatena Toomas Järveoja ja Maano Koemets.

OÜ Kure Mõis on üle 20 aasta tegutsenud põllumajandusettevõte, mille peamised tegevusalad on piimatootmine ja teraviljakasvatus. Uus farmihoone on mõeldud piimakarjale ja see loob uued võimalused. Kure Mõis plaanib kasvatada piimakarja tulevikus kuni 750 peani.

Kure Mõisas töötab 28 inimest ja töötajate arvu poolest on ettevõte Elva vallas 13. positsioonil. Äsjavalminud farmihoone ja puurkaev ehitati omavahendite ja laenu abil ning investeeringu kogumaksumus on ca 1,4 miljonit eurot.

Ettevõtte tegevjuht Sirje Männiste sõnul on uus laut kauaoodatud investeering. See loob palju mugavamad töötingimused kõigile farmitöötajatele. Ka piimakarjale luuakse kaasaegsed elutingimused. Tegemist on kindlasti kõige kaasaegsema laudaga, mis on Eestis ehitatud.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.11.-2.12.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.11.-2.12.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 26. novembril osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen ja Mare Tamm Elva linna lasteaiajuhtidega majandushalduse ümberkorralduse teemalisel koosolekul.

Arutati Elva linna lasteaedade majandushalduse ümberkorraldamise võimalusi ja kitsaskohti ning otsustati kogemuste saamiseks külastada Kiili valda, kus lasteasutuste majandushaldus on antud valla sihtasutuse korraldada. Külaskäik toimub detsembri keskel.

Neljapäeval, 29. novembril osalesid Marika Saar, Karmen Moont, Triin Kaaver ja Mare Tamm noorsootöötajate kohtumisel. Kohtumise eesmärk oli panna punkt äsja lõppenud üle-eestilisele noorsootöö nädalale. Nimelt toimus 19.-25. novembril juba kaheksandat korda noorsootöö nädal, mis kandis sel aastal nime „Inspiratsioon“.
 

Nädala eesmärk on esile tõsta noorsootöövaldkonna võimalusi ja väärtustada noorsootöötaja kutset. Elva valla noortekeskustes toimus sel nädalal „Challenge Week“ (“Väljakutsete nädal”), kus igal hommikul püstitati noortele kolm ülesannet, millega nad pidid toime tulema ja seda ka  jäädvustama. Haridus- ja kultuuriosakond valis võitjaks Aakre noored, kellel on au järgmisel aastal väljakutsete nädalat eest vedada. Rääkisime ka huvitegevuse küsitluse ja vajaduspõhise transpordi küsitluse tulemustest.

Reedel, 30. novembril toimus Nõo Muusikakoolis Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse tunnustusüritus, kus tänati kõiki maakonna noorsootöötajaid ning omavalitsusi noorsootöövaldkonda panustamise eest.

2. detsembril toimus Elva Gümnaasiumi saalis Jõuluoratoorium, kus esinesid Eesti Muusikasõprade Sümfooniaorkester, Elva koor Ave & Sõbrad, Karmen Puis, Atlan Karp, Eva Maria Šhepel, Eleri Lillemäe ja Margus Kriis. Dirigeeris Lilyan Kaiv.

KOGUKOND

Laupäeval, 1. detsembril toimus Aakre Rahvamajas neljandat korda Elva valla Külade Kärajad. Osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Mikk Järv, Toomas Järveoja ja Karmen Moont. Marika Saar ja Kertu Vuks andsid ülevaate Elva Vallavalitsuse päevakajalistest tegevustest, koos anti viimane lihv Elva valla külavanema statuudi eelnõule ning arutati 2019. aasta koostööplaane.

Külalisesinejana osales Anti Rüütli, kes tutvustas Põlvamaa Külavanemate Ühenduse tegevust ning Külli Pann Tartumaa Kodukandist. Üritusele lisas pidulikkust Aakre rahva kontsert: esines segakoor U-Tuur, Aakre suured ja pisikesed kandlemängijad ning vahetusõpilane Jaapanist.

Üle anti Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustused: aasta kogukonnaedendaja  on Mari-Liis Vanaisak, aasta küla on Kirepi küla ja aasta Kaunim Kodu 2018 on Siili talu.

Tartumaa Hea Tegu 2018 tunnustuskonkursil anti Elva Vallavalitsusele „Kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2018“ tiitel. Tartumaa Hea Tegu 2018 antakse välja Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusseltsi, Kodukant Tartumaa ja Domus Dorpatensise koostöös. Sellega soovitakse esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Aitäh tunnustajatele ja valla lahedatele kogukondadele!

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 27. novembril kohtusid Puhja Koolis sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja MedAid OÜ juhatuse liige Elis Lessing. MedAid OÜ pakub koolitervishoiuteenust Elva Gümnaasiumis, Konguta Koolis, Rõngu Keskkoolis ja Valguta Lasteaed-Algkoolis ning on nõus alustama teenuse osutamisega ka Puhja Koolis. Tutvuti loodava tervisekabineti ruumidega ning arutati, mida on vaja kabineti sisustamiseks.   

Reedel, 30. novembril toimus Elva Kultuurikeskuses Tartumaa VII tervise- ja ohutuspäev. Traditsioonilisel üritusel räägiti väärikast vananemisest, tuleohutusest, muudest ohtudest ning tervisenippidest. Meelelahutust pakkus ansambel Helisev Horoskoop.

Esinejateks olid Riigikogu esimees Eiki Nestor, Päästeameti peaspetsialist Taavi Siilbek, Elva abivallavanem Marika Saar, Puhja kooli loovjuht ja koolitaja Ülle Närska, Politsei- ja Piirivalveametist piirkonnapolitseinik Tiit Treial ning tervitused edastas ka Elva vallavanem Toomas Järveoja ning rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Lea Saul.

Messil osalesid: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Maanteeamet, Tervise Abi OÜ, OÜ ITAK, Silmalaegas, Tartumaa Tervisetuba, Jalaexpert OÜ, Salutaris OÜ, Estkeer OÜ. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts mõõtis soovijatel vererõhku ja veresuhkrut.

ARENDUSVALDKOND

28.-29. novembril osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Rostockis toimunud UBC kohalike omavalitsuste ja turismi arendamise teemalisel seminaril.

UBC (Union of Baltic Cities) seminari fookuses oli  omavalitsuse, -kultuuri -ja äriturundus ning omavalitsuse brändi arendamine. Praktilisi näiteid ja oma kogemust ning soovitusi jagasid erinevate omavalitsuste esindajad UBC partneromavalitsustest ning valdkonna asjatundjad.

Muu hulgas toodi välja hea praktikana Rostocki näide, kuidas muuta omavalitsust keskkonnasõbralikumaks ja inimesi keskkonnateadlikumateks - üle linna on kohvikutes kasutusele korduvkasutatavad kohvitopsid, mida on võimalik kasutada u 500 korda.  Peale Rostocki kasutavad seda lahendust täna ka mitmed teised Saksamaa linnad.

Samuti jagati kogemusi, kuidas kasutada interaktiivseid vahendeid probleemidest teavitamiseks, kodanike kaasamiseks ning kuidas korraldada teadlikumaid ja läbimõeldud kampaaniaid sotsiaalmeedias.

Seminari põhirõhk oli veebiturundamisel ja omavalitsuse kui brändi arendamise teemadel.  Töötuba ja loenguid sel teemal korraldas turundus- ja sotsiaalmeedia konsultant Anna Pashkova.

Pashkova soovitas ka omavalitsuste brändiarendamisel keskenduda kliendivaatele (klientidel on oma reaalsus; nad soovivad informatsiooni; kuidas nende elu paremaks teha; klientidele tuleb anda seda, mida nad soovivad- st lähtuda teenuse disaini põhimõttest) - mõelda sellele, mis on organisatsiooni või omavalitsuse n-ö supervõime - mida meie teeme paremini kui teised ning miks peaksid inimesed soovima just meie omavalitsuses elada.

28. novembril osalesid Maarika Uprus, Jaanika Saar, Allan Allik ja Kullo Laos Tallinnas Eesti Planeerijate Ühingu korraldatud planeerimisteemalisel jätku-seminaril, kus oma kogemusi üldplaneeringu koostamisest jagasid Pärnu linn, Tartu linn, Tallinna linn ja Kanepi vald.

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 29. novembril sõlmisid Toomas Järveoja ja OÜ RTS Infraehitus juhatuse liige Rein-Erik Kaar Elva Kesk tänava rekonstrueerimise lepingu. OÜ RTS Infraehitus koos Wesico Project OÜ-ga võitsid vastava hanke ehitusmaksumusega 2 662 537,56 eurot (ilma käibemaksuta).

Lepingu sõlmimisel arutati ka ehitustööde võimalikku kulgu ning töövõtja lubas alustada töödega 2019. aasta veebruaris. Töid püütakse teostada nii, et see häiriks minimaalselt Kesk tänaval tegutsevaid ettevõtteid, kuid kindlasti saab ehitusperioodil olema Kesk tänaval liiklemine keerulisem kui tavapäraselt. Kõik liiklustakistused ja läbipääsupiirangud kooskõlastatakse eelnevalt kesklinna elanike ning ettevõtjatega.


Aakre küla välisvalgustuse projekteerimistööd

Detsembris alustati Aakre küla välisvalgustuse projekteerimistöödega. Aakre külas on juba pikemalt tuntud puudust välisvalgustusest, mis pimedal ajal võimaldaks lastel turvaliselt kooli ja koju jõuda ning kohalikel elanikel ja külalistel rahvamaja kasutada. Välisvalgustuse projekteerimistöid korraldab Priimus-Projekt OÜ ning projekt loodetakse valmis saada 2019. aasta veebruari lõpuks. Kavas on projekteerida kõikidele Aakre küla käidavamatele teelõikudele valgustus (kokku ca 25 valgustit), mis tõstab oluliselt kogukonna turvatunnet ja suurendab jalakäijate ohutust.

Vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ütles, et elades ka ise väiksemas külas, siis peab ta oluliseks just välisvalgustuse ja kergliiklusteede olemasolu maakohtades, mis annavad kogukonnas olulise lisandväärtuse. “Ega maal elavad inimesed eeldagi kinode, teatrite ja kaubanduskeskuste lähedust, aga natuke lisavalgust tänavavalgustuse näol aitab sügise saabudes päeva pikemaks muuta küll,“ lausus Narusk.

Peale projekteerimistöid ja projekti kooskõlastamist vajalike ametkondadega saab teada eeldatava ehitusmaksumuse ning sellest lähtuvalt otsustatakse, kas välisvalgustus ehitatakse välja ühes või mitmes etapis. Ehitustööde puhul teavitatakse küla elanikke täiendavalt Elva valla Infolehe ja teiste kanalite vahendusel.

VARIA

Pühapäeval, 2. detsembril toimus Elvas esimese advendi tähistamine. 

 

 

Puhja kirikus süüdati 1. advendiküünal ning toimus advendikontsert.

Rõngus tähistati esimest adventi Kõduküla ja Rõngu Rahvamaja korraldatud Jõuluvanade advendijooksuga. Pildil toimub õnnevalamine.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.11.-25.11.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.11.-25.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 19. novembril osales Mare Tamm Õnneseene lasteaia avatud õuesõppepäeval Peedul.

Lasteaeda külastasid 23 õpetajat Narva linnast, kes osalesid õuesõppetegevustes Väikesel Väerajal ja Peedul.

Samuti kuulati kirjanik Valdur Mikita ettekannet “Eestluse elujõust ja kukeseene kuulamise kunstist”. Päev korraldati koostöös TÜ Narva Kolledźi õppejõu Lehte Tuulinguga ja Õnneseene õppealajuhataja Aigi Kapteniga.

Teisipäeval, 20. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver lasteaiadirektorite koosolekul Järve lasteaias. Külalisena osales kohtumisel Tartu Meelespea lasteaia direktor Heda Kala, kellega koos arutleti lasteaedades kaasava hariduse korralduse ja sobitusrühmade teemadel. Heda Kala on Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu töörühma liige. Seadus muutub eeldatavasti 2020. aastal.

Teisipäeval, 20. novembril osalesid Mare Tamm ja Triin Kaaver Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide teabepäeval. Seekord keskenduti haridusasutuste sisehindamisele ja nende põhjal tehtavatele arengukavadele. Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Maie Kitsing ja Martin Tiidelepp TÜ haridusuuenduskeskusest täitsid sisuka päeva asjalike nõuannetega ning koos vaadati üle KOV-i võimalused oma haridusasutuste toetamiseks.

Vallavalitsuse istungil võeti vastu Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas, mis on loodud koostöös kantseleiga ja hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019. Elva vald hakkab pidama seeläbi ühtset lasteaiajärjekorda ARNO süsteemis. Dokument on peagi kättesaadav Riigi Teatajas.

Reedel, 23. novembril osalesid Toomas Järveoja ja Marika Saar LõunaTERA uue koolimaja nurgakivi panekul. Tegemist on koolimajaga, kus on juba projekteerimisel arvestatud ruumilahendustes liikuva kooli ja kogupäevakooli põhimõtetega. TERA koolimaja asub ka Elva linnas Peedul.

Laupäeval, 24. novembril osalesid Mare Tamm ja Triin Kaaver Kultuuri- ja Hariduse Kongressil Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”. Kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps mõtestasid kongressil lahti mõningaid probleemkohti Eesti haridus- ja kultuuriruumis ning tõid välja mitmeid võimalikke lõimumiskohti.

Eesti haridusstrateegia 2035 mõtiskleti valjult selle üle, kuidas ja mida vajab õpilane tulevikus ja kuidas peaks süsteem kohanema õpilase järgi, mitte vastupidi. Päeva teises pooles sai osaleda erinevates töötubades panustades tulevasse haridusstrateegiasse.

KOGUKOND

19. ja 20. novembril osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Maano Koemets Elva Tarbijate Ühistu esindajatega kohtumistel Annikoru ja Hellenurme kogukonna liikmetega. Kohtumiste eesmärk oli selgitada piirkonna elanikele, miks Elva Tarbijate Ühistu Annikoru ja Hellenurme kauplused lõpetavad tegevuse 31.12.2018. Elva TÜ juhataja Hando Ivask selgitas, kui suured on kaupluste viimaste aastate kahjumid ja miks ei ole enam võimalik neid kahjumeid teiste kaupluste arvelt katta.

Ühtlasi kutsuti kohalikke elanikke kaasa mõtlema, kust leida kohalikke ettevõtjaid või aktiivseid inimesi, kes oleksid nõus võtma külapoed üle, et seal tegevust jätkuks. Elva TÜ on nõus nii Annikoru kui ka Hellenurme kaupluste ruumid koos sisustusega huvilistele tasuta rendile andma.

Kolmapäeval, 21. novembril osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar avalikul arutelul Elvasse planeeritava koertepargi teemalisel arutelul. MTÜ Elva Elama esindaja Toomas Laatsit tutvustas ideed ning kohal viibinud inimestega arutati koerapargi vajaduse ja võimaliku asukoha üle.

Kohalviibinute ja ka MTÜ Elva Elama poolt Facebookis korraldatud küsitlus näitas, et võimalik pargi asukoht võiks olla Pargi tänaval. Peamised küsimused, mis tõstatusid, olid seoses parkimise, lärmi ja pargi heakorra teemadel.

SOTSIAALVALDKOND

19. novembril kohtus Milvi Sepp Elva valla pikaajaliste töötutega ja MTÜ Meelevald grupijuhendaja Helgi Haniojaga. Milvi Sepp andis töötutele ülevaate sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramisest Elva vallas ning vastas töötute esitatud küsimustele.

Kolmapäeval, 21. novembril külastasid abivallavanem Marika Saar, osakonna juhataja Milvi Sepp ja lastekaitsemeeskond Elva Laste- ja Perekeskust, kus räägiti pakutavatest teenustest ning koostöö korralduslikest küsimustest.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 19. novembril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Riina Sirel Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna korraldatud seminaril. Rahandusministeeriumi nõunike Merje Muiso ja Külli Siimuga arutati, millist menetlust teostada ning kuidas teha kaalutlusotsuseid detailplaneeringute kehtetuks tunnistamisel, projekteerimistingimuste väljaandmisel ja detailplaneeringute algatamisel.

Neljapäeval, 22. novembril võtsid Kertu Vuks ja Mikk Järv osa konverentsist “Kogukonna vedurid. Aasta uutes piirides”. Haldusreformi järel on üks aasta uutes piirides piisav aeg, et kooruksid välja esimesed kitsaskohad, vajakajäämised, aga ka positiivsed aspektid, mida tõi kaasa eelmisel aastal lõpule jõudnud haldusreform.

Konverentsil jagati kogemusi Setomaa liitumisest Põlvamaalt Võrumaale, Põlva valla aktiivsetest külavanematest ja ettevõtja mõtetest haldusreformile. Elva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks esines ettekandega Elva valla külakogukondade kaasamise teemadel.

Kertu Vuks konverentsil esinemas.

Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks ja Maano Koemets osalesid neljapäeval, 20. novembril Tartumaa 2040 arengustrateegia foorum „Tartu linn ja maa: kuidas edasi?“. Konverentsil esinesid ettekannetega Garri Raagmaa, Kadri Kangro Võrumaa arenduskeskusest ja Valmiera linna abilinnapea, kes jagas oma kogemust regiooni arendamisest.

Foorumil toimus ka paneeldiskussioon Tartumaa arengutest, kus osales vallavanem Toomas Järveoja. Peale selle andsid teemarühmade juhid Karl Viiol, Helen Kalberg, Antti Roose, Lea Saul ja Sirje Kree ülevaate Tartumaa arengustrateegia sisust 2040. aastani.

 

KANTSELEI

Neljapäeval, 22. novembril teostasid õigusnõunikud Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Aakre Lasteaed-Algkoolis andmekaitselist seiret.

Seire eesmärk oli saada ülevaade Elva Vallavalitsuse hallatavates asutustes andmekaitseliste nõuete täitmise kohta.

Reedel, 23. novembril kohtusid vallasekretär Salle Ritso, õigusnõunikud Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk ning piirkonna koordinaatorid Ede Möldre, Ene Joosing, Maia Kukk, Kerli Metsallik ja Sirje Erm, et arutada Riigikogu 2019. aasta valimistega seotud küsimusi.

VARIA

Kolmapäeval, 21. novembril, toimus EFTA korraldatud aruteluseminar, mis oli mõeldud finantsistidele ja kohaliku omavalitsuse juhtidele. Seminari peaesineja oli majandusanalüütik Hardo Pajula. Kertu Vuks tegi üritusel ettekande avatud valitsemisest ja kaasava eelarve praktika rakendamisest  Elva vallas.

Esmaspäeval, 19. novembril oli rahvusvaheline meestepäev, mille üks eesmärk on keskenduda meeste ja poiste emotsionaalsele, füüsilisele ja vaimsele tervisele. Suunasime Elva vallavalitsuse mehed tervislikule jalutuskäigule ümber Arbi järve ning igaüks sai vitamiinirikka apelsini.

Peale selle oli neil ülesanne teha teekonnalt üks positiivset emotsiooni kirjeldav pilt. Mehed väljendasid piltide abil väga põnevalt erinevaid emotsioone.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.11.-18.11.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.11.-18.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 13. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver koolidirektorite kokkusaamisel Valguta Lasteaed-Algkoolis. Kohtumisel oli fookuses koolide põhimääruste uuendamine, ühise vastuvõtukorra koostamine ning kommunikatsioonijuht Merilyn Säde eestvedamisel arutleti kommunikatsiooni võimaluste üle Elva vallas.

Neljapäeval, 15. novembril osales Karmen Moont koolituse "Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine" III moodulis. Tegemist on Sa Archimedes Noorteagentuuri korraldatava koolitusprogrammiga, kus osalevad kohalike omavalitsuste noorsootöötajad ja valdkonna ametnikud. Seekordne, järjekorras juba kolmas koolitusmoodul, toimus Tartus ja peateema oli noorsootöö kvaliteedi arendamine, juhtimine ning mainekujundus. Elva vallast osaleb koolitusprogrammis ka Rõngu Rahvamaja ja Avatud Hellenurme Noortekeskuse esindajana Mari-Liis Vanaisak.

Neljapäeval, 15. novembril kohtusid Marika Saar ja Kertu Vuks Puhjas Elva valla netiraadio teema arutelul. Tegemist on Puhja Kooli huvitegevuse edasiarendusega, kus peale vajaliku tehnika soetamise ja ruumide kohandamise saavad noored tegeleda raadiosaadete loomisega. 

Tulevikus on plaan luua Elva valla oma netiraadio, mis edastab peale kooliga seotud teemade uudiseid ka kogu vallas toimuvast.

Elva Gümnaasium tähistas terve nädala 105. aastapäeva. Esmaspäeval, 12. novembril avas Toomas Järveoja näituse Elva koolis õppinud olümpialastest. Laupäeval, 17. novembril toimus suurepärane kontsert-aktus ja vilistlaspidu.

Laupäeval, 17. novembril viis abivallavanem Marika Saar vallavalitsuse poolsed tervitused Rõngu tantsurühma Vikerkaar 15. sünnipäevapeole Rõngu rahvamajja.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 13. novembril toimus Tartu maakonna valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamine Kastre vallas, kohal olid kuue valla esindused, puudus Peipsiveere. Elva vallast osalesid osakonnajuhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunikud Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast. Iga valla esindus andis ülevaate haldusreformi järel tehtud muudatustest valla sotsiaaltöö korralduses, valdkonnas töötavate ametnike struktuurist ja tööjaotusest. Teenustest peatuti pikemalt sotsiaaltranspordil, mille korraldamisega on kõigil probleeme.

Elva ja Tartu vallas on moodustatud perede ja laste komisjon. Koos arutati, kuidas komisjon saab aidata lapsi ja peresid ning kuidas võiks see olla toeks lastekaitsetöötajatele raskete juhtumite lahendamisel. Vahetati kogemusi projektides osalemise kohta.

Pühapäeval, 18. novembril tähistati Elva kultuurikeskuses Elva eakate päevakeskuse 10. sünnipäeva meeleoluka Voldermar Kuslapi kontserdiga. Vallavalitsuse tänukirjad pälvisid Andres Beekman, Anu Uudelt, Juta Tigane, Tiiu Kaljuste ja Hilja Kruus.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 13. novembril osales Kertu Vuks koolitusel “Ära ole mammut, liigu edasi”, mis toimus Jääaja keskuses. Koolituspäev toimus Tartumaa Arendusseltsi korraldatava innovatsioonikoolituse programmi raames. Inspireerivate ettekannetega esinesid Voronja galerii asutaja ja Tartu Uue Teatri juht Raul Oreškin, kes jagas oma kogemust galerii loomise ja omanäoliseks kultuuriobjektiks kujundamise kohta.

AHHAA teaduskeskuse ärimudelist ja tootearendusest rääkis Mathis Bogens. Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse STARTER Pärnumaa programmijuht Taavi Tamm korraldas töötube ning rääkis muu hulgas sellest, kuidas tootearendusega alustada ning sellest, mida üldse üks ettevõtja peaks teadma ärimudelitest.

Kolmapäeval, 14. novembril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Laulasmaal toimunud konverentsil “Liginullenergia”. Eesti Arhitektide Liidu korraldatud konverents toimus vastavatud Arvo Pärdi Keskuse uues hoones Laulasmaal.

Konverentsi eesmärk oli võrrelda erinevaid võimalusi energiatõhusate majade kavandamiseks ning tuua fookusesse arhitekti roll nende projekteerimisel. Esinema olid kutsutud eelkõige praktikud, peale Eesti oli osalejaid veel Soomest, Šveitsist ja Norrast. Konverentsi teema oli muu hulgas ka seadusemuudatuse hoonete energiatõhususe regulatsioon. Ehitiste kavandamine on pikk ja keerukas protsess, mis algab enamasti arhitektuurilahendusest ja mida seejärel täiendavad kõik teised asjatundjad oma teadmistega.

Arhitektuurilahendusel on hoone energiatõhususele suur mõju. Konverentsil toodi välja, et seni ei ole Eestis korraldatud laiapõhjalist ruumilist ega sotsiaalmajanduslikku uuringut uue Euroopa Liidu direktiivi mõjude ja rakendamisviiside kohta, kuhu oleksid kaasatud ruumiloome eksperdid. Siiani on piirdutud üksnes kitsalt spetsiifilise kütte ja sisekliima uuringuga.

Praegu on tekkinud olukord, kus uued nõuded on inseneride poolt välja töötatud ja arhitektid on pandud sundseisu: võtke või jätke. Konverentsil tõdeti, et käsitlusviis, mis rõhutab eelkõige arhitektuurilahenduse mõju energiatõhususele, on paraku uute nõuetega väheoluliseks taandatud ning üheskoos püüti leida lahendusi, kuidas seda olukorda parandada.

 

KANTSELEI

Neljapäeval, 15. novembril teostasid Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Valguta Lasteaed-Algkoolis andmekaitse seiret.

Seire eesmärk oli saada ülevaade asutustes andmekaitsealaste nõuete täitmise kohta.

VARIA

Esmaspäeval, 12. novembril kohtusid Kertu Vuks, Maano Koemets ja Toomas Järveoja Elva Tarbijate Ühistu esindajatega seoses Elva TÜ otsusega sulgeda kauplused Annikorus, Hellenurmes ja Nõunis.

19. ja 20. novembril toimuvad sel teemal kohtumised kohalike elanikega Konguta Koolis (esmaspäeval, 19.11 kell 18.00)  ja Hellenurme noortekeskuses (teisipäeval, 20.11 kell 18.00).

Elva Tarbijate Ühistu juht Hando Ivask ütles, et ühistu on hoidnud kõnealuseid kaupluseid aastaid avatuna nende kahjumitest hoolimata, kuid paari viimase aastaga on kahjumid kasvanud sedavõrd suureks, et neid ei ole võimalik enam teiste kaupluste kasumi arvelt katta.

Kaupluste külastatavus on viimaste aastatega vähenenud ning seda on võimendanud klientide ostuharjumuste muutumine. Elva Tarbijate Ühistu on välja pakkunud võimaluse, et Annikoru kaupluste ruumid antakse soodustingimustel (0 rendihinnaga) kasutamiseks inimestele kohalikust kogukonnast (nt MTÜ või ettevõte), kui soovitakse kaupluse pidamisega jätkata.

Elva Tarbijate Ühistu ja Elva Vallavalitsus kutsuvad inimesi kohtumistel osalema, et kõik saaksid oma küsimustele vastused.

Elva Vallavalitsuse meeskond koolitusel "Laetud akud" koolitajat kuulamas.

Reedel, 16. novembril toimus Elva vallavalitsuse meeskonnakoolitus “Laetud akud”. Inspireerijaks oli Harald Lepisk. Koolitusel räägiti sellest, kuidas pärast tööpäeva lõõgastuda ja puhata, mismoodi tegeleda keeruliste ja esiti hirmutavana tunduvate probleemidega ning missuguseid praktikaid võiks igapäevaselt kasutada, et olla inspireeritud ja motiveeritud. Ühe näitena tõi Harald Lepisk välja tänulikkuse päeviku, kuhu tuleks igal õhtul kirjutada, mille üle sel päeval tänulikkust tunti. See aitab positiivseid asju meeles pidada.

Elva Vallavalitsuse kantselei töötajad Kristi Kalmus, Kaisa-Karoliina Kokk, Triin Ojasoo, Margit Kiin ja Salle Ritso.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 196-200
Elemente lehe kohta 5
of 47
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 28. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 21. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 14. november 2022   Kell 9 vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4