Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.-16.04.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni ning majandus- ja keskkonnakomisjoni ühiskoosolek 

Vallavalitsuse liikmetest osalesid koosolekul abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu. Koosoleku päevakorras oli Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2033 kinnitamine, Elva valla jäätmehoolduseeskiri, Kaarsimäe liivakarjääri korrastamistingimuste kohta arvamuse andmine ja Põrgumäe IV liivakarjääri korrastamistingimuste kohta arvamuse andmine.

Soojusmajanduse arengukava tutvustas töö koostaja Pavel Bogdanov, kes selgitas töö koostamise põhimõtteid ning Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse valdkonna arendamise trende. Muuhulgas on kavas välja toodud ka investeeringute vajadus tulevikuks. Komisjon suunas eelnõu volikogule arutamiseks.

Abivallavanem Kristjan Vilu tutvustas Elva valla jäätmehoolduseeskirja, mille eesmärk on jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise soodustamine, jäätmete ohtlikkuse ja koguste vähendamine ning seeläbi puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine. Lisaks tutvustas ta ka Kaarsimäe ja Põrgumäe IV liivakarjääride korrastamise tingimusi. Komisjon otsustas kõik kolm eelnõud suunata edasi volikogusse. 

 

Esmaspäeval, 10. aprillil toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli kaks punkti. Esmalt andis vallavaraspetsialist Terje Korss ülevaate Elva valla bussiringidest, millest suure osa moodustab koolitransport. Ühiselt leiti, et see valdkond vajaks suuremat tähelepanu, et koolitee oleks laste jaoks operatiivsem. Teise päevakorrapunktina andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate meie kaitsealustest parkmetsadest.

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Koosolek toimus Elva Gümnaasiumi Puiestee tn koolimajas, kus kooli arendus- ja noorsootööjuht Tiina Lauri tutvustas komisjoniliikmetele koolimaja erinevaid ruume ning arendusjuht Margus Ivask jagas, millised saavad need ruumid olema peale rekonstrueerimist. Hiljem tehti komisjonile ka terviklikum ülevaade koolihoone rekonstrueerimise protsessist ning Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul selgitas, mis etapis on ajutise õppe- ja töökorralduse paika panemine. Komisjon arutas, kuivõrd võib uus õppekorraldus mõjutama hakata õpilaste huvitegevust ning kuidas võtta spordihoone ruumid õppetööks kasutusele selliselt, et ka sporditegevus saaks mingil määral säilida.

NEET-noorte juhtumikorraldaja-projektijuht Kristi Liiv tegi ülevaate NEET-noorte projektist, mis on suunatud 16-29 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Kristi jagas, millised on plaanid uueks Tartumaa üleseks projektivooruks ning jagas edulugusid, kuidas ta on suutnud mitme Elva valla noore elule uue hingamise anda. Ta selgitas, et lähtub oma töös põhimõttest, et nende noortega tuleb fookus hoida protsessidel, mitte tulemustel. Elva Gümnaasiumi esindaja andis ülevaate õpilaste koolitõrke riskidest ja nende ennetamisest ning jagas muuhulgas, et kooli psühholoogi võimalust kasutavad õpilased vajadusel aktiivselt. 

Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas eelnõud "TERA Peedu koolile III kooliastmes tegevusloa juurde valla arvamuse andmine", millega Peedu kool küsib luba III kooliastme alustamiseks. Komisjon toetas ühehäälselt eelnõu volikogusse saatmist. Seejärel tegi abivallavanem Heiki Hansen ülevaate ka Elva linnalasteaedade ühendjuhtimise protsessist. Need vastavad eelnõud on planeeritud maikuu volikogusse ning enne seda töötab ka komisjon dokumendid läbi. 

 

Elva vallavalitsuse 11.04.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Elva vallas, Vehendi külas, Lõuna-Vehendi AÜ 8 katastriüksuse (66601:007:0558) piirid vastavalt kooskõlastatud asendiplaanile.

Määrata Külaaseme külas, Madaliku katastriüksuse (33101:003:0186) ja Viisjaagu-Metsa katastriüksuse (17101:001:1681) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Külaaseme küla, Madaliku, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Külaaseme küla, Viisjaagu-Metsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva linn, Betooni tänav (17005:007:0053) maakaabelliini paigaldamiseks.

Sõlmida MTÜ Peedu Korraldusseltsiga metsapargi osade korrastamiseks koostööleping.

Muuta MTÜ-ga Uula Külaselts sõlmitud maa tasuta avalikku kasutusse andmise lepingut nr 13-15/24 – anda tasuta kasutusse Elva vallale kuuluvad kinnistud Rämsi park ja Rämsi park P1 külaplatsi rajamiseks (sh haljasala tasandamine, kändude juurimine, jõulukuuse istutamine, korvpalliplatsi ja madalseikluspargi rajamine) ja haldamiseks ning pikendada lepingu tähtaega kuni 30.04.2027.

Kinnitada riigihanke nr 261703 „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ tulemused ning tunnistada edukaks Dorpat Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 219 500 eurot.

Anda otsustuskorras tasuta kasutusse Elva vallale kuuluv Arbi järve äärne ärimoodul MTÜ-le Teeklubi alates 24.04.2023 kuni 31.12.2024 SUP-laudade hoiustamiseks.

Võtta vastu Elva linnas, Jaani 4 kinnistu detailplaneering.

Pikendada EELK Puhja Kogudusega otsustuskorras Puhja vana koolimaja ruumide tasuta kasutamise lepingut nr 13-15/6 kuni 31. märtsini 2024.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


10. aprillil liitus Elva Vallavalitsuse meeskonnaga uus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit

Berit on sündinud ja kasvanud Tõrvas ehk tema lapsepõlv möödus Elvaga üsnagi sarnases keskkonnas, männimetsade ja järvede keskel. Berit lõpetas üldhariduskooli kodulinnas ning edasi asus ta õppima Tartu Ülikooli lasteaiaõpetaja erialale. Magistrikraadi omandas ta samuti Tartu Ülikoolis hariduskorralduse eriala koolijuhtimise suunal.

Berit on 14 aastat töötanud haridusvaldkonnas, millest ligi viis aastat haridusjuhina. Tal on olnud võimalus kogeda erinevaid rolle õpetajast direktorini. Viimasel aastal on ta toimetanud koolituste valdkonnas.

Elva Vallavalitsusse otsustas Berit kandideerida, et läbi haridus- ja kultuuriosakonna juhtimise panustada Elva valla inimeste mitmekülgse tänase ning kvaliteetse ja vajadustele vastava homse loomisse. „Elva vald on inimesi ja keskkonda väärtustav kogukond. Minu senised kohtumised Elva Vallavalitsuse inimestega on kinnitanud tundmust, et meie väärtused ja arusaamad ühtivad. Elva Vallavalitsuse kui tiimi tegemistest õhkub koostöisust, üksteisega arvestamist ning professionaalsust, mis on suunatud arengule,“ sõnab Berit.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Reedel, 14. aprillil toimus Elva valla loomeettevõtjate väljasõit Valga- ja Võrumaale

Kohtumisel tegi ülevaate oma tööst ning tegemistest Võrumaa väikeettevõtja Liisi Mokrik, kes korraldab erinevaid sündmusi, töötab meigikunstnikuna, peab oma väikest lillepoodi ning on proovinud kätt veel erinevate ettevõtete loomisel. Liisi andis head nõu, kuidas oma päeva planeerida ning rääkis ka õppetundidest, mis on seotud ettevõtte lõpetamisega.

Elva valla loomeettevõtjatele avaldas sügavat muljet Liiva ATE, mis on Võru linnas tegutsev loomemaja. Majja on koondunud 24 säravat loomeinimest, kellel kõigil on majas oma ruumid. Kohapeal oli võimalik mitme inimesega ka tutvust teha ning lisaks tehti külalistele Tõrv stuudio poolt mono siiditrüki demo. Päeva lõpetas kohtumine Ruti Jõgi-Rumvoltiga kunstigaleriis Avatud Ateljee. Rutil on palju mõtteid Võru loomemajanduse arendamiseks ning neist ta ka kohtumisel põgusalt rääkis.

Arendusspetsialist Sirli Pippar sõnas, et väljasõidul osalenud Elva valla loomeettevõtjad jäid päevaga väga rahule ning tõdesid ühiselt, et sellised väljasõidud on vajalikud avardamaks silmaringi ning saamaks inspiratsiooni teiste tegemistest.  

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus turismiettevõtjate arenguprogrammi praktikapäev veebis

Tegemist oli Elva valla turismiettevõtjate viimase kohtumisega turismiettevõtjate arenguprogrammi raames. Kohtumisel viimistleti suvekampaania ideed ning arutleti uue turismitrükise üle.

Programmi raames analüüsisid osalejad oma ettevõtete pakutavaid teenuseid, kliente, võimalikke turunduskanaleid ning arutlesid koostöökohtade üle. Turismiettevõtjate arenguprogrammi viis läbi Indrek Maripuu Loovusait OÜst ning kordineeris arendusspetsialist Sirli Pippar.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


12.-13. aprillil toimusid Eesti Linnade ja Valdade Päevad

Järjekorras 17. Linnade ja Valdade Päevad tõid Tallinnasse kokku ligi tuhatkond omavalitsusjuhti, valdkonnaspetsialisti ja eksperti, et kahe päeva jooksul arutleda omavalitsuste jaoks aktuaalsetel ja olulistel teemadel. Elva Vallavalitsusest võtsid sündmusest osa vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen, vallasekretär Salle Ritso, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Üritus sisaldas põnevat programmi erivaldkondade teemadest, näiteks hooldereformist kuni jätkusuutlikke hangete läbiviimiseni välja. Vallavanem Priit Värv osales ka ise kahes arutelupaneelis teemadel "Ikkagi inimesed - mida pealik ootab personalitööst?" ja “Raha on alati puudu - kui suur investeering on omavalitsusele jõukohane?”. Abivallavanem Kertu Vuks osales rohepöörde töötoas, sealhulgas tutvustas omavalitsusjuhtide R-klubi algatust. Traditsiooniliselt toimus ka põnev parlamendierakondade debatt, mis keskendus koalitsioonileppes kokkulepitule.

Osalejate sõnul oli üritus väga sisukas ning rõõmu pakkus ka kohtumine kolleegidega üle Eesti.

 


Pühapäeval, 16. aprillil toimus  külavanemate inspiratsiooniseminar

Seminar korraldati koostöös Rõngu piirkonnakoguga ning selle eesmärk oli inspireerida ja motiveerida külavanemaid oma tegevuse jätkamisel ning  avada selle usaldusameti võimalusi uutele huvilistele. Seminari modereeris Rõngu piirkonnakogu aseesimees Indrek Jaal. 

Seminari raames tutvustas abivallavanem Kertu Vuks Elva valla külavanemate statuuti ning Kodukant Tartumaa esindaja Külli Pann rääkis laiemalt külavanemate kogemustest Tartumaal. Külavanemate kogemuslugusid elust enesest pakkusid ka meie oma Kirepi külavanem Marju Raudsepp ning külalisena Haljala vallast Vainupea külavanem Mario Luik. Arendusspetsialist Sirli Pippar tutvustas erinevaid toetusvõimalusi, mida kogukondadele pakuvad nii riik kui ka kohalik omavalitsus ning päeva lõpetas ühine arutelu teemal, miks meile on külavanemaid vaja.

Üheskoos leiti, et oluline on külasisene koostöö ja selle sisu, sõltumata sellest, millises vormis seda koostööd tehakse - külaselts, külavanem või Elva valla näitel ka piirkonnakogud. 

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus Elva valla eakate esinduskogu teemaline arutelu

Abivallavanem Kertu Vuks ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel kohtusid Priit Kaupi ja Valli Veigeliga Viljandi Seeniorite Nõukojast, kes tutvustasid oma tegemisi. Tegu on Viljandi Linnavolikogu juurde moodustatud komisjoniga, mille eesmärgiks on muuhulgas suurendada eakate kaasatust linna juhtimises ja luua tegutsemisvõimalusi kohalikele pensionäridele.

Abivallavanem Kertu Vuks andis ülevaate ka Elva Vallavalitsuse ootustest võimalikule eakate esinduskogule ning tutvustas meie piirkonnakogude funktsiooni. Praktilise harjutusena kujundati ideaalset maakonnaülest eakate tervisepäeva.

Järgmine kohtumine toimub juba eakate endi eestvedamisel ning kohtumispaigaks on Valguta Seltsimaja. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Teisipäeval, 11. aprillil toimus Päästeameti Tartu- ja Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele mõeldud ohutusteemaline koolitus

Koolitusel osalesid meie sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistid ning koduhooldustöötajad. Alustuseks tutvustati erinevate piirkondade komandopealikuid, kuna just nemad on olulisteks partneriteks näiteks tuleohutuse osas. Alates selle aasta jaanuarist on Elva päästekomando pealikuks Kaido Õunapuu, kes viibis samuti koolitusel.

Koolituse jooksul anti ülevaade vee- ja tuleohutuse statistikast meie piirkonnas, olulistest komponentidest nende õnnetuste ennetamisel ning tegutsemisest õnnetuse korral. Lisaks pöörati suurt tähelepanu ka eakate kukkumistele kodudes ning kodude kohandamisele nende vältimiseks. Päästeamet on loonud ka kukkumise ennetamise voldiku, millega saab tutvuda siin 

Ka sellel koolitusel ei saanud üle ega ümber elanikkonnakaitsest ja kriisideks valmistumisest ning korrati üle peamised tegevused kriisikindluse suurendamiseks. 

 

Kolmapäeval, 12. aprillil toimus noorte täiskasvanute vaimse tervise toetamise võimaluste teemaline arutelu

Omavahel kohtusid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, NEET noorte juhtumikorraldaja Kristi Liiv, sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Johanson, Anelle Suviste, Sirje Tali ja Katrina Mets ning Katti Kask Elva Laste-ja Perekeskusest.

Kohtumisel tutvustas videosilla teel Eva Liisa Kubinyi Eesti Kunstiakadeemiast nende Tervisekassaga koostöös tehtud pilootprojekti kogukondlikust hoolitsusest. Projekti keskmes oli küsimus - milline oleks uus vaimse tervise teenus, kui noored täiskasvanud kujundaksid selle endale ise?

Uurimusest selgus, et kolm takistavat tegurit abi otsimisel ja saamisel on hirm hukkamõistu ees, ebamugav keskkond ning limiteeritud aeg enda avamiseks.  

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus Tartumaa kultuurijuhtide koosolek

Koosolekust võttis osa kultuurispetsialist Markus Toompere. Ühe olulisema teemana oli päevakorras Kultuuriakna tulevik. Tegu on nii Tartu maakonna kui ka Elva valla peamise kanaliga, mille kaudu levib info sündmuste kohta. Siiani on olnud võimalik kohalike omavalitsuste põhiselt sündmuste infot oma kodulehtedel ja teistes kanalites kuvada, kuid see võib muutuda. Lisaks soovitati, et kultuuripealinna tiitliaasta lähenedes hakkaksid sündmuste korraldajad laiemale avalikkusele suunatud üritustele tegema ka ingliskeelseid kirjeldusi.

Koosolekul tõstatus ka keskkonnasäästliku kultuurikorralduse teema, mis peaks muutuma sündmuste korraldajatele kohustuslikuks. Selle teema kohta korraldatakse eraldi koolituspäev. 

 

Esmaspäeval, 10. aprillil toimus Elva valla kultuurijuhtide koostöökohtumine

Vallavalitsusest osalesid koosolekul abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen ning kultuurispetsialist Markus Toompere. Kokkusaamise esimeses pooles arutati, millised on Elva valla kultuurivaldkonna lähiaastate suurimad väljakutsed, et koos kujundada strateegia Kultuur 2030.

Koosoleku teises pooles andis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ülevaate sündmustest, mis kultuuripealinna raames Elva vallas toimuma saavad ning tutvustas võimalusi lisaprogrammi kandideerimiseks.    

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Marju Raudsepp ja Indrek Jaal räägivad külavanemaks olemisest ning külavanemate inspiratsioonipäevast →

 


Loe värskeimat, 10. aprillil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.-09.04.2023

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 JUHTIMINE 

Elva vallavalitsuse 04.04.2023 istungi kokkuvõte


Istungil otsustati:

Määrata Teedla külas, Savi kinnisasja (69401:001:0021) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Teedla küla, Savi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Teedla küla, Väike-Savi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kehtestada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse huviringide uued õppetasud alates 01.09.2023.

Algatada Elva Muusikakooli arengukava 2024-2027 koostamine.

Kinnitada väikeprojektide toetusteks 2023. aasta rahaliste eraldiste jaotus.

Võtta vastu kinkena Elva vallas Suure-Rakke külas asuv katastriüksus Reinu tee L1 (kinnistu nr 443704, 17101:001:1897, 2794 m², transpordimaa).

Vabastada MTÜ Teeklubi üüri tasumisest täies ulatuses 01.01.-30.04.2023.Kasutaja on kohustatud kasutustasu tasumisest vabastamise perioodil tasuma kõrvalkulude eest.

Anda otsustuskorras tasuta kasutusse Elva vallale kuuluv kinnistu Mõisa tee 10 (Aakre küla, 60801:002:0015) MTÜ-le Aakre külaselts alates 27.07.2024.a kuni 28.07.2024.a.

Kinnitada Soojus OÜ 2022. a majandusaasta aruanne.

Kinnitada Elva valla eelarvest eraldatava investeeringutoetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmised. 

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM   

 

Teisipäeval, 4. aprillil kohtusid turismiettevõtjad arenguprogrammi raames Elav Elva keskuses
 

Kohtumisel räägiti peale koostöövõimaluste ka ühistest suvekampaania ideedest ning Elva valla uuest turismitrükisest. Järgmine arenguprogrammi kohtumine on planeeritud veebis ning see toimub 11. aprillil kell 13.30. Kohtumisel jätkatakse suvekampaania ning trükise sisu ning ideede välja töötamisega. 

 

    HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Neljapäeval, 6. aprillil, toimus Elva linnalasteaedade kaasamisseminar


Elva vallavalitsusest osalesid seminaril Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Auli Mäesalu. Seminar korraldati Elva linna lasteaedade ühise juhtimise alla viimise protsessi raames. Kohtumisele olid kutsutud lapsevanemate, hoolekogude ja lasteaedade personali esindajad.

Seminari raames tutvuti Viimsi lasteaedade ühendjuhtimise praktilist näidet jagas MLA Viimsi lasteaiad direktor Maie Roos, vallavalitsuse poolset nägemust tutvustas Heiki Hansen. Üheskoos arutleti selle üle, millega peaks lasteaedade ühendamise protsessis / tuleviku toimimismudelis kindlasti arvestama.

Aruteludes toodi välja, et oluline on tugev meeskond ja hea meeskonnajuht lasteaia direktori näol. Peale selle leiti, et lapsevanemate vaates ühise juhtimise alla viimine suuri muudatusi ei tule.

Edasiste tegevuste ajakava näeb praeguse plaani järgi ette uue asutuse töölehakkamist 1. jaanuaril 2024, kui maikuus toimuval volikogu istungil otsustab volikogu selle lahenduse heaks kiita. Ühendasutuse juhi värbamiseks viiakse läbi suve teisel poolel avalik konkurss.

Lisainfo Heiki Hansen (abivallavanem) heiki.hansen@elva.ee.

 

Teisipäeval, 4. aprillil toimus vallavalitsuse, vallavolikogu ja noortevolikogu koostöökohtumine

Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Elva valla noorte huve esindav esinduskogu, kuid koostöö, noorte kaasamine ning noorte aktiivsus on hetkel pigem vähene. Koostöö parandamiseks toimus koostöökohtumine noortevolikogu liikmete ja volikogu esimehe Sulev Kuusi ning aseesimehe Meelis Kasega. Kohtumisel osalesid veel Priit Värv, Eliise-Berta  Tarto ja Sirle Lüüs.

Ühiselt arutati, kuidas ja  millistesse teemadesse noori rohkem kaasata, lisaks julgustati noori kaasa rääkima ja arvamust avaldama volikogu komisjonides käsitletavatael teemadel. Kohtumine oli väga oluline, sest tekkis reaalne kontakt noorte ja volikogu esimehe ning aseesimehe vahel, lisaks lepiti kokku, millised on sammud paremaks koostööks. 

 

6. aprillil toimus Rõngus noorsootöötajate kohtumine  

Noorsootöötajate kohtumine toimus Rõngu rahvamajas, kus oli võimalik tutvuda ka noortekeskuse ruumidega. Kohtumiselt tutvustas Puhja kooli loovjuht vaikuseminuteid ning koos tehti läbi ka üks harjutus. Elva ja Rannu noorsootöötajad jagasid oma kogemusi Ungari koolituselt, mille teemaks oli stressijuhtimine. Eesolevatest sündmustest on Elva valla noortekeskused kõik osalemas 28. mail Puhja Pannkoogifestivalil ning igas piirkonnas on tulemas juuni esimestel päevadel Lastekaitsepäeva üritused. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND   

 

Esmaspäeval, 3. aprillil, toimus Rannu Rahvamajas vallavalitsuse ja Rannu piirkonnakogu kohtumine

Kohtumisel osalesid Priit Värv, Kertu Vuks, Kristjan Vilu ja Heiki Hansen. Arutati Rannu vana vallamaja tulevikuga seonduvat ning lepiti kokku, et sobivate ideede leidmiseks korraldatakse avalik ideekorje. Analüüsiti Rannu kooli ja rahvamaja ja lasteaia omavahelist koostööd ning rolli kogukonnas. Tõstatati ka Rakke külamaja tulevikuga seonduv - hoone vajab remonti, et seal saaks jätkuda tegevused. Räägiti ka investeerimisvajadusest piirkonda - leiti et piirkonna konkurentsivõime ja atraktiivsuse tõstmisel on oluline tegeleda strateegiliselt ka piirkonna turundamisega. Vaja oleks korda saada elamufond, luua kergliiklemiseks turvalisi võimalusi. Tööandjate jaoks on oluline ka üürimaja rajamine ning internetiühenduse hea kvaliteet maapiirkonnas.  

 

Teisipäeval, 4. aprillil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Koosolekul kohtuti Päästeameti Lõuna Päästekeskuse juhi Tagne Tähega, kes tegi väikese enesetutvustuse ning tutvustas esialgseid plaane nii regioonidega tutvumise, varasemate kokkupuudete kui ka kriisivalmiduse teemadega seoses. Arutelus räägiti veevõtukohtade loomisest koostöös KOV ja Päästeametiga, kriisivalmiduse ja -teadlikkuse tõstmisega koostöö jätkamisest ning vabatahtlike päästjate toetamisest. 

Koosolekul arutleti ka piirkondliku atraktiivse ettevõtlus- ja elukeskkonna meetme (PEEK) roheenergia kompetentsikeskuse projekti teemadel. Selle projekti osaline on TREA (Tartu Regiooni Energiaagentuur) kes on valmis projekti ka koostama. Projektist peab olema pehme osa vähemalt 20% ja kuni 80% võivad moodustada investeeringud. Projekti kogumaht on maksimaalselt 3 miljonit eurot ning esitamise tähtaeg on 31. august, aga enne seda tuleb projekt esitada konsultatsiooniks RTK nõustajatele. Tuleb korraldada valdade kaupa arutelusid ja oluline on, et projekti tulemusena vähendame energiatarvet, tekib suurem teadlikkus lasteaedade ja koolide baasil ning tekivad energiakogukonnad. Iga KOV annab projekti tarvis enda sisendi. 

Peale selle tehti ülevaade PEEK meetme Emajõe võrgustiku projektist ning räägiti 21. sajandi raamatukogude programmist. Lisaks tegi Astrid Hallik ettekande, kus tõi välja, et kõik linna ja maakonna rahvatantsurühmad pääsesid noorte tantsupeole. Maakonnast said tantsupeole 12 tantsu- ja 4 võimlemisrühma. Tartu linnast 16 tantsu- ja 14 võimlemisrühma.

 

Neljapäeval, 6. aprillil toimus Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek, kus osales vallavanem Priit Värv   

Koosolekul päevakorras oli toimunud Leader meetmete taotlusvooru hindamiskomisjoni kinnitamine, URBACT projektitaotluse "PENTAFOREST" esitamise kinnitamine, TAS tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 kohta laekunud ettepanekute arutelu ning ülevaade mai alguses toimuvast LINC konverentsist kus osalevad ka mitmed TAS-i juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed. 
 

TAS on kutsutud osalema URBACT IV taotlusvoorus kus on 5 valdkonda: digitaalne üleminek, toidupoliitika, kliimamuutused, sotsiaalne heaolu, energeetika.  

 • Iga partner saab põhjalikumalt tegeleda 2-3 valdkonnaga, TASi puhul oleks nendeks toidupoliitika, sotsiaalne heaolu ja energeetika. Projekt aitab kaasa nii Tartumaa toidustrateegia kui ka LEADER ühisstrateegia rakendamisele.  
 • Projekti rakendamise aeg 2023-2025. Projekti partnerid on valdavalt samad, kellega koos eelmist URBACTi projekti perioodil 2020-2022 tegime (Ungari, Itaalia, Rumeenia, Kreeka + uued partnerid Iirimaalt, Poolast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Tšehhist). 

Projekti kogumaht on ligikaudu 850 000 €, millest TASi eelarve moodustab ca 80 000 €, omafinantseering 30% (ca 24 000 3 aasta jooksul).  

LINC konverents ühendab kõiki Leader tegevusgruppe kogemuste vahetamiseks paljudes erinevates kogukondades kogu Euroopa Liidus ja mujal. LINC algatuse moodustasid kohalikud tegevusgrupid kümme aastat tagasi. Esimene LINC konverents toimus 2010. aastal Austrias LINC konverents 2023 toimub seekord Itaalias Basilicatas. Rohkem infot https://linc2023.eu/index.php/en/linc-2023.

  

 VALLAMAJANDUS

 

Alanud on Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee ehitus

Alanud on Mahlamäe kergtee ehitus, mis saab olema ühenduslüliks Elva kesklinna ja Mahlamäe elamurajooni vahel. Jalg- ja jalgrattatee rajamisega muutub sealne liiklusolukord turvalisemaks ja liiklemine ohutumaks.

Kergliiklustee kogupikkus on 613 meetrit ja laius 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Ühe olulisima muudatusena ühendatakse kergliiklusteega Peedu tee ääres paiknev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja tänavate ristumised lahendatakse ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal. Kergtee äärde on planeeritud ka istepingid, prügikastid ja lillepeenrad ning Kärneri tänava ja Peedu tee ristis asuva tõusu serva on planeeritud istutada männid. Lisaks tuleb kergliiklustee äärde Elva valla esimene avalik jalgrataste remondipukk.
Töid teostab TAVT OÜ. Kergliiklustee valmimise lõpptähtaeg on augustikuu keskpaik, kuid töövõtja loodab tee valmis saada juba suve keskpaigaks.

Abivallavanem Kristjan Vilu sõnab, et Mahlamäe kergliiklustee on väike, kuid oluline samm edasi turvalisemate ja keskkonnasõbralikumate liikumisvõimaluste loomisel Elva vallas: „Selle objekti ehitustöödega paralleelselt planeerimine juba ka järgmisi samme kergteede võrgustiku arendamiseks üle Elva valla."
Tulevikus on plaanis Mahlmäe kergliiklusteed pikendada Marja tänavast edasi. Kuna seal on teemaa laius väiksem, siis tuleb kergliiklustee rajada vahetult sõidutee äärde, mistõttu on antud osa mõistlik ehitada välja samaaegselt sõidutee rekonstrueerimisega.

Elva Vallavalitsus esitas 2022. aasta kevadel Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Elva Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee rajamine", mida otsustati toetada täielikult ehk 121 999,61 euro ulatuses Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.
Vaata täpsemalt ka: www.elva.ee/et/elva-mahlamae-jalg-ja-jalgrattatee
 
Lisainfo:
Hendri Seinberg, taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee / 5866 6520

 

 

Elva jäätmejaam asub uues kohas

Elva linna jäätmejaam, mis seni asus Nooruse tänaval, tegutseb 4. aprillist uues asukohas. Jäätmete üleandmine toimub edaspidi uuel jäätmejaama kinnistul Kurelaane külas. Asukoht kaardil 

Abivallavanem Kristjan Vilu selgitas, et Elva jäätmejaama ümberkolimine oli vajalik, sest uus asukoht tagab parema ligipääsetavuse: „Kasutusmugavus on teenuse arendamisel oluline määraja ning ka oma olemuselt ei olnud kesklinn jäätmejaamale sobivaim paik."

Elva jäätmejaam on avatud:

 • T, N ja R kell 8-16
 • kell 8-18
 • kell 9-16

Tasuta võetakse vastu:

 • Plastpakend
 • Vanapaber
 • Klaaspakend (purgid ja pudelid)
 • Lehtklaas (akna-, auto- ja peegelklaas)
 • Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed
 • Penoplast (pakendite ümbrised)
 • Ohtlikud jäätmed
 • Rehvid

Tasu eest võetakse vastu:

 • Suurjäätmed (mööbel jms)
 • Ehitus- ja lammutusjäätmed
 • Eterniit
 • Haljastusjäätmed
 • Tekstiiljäätmed
 • Olmejäätmed


Elva vallas on jäätmete vastuvõtupunktid veel ka Rõngu, Puhja ja Rannu piirkondades. Vaata täpsemalt: www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.03.-02.04.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 28.03.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Tähe tänav T1 (17006:002:0040) maakaabelliinile.

Kinnitada Elva Varahalduse OÜ 2022. aasta majandusaasta aruanne ning katta Elva Varahalduse OÜ 2022. aasta majandusaasta kahjum summas 1599 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumist.

Kooskõlastada Rõngu Keskkooli direktori taotlus ning anda 2023. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva sekretär-raamatukoguhoidjale.

Kehtestada Annikoru külas Helekotka kinnistu detailplaneering.

Kinnitada Elva valla 2023. aasta vallavalitsuse tasandi I lisaeelarve.

Kinnitada Elva valla koolieelsete lasteasutuste töö korraldamine 2023. aasta suvel.

Kinnitada kinnistu Ringtee tn 9/6, Rannu alevik, Elva vald (66601:001:0108) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll 21.03.2023 ning kinnitada oksjoni võitjaks Üllar Kaaver pakkumusega 20 500 eurot.

Kinnitada kinnistu Peedu, Võsivere küla, Elva vald (17101:001:1245) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll 21.03.2023 ning kinnitada oksjoni võitjateks võrdsetes mõttelistes osades Taivo Pronin ja Seido Nõmmküla pakkumusega 21 700 eurot.

Tunnistada märtsis 2023 Kaarlijärve külas Kalda (66601:001:0233), Järvekivi (17101:001:1500) ja Veehoidla (17101:001:0463) kinnistute võõrandamiseks korraldatud enampakkumised oksjoni keskkonnas nurjunuks ning korraldada antud kinnistute uutel tingimistel võõrandamised.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 


Reedel, 31. märtsil toimus finantsjuhtide korraldustiimi kohtumine 

Omavalitsuste finantsjuhtide aktiiv sai kokku Rakveres ning koos arutati kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmist.

Hetkel kehtiv seadus võeti täies mahus ette ning tõdeti, et see ei vasta enam kaugeltki tänapäeva vajadustele. Nii tehti omapoolsed muudatusettepanekud ning juhiti tähelepanu kahe hetkel kehtiva seaduse KOKS ja KOFS vastuolule, mis kindlasti vajab muutmist. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Esmaspäeval, 27. märtsil toimus Rõngu Rahvamajas Jõhvi-Tartu-Valga mnt Kirepi lõigu avalik arutelu

Arutelul osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu. Arutelu raames tutvustasid Transpordiameti esindaja ja eskiisprojekti koostaja valminud eskiislahendust ning vastasid kohalike elanike küsimustele.

Peamine mure, mis kohapeal osalenute poolt välja toodi, puudutas kogujatee laiust ning tehti ettepanek muuta see mõnes lõigus kitsamaks. Veel küsiti ohutu sõiduteeületuse, bussipeatustega seonduva ning tulevikus lumelükkamisega seotud tingimuste kohta.

Transpordiamet on nimetatud teelõigule kogujateede ehituseks kavandanud eelarvelised vahendid aastatele 2027-2028.  

 

Kolmapäeval, 29. märtsil toimus Urmi kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik arutelu

Detailplaneeringust huvitatud isik on Elisa Eesti AS, kes soovib kinnistule püstitada vaieritega kuni 99m kõrgust mobiilsidemasti koos sideseadmete rajatisega. Elisa esindaja selgitas arutelul valitud asukohta ja teenuse vajadust piirkonnas.

Selgitati, et mastid on hädaolukorra seaduse alusel ka olulised objektid, kuna elutähtsateks teenusteks on seaduse alusel nii andme- kui ka telefoniside teenused. Suurem võimalus tekib ka optilise kaablivõrgu arenguks. Elisa esindaja selgitas, et hoonetesse võib küll tulla optiline kaabel, aga läheduses peab olema ka võrgusõlm ehk sideoperaator.

Arutelul avaldati arvamust näiteks selle kohta, et osad külaelanikud ei vaja seda teenust, mast rikub väärtuslikku maastiku ning masti külge paigaldatav tugijaam on ohtlik elanike tervisele.  

 

30. ja 31. märtsil toimus Tartu Ülikooli  ja Eesti Planeerijate Ühenduse poolt korraldatud planeerimiskonverents

Konverentsist võtsid osa abivallavanem Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja vallaarhitekt Jaanika Saar. Sel korral oli konverentsi teemaks  “Üle riigi planeerimine”.

Toimusid arutelupaneelid, kus arutleti selle üle, millises suunas liigub uue üleriigilise planeeringu ettevalmistamine, millised on võimalused ruumivisioonide teostamiseks ja harupoliitikate tegevuste koondamiseks ning kvaliteetse hea ruumi kujundamiseks kogu riigis. Fookuses olid ka mitmed tulevikuenergeetika ja liikuvuse teemad.

Arutleti, kas Eestil on üldse olemas taastuvenergeetika tervikvisioon ning milline on majanduslikult ja keskkonnale talutavalt optimaalne taristu. Samuti arutleti, kas suudame uute tehnoloogiate - tuuleparkide, päikeseparkide, maasoojuse - tormilise arengu taustal oma energiavajaduse planeerimise ja arendamise ressursse õigesti suunata ning ajaliselt planeerimistegevusega toime tulla.

Kvaliteetse ruumi planeerimise teemade juures arutleti kaasamise olulisuse ja kogemuste üle. Avaliku ruumi kavandamisel rõhutati ilukriteeriumi subjektiivsust kuid vajalikkust. Kriteerium, mis ei ole üheselt tajutav, vajab avalikkusele rohkemat selgitamist ning tutvustamist.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Esmaspäeval, 27. märtsil toimus Elva maitsete nädala kokkuvõtte- ja tänusündmus

Esimene Elva maitsete nädal toimus perioodil 11.-19. märts ning ühiskampaaniast võttis kokku osa 10 Elva valla kohvikut ja restorani. Ettevõtjad ning vallavalitsuse ja sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport esindajad said kampaania järgselt kokku Elav Elva keskuses, et rääkida kampaania mõjust ja muljetest, jagada tagasisidet ning tunnustada endi seast parimaid.

Ühiskampaania oli igati edukas ning ettevõtjad olid osalemisega väga rahul. Kokku müüdi maitsete nädala raames üle 800 eripakkumise ning sellega kaasnenud mõju oli turismi madalhooajal ettevõtjate jaoks väga turgutav. Ettevõtjad mõistsid, et järjest aktiviseeruvat Elva toidumaastikku ei tohi peljata ja võtta konkurentsina, vaid koostegemisest võidavad kõik.

Külastatavuse ning külastajate poolt jäetud tagasiside põhjal pälvis tänavu rahva lemmiku tiitli Elva raudteejaamas asuv Porgand Resto.

Elva maitsete nädal tuleb kindlasti taas - kas juba sügisel või 2024. aasta kevadel. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Verevi platvormi vana laudis on lammutatud

Pikalt püsinud talveilmast oli Verevi järve tööde puhul küll ainult kasu, sest vana rannaplatvormi laudis sai veel järve jää pealt lammutatud. Ka vanade pehkinud laudade ja talade eemaldamisel tekkinud puidu tükke ja saepuru oli järve jäält seetõttu väga lihtne koristada.

Praeguseks on jää kalda ääres juba sulanud, kuid uue aluskonstruktsiooni rajamine võimaldab töömeestel liikuda mööda ajutisi käiguteid. Lammutustööde käigus selgus, et ka platvormi madalamates äärtes olev metallkonstruktsioon on üsna viletsas olukorras ning vajab samuti uuendamist.

Suurem osa uuest puitmaterjalist on juba objektile toodud ning töövõtja loodab objekti tähtajaks ehk 15. maiks valmis saada.  


 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Teisipäeval, 28. veebruaril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine

Elva Muusikakoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.

Elva Muusikakool tutvustas kohtumisel oma maja tegemisi ning pakkus võimalust ka ringkäiguks. Päevakavas oli veel ka teisigi põnevaid teemasid. Haridusspetsialist tutvustas üldhariduskoolide rahuloluküsitluse tulemusi 2022 kalendriaasta kohta ning haridus- ja kultuuriosakond jagas jooksvat informatsiooni.

Õppeaasta viimane kohtumine toimub maikuus ning siis minnakse külla Elva Huviala- ja Koolituskeskusele. 

 

Esmaspäeval, 27. märtsil toimus Aakre rahvamajas Rõngu piirkonna võtmeisikute kohtumine

Kohtumisel osalesid Rõngu piirkonna hallatavate asutuste juhid, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu ja noorsootööspetsialist Sirle Lüüs.

Piirkonna võtmeisikute võrgustiku kohtumised on toimunud kord kuus alates 2022. aasta sügisest ning need on oluliselt tugevdanud antud piirkonnas koostööd erinevad osapoolte vahel. Edasi toimetab võrgustik ise ning vallavalitsus liigub edasi järgmisesse piirkonda, kus sarnaselt aidata leida ühiseid koostöökohti. 

 

Reedel, 31. märtsil toimus  infopäev Elva Huviala- ja Koolituskeskuse beebikooli vanematele

Infopäeval osales ka haridusspetsialist Auli Mäesalu, et teha ülevaade koolieelsete lasteasutuste komplekteerimisest ja alushariduse korraldusest Elva vallas.

Lisaks tutvustas Elva Perepesa oma maja tegemisi ning Elva Lasteaia Õnneseen õpetajad rääkisid lasteaiaga alustamisest. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 29. märtsil toimus Rapla Riigimajas "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Raplamaal" konverents

Konverentsil osales Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Elva vald osales koos Nõo vallaga alates eelmise aasta aprillist samas projektis. Selle projekti keskmes on inimesed, kes vajavad abi nii sotsiaal- kui ka tervishoiusüsteemist.

Nagu Elva ja Nõo vallas, lõppes ka Raplamaal märtsikuuga antud projekt ära jäädes ootama Sotsiaalministeeriumi uut vooru. Konverentsil arutati hoolduskoordinatsiooni võimaluste ja tuleviku osas, vaadeldi värsket inimarengu aruannet ning tutvuti Raplamaa sotsiaalvaldkonna partneritega.  

 

Neljapäeval, 30. märtsil toimus  Tartumaa sotsiaalvaldkonna kootöökogu

Elva vallast osalesid kohtumisel sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Peamine teema, mida kokkusaamisel käsitleti oli kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondade kriisikindluse kasvatamine. Kriisid puudutavad alati inimesi ja nende toimetulekut ning olenemata kriisist on sotsiaalvaldkonnal rida ülesandeid, millega tegelemist tuleb igal juhul jätkata. Nendeks on näiteks vältimatu sotsiaalabi tagamine, toimetulekutoetuste maksmise korraldamine või väljaspool kodu ööpäevaringse üldhooldusteenuse korraldamine.

Kohtumisel keskendutigi olukorra kaardistamisele, heade praktikate jagamisele ning võimalustele üheskoos luua suuremat valmisolekut. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Laupäeval, 1. aprillil toimusid Aakre Rahvamajas Külade Kärajad

Traditsioonilisel kogukondlikul kohvihommikul tutvustasid vabatahtlike seltsiliste võrgustiku tegevust Tartumaal koordinaator Triin Fedotova ning 16. aprillil Rõngu Rahvamajas toimuma saavat külavanemate seminari ja seal käsitlevaid teemasid Rõngu piirkonnakogu aseesimees Indrek Jaal.

Abivallavanem Kertu Vuks tegi ka lühiülevaate vallavalitsuse infost ning kohtumise lõpetas ühine aruteluring teemal, kuidas aktiveerida kogukondade, ettevõtjate ja kultuuriasutuste koostööd.

 


26.-29. märtsil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse õppereis Kopenhaagenisse

Elva vallast osales õppereisil vallavanem Priit Värv. Kopenhaagenis tutvuti sealsete koolitoidu lahendustega ning linnaruumi planeerimise põhimõtetega. Külastati kutsekooli Copenhagen Hospitality College, mis valmistab ette kokkasid ning toitlustusega seotud teeninduspersonali. Kooli tegevusi ning üldiseid koolitoiduga seotud tegevusi ja põhimõtteid tutvustas kooli projekti- ja kursusejuht Johan Kristensen Dal. Külastati ka EAT keskust, mis valmistab toitu enamikele Kopenhaageni koolidele. Keskuse köökides tegi ülevaate tegevustest EAT tegvjuht Søren Buhl Steiniche. 

Erinevus Eesti ja Elva valla praktikatega on see, et Kopenhaagenis on korraldatud koolitoidu pakkumist alles alates 2017. aastast ning enamikes koolides pole isegi kööke. Küll aga on köökide nõue seatud kõikidele uutele rajatavatele haridusasutustele. Kuni aastani 2017 võttis iga laps ise toidu kooli kaasa või ostis koolide juures asuvatest kioskitest. Soov ning vajadus korraldatud koolitoidule üleminekuks tulenes sellest, et lapsed toitusid ebaregulaarselt ja ebatervislikult. Täna on õpilastel võimalik süüa koolitoitu, millest kuni 60% on mahetoodang ning valida kahe menüü vahel – tava- ja taimetoit. Miinuseks on see, et paljude koolide jaoks valmistatakse söök eelmainitud EAT-s ette ning koolides söögid soojendatakse üles ja komplekteeritakse portsjoniteks. Toitlustamisel kasutatakse hetkel ühekordseid toidukarpe, kuid prügi vähendamiseks kaalutakse üleminekut korduvkasutatavatele nõudele. 

Huvitav praktika on see, et koolide sööklates töötavad ka 6.-7. klassi õpilased ise. Iga klass teeb ühe nädala aastas tööd kooli köögis ja söögisaalis. See on seotud õppetööga, et lapsed saaksid professionaalse juhendamise all hea kogemuse meeskonnatööst, organiseerimisest, hügieenist, etiketist, toidu töötlemisest ja käitlemisest ning teeninduskultuurist. Läbi sellise praktika täiendatakse noorte teadmisi toidust, see aitab kaasa laste hoiakute kujundamisele toidu ja toitumise osas ning tõstab üldist toiduteadlikkust.

Koolitoidus kasutatakse kuni 60% mahedat tooret ning mitmed hanked on seotud ka koolituste pakkumise võimekusega. Näiteks kala ja mereandide hanke üks tingimusi on, et tarnija viib koolides läbi ka kala ja mereandide töötlemise ja väärindamise töötubasid ja koolitusi. Koolitoidu hind Kopenhaagenis on 28 krooni ehk 3,5 eurot ning selle eest tasub 100% lapsevanem. Toidu tellimuse peab kinnitama kolm päeva ette ning menüü on teada kaks nädalat ette. Kooli söögisaali sisenedes registreerivad õpilased end kaardiga ning saavad enda toidu vastavalt tellimusele. 

Külastati ka Taani toidu- ja põllumajandusklastrit Food Nation, kus viiakse kokku toidu tootmine, teadus ja turundamine. Valdkondade ülene koostöö on Taani toiduklastrile iseloomulik tunnus ning see kuulub maailma tugevaimate toiduainete alase oskusteabe ja innovatsiooni keskuste hulka. Ka tööandjate ja töötajate vahelised kollektiivlepingud on Taani tööturu silmapaistev omadus – need põhinevad usaldusel, koostööl ja vastastikusel austusel. See ainulaadne ärikultuur võimaldab Taani toiduklastril olla murranguline, produktiivne ja paindlik.

Kohtuti Kopenhaageni linnavalitsuse meeskonna- ja programmijuhi Monica Magnusseniga, kes tutvustas sealseid linnaruumi planeerimise ja transpordikorralduse põhimõtteid. Peamine rõhk on suunatud liikumisele jalgsi, rattaga või ühistranspordiga. Selle saavutamiseks on kõikide tänavate ääres eraldi rattarada ning hästi korraldatud ühistranspordisüsteem. Terves Kopenhaagenis oli sõiduteedel suhteliselt hõre liiklus ning rattaliiklus tihti isegi tihedam. Linnas on oluliselt vähendatud parkimisruumi ning kõikjal on suured rattaparklad. Kuna eeskuju on oluline, siis kohaliku omavalitsuse töötajatel, sealhulgas linnapeal, on keelatud tööl käimiseks kasutada autot või taksot. Seal on täiesti tavaline nähtus, et enne koosolekut kooritakse ülikondade pealt maha vihmariided.

Külastati ka BloxHub keskust, mille tegevus on fokuseeritud urbaniseerumisega seotud probleemide lahendamisele. See on keskus, kus ligikaudu 130 erinevat ettevõtet töötavad 4000m2 suurusel kaasaegsel kontoripinnal, mis on varustatud tipptehnoloogiatega, et töötada välja nutikaid lahendusi linnakeskkonna parandamiseks. Väga hea video BloxHubi tegevustest on leitav siit →

Õppereisi lõpetuseks kohtuti Eesti suursaadikuga Taanis, Mart Laanemäega. Suursaadik tutvustas lähemalt Taani erinevate piirkondade plusse ja miinuseid ning suurimaid väljakutseid. 

 

 

  VARIA  

 

Kolmapäeval, 29. märtsil toimus kaks Päästeameti veebiloengut

Loengutest ammutas teadmisi ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Sisekaitseakadeemia avatud loengusarja “Turvaline Eesti” raames pidas Sisekaitseakadeemia direktor Jaanis Otsla veebiloengu teemal „Kriisid meie ümber: kus me oleme ja kuhu liigume?“. Tegu on loengusarjaga, mille sihiks on arutada turvalisuse ja sisejulgeoleku erinevate aspektide üle. Järgmine loeng toimub Teamsi keskkonnas 19. aprillil ning sinna on võimalik registreeruda Sisekaitseakadeemia kodulehe kaudu →

Teine, Päästeameti veebiloeng “5 elumuutvat minutit” keskendus tuleohutusele ning tegutsemisele tulekahju korral. Oma mõtteid ja soovitusi jagas Lääne päästekeskuse peainspektor ja tulekahjude menetleja Raido Mets. Järgmine Päästeameti tasuta veebikoolitus, mis toimub 20. aprillil on suunatud korteriühistu elanikele ja juhtidele ning külade kogukondade liikmetele. Täpsem info ja registreerimine toimub Päästeameti kodulehe kaudu →

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Margit Berg-Jürgens räägib muudatustest jäätmehoolduseeskirjas →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.-26.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XVIII istung toimus Elva Vallavalitsuse saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kolm määruse ja kolm otsuse eelnõud, ettekanne Emajõe Veevärk AS hetkseisust, viie komisjoni tööülevaade ning vallavalitsuse ülevaade. Istungist võttis osa 29 volikogu liiget.

SA Emajõe Veevärk  juhatuse liige Andres Aruhein tegi ettekande hetkeolukorrast ja vastas volikogu liikmete küsimustele.

Volikogu kinnitas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035.  Arengukava koostatakse vähemalt 12 aastaks, kuid vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral korrigeeritakse. Kava sisaldab olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra kirjeldamist ja analüüsi, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määratlemist ning investeeringuprojektide hindamist lühi- ja pikaajalises perspektiivis. Dokumendiga koostatakse realistlik, omavalitsuse eelarve võimalusi, valla ja vee-ettevõtjate vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid arvestav arendamise kava. Välja on toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks. Kavaga on võimalik tutvuda Elva valla kodulehel →

Volikogu kinnitas Elva valla 2023. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2022. aasta eelarves kavandatud, aga lõpetamata jäänud tegevused, 2022. aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid, nõuete ja kohustuste muutused ning likviidsete varade jäägi. 2023. aasta esimese lisaeelarve kogumaht on 2 256 190 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 615 543 euro ja kulud 1 078 040 euro võrra. Investeerimistegevuse kulude eelarve suureneb kokku 1 440 350 euro võrra. Määrusega saab tutvuda siin →

Volikogu andis loa võtta laenu. Elva valla 2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringuid teostada laenuvahenditest 3 438 000 eurot, sellest põhieelarvega 2 238 000 ja lisaeelarvega 1 200 000 eurot. Laenu võtmine on kooskõlas Elva valla eelarvestrateegiaga, kuna 2022. aastal volikogult võetud laenu luba jäi realiseerimata ning laenulepingut ei sõlmitud. Otsusega saab tutvuda siin →

Muudeti Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärust. Muudeti Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määrust nr 80 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus“. Muudatuse eesmärk oli korrigeerida määruse sõnastust ning viia määrus kooskõlla ajas muutunud koolieelse lasteasutuse seadusega. Määrusega saab tutvuda siin →

Otsustati Lõpetada Elva valla osalus MTÜs Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik. Kuna võrgustiku liikmesomavalitsused ei ole enam aktiivsed panustajad ega huvitatud võrgustiku tegevuse jätkamisest, siis edastati 23. veebruaril 2023 kõikidele ETOV liikmetele ettepanek MTÜ tegevuse lõpetamiseks. Protsessiga alustamiseks on vajalik volikogu otsus lõpetamise või alternatiivselt MTÜst väljaastumise kohta. Viimasel juhul ei ole enam vajadust ega võimalust likvideerimismenetluses liikmena osaleda. Elva vald otsustas MTÜst Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik välja astuda. Otsusega saab tutvuda siin →

Elva vallavolikogu rahanduskomisjoni esimeheks valiti Meelis Karro ja aseesimeheks Fred Koppel. Elva vallavolikogu liige ning rahanduskomisjoni aseesimees Juhani Jaeger esitas 18.01.2023 avalduse, milles ta palus oma volitused volikogu liikmena peatada kolmeks kuuks ehk kuni 20.04.2023. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 42 lg 2 kohaselt lõpevad volikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe volitused kui peatuvad komisjoni esimehe või aseesimehe volitused volikogu liikmena. Rahanduskomisjoni esimehe kandidaatideks esitati Meelis Karro ja Fred Koppel. Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Meelis Karro ning aseesimeheks Fred Koppel. Otsusega saab tutvuda siin →

Ülevaade komisjonide tööst. Volikogu komisjonide esimehed tegid ülevaate maaelu- ja turismikomisjoni, kultuurikomisjoni, spordikomisjoni ning rahanduskomisjoni tegevustest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv andis istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda siin →
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →
 
Järgmine volikogu istung toimub 24. aprillil 2023.

 

Elva vallavalitsuse 21.03.2023 istungi kokkuvõte

Loe, mida istungil otsustati siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus spordikomisjoni koosolek

Elva valla spordijuht Marek Pihlak tutvustas koosolekul Spordiklubide Kärajatel arutelul olnud projekti- ja tegevustoetuste ning sportlaste tunnustamise kordade muudatuste ettepanekuid. Komisjon avaldas ka omapoolset arvamust ning kordade muutmisettepanekud võetakse veelkord arutlusele aprillikuus. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus innovatsioonihangete töötuba

Töötoas osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja hankespetsialist Monika Õigus. Töötoa raames kaardistati omavalitsuste senised kogemused innovatsioonihangete koostamisel ja läbiviimisel, samuti tutvustati edulugusid ja häid näiteid. Töötuba viidi läbi projekti BUILD raames Tartu Linnavalitsuse eestvedamisel.  

Selgus, et omavalitsusi, kes innovatsioonihangetega on kokku puutunud, on pigem vähe ning seetõttu arutati koos läbi ka peamised senised takistused ja barjäärid, miks seesugust hankeliiki vähe on kasutatud. Töötoa korraldajad avaldasid lootust, et pärast arutelusid ja heade praktikate jagamisi kasvab innovatsioonihangete osakaal läbiviidud hangetest kohalikes omavalitsustes.

Innovatsioonihangetega avatakse võimalused kvaliteetsematele ja tõhusamatele lahendustele, milles väärtustatakse keskkonna ja ühiskonna kasu. Innovatsioonil võib olla erinevaid tähendusi ja ka innovatsioonihankeid defineeritakse sageli erinevalt. Üldiselt võib öelda, et innovatsioonihanked viitavad mistahes hangetele, mille raames hangitakse kas innovatsiooni protsessi või innovatsiooni tulemusi.

 

Eelmisel nädalal toimus kaks detailplaneeringute teemalist arutelu

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus Tartu mnt 3 detailplaneeringu töökoosolek põhilahenduse arutamiseks. Üle vaadati ehitusõigus - hoonestusala paiknemine, suurus, liikluskorraldus. Lepiti kokku edasised tegevused ning järgmises etapis toimub kohtumine Elva Gümnaasiumi juhtkonnaga. Koosolekul osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arendusjuht Margus Ivask, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus.

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Kesk 40 ja Pikk 10 detailplaneeringu algatamise töökoosolek. Huvitatud isik tutvustas detailplaneeringu koosseisus käsitletava võimaliku ala paiknemist ning lepiti kokku algatamise eelsed tegevused. Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Reedel, 24. märtsil toimus Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusüritus

Kandidaate said esitada kõik Elva valla elanikud 2023. aasta veebruarikuu jooksul. Laureaadid valiti välja vallavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega.
 

Aasta märkaja aunimetuse pälvis Katrin Uffert

Aasta sotsiaaltöö tegu on  Elva Perepesa

Aasta laste ja perede heaolu edendaja on sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond

Aasta terviseedendaja on sihtasutuse Elva Teenused köögijuht Inga Hanni

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetuse pälvis Milvi Sepp
 

Lisaks anti tänukiri ka sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskusele ning Rõngu Hooldekodule hea koostöö eest projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames.

Palju õnne veelkord ning soovime jätkuvat jaksu olulise ja tänuväärse sotsiaaltöö tegemise eest Elva vallas!

Ürituse galerii →

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus Valgamaa Partnerluskogu seminar

Seimnaril osales arendusspetsialist Sirli Pippar. Kohtumise eesmärk oli Sotsiaalfondi vahendite jagamiseks meetme välja töötamine ning peamiste kriteeriumite kirja panemine. Tutvustati ka Valgamaal korraldatud uuringu tulemusi, milles küsitleti vanemaealisi inimesi ning kaardistati nende vajadusi.

Tulemused annavad aluse meetme sihipäraseks kirjeldamiseks ning aitavad sättida paika fookuse just sihtgrupi vajadustest lähtuvalt. Sotsiaalfondi vahendeid hakkab Valgamaa Partnerluskogu jagama kõigi eelduste kohaselt järgmisel aastal ning tegevused on jaotatatud kolme valdkonda: vanemaealistele elanikele suunatud tegevused, elanikkonnale suunatud vaimse tervisega seotud tegevused ning suure hoolduskoormusega omaste hooldajatele suunatud tegevused. 

 


Teisipäeval, 21. märtsil toimus Viljandi Pärimusmuusika Aidas sotsiaalvaldkonna tunnustusüritus

Sündmusest võttis nominendina osa ka ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Sel aastal esitati Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt korraldatud tunnustuskonkursile rekordiliselt 227 kandidaati 13 erinevasse kategooriasse. Kõige rohkem kandidaate esitati aasta sotsiaaltöötaja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja kategooriatesse.

Parimate sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate valimisel osalesid Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, Eesti Õdede Liidu, Hooldustöötajate Seltsingu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad.

Tunnustusüritusest tehti ka veebiülekanne →

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus raamatukogude arendusvooru infoseminar

Kultuuriministeerium avas märtsi alguses taotlusvooru, mille eesmärk on toetada rahvaraamatukogude arenguhüpet.

Infoseminaril, millest võttis osa kultuurispetsialist Markus Toompere, anti ülevaade tingimustest ning ministeeriumi ootustest. Elva vallal on plaan esitada antud vooru taotlus piirkonna raamatukogudele laenutuskappide soetamiseks.  

 

Neljapäeval, 23. märtsil toimus  avalike ürituste lubade teemaline kohtumine Keskkonnaametiga

Kuna Elva vald külgneb Võrtsjärvega ning samuti on meil erinevaid kaitse- ja hoiualasid, siis tuleb neil aladel sündmuste korraldajatel lähtuda kaitse-eeskirjast ning tegevus ei tohi kahjustada hoiuala kaitse-eesmärke.

Kultuurispetsialist Markus Toompere ja  Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna spetsialist arutasid kohtumisel erinevaid võimalusi, kuidas omavahelist koostööd edendada, et kaitse-eesmärgid saaksid täidetud, aga ka üritused korraldatud.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 23. märtsil toimus Tartumaa heaolu valdkonna koostöökogu arengupäev

Päeva vedas eest superviisor ning terapeut Siivi Hansen, kes hoidis fookuses valdkondade ülest koostööd Tartu maakonnas. Elva Vallavalitsusest võttis kohtumisest osa ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Sissejuhatuseks andis Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ülevaate maakonna arengustrateegiast. Ühiselt arutati, millised on need tegevused, mis aitavad meil jõuda arengustrateegia eesmärkideni ning mis kätkeksid endas strateegiat läbivaid põhimõtteid nagu kestlikkus, uuenduslikkus, linna ja maapiirkonna sidusus, tark valitsemine ning tervelt elatud aastad.

Arengupäevast võtsid osa esindajad erinevatest organisatsioonidest nagu Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet, Päästeamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Tartumaa Spordiliit, Tartu Ülikooli Liikumislabor, Punane Rist jne. 

 


Neljapäeval, 23. märtsil toimus  Võrus Tarkade Linnade Klubi kohtumine

Kohtumisest võtsid osa vallaahitekt Jaanika Saar, ehitusspetsialist Reet Värnik, abivallavanem Kertu Vuks ja vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk.

Kohtumise raames tutvustas Võru Linnavalitsus oma kogemust CityXChange projektis osalemise kohta. Arutati ka Tarkade Linnade Klubi tuleviku üle ning Kertu Vuks koos Rahandusministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajatega tegid ettekande innoprogrammi raames välja kasvanud R-klubi ideest. 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Neljapäeval, 23. märtsil toimus Elva valla ettevõtjate Mentorklubi

Infoseminarist võtsid osa ka vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Seekordne kohtumine viidi läbi koostöös Tartu Ärinõuandlaga.

Viljam Viljasoo tutvustas Ärinõuandla toetus- ja nõustamisvõimalusi, mis on mõeldud nii juba tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele. Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist jagas mõtteid energiajuhtimise teemal nii ettevõtte kui tavatarbija vaatest.

Järgmine Mentorklubi kohtumine toimub aprillikuu lõpus.  

 

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Tartumaa Turismi nõukogu koosolek

Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks. Juhatuse liikmed Kaia Lehtsaar ja Annika Ojasaar tutvustasid majandusaasta aruannet, mille nõukogu otsustas kinnitada.

Anti ka ülevaade 2023. aasta eelarvest ning nii Lõuna-Eesti Turismiklastri, Lõuna-Eesti DMO kui ka Tartumaa Turismi käesoleva aasta suurematest plaanidest.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Elva valla noorootöö kvaliteedi hindamise raames esimene enesehindamise meeskonna kohtumine

Kohtumisel tutvuti hindamisvormiga ning lepiti kokku hindamise ajaraam. Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamine toimus viimati 2020. aastal.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine seab  ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muuhulgas hea ülevaate omavalitsuses tehtavast noorsootööst. See on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ning annab võimaluse noorsootöötajate tunnustamiseks.

Kvaliteedihindamine toimub enese- ja välishindamise käigus. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid, näiteks teiste omavalitsuste noorsootöö-, spordi- või kultuurispetsialistid, riigitöötajad, noorsootöötajad. 

 


Kolmapäeval, 22. märtsil toimus noortegarantii tugisüsteemi uue projektivooru maakondlik kohtumine

Kohtumisest võtsid osa projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Elva vald on osalenud noortegarantii tugisüsteemi projektis alates 2021. aasta septembrist ning käesolev projekt kestab augusti lõpuni. Projekti käigus pakutakse Euroopa Sotsiaalfondi toel erinevaid toetusvõimalusi 16-19 aastastele Elva vallas elavatele noortele, kes ei õpi ega tööta.

Noortegarantii tugisüsteemi ühtsemaks toetamiseks asus Tartumaa Omavalitsuste Liidus tööle projektijuht Marleen Viidul, kelle algatusel ka antud kohtumine toimus. Ühiselt arutati projekti seniste kitsaskohtade ja võimaluste üle ning unistati, millisteks võiksid kujuneda noorte toetamise võimalused tulevikus. Uus taotlusvoor peaks kõigi eelduste kohaselt avanema maikuus.  

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise juhtrühma koosolek

Kohtumisel osalesid lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esimehed, Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Mägi, sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus juht Tiina Trees, abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumisel vaadati veelkord üle ühendjuhtimise poolt- ja vastuargumendid, arutleti kommunikatsiooni teemal ning pandi paika võimalik ajaraam. Uus laiapõhjaline kaasamisseminar toimub 6. aprillil Elva Kultuurikeskuses.  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus lasteaedade tugispetsialistide kohtumine Rõngu Lasteaias Pihlakobar

Lasteaia direktor Marge Jaasi-Mägi tutvustas lasteaia maja ja tugisüsteemi korraldust. Tugispetsialistid tutvustasid koolivalmiduskaardi ülesehitust ning täitmise põhimõtteid. Arutleti selle üle, kuidas neid täita selliselt, et sellest kõige rohkem kasu oleks. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste tutvustas ka projekti “Tartumaa heaolu programmi rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Markus Toompere räägib projektitoetuste taotlemisest →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 


Loe värskeimat, 20. märtsil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist →
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-19.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 14.03.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Kalme külas, Undi katastriüksuse (69403:004:0228) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kalme küla, Undi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Kalme küla, Hindre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas, Kapsta külas, Kivistiku katastriüksuse (17101:001:1952) maa riigi omandisse jätmisega.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale katastriüksus Elva vald, Elva linn, Tamsa tee 4a (17001:001:0201) sideõhuliinile.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Elva linn, Laane tänav T2 (17001:001:0059) maakaabelliinile ja liitumis- ja jaotuskilbile.

Suurendada alates 15. märtsist 2023 Rõngu Lasteaed Pihlakobar sõimerühma Mesimummid laste arvu ja kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 2022/2023 õppeaasta teiseks pooleks 16 last ning lasteaiarühmas Lepatriinud kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 2022/2023 õppeaasta teiseks pooleks 22 last.

Moodustada Elva valla eelarvest rahastatavate projektitoetuste taotluste hindamiseks komisjon: Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Sirle Lüüs, Kersti Haljasmets, Ivi Tigane, Priit Luik, Krete Enno.

Kinnitada kinnistu Oona karjäär, Rebaste küla, Elva vald (60801:001:2360) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks SAKRA OÜ pakkumusega 33 500 eurot.

Kinnitada kinnistu Kapsa, Kaarlijärve küla, Elva vald (17101:001:0466) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Andrei Uksov pakkumusega 10 300 eurot.

Kinnitada korteriomandi Põdramäe/2-1, Poriküla, Elva vald (60501:001:0027, eriomand/korter nr 1, 427/3401 mõttelist osa) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Karin Kurrusk pakkumusega 4 200 eurot.

Kinnitada kaasomandi Taga-Pihlaka abihoone, Konguta küla, Elva vald (17101:001:0161, 202/2652 mõttelist osa tervikust, plaanil boksid 12 ja 18) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Rendex OÜ pakkumusega 1 950 eurot.

Muuta MTÜ Sooveere ja Elva vallavalitsuse vahel sõlmitud halduslepingut nr 7-3/11.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport spordiobjektide renoveerimist 20 000 euroga.

Eraldada MTÜ-le Sooveere täiendavast riiklikust toetusest kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumistegevuste läbiviimiseks 2 800 eurot.

Sõlmida Tamme paljandi matkaraja maa-ala avaliku kasutuse kokkulepped.

Nimetada Elva Varahalduse OÜ juhatuse liikmeks (juhatajaks) Ülle Unt alates 1. aprillist 2023 tähtajaga viis aastat.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus rahanduskomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul vallavanem Priit Värv ja finantsjuht Imbi Rõivassepp. Päevakorras olid Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine, Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine ja laenu võtmise eelnõud, mille kõigiga komisjoni liikmed nõustusid ja eelnõud suunati volikogusse. 

Arutlusel oli ka rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe määramine, kuna  senine rahanduskomisjoni aseesimees Juhani Jaeger peatas oma volitused volikogu liikmena kolmeks kuuks ehk kuni 20.04.2023. Kuna komisjoni esimees ja aseesimees peavad kuuluma volikogu koosseisu, siis lõppesid automaatselt volitused ka rahanduskomisjonis. Uus esimees ja aseesimees määratakse volikogu istungil. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Verevi järve uuringu tulemuste tutvustamine

Maaülikooli esindajad Ingmar Ott ja Andres Piir tutvustasid läbi viidud “Verevi järve veekeskkonnale avalduva väliskoormuse uuring” tulemusi. Uuringu eesmärk oli Verevi järve koormuse ja koormustaluvuse selgitamine, milleks tutvuti juba tehtud järvega seotud veemajanduslikke töödega, sealhulgas teostatud projektide ja asjakohaste aruannetega.

Uuringu käigus selgitati välja Verevi järve hetkeolukord - mõõdeti ainete koormuseid, koostati vee- ja ainebilanss, tehti vooluveekogude geodeetilised mõõtmised, auditeeriti olemasolevaid hüdroloogilisi rajatisi jne.

Uuringuga sõnastati ettepanekud vajalike lisauuringute tegemiseks ja Verevi järve olukorra parandamiseks. Analüüsiga on võimalik kõikidel huvilistel tutvuda siin

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 14. märtsil kohtus vallavalitsus Rõngu piirkonna eakatega

Kohtumisel osalesid vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumisele oli kohale tulnud 28 eakat, kellega arutleti vabas vormis kõikidel neile huvipakkuvatel teemadel. Eakad küsisid küsimusi näiteks ühis- ja sotsiaaltranspordi korralduse kohta, andsid teada erinevate piirkondade ja külade heakorramuredest, uurisid valla eelarve kokkupanemise protsessi kohta ning jagasid ideid, milliseid üritusi nad sooviksid Elva vallas näha. 

Pooleteisetunnine kohtumine oli väga tore ja sisukas. Järgmine vallavalitsuse kohtumine toimub Rannu piirkonna eakatega 19. aprillil kell 11 Rannu Rahvamajas. Sellest teavitame eakaid järgmise Elva valla lehe ning teiste valla infokanalite kaudu. 

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus  Loov Vald programmi mentorkohtumine

Loov Vald programmi elluviimise edasiste tegevuste kavandamiseks kohtus Elva Vallavalitsuse meeskonnast abivallavanem Kertu Vuks programmi mentori Astrid Hallikuga. Elva valla idee Loov Vald programmis on Elva lauluväljaku kaasajastamine "360° Elva elamust" kontseptsioonist lähtudes.

Kohtumisel arutati täpsemat tegevuskava ning plaane selle elluviimiseks. Lepiti kokku, et maikuus võiks toimuda laiapõhjaline kaasamisüritus idee edasiseks arendamiseks, näiteks ruumiloome konverents. Selle raames väljatöötatud idee esmakordne testimine praktikas võiks toimuda juulikuus, kui Elvas toimub Eesti Liikumis- ja Elamusfestival.

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus rahvusvahelise Horizon projekti meeskonnaarutelu

“Digitally Enabled Social District Renovation Processes for Age-Friendly Environments Driving Social Innovation and Local Economic Development” ehk lühidal "drOp" projekti meeskonnaarutelul osales abivallavanem Kertu Vuks. Selle raames lepiti kokku projekti edasised tegevused.

Elva Vallavalitsus veab projektis eest digitaalsete kaasamislahenduste ja digitaliseerimise teemaplokki, mille juhtumianalüüsi ja praktilist kogemust Elva ja Eesti näitel tutvustatakse projektipartneritele maikuus toimuval seminaril. Lepiti ka kokku, et kõik projekti rahvusvahelised partnerid kohtuvad Elva vallas selle aasta oktoobris. 

 

Reedel, 17. märtsil toimus Eesti Koostöö Kogu inspiratsioonipäev "KOV: kohaliku osaluse võimalused"

Üritusel osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Inspiratsioonipäev algas omavalitsuste rollide ja ülesannete mõtestamisega erinevatel ajajärkudel ning räägiti ka kohaliku omavalitsuse autonoomsusest. 

Päeva jooksul arutleti veel kohalikust kogukonna hoidmisest läbi raamatukogude, peamistest teemadest rahvaalgatuse keskkonnas, arvamusrännakust jne. Suuremat tähelepanu tõmbas avatud valitsemise temaatika, kus toodi Elva valda korduvalt eeskujuks.  

Ürituse lõpetas paneeldiskussioon, milles keskenduti kohaliku omavalitsuse ja kogukondade koostööle. Päev oli inspireeriv ja andis palju ideid, kuidas tööd kohalikus omavalitsuses veelgi kogukonnasõbralikumalt teha.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Teisipäeval, 14. märtsil toimus  koolide tugispetsialistide kohtumine

Tugispetsialistid ja vallavalitsuse esindajad kohtusid Elva Gümnaasiumis, kus külalisi tervitas direktor Marek Sammul.

Elva Gümnaasiumi tugispetsialistid tutvustasid oma töökorraldust, Martin Kimmel tutvustas oma tööd koolipsühholoogina ning õpetaja Merike Allik muusikateraapiat. Lisaks tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”.  

 


Neljapäeval, 16. märtsil külastasid Elva valla mitteõppivad ja mittetöötavad noored Tartu Kunstikooli

Tartu Kunstikool on Kuressaare Ametikooli kõrval Eestis ainus kunstialast kutseharidust pakkuv õppeasutus. Õpe toimub nii põhi- kui keskhariduse baasil. Õpetatakse tänapäeval nõutud kunstierialasid nagu graafiline disain, 3D kunstnik-kujundaja, dekoraator ja stilist.

Noored said põhjaliku ülevaate sisseastumiseks nõutavast ja õppetöö korraldusest. Toimus ringkäik koolimajas, kus iga nurga pealt vaatas vastu midagi põnevat ja kohati isegi šokeerivat. Näiteks olid kõik kooli klaaspinnad kaetud piltide ja tekstidega ning keldriruumis võttis neid vastu erinevatest kangastest valmistatud istmikest moodustatud kuhil-skulptuur.

Õpe Tartu Kunstikoolis sisaldab väga palju praktikat, laagreid, matku ja isegi talupäevi. Tartu Kunstikooli kommunikatsioonijuhi Madleen Vapperi sõnul nõuab nende koolis õppimine tavapärasest suuremat iseseisvust ja loovust, kuid julgustab kõiki noori, ja miks mitte ka vanu, sisseastumiskatsetel osalema.  

 


Esmaspäeval, 13. märtsil toimus lasteaedade juhtide ja õppejuhtide kohtumine

Kohtumine toimus Elva Lastaias Murumuna, kus Murumuna direktor ja õppejuht tutvustasid lasteaia olulisemaid projekte ja tegevusi.

Lisaks arutati suvepuhkuste, koolivalmiduskaartide ja keeleõppe toetuste teemal ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna 2023. aasta tööplaani ning  projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Neljapäeval, 16. toimus Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava avalik arutelu

Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2033 avalik arutelu toimus Elva Kultuurikeskuse saalis, kus kavast andsid ülevaate abivallavanem Kertu Vuks ja arengukava koostaja Pavel Bogdanov MTÜst Letek.

Arutelul räägiti arengukava eesmärkidest, soojusmajanduse olukorrast Elva linnas ja Käärdi alevikus, rekonstrueerimise vajadusele viitavatest faktoritest, nagu näiteks seadmete amortiseerumine, kaod soojustrassides ja soojustarbijate arvu suurenemine, piirkondade perspektiividest ja arenguvõimalustest, kütuste hindadest ning soojusmajanduse arengu stsenaariumitest ja tegevuskavast.

Peamised probleemid ja mured on Käärdi alevikus vanade soojustrassidega, mis põhjustavad suurt soojuskadu. Kohalviibijatel oli palju küsimusi ka soojusvõrguga liitumise ning selle info avalikustamise kohta.

Avaliku arutelu järgselt läheb dokument arutamiseks komisjonidesse ning seejärel Elva vallavolikogu istungile.

Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukavaga saab tutvuda siin →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 16. märtsil osales lastekaitsespetsialist Hille Deede Sotsiaalkindlustusameti ekspertgrupi kokkusaamisel

Sotsiaalkindlustusameti ennetusteenuste tiimi poolt kokku kutsutud lastekaitsetöötajate ekspertgrupi kokkusaamisel alustati üheskoos valdkonna koolituste värskendusprotsessi.

Oli hea kogeda, et koolitusteemade uuendusprotsessis peetakse oluliseks lastekaitsetöötajate endi vaadet, et teada saada, millistel teemadel koolitusi reaalselt vajatakse, millistel koolitustel omandatud uued oskused ja teadmised on aidanud spetsialistina paremini hakkama saada ning millised koolitused on avardanud maailmavaadet.  

 

Kolmapäeval, 15. märtsil toimus ISTE projekti kogemusseminar Raplas

Seminaril osalesid sotsiaalnõunik Alo Rebane ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. Sotsiaalkindlustusameti projekti ISTE ehk "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” kogemusseminaril anti statistiline ülevaade varasemast ISTE 2019-2022 perioodist, esitleti kokkuvõtet projektis osalevate omavalitsuste ja teenust osutavate asutuste küsitluse tulemustest ning kajastati hetkeseisu STAR programmi arendustegevustest.

Seminaril toimus ka  kaks paneelarutelu kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate esindajate osavõtul, milles vahetati kogemusi projekti senise praktika põhjal ning kuidas projektiga edasi minna.   

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 16. märtsil toimus Lendteatris loomeettevõtjate Loovhommik

Hooaja seitsmenda Loovhommiku teemaks oli mikroettevõtte turundus: nipid ja trikid, mida avas Jaago elustiilitalu pidav Inga Talvis.

Inga lõi sündmusel väga vahetu ja õdusa energia ning kõik osalejad olid altid kaasa rääkima. Paljud nipid, mida Inga pakkus, olid loomeettevõtjate jaoks uued ja kasulikud ning pärast koolitust sai kirja nii mõnigi teema, mida tulevikus võiks just Loovhommikute raames osalejatele tutvustada.

Järgmine Loovhommik aprillikuus on traditsioonilisest erinevam ning siis minnakse ringkäigule.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


15.-16. märtsil toimus Rõuge vallas 19. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Elva valda esindas talimängudel vallavanem Priit Värv. Kahepäevane mitmevõistlus viidi läbi Rõuge Põhikoolis, Haanja Puhke- ja Spordikeskuses ning Rogosi mõisas. Maakondade arvestuses kogus enim punkte Võrumaa, Tartumaa ja Pärnumaa ees.

Võistluspinget jagus kuni viimase ala lõppemiseni, kus lõpuks enim punkte kogus ning esikoha noppis endine Rõuge vallavanem Tiit Toots edestades Nõo vallavolikogu esimeest Jaanus Järveoja ainult 1 punktiga. Kolmanda koha saavutas Rapla vallavanem Gert Villard.

Naistest hõivas pjedestaali kõrgema astme Kihnu vallavolikogu esimees Veera Leas, kellele järgnes kolm punkti vähem noppinud ja teise koha saavutanud endine Türi vallavolikogu esimees Maarja Brause. Kolmanda koha saavutas endine Sauga vallavolikogu esimees Kandela Õun.

Järgmine omavalitsusjuhtide mitmevõistlus, millest saavad osa võtta kõik endised ja praegused omavalitsusjuhid (vallavanemad, linnapead ja volikogu esimehed) toimub 19.-20. juulil 2023 Kihnus.

Võistluse protokolli saab näha siin →

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus Tartumaa Omavalitsuse Liidus kaks kultuurijuhtide koosolekut

Rahvakultuuri Keskuse koosolekul arutleti 16. mail toimuva üle-eestilise jutuvestmisfestivali Ööbikuööd - Tartumaa jutustab ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse rändnäituse „Pärand elab“ üle.

Sellele järgnenud Elva valla kultuurijuhtide koosolekul, kus osalesid Aakre, Rõngu, Konguta ja Rannu Rahvamajade, Puhja Seltsimaja ning Elva Kultuurikeskuse juhid, tuli juttu erinevatest hetkel avatud rahastusvoorudest. Samuti oli pikem arutelu Elva valla kultuurivaldkonna korrastamise võimalustest.  

 

 

Foto: Maanus Kullamaa

 

Pealinna Pidu Põlvas ehk Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 hõikas välja tiitliaasta põhiprogrammi

Reedel, 17. märtsil toimus Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses vinge vabaõhupidu, kus avalikustati 27 Lõuna-Eestis 2024. aastal toimuma saavat sündmust, sealhulgas Elva valla projekt Eesti Liikumis- ja Heaolufestival.

Eelmisel suvel sai alguse Eesti Liikumisfestivali üritussari, kui Elva linnas toimus suurejooneline Eesti Liikumis- ja Spordifestival. Festival tuleb erinevate teemafookustega ka järgnevatel suvedel - aastal 2023 saab toimuma Eesti Liikumis- ja Elamusfestival ning aastal 2024 on Elva vald osaks Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammist Eesti Liikumis- ja Heaolufestivaliga.

Peol tegid võimsa etteaste Zetod, rokkorkester Karmid Torud, Lenna ja ansambel Redel. Ürituse nimi "Pealinna Pidu Põlvas" oli inspireeritud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita mõttest pöörata 2024. aastal Eesti kaart pahupidi, et näha pealinnana Tartut koos Lõuna-Eestiga. Ka ürituse ajal tegid kõigi 27 välja hüütud ettevõtmise eestvedajad linoollõike ühisteosele “Tagurpidi Eesti”.

2024. aasta pole enam Lõuna-Eesti kuplite taga! Vaata, milliseid elamusi toob Tartu 2024 programm koju kätte siit →

 

 

  VARIA  

 


Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Elva Vallavalitsuse meeskonnale koolitus “Toimetulek vägivaldsete inimestega”

Kohalik omavalitsus töötab iga päev inimestega ja inimestele. Meie töös tuleb ette palju rõõme, muresid, rutiini kui ka ootamatusi. Selleks, et oleksime võimalikult hästi valmis olukordadeks, mis võivad kujuneda ebameeldivateks, koolitasid meid Kaarel Kender ja Remi Koosa Politsei- ja Piirivalveametist.

Arutlusele tulid käitumisjuhised erinevateks olukordadeks, esmaabi andmine, võimalused enesekaitseks ning õiguslikud alused. Kuigi loodame, et kuuldud juhtnööre ei pea me kunagi kasutama, on saadud teadmised siiski väga olulised. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Vallavalitsuse liikmed räägivad päevakajalistest teemadest →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 51
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4