Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.04 - 01.05.2022

Elva vallavalitsuse nädalakiri 25.04 - 01.05.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

25. aprillil toimus volikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu VIII istung toimus 25. aprillil Elva Vallavalitsuse volikogu saalis ning veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kolm otsuse eelnõud ning vallavanema ettekanne. Istungist võttis osa 27 ja puudus 2 volikogu liiget. 

Volikogu kinnitas Elva valla 2022. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2021. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused. 2022. aasta I lisaeelarve maht on 3 359 707 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 520 073 euro võrra ja kulud 1 180 725 eurot. 

Kinnitati uus Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Võrreldes 25.02.2019 Elva Vallavolikogu vastuvõetud määrusega nr 76 „Reovee kohtkäitlus ja äraveo eeskiri“ tehakse uue eeskirjas muudatused, mis parandavad volitusvormi, korrigeeriti määruses olevate mõistete loetelu, täpsustati reovee kohtkäitluse tingimusi Elva vallas jms. 

Volikogu andis vallavalitsusele volituse Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks. Elva vallavolikogu on kehtestanud Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja. Mõlemas eeskirjas on sätestatud, et kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni kontrollimise õigus on volikogu otsusega nimetatud isikutel. Praeguseni ei ole volikogu volitatud isikuid määranud, kuid vajadus nõuetele vastavuse kontrollimise järele on olemas. Volitatud isikuks nimetati ametikohtade järgi vallamajandusosakonna juhataja, taristuspetsialist ja ehitusspetsialistid.  

Otsustati võõrandada Ringtee 17 kinnistu. Tegemist on 3440m2 suuruse tootmismaaga, kust 2021. aastal lammutati amortiseerunud 348m² suurune laudahoone. 2020. aastal võõrandas Elva vald Ringtee tn 17 kõrval asuva kinnistu Ringtee tn 15, samuti 100% tootmismaa, 2507m², hinnaga 9100 eurot. Samal ajal mõõdistati Ringtee tn 17 kinnistust lahti ka potentsiaalne kergliiklustee teenindusriba. Kinnistule on tekkinud mitu huvilist ja valla poolt parendatud kinnistule edaspidi rohkem panustada pole otstarbekas. Kõigil huvilistel on võimalus osaleda avalikul enampakkumisel. 

Volikogu nõustus rahvatervise seaduse § 10 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete delegeerimisega Elva vallavalitsusele. Oma olemuselt on RTerS § 10 sätestatud ülesanded täitevorgani pädevuses, kellel on neid lihtsam täita. Seetõttu delegeeritakse otsusega paragrahvis sätestatud ülesanded Elva vallavalitsusele. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane tegi ettekande eelmisel volikogu esitatud arupärimise vastusest. Abivallavanem Kertu Vuks tegi ettekande nõudluspõhise transpordi küsitluse tulemustest ning abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate, kuidas hakkab toimuma õppekorraldus Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ajal.

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda SIIN.
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungit saab järele vaadata Elva valla YouTube’ist. 

Järgmine volikogu istung toimub 23. mail 2022. 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  


Vallavalitsus käis koos lastega istutamas 

Reedel, 29. aprillil osalesid Sten Saarekivi ja Margit Berg-Jürgens koos Peedu lasteaialastega RMK-ga koostöös korraldatud istutustalgutel Nõo vallas, Tõraveres. Istutustalgutega istutati üle 20 hariliku kuuse istiku. Lapsed õppisid RMK esindaja abil õiget puu istutamise tehnikat ning päeva lõpus said nad  maiustada kringliga. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


25. - 26. aprillil toimus Elva valla haridusasutuste kriisiplaanide koolitus


Koolituse viis läbi MTÜ Mahena kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn. Haridusasutuse kriisiplaani all mõeldakse erinevaid plaane nagu hädaolukorra lahendamise plaan, tuleohutuse tagamise plaan ning igapäevategevuses turvalisuse tagamise plaan. Koos jõuti järelduseni, et läbimõeldud kriisplaan aitab ära hoida suurema kriisi. Kaks väga intensiivset päeva andsid võimaluse saada lähemalt tuttavaks kriisinõustamise alustega, seadusandlusega, hädaolukorra ja kriiside mõtestamisega, eluliste näidetega ning palju muuga.

Viimase päeva lõpuringi järgi jäid osalejatele koolitusest kõlama järgmised märksõnad: vastutus, meeskond, dokumentide praktilisus, tugi, lai haare, kriisis tegutse aeglaselt, elulised näited, esimesed 6h peale kriisi, kriiside olemus, kindlustunne oma plaani osas, ajaaknad, hädaolukorra lahendamise plaani mõiste, kriisis oleva inimese toetamine, isiklik ja tööalane kasu, hea kriisiplaaniga annab suuremat kriisi ära hoida, kes-kus-kuidas-mis-mida-millal-skeem. Koolitus aitas luua ühised lähtealused kriisplaanide ning turvalisuse arendamiseks.  

 


Neljapäeval, 28. aprillil toimus III rahvusvaheline Kultuurikompass: "Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?" 


Konverentsi avasõnades ütles Urmas Klaas, et Tartu soovib kultuuripealinna projektiga ja ka edaspidi olla jätkusuutlikku ja keskkonnahoidliku kultuurikorralduse trendiseadja. Samuti hõigati välja kauaoodatud Tartu 2024 kultuuripealinna programmi alguskuupäev, milleks on 27. jaanuar 2024. 

Ettekannetes ja arutelupaneelides arutleti, kuidas olukorras, kus on vaja süsteemset muudatust, mis seaks ürituste korraldamisele konkreetsed nõuded ja kriteeriumid, viia jätkusuutlikud lahendused üldsusesse siiski selliselt, et see ei tunduks millegi keelamise ja praeguste võimaluste ära võtmisena. Toodi mitmeid näiteid, kuidas suuri asju saab teha olles seejuures ka keskkondlikult vastutustundlik. Samuti arutleti, et jätkusuutlikkuse kontseptsioonis ei tohi unustada kultuurikorraldajate iseendi jätkusuutlikkust. Tihti on ürituste planeerimine ja organiseerimine ülipingeline ning inimesed töötavad oma võimete piiril, mis ei ole aga ei tervislik ega ka jätkusuutlik. Jõuti ka tõdemuseni, et erinevaid väiksemaid keskkonnahoidlikke lahendusi mõeldakse välja pidevalt, näiteks ringpakendid ja innovaatilisemad fänninänni lahendused, kuid suurimaks jätkusuutlikkuse vastandteguriks ürituste puhul on siiski transport ja selle jalajälg keskkonda. See on aga valdkond, mille ümberkujundamine on keeruline ning nutikate alternatiivsete reisimisvõimaluste ja transpordilahenduste väljatöötamine ning teostamine on paraku väga pikaajaline protsess. 

 


Elva valla raamatukogude töötajad tantsivad! 

2022. aasta on raamatukogude aasta ning reedel, 29. aprillil tantsisid rahvusvahelise tantsupäeva raames raamatukogutöötajad üle Eesti spetsiaalselt „Raamatukogude aastal tantsuga" aktsiooni jaoks loodud tantsu.

Tantsusammud on Singer Vingeri laulule „Teadagi" seadnud Kertu Valjala Tähtvere Tantsukeskusest.

Ka Elva valla raamatukogude töötajad otsustasid koos tantsida ning Külli Kornavi juhendamisel sai tants selgeks õpitud ja ka üles filmitud. Vahvat tulemust saab vaadata SIIT

Kiitus Elva valla tublidele raamatukogutöötajatele!

Raamatukogude aasta ja tantsuaktsiooni "Raamatukogude aastal tantsuga" kohta saab täpsemalt lugeda: www.raamatukogudeaasta.ee 

 

  ARENG JA PLANEERING  


Vallavalitsus korraldab Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu avaliku arutelu

Elva Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu Hellenurme külas, Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste muudetud detailplaneeringu kohta.

Arutelu toimub 4. mail 2022 kell 18 Palupera teenuskeskuse saalis (endine vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Lõuna-Eesti Hooldekeskus soovib parandada hooldekodu elanike elutingimusi ning ehitada Mõisa aed krundile olemasolevale hoonestusele lisaks ühe elukorpuse hoone. Mõisa tõllakuuri krundile kavandatakse täiendav parkimisala ning krundil olev tõllakuuri hoone ehitatakse ümber huvitegevuse hooneks. Detailplaneeringu varasemas lahenduses kavandati detailplaneeringu alale kaks elukorpuse hoonet. Käesolevas lahenduses ühe elukorpuse hoone kavandamisest Mõisa tõllakuuri kinnistul loobutakse.

Avaliku väljapaneku ajal laekus kaks arvamust, milles leiti, et ka vähendatud ehitusõigusega detailplaneeringuga jätkuks hooldatavate kontsentreerimine planeeringualale, st küla südames asuvasse kompleksi ja ei paraneks klientide elukeskkond.

Arutelul tutvustatakse detailplaneeringu muudetud lahendust, avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ning püütakse leida osapoolte vaheline kompromiss.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda www.elva.ee/planeeringud

Üritus Facebookis: www.facebook.com/events/365757068834797

 


Vallavalitsus kohtus OÜ Elva Soojusega

Reedel, 29. aprillil kohtusid vallavalitsuse esindajad ja Elva Soojuse juhatuse esimees, et arutada Elva linnapiirkonna soojamajandusvaldkonna arendamist ning uue soojamajandusarengukava koostamise võimalusi.  

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  


Elva valla matkahooaeg on avatud
 
1. mail kogunesid tublid ja sportlikud matkasõbrad Järvemuuseum Akva:rium parklasse, et sealt üheskoos võtta ette paaritunnine tõukerattamatk. Enne retke viis matkakorraldaja Loodusturism OÜ eesotsas Imre Arroga matkalistele läbi ka instruktaaži, et matk kulgeks võimalikult ohutult ning nauditavalt.

Ligi 12 km pikkune marsruut kulges mööda kaunist Võrtsjärve idakallast ja metsavaheteid ning imetleda sai ka Mustjärve. Suuri ja väikeseid matkasõpru osales matkal kokku 25. Matkapäeva üheks lisaülesandeks oli vaadata looduses ringi ning tabada ilusamad vaated ka kaamerasilmaga. Fotojahi parimate fotode autorid saavad maikuu jooksul ka premeeritud. Päeva lõpetas toitev kõhutäis kohvik Elwa poolt.

Matkapäeva korraldas Loodusturism OÜ koostöös Elva Kultuur ja Sport SA--ga. Suured tänusõnad Loodusturism OÜ-le ja kohvik Elwale! 

 


Kolmapäeval, 27. aprillil külastasid Elvat URBACT projekti raames TAS-i koostööpartnerid 

26.-30. aprillil toimus Tartumaal URBACT „Food Corridors“ partnerite kohtumine. Lisaks projektipõhistele koosolekutele ja töötubadele tutvustati külalistele ka Tartumaa maitseid ja toiduettevõtteid.

Kolmapäeval algas päev Elva valla külastusega, kus külalistele tutvustas Elva valla tegemisi vallavanem Priit Värv ning Krista Loog andis ülevaate SA Elva Teenused tegemistest. Külalistele pakkus väga huvi Elva valla koolitoitlustussüsteem ja selle põhimõtted. Seejärel väisati Järiste Veinitalu, Viinamärdi Talu ning tehti tutvust Lõunakeskuse Taluturuga. 

URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärk on üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Projekti partnerid on Portugal (Coimbra), Kreeka (Larissa), Ungari (Szecseny), Itaalia (Bassa Romagna), Rumeenia (Alba Iulia), Sloveenia (Kranj) ja Eesti (Tartu).

Rohkem infot: https://urbact.eu/food-corridors

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 


27. aprillil toimus Aakres järjekorras teine Maal elamise päeva aruteluõhtu

Kokku tulid rahvamajade juhatajad, teenuskeskuse esindaja, valla arendusspetsialist, noortevolikogu esindaja ning kohalikud Maal elamise päeva korraldusest huvitunud inimesed. Üheskoos töötati läbi kogu päeva kontseptsioon ning arutati läbi võimalik päevakava ja sihtgrupid, kellele üritus suunatud on. Samuti pandi paika ülesanded, millega juba järgmiseks kohtumiseks tegeletakse.  

Järgmine Maal elamise päeva aruteluõhtu toimub 18. mail kell 18 Hellenurme teenuskeskuses (endine vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Endiselt on väga oodatud kõik, kes soovivad Maal elamise päeva korralduses kaasa lüüa! 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


28. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuses konverents “Ära mind lahti lase – kasvamine kärgperes”

Konverents oli eelkõige suunatud lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele. Päeva jooksul räägiti teemadest nagu perelepitusteenus, lahutusprotsess, psühholoogiline tugi, linnupesahooldus ning haridusasutuste roll lapse toetamisel. Läbivalt oli teemaks laps inimeste, sündmuste ja emotsioonide vahel ning erinevate osapoolte võimalused lapse toetamiseks.

Otsiti vastuseid küsimustele, nagu näiteks:
- Mis toimub siis, kui vanemad on otsustanud lahku minna ja see lahkuminek on keskmisest keerulisem ja kokkulepete saavutamine raske?
- Mis oleks, kui laps ei oleks see, kes liiguks pidevalt ühe vanema juurest teise juurde, vaid hoopis vanemad, kes on valinud lahkumineku, on need, kes tulevad lapse juurde?
- Kuidas laps end tunneb olles lahutavate vanemate vahel?

Karismaatilise moderaatori Urmas Vaino vahendusel toimus päeva lõpus huvitav arutelu ettekande teinute vahel.

Foto: Kayvo Kroon 

 

  VARIA  


Nädalavahetusel avati pidulikult põhjaliku uuenduse läbinud Annikoru discgolfipark


Pargi avamise puhul toimusid võistlused kolmel päeval järjest – reedest pühapäevani. Avamisel said tervituseks sõna Elva vallavanem Priit Värv, radade disainer Martin Rotmeister, Annikoru discgolfipargi üks asutajaid Meelis Külaots ning tänane pargi eestvedaja Martin Lepasaar. Kokku võttis võistlustest osa 162 sportlast ning mängiti kaheksas erinevas klassis. Rohkem infot ja pilte leiab: www.facebook.com/annikorudgklubi/

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.-24.04.2022

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.-24.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Elva Gümnaasiumi ajutine õppekorraldus koolihoone rekonstrueerimise ajal

Elva Gümnaasium ja Elva Vallavalitsus on välja töötanud ajutise õppekorralduse gümnaasiumihoone rekonstrueerimistööde läbiviimise perioodiks. Ajutine õppekorraldus hakkab kehtima uue õppeaasta algusest, 1. septembrist 2022 ning kehtib kuni rekonstrueerimistööde lõpuni. Rekonstrueeritud Elva Gümnaasiumi hoone avamine on planeeritud 1. septembriks 2023.

Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise ajal paigutatakse 1. klassid Elva Spordihoonesse, 2. klassid Rõngu kooli, 3. klassid Konguta kooli ning 4.-9. klassid ja gümnaasium Tartu mnt õppehoonesse. Täpsemalt saab ajutise õppekorralduse kohta lugeda Elva valla kodulehelt.

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise projektiga saab tutvuda siin: https://blogi.elva.ee/

Pilt: Elva Gümnaasiumi uue õppehoone 3D visuaal 

 


18.-22. aprillil tähistati Puhja koolis Puhja hariduselu 335. aastapäeva

Pidupäevast võtsid osa vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Heiki Hansen. Kooliperele toimus sünnipäevanädalal mitmeid üritusi - ajalooline tagasivaade ja õppemäng, kohtumised kooli sümboolika loojate ning endiste koolijuhtide ja õpetajatega, kontsert-aktus, noortepidu ja liikumispäev.

Lisaks toimusid külalistunnid, kus 17nel Puhja kooli vilistlasel oli võimalus jagada õpilastega oma lugu. Vallavanem Priit Värvil oli võimalus tund läbi viia Puhja kooli kolmandale ja üheksandale klassile. 

 


Teisipäeval, 19. aprillil toimus Elva Gümnaasiumis Ukraina teemapäev ning õhtul Svjata Vatra kontsert Elva Kultuurikeskuses 

Ukrainale pühendatud teemapäeva raames toimus Elva Gümnaasiumis erinevaid ettevõtmisi nii tunnisiseselt kui ka ülekooliliselt - koolikeskkonnast võis leida erinevaid infostende Ukraina kohta, korraldati Ukraina teemaline viktoriin, avatud oli heategevuslik kohvik ning terve nädala vältel pakuti kooli sööklates Ukraina toite. Samuti oli kogu teemapäeva vältel võimalik teha annetusi Ukraina heaks heategevuslikesse annetuskastidesse. 

Ukraina teemapäeva tipphetkeks oli Elva Kultuurikeskuses toimunud meeleolukas Svjata Vatra kontsert „Elagu Ukraina!“. Kontserdist said osa ka mitmed Elva vallas elavad Ukraina sõjapõgenikud.

 

  ARENG JA PLANEERING  

Valminud on Mahlamäe kergliiklustee projekt, mis ühendab Mahlamäe asumi Kärneri tänava äärse kõnniteega

Kergliiklustee saab alguse Kärneri silla ülekäigurajast ja lõppeb Marja tänavaga. Kergliiklustee ehituse algus sõltub toetuste saamisest, st mitte varem kui 2023. aastal. Kergliiklustee pikkuseks on ca 600 meetrit ja laiuseks 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Tee äärde on planeeritud istepingid, prügikastid ja lillepeenrad. Lisaks on Kärneri tn ja Peedu tee ristis oleva tõusu serva plaanis istutada ka männid.

Kergliiklusteega ühendatakse ka Peedu tee ääres olev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja ristuvate tänavate ristumised on lahendatud ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal.

Tulevikus on plaanis kergliiklusteed pikendada ka Marja tänavast edasi, kuid kuna seal on teemaa laius väiksem, siis kergliiklustee tuleb rajada vahetult sõidutee äärde. Seetõttu on antud osa mõistlik ehitada samal ajal sõidutee rekonstrueerimisega. Peedu tee järgmise etapi rekonstrueerimise aeg on veel lahtine, kuid tegemist on kindlasti Elva linna tänavatest ühe prioriteetseima remonti vajava teega.

Projekti seletuskiriasendiplaan 1asendiplaan 2lõige 1 ja lõige 2.

Vallavalitsus ootab arvamusi ja ettepanekuid kergliiklustee projekti kohta!

Ettepanekud palume saata:

Hendri Seinberg, teede- ja taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee / 5866 6520

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Teisipäeval, 19. aprillil osales Karmen Paavel seminaril „Vanemaealiste töötajate liikumise ja toitumise toetamine“

Seminari alguses püüti aru saada, kes on vanemaealine töötaja ning kõige enam kõnetas mõte, et me kõik oleme vananevad töötajad. Seega on oluline jõuda selleni, et kõik töökohad oleksid tervist toetavad, sõltumata töötajate east.

Rääkides siiski vanemas eas töötamisest, näitavad uuringud, et vanemaealistel töötavatel inimestel on võrreldes mittetöötavate samaealistega parem tervis (eeldusel, et tööökoht vastab töötervishoiu tööohutuse nõuetele), materiaalne toimetulek ja elukvaliteet tervikuna.  

Uuringute tulemustest on selgunud, et koguni 52% 55-64 aastastest naistest ei liigu aktiivselt, seda nii tervislikel kui ka muudel põhjustel. Samas inimene on treenitav igas eas ja peaaegu iga terviseprobleemiga. Tuleb valida endale sobiv treening, mida oleks nauding teha. Maailma terviseorganisatsioon on teinud üleskutse liikuda igal nädal 150-300 minutit mõõduka tempoga ning 75-150 minutit intensiivselt. Oluline on planeerida liikumine ja treening oma päevakavasse ning lubada endale päeva jooksul aktiivseid liikumisampse ning asendite vahetusi.

Lisaks liikumisele on oluline roll ka õigel toitumisel, mis on tihedalt seotud aktiivsuse kui ka ealiste eripäradega. Siinkohal võivad abiks olla Toitumise infosüsteem (nutridata.ee) ning Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud infomaterjal Söömise ja liikumise soovitused eakamatele.  

 

  VALLAMAJANDUS  

Alates 19. aprillist teostatakse Elva linnas, Pikal tänaval garantiitööde raames kaevetöid ning liiklus on ajutiselt kogu tänava ulatuses suletud 

Töid teostab Asfaldigrupp OÜ garantiitööde raames, kus ilmnesid sademevee ja kanalisatsioonitorude lubatust suuremad vajumised. Peale kaevetööde lõppu tuleb ehitajal olemasolev asfaltkate taastada tänava laiuselt, et vältida pikivuuke ning tänava ebaühtlast vajumist tulevikus.

Liikluse sulgemine on vajalik liiklejate ohutuse tagamiseks, sest osad sademevee kaevud, mis välja vahetatakse, on kuni 5,5 meetri sügavused. Kohalikele elanikele on tagatud ligipääs kodudele.

Lisaküsimuste või probleemide korral palume ühendust võtta liikluskorralduse eest vastutava isikuga:

Martin Kliimant / Asfaldigrupp OÜ
Tel +372 5898 1089

 


Kuni mai esimese nädalani greiderdatakse Elva vallas kruusateid

Eelmisel nädalal alustati Elva vallas kruusateede greiderdamisega. Vald on jagatud kolmeks piirkonnaks, kus igaühes teostab greiderdamist eraldi ettevõte. Tööd lõpetatakse hiljemalt mai esimesel nädalal.

Greiderdamise kaart on leitav SIIT
NB! Kaart ei sisalda Elva linna, kus greiderdamine on seotud 5-aastase teehoolduslepinguga.

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  


Neljapäeval, 21. aprillil toimus Hellenurmes järjekorras neljas loovhommik

Sel korral toimus loovhommik ettevõtte külastuse formaadis ning Elva valla loomeettevõtjad külastasid üheskoos Hellenurme Veskimuuseumit.

Veskiemand Mae Juske tegi osalejatele põhjaliku ekskursiooni veskis, puutöömeister Ronaldi abil said osalejad valmistada ummiknõu ning päeva lõpetuseks pakkus veskiemand värskelt valminud hõrgutisi, muuhulgas näiteks ahjusooja leiba ning kuuma nõgesesuppi. Elva vallavalitsusest osalesid loovhommikul vallavanem Priit Värv ning arendusspetsialist Sirli Pippar.

Järgmine loovhommik toimub juba mais. Info loovhommikute kohta on leitav: www.elva.ee/loomeettevotjate-loovhommikud 

 

  JUHTIMINE  

Neljapäeval, 21. aprillil toimus kriisikomisjoni koosolek 

Ennetustööspetsialist Karmen Paavel tutvustas 21. mail Rannu rahvamajas toimuvat Naiskodukaitse evakuatsiooniõppust Sipelgas 2022, mis on üks osa suurõppusest SIIL 2022. Õppusele Sipelgas 2022 on oodatud osalema kõik soovijad, kes tahavad kogeda ning näha, mida ühes evakuatsioonipunktis tehakse. Lähiajal saadetakse laiali ka registreerimisinfo, mille kaudu saab ennast õppusele näiteks koos perekonnaga kirja panna.

Koosolekul räägiti ka evakuatsioonikohtade võimekusest, sh generaatorite olemasolust ning Elva spordihoone generaatoriga ühendamise võimekusest. Jutuks tuli ka laiem tsiviilkaitse arendamine Elva vallas, mille osas loodetakse nii kindlamat seisukohta ja juhiseid kui ka rahalist tuge riigilt.

Lisaks käsitleti kriisivalmiduse tõstmise temaatikat erinevate koolituste ja õppepäevade näol. Näiteks toimub reedel, 13. mail Rõngu rahvamajas esimene praktiline kriisiõppepäev kogukonna eestvedajatele. Õppepäeva eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi, mida inimene/perekond saab ise oma kriisivalmiduse tõstmiseks ära teha. Lisaks kogukonna eestvedajatele plaanitakse koolitada ka ühistuid ning kriisikomisjoni liikmeid. Õppepäevale saab registreerida siin : https://forms.office.com/r/cE4EVFZ8cn

 

Esmaspäeval, 18. aprillil toimus rahanduskomisjoni koosolek 

Rahanduskomisjonis vaadati läbi 2022. aasta esimene lisaeelarve. Suurem osa lisaeelarve mahust moodustavad eelmisest aastast ületulevad ja lõpetamata projektid. Esimese lisaeelarve kogumaht on 3 359 707 eurot.

Teise punktina andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate Rannu, Ringtee 17 kinnistu müügiga seotud eelnõust. Lisaks andis Kristjan Vilu ülevaate valla kodulehele loodavast kaardirakenduses, mis annab tulevikus võimaluse avalikus vaates saada hea ülevaade vallale kuuluvatest kinnistutest.

 

  VARIA  

Rahandusministeerium ootab taas kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile

Auhinnakonkursile "Regionaalmaasikas" saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2021. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava tunnustust vääriva tegevusega või loonud kodukohta lisaväärtust. Kas on siis edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise, piirkonnale omaste toodete ja teenuste pakkumise või aidatud muul moel oluliselt kaasa piirkonna eripära säilimisele ja arengule. 

Kandidaate saab esitada:

 • interneti teel, täites vormi SIIN;
 • e-posti teel, saates vormikohase taotluse ja soovi korral lisamaterjali aadressile press@fin.ee;
 • posti teel, läkitades täidetud vormikohase taotluse ja soovi korral lisamaterjali märgusõnaga „Regionaalmaasikas" aadressile Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. mai 2022. 

Laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse ministri moodustatud komisjon, kes esitab valitud kandidaadid ministrile otsuse tegemiseks. Regionaalmaasika auhinnad antakse üle peaministri ja riigihalduse ministri vastuvõtul 15. juunil 2022. 

Eelmisel aastal pälvisid auhinna väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas Viljandimaa suurim maksumaksja ning tööandja AS Viljandi Aken ja Uks; Põlva-, Valga- ja Võrumaa kaugtöövõrgustik Kupland; Võrumaa ettevõtluse ja turismi arendaja koostöövõrgustik Kotus; Järva külapoodide elushoidja Tanksemäe Saffer OÜ; Valga vallaarhitekt Jiri Tintera kui Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendaja ning linnaruumi korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise eest seisja.

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.-17.04.2022

Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.-17.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Ulila Keskuses haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Tutvuti Ulila Keskuse maja ja tegemistega, Liis Lehiste tutvustas noorsootöö plaane ning Kristi Liiv tutvustas projekti "Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas", mis on suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta. Abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate Elva Gümnaasiumi remondiaegsest õppekorraldusest, kus I kooliaste viiakse Rõngu ja Konguta kooli ning II ja III kooliastme õppetöö hakkab toimuma Tartu mnt koolimajas. Täpsemalt saab ajutise õppekorralduse kohta lugeda Elva valla kodulehelt

 

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Puhja Seltsimajas kultuurikomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul külalisena Karmen Moont, kes andis komisjonile ülevaate kultuurispetsialisti tööplaanist, projektitoetustest ning Tartu 2024 kultuuripealinna projekti hetkeseisust ja plaanidest Elva vallas. Lisaks oli päevakorras Kalju Ermi nimelise pargipingi paigaldamise taotlus, komisjoni esimehe kokkuvõte komisjoni liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemustest ning ringkäik Puhja Seltsimajas ja ülevaade seltsimaja rollist kogukonnas.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Konguta Rahvamajas sotsiaal- ja terviseosakonna ajajuhtimise ja koostöö koolitus

Koolitaja Lilian Saage julgustas otsa vaatama oma harjumustele ning analüüsima võimalusi, kuidas saaks veel efektiivsemalt ning ökonoomsemalt tegutseda. Individuaalselt, paaris ja rühmades otsiti ning tutvustati parimaid ajajuhtimise praktikaid. Märkmikud said täis häid ideid, mida järjest oma tööellu rakendada - ikka selleks, et püsida ja tegutseda oma tööpostil parimas konditsioonis. Lisaks andis ühine koolitus võimaluse rääkida kitsaskohtadest, mida meeskonnaliikmed tajuvad. Koos nende teadvustamine ja võimalike lahenduste leidmine teeb ka meeskonna ühtsemaks ning tugevamaks.  

 

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Koosolekul andis Karmen Paavel ülevaate valla ennetustegevuste plaanist ning arutleti volikogusse mineva eelnõu üle, millega delegeerib volikogu rahvatervise seadusega omavalitsusele antud ülesanded vallavalitsusele. Kuna antud seadus reguleerib ka tervise- ja heaoluprofiili koostamist, andis Karmen Paavel ülevaate hiljuti valminud Elva valla tervise- heaoluprofiilist. Komisjoni liikmed uurisid ka sõjapõgenike vastuvõtu tingimuste ja sellega seotud probleemide kohta, millele vallavalitsuse esindajad vastuseid andsid. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks ja Maarika Uprus. Tutvustati käimasolevaid planeeringuid ning tehti lühikokkuvõte toimunud avalikest aruteludest (Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu arutelu ja Tähe 2e avalik arutelu). Pikemalt arutati Hellenurme Külaseltsi pöördumisega seoses Hellenurme hooldekeskuse detailplaneeringut, mis otsustati suunata edasisse menetlusse. Vallavalitsus korraldab lähiajal planeeringulahenduse tutvustamiseks ja arvamuste ärakuulamiseks avaliku arutelu. Kertu Vuks tutvustas komisjoni liikmetele ka Rõngu kogukonnakeskuse ehitusega seonduvat ning andis ülevaate Elva metsaparkide ja jäätmemajanduse olukorrast.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Spordihoones majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 

Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate majanduse- ja keskkonnavaldkonna hetkeseisust ning viimase aja muutustest. Lisaks tutvustas kaht volikogu eelnõud, mis olid suunatud komisjonile arvamuse andmiseks. Otsustati, et Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja muutmise ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks volituste andmise eelnõud võib edastada volikokku. 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Jääaja Keskuses Tartumaa arengustrateegia uuendamise tööseminar

Seminaril osalesid Priit Värv, Liis Lehiste, Jaanika Saar ja Karmen Paavel. Tööseminaride raames kogutakse neljas suuremas töörühmas - elukeskkond, ettevõtlus, liikuvus ning heaolu - ideid ja sisendit järgnevate aastate arengustrateegia jaoks. Arengustrateegia paneb paika suunad, mis on sihiks järgnevate aastate tegevusteks. Töörühmadesse on kogunenud inimesed üle Tartumaa ning oma mõtteid ja ideid on saanud edasi anda ka kõik Tartumaa omavalitsused ja mitmed organisatsioonid, näiteks Tartu Ülikool, Päästeamet, Lennuakadeemia jt. Elva valla poolt on esindajad osalemas kõikides töörühmades. 

Elukeskkonna töörühmade poolt on kõige rohkem toodud välja küsimused tiheasustuste ja uusarenduste kõrghaljastuse, säästliku ja jätkusuutliku ressursikasutuse ning kergliiklusteede ja liikuvusega seoses. Lisaks paljudele muudele teemadele on rohkem tähelepanu pööratud ka ringkasutuse, prügimajanduse ning viimase miili väljaehitamisele.

 

Piirkonnakogude hääletus tühistati ja lükati edasi 

Elva vallavalitsus otsustas tühistada Elva valla piirkonnakogude hääletuse tehniliste asjaolude tõttu. Elva valla piirkonnakogude valimine otsustati läbi viia elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kuid hääletuse läbiviimisel selgus, et hääletust piirkondade kaupa ei ole võimalik läbi viia. Kuna infosüsteem võimaldas kõikidel Elva valla elanikel valida ükskõik millise piirkonna kandidaati, mis oli aga vastuolus statuudiga, otsustati piirkonnakogude valimiste hääletusprotsess tühistada.

Piirkonnakogude valimise statuuti täpsustatakse hääletuse tehniliste tingimuste osas, st hääletusvõimalus antakse kõikidele Elva valla elanikele piirkondade üleselt. Piirkonnakogude valimised lükkuvad seetõttu edasi maikuu lõppu.

Jätkuvalt on oodatud kandidaadid Elva ja Konguta piirkonna piirkonnakogudesse, et maikuus toimuvad valimised läbi viia kõikides piirkondades samaaegselt. Kõikide juba registreeritud kandidaatide kandidatuur jääb kehtima ka uuteks, maikuus toimuvateks valimisteks.

Elva vallavalitsus vabandab tekkinud segaduse pärast!

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Mõrrakuuris maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks ja Kristjan Vilu. Kristjan Vilu andis ülevaate teede investeeringutega seonduvast ning vastas komisjoniliikmete küsimustele seoses teehoolduse- ja lumehangetega. Moonika Einaste andis ülevaate turismivaldkonna tegevustest ning SA Elva Kultuur ja Sport tegevuste kohta. Samuti tutvustas Kristjan Vilu komisjonile bussipeatuste nimede muutmise plaani ning andis lühiülevaate Kentsi paisjärve projekti arengutest.  

 

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuse kohvikus Mentorklubi kohtumine

Sel korral keskenduti investeerimise teemadele. Seminari viis läbi Jekaterina Tint, kes on jagas oma kogemusi investeerimisega alustamise kohta, selgitas investeerimise erinevaid varaklasse ja nende eripärasid ning jagas soovitusi, kuidas ja millesse investeerida.

Hoia end kursis Mentorklubi üritustega siin https://www.elva.ee/mentorklubi

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.-10.04.2022

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.-10.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

Elva Vallavalitsus võttis osa Tartumaa värbamispäevast 

Neljapäeval, 7. aprillil osalesid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja personalispetsialist Gelija Otsa ERM-is toimunud Tartumaa värbamispäeval, et tutvustada Elva Vallavalitsust kui tööandjat ning jagada infot vabade ja vabanevate ameti- ja töökohtade kohta. 

Värbamispäeval kohtusid kümned Tartumaa tööandjad tööotsijatega. Rõõm oli näha ka palju aktiivseid Ukraina sõjapõgenikke endale tööd otsimas. Samuti astuti ligi, et jagada kiidusõnu Elva vallavalitsuse aktiivsuse ja uuendusmeelsuse kohta ning loomulikult ei jäänud mainimata ka Elva valla looduskaunis elukeskkond. 

 

Viljandi linnavalitsus külastas Elva vallavalitsust

Neljapäeval, 7. aprillil külastas vallavalitsust Viljandi linnavalitsuse linnasekretär ja kantseleiteenistus. Kohtumise eesmärk oli Viljandile lähemalt tutvustada infosüsteemi VOLIS, mida Elva kasutab vallavalitsuse ja volikogu istungite läbiviimiseks. VOLIS võimaldab istungi läbi viia elektrooniliselt ning volikogu ja valitsuse liikmed saavad reaalajas istungil osaleda ja otsuseid langetada ka eemal olles. VOLIS-e tööd tutvustas infospetsialist Triinu Paas ning viis külalistele läbi ka test-istungi. Külalistele meeldis eriti VOLIS-e funktsioon isikuvalimiste läbiviimiseks. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Haridusjuhid üle-Eesti külastasid Elva valda

Eelmisel nädalal külastasid haridusjuhid seitsmest omavalitsust URBACT projekti raames Elva valda. Vallavalitsuse poolt tervitasid külalisi Priit Värv, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Moont ja Sirli Pippar. Samuti osalesid URBACT projekti Elva meeskonna liikmed Marge Jaasi-Tamm, Kadri Joost, Garmen Vallikivi, Silver Sõukand, Darmary Kuslap ja Ülle Närska.

URBACT haridusvõrgustik on projekt, mille  eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik. Projekti raames on juba külastatud Saue, Rae ning Viru-Nigula valla haridusasutusi ja ettevõtteid.  5.-7. aprillil jõudsid külalised Elva ja Kambja valda.  

Elva vallas tutvusid haridusjuhid Murumuna lasteaia projektõppega, Elva Laste- ja Perekeskuse tööga, Peedu kooli omapärase õppekeskkonna ja Puhja kooli haridusuuendustega. Päeva lõpus jagati 3-minutiliste ettekannetena kogemusi lapsevanemate ja hariduslike erivajadustega laste kaasamisest ning päev lõppes õhtusöögiga restoranis Wabrik.

 

Esmaspäeval, 4. aprillil kohtusid Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks Tartu 2024 esindajatega

Kohtumisel arutati koostööd ning turundus- ja kommunikatsiooniküsimusi, kuidas Elva vald ja kultuuripealinna projekt saavad teineteist maksimaalselt vastastikku toetada ja väärtust luua. Marika Goldman tutvustas Tartu 2024 turundustegevusi ning Annela Laaneots jagas infot kultuuripealinna programmi koostamisega seonduvast. Täpsem info Tartu 2024-ga seotud tegevustest on leitav https://tartu2024.ee/ või https://tartu2024.elva.ee/

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Teisipäeval, 5. aprillil osalesid Jessica Kaur, Eve Jõgi ja Kristi Liiv Justiitsministeeriumi korraldatud konverentsil “Kes te koormatud olete”

Konverents keskendus traumakogemusega noorte mõistmisele. Ettekandeid tegid lisaks Eesti spetsialistidele külalised USA-st, Hollandist ja Norrast. 6. aprillil toimusid konverentsi raames ka õpitoad. Kristi Liiv osales “Ringist välja” juhtumikorralduse mudeli töötoas, kus õpiti kasutama tööriistu, mis aitavad seotud osapooltel mõista traumeeritud lapse olukorda ja tausta ning näha võimalikke lahedusi ka väga keerukate juhtumite puhul. Teises töötoas rääkisid Soome mittetulundusorganisatsiooni Aseman Lapset Ry töötajad oma tööst. Riskinoorte aitamisega tegelevas vabaühenduses töötavad mh mitmed narkosõltuvuse ja vanglakogemusega inimesed, kes läbi oma kogemuse teavad, kuidas on kõige parem riskikäitumisega noorele läheneda. Nad pühendavad väga palju aega noorega kontakti ja suhte loomisele - ühiselt käiakse nt söömas pitsat, kohtutakse noore kodus, tehakse koos sporti. Probleemidega asutakse tegelema alles pärast usaldusliku võrdse suhte loomist.   

 

Neljapäeval, 7. aprillil osalesid Karmen Paavel ja Eve Jõgi koolitusel "Radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine, ennetamine ja maandamine" 

Koolitusel selgus, et radikaalses mõtteviisis ei ole midagi halba, kuni see ei muutu eluviisiks, mis on vastuolus ühiseluviisidega. Äärmuslust võib defineerida kui riigis eksisteerivate ühiskondlike normide ja seaduste radikaalset eiramist üksikisikute või isikurühmade poolt, kelle kaugemaks eesmärgiks võib muuhulgas olla ka kehtiva riigikorra asendamine neile sobilikuga. Radikaliseerumine kui äärmusliku maailmavaate omaksvõtt võib viia nii terrorikuriteo toimepanemiseni kui ka säärase tegevuse otsese või kaudse toetamiseni.  

Lisainfot teema kohta leiab:
https://kapo.ee/et/content/äärmuslusest-üldisemalt/.

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 6. aprillil toimus Tähe 2e detailplaneeringu avalik arutelu  
 

Arutelul tutvustati Elva linna, Tähe 2e kinnistu detailplaneeringu lahendust ning detailplaneeringu kohta laekunud arvamusi. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu kohta arvamusi. Leiti, et kavandatav ridaelamu ei sobitu piirkonda, tunti muret krundil kasvava kõrghaljastuse säilimise üle ning uuriti kuidas lahendatakse jalakäijate liikumisvõimalused planeeringuala piirkonnas.

Arutelul leiti osapoolte vaheline kompromiss - detailplaneeringus täpsustatakse kavandatava hoone arhitektuurilisi tingimusi, hoonestusala nihutatakse ja vähendatakse hoonealust pinda, et säilitada Tähe tänava ääres kasvavad männid. Vallavalitsus kavandab kõnnitee Tähe-Uue tn ristist kuni Puiestee tänava ristmikuni enne detailplaneeringus kavandatud hoonele kasutusloa väljastamist.

Arutelu protokolli ja arutelu esitlusslaididega on võimalik tutvuda: https://www.elva.ee/planeeringud.   

 

Kolmapäeval, 6. aprillil osalesid Sirli Pippar ja Kaire Volmer hübriidseminaril “Renoveerimise töötuba Elvas” 
 

Elva Kultuurikeskuses toimunud Tartu Regiooni Energiaagentuuri seminaril sai kuulda erinevaid energiasäästlikkusega seotud ettekandeid.

Annika Urbas rääkis Smart Living projektist, mille üks eesmärke on inimesi muuta teadlikumaks, millele energia nende kodus enim kulub. Selleks on olemas aruka tarbimise veebileht, kuhu saab sisestada oma kodu andmed ning seejärel kodu analüüsida.

Teisena esines Martin Kikas, kes rääkis KredExi meetmetest, mis on suunatud kortermajade ning üksikelamute renoveerimisele. Selgitati lahti, milline on protsess ja vajalikud dokumendid, et saavutada võimalikult hea tulemusega taotlus.

Seminari lõpetas Robert Mägi, kes selgitas põhjalikumalt päikesepaneelide toimimist ning energia juhtimise erinevusi. Seminaril osalenud said muuhulgas teada, et Eesti on päikeseenergiajaamade rajamises Euroopas auväärt kaheksandal kohal. 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Elva vallas hakkab kehtima uus „Autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord“ 
 

Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparklate ja korterelamute ning eramute jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord. Uues määruses laieneb jäätmemajade ehitamiseks toetuse taotlejate ring. 

Uus määrus hakkab kehtima alates 4. aprillist 2022. Elva valla eelarvest eraldatud toetuse suurus on jäätmemaja ja autoparkla ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt valla eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Taotlused, mis on esitatud tiheasustusaladel paiknevate autoparklate või jäätmemajade ehituseks rahuldatakse eelisjärjekorras. Taotlusi on võimalik esitada kuni toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemiseni.

Loe täpsemalt Elva valla kodulehelt.

 

Elva vald sai toetust biokonteinerite ja kiirkompostrite soetamiseks 
 

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks muutub Elva vallas kohustuslikuks biojäätmete ehk aia- ja köögijäätmete üleandmine jäätmevedajale või alternatiivina kinnistusisene kompostimine. Elva vald taotles toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) jäätmete liigiti kogumise lahendamiseks ning sai positiivse rahastusotsuse. Esialgsete plaanide kohaselt soetatakse toetuse abiga 122 kiirkompostrit ja 106 biofilterkaanega biojäätmete konteinerit. 

Kindlasti ei pea kodukompostrite ning biojäätmete konteinerite omanikud muretsema kui neil ei ole eelnevaid teadmisi komposteerimisest. Projekti raames toimub ka komposteerimiskoolitus ning on välja töötatud juhendid ning flaierid asjakohase infoga. 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest 34 981,82 euroga. Projekti eeldatav kogumaksumus on 41 721,60 eurot. 

Rohkem infot projekti ja taotlemise kohta on leitav Elva valla kodulehelt

 

Neljapäeval, 7. aprillil toimus Elva valla kliima- ja energiakava koostamise kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks, Hegri Narusk, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Milvi Sepp ja Margit Berg-Jürgens

Kliima- ja energiakava koostatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning kliimakava koostamise partner on Consultare OÜ. Arutelu raames kaardistati Elva valla hetkeolukord erinevate valdkondade lõikes, näiteks tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästesuutlikkus; looduskeskkond; biomajandus; energeetika; ettevõtlus; taristu ja ehitised.

Kliima- ja energiakavade tegevuskavad peavad aitama saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. Erinevate valdkondade eesmärkide kirjelduste kaudu tuleb kõikidel omavalitsustel seada tegevused, mis aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja kliimale. Kliima- ja energiakava peaks valmima sügiseks.  

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Kolmapäeval, 6. aprillil osalesid Kertu Vuks, Priit Värv, Margus Ivask, Heiki Hansen, Kristjan Vilu ja Sulev Kuus Elva valla kirikute ringsõidul

Päeva jooksul külastati Nõo, Elva, Puhja, Rannu ja Rõngu kirikuid. Kohtumise raames tutvustasid Tiit Kuusemaa, Miina-Liisa Kuusemaa, Mart Jaanson ja Vallo Ehasalu nii kirikute ja koguduste ajalugu kui ka igapäevast töökorraldust. Kohtumisel arutati koostöövõimalusi valla ja koguduste vahel. Kohtumisel osales ka Muinsuskaitseameti Tartumaa nõunik Inga Raudvassar.  

 

7. aprillil osalesid vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel suurõppus SIIL 2022 infotunnis

Õppuse toimumisaeg mai keskpaik - juuni algus 2022 sai paika pandud juba 2018. aastal, mil toimus SIIL 2018. Peamiselt Lõuna-Eestis ja Saaremaal toimuva õppusega kontrollitakse eeskätt 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust rahvusvahelises raamistikus. Õppusele kutsutakse ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, kaitseliitlast, liitlasriikide sõdurit ja tegevväelast. SIIL 2022 maastikutegevused toimuvad Lõuna-Eestis, eelkõige Väikse Emajõe ümbruses.  

 

  SPORT  

Neljapäeval, 7. aprillil toimus Elva valla spordivaldkonna tunnustusüritus
 

Elva Spordihoones toimunud spordivaldkonna tänusündmusel tunnustati Elva valla silmapaistvaid sportlasi ja spordivaldkonna tegijaid. Elva Vallavalitsuse ja SA Elva Kultuur ja Sport korraldatud pidulikul spordigalal anti üle tunnustused 2021. aasta tulemuste alusel.

Lisaks tunnustati ka Elva valla olümpiasportlasi Kalev Ermits, Kevin Maltsev ja Kristjan Ilves ning nende pikaajalisi treenereid Andrus Ilves ja Rein Pedaja.

Tantsulisi vahepalasid pakkusid Tõrva Tantsukooli HOP Dance tantsijad ning Spordiklubi Airi ilu- ja rühmvõimlejad. Ametliku osa lõpetas üllatusesineja Jaan Roose, kes spordihoone saali kohal slackline'l hulljulgeid trikke tegi. 

Vaata täpsemalt, kes tänavu tunnustuse pälvisid Elva valla kodulehelt.

Foto: Jaak Jänes 
Kogu ürituse galerii: https://www.flickr.com/photos/elvavald/albums 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 28.03-03.04.2022

 

 
 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 28.03-03.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

28.03 toimus Elva vallavolikogu II koosseisu VII istung

Istung toimus Elva vallavalitsuse saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kuus otsuse eelnõud, kolm ettekannet ning revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. 

Annela Laaneots andis ülevaate Tartu 2024 tegevusest ning selgitas, mis on Tartu 2024 eesmärgid, positiivne mõju Tartule ja Lõuna-Eestile ning milline tuleb programm. Rohkem infot kultuuripealinna tegevustest on leitav: https://tartu2024.elva.ee/.

Volikogu kinnitas 21.05.2018 määruse nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmise. Peamised muudatused puudutavad ümberkorraldusi kehtiva korra sõnastustes. Eelnõuga muudetakse kinnitatud teeninduspiirkondi ning täiendavalt täpsustatakse Elva valla asustusüksusi teenindavate koolieelsete lasteasutuste nimekirja.

Volikogu otsustas lõpetada Aakre Lasteaed-Algkool tegevuse. Aakre Lasteaed-Algkool on Elva valla hallatav koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutseb ühe asutusena. Nelja õpilasega koolis on keeruline tagada keskkond, mis oleks mitmekülgne ning kus õpilastest saavad kasvada iseseisevad ja sotsiaalselt pädevad isiksused. Selleks, et tagada ka edaspidi kvaliteetne haridus, tuleb haridusvõrku vastavalt demograafilistele muutustele kohandada, mistõttu otsustati lõpetada Aakre Lasteaed-Algkool tegevus alates 31. augustist 2022. Lasteaia osa lastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Rõngu lasteaed Pihlakobara rühmas, mis moodustatakse Aakre Lasteaed-Algkooli senises asukohas. Kooli osa õpilastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata hariduse omandamist Rõngu Keskkoolis.  

Aakre Lasteaed-Algkooli lasteasutuses on hetkel üks liitrühm 1,5-7-aastastele lastele ning põhikool, kus õpe toimub 1.-6. klassis. 2021-2022 õppeaastal õpib Aakre koolis 4 õpilast: kolm õpilast 4. klassis ja üks õpilane 6. klassis. 2022. aasta kevadel lõpetab üks õpilane Aakre kooli 6. klassi ning jätkab õpiteed Rõngu Keskkooli 7. klassis. Aakre lasteaias on liitrühmas 20 last vanuses 1,5-6 aastat. Märtsikuus avati täiendav sõimerühm. Lasteaias ei ole sel õppeaastal sellises vanuses lapsi, kes lõpetaksid lasteaia ja vajaksid uuel õppeaastal koolikohta.

Volikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Mäeselja külas Põhja ja Lõuna kinnistute detailplaneeringu.

Volikogu kinnitas Elva valla piirkondade kuulumise LEADER tegevusgrupi tegevuspiirkondadesse järgnevalt: 

 • Mittetulundusühing Tartumaa Arendusselts – endise Konguta valla ja Puhja valla alevikud ja külad ja Elva linn;
 • Mittetulundusühing Võrtsjärve Ühendus – endise Rannu valla ja Rõngu valla alevikud ja külad;
 • Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu – endise Palupera valla ja Puka valla Elva valla koosseisu kuuluvad külad.


Volikogu kinnitas autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise korra. Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparklate ja korterelamute ning eramute jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord. 


Volikogu ei nõustunud Põrgumäe XII uuringuruumi uuringuloa väljastamisega. Elva vallavolikogu on seisukohal, et uuringuloa andmisest tuleb keelduda, sest uuringutel on ebasoodsad mõjud ja häiringud kohalikele elanikele ja keskkonnale. Peale selle on kohalikud elanikud avaldanud vastumeelsust kaevandustegevusele. Elva vallavolikogu 24.01.2022 otsusele, millega keelduti uuringuloa andmisest Jõnni uuringuruumis, esitati vaie, mille kohta volikogu kinnitas vaideotsuse. “Elva vallavolikogu on seisukohal, et kaevandamisalase tegevuse kooskõlastamisel (võimalikud uuringuload, kaevandusload jm) on kohaliku omavalitsuse ülesandeks esindada kohalikku kogukonda ja väljendada kogukonnast lähtuvaid ülekaalukaid huve. Kohalik kogukond on saatnud Elva vallavolikogule kaks seisukohta, milles väljendatakse vastumeelsust Jõnni uuringuloa andmisele. Elva vallavolikogu ei soovi muuta 24.01.2022 tehtud otsust geoloogilise uuringuga mittenõustumise kohta ning esindab endiselt kohaliku kogukonna seisukohta, mis on kaevandamise ja kaevandamise lubamiseks tehtavate eeltoimingute (sh geoloogilise uuringuloa väljastamine kaevandamise eesmärgil) vastu.

Volikogu nõustus Kurejärve liivakarjääri maavara kaevandamisekeskkonnaloale arvamuse andmisega. Kõnealusele karjäärile on 2020. aastal Elva vallavolikogu andnud nõusoleku alal teostada geoloogilist uuringut. Tegemist on varasemalt juba kaevandatud mäeeraldisega, mis on aastaid seisnud ning kus soovitakse uuesti kaevandamist alustada. Kurejärve liivamaardla ei asu looduskaitse- ega keelualal.

Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele. Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis esitasid kaks volikogu liiget vallavalitsusele arupärimised, millele ootavad vastust nii kirjalikult kui ka suuliselt järgmisel volikogu istungil. Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris. Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’ist.

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külastas Elvat

Reedel, 1. aprillil külastas Elva valda sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Visiidi käigus kohtus minister Elva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajatega ning külastas ka Elva Laste- ja Perekeskust.

Kuigi hetkel võtab suure osa sotsiaalvaldkonna töötajate ajast ja tähelepanust endale Ukraina kriis, siis alustas minister arutelu siiski kohalikest teemadest. “Ukraina teemad küll vajavad meie aega ja panust, kuid see ei tohiks tulla teiste murede arvelt,” sõnast ta. Seetõttu arutleti teemadel nagu Perepesa jm projektide riikliku kaasrahastuse võimalused, endiselt taustal käivate energia-  ja koroonakriisiga toimetulek, REACT-EU toetuse taotlemine, teenusmajad eakatele, lastekaitse, raske ja sügava puudega lapsed ning toimetulekutoetuse piiri tõstmise ettepanek, mis oleks abiks ka Ukraina sõjapõgenikele. Lisaks andis minister edasi rõõmusõnumi, et nüüdseks on Sotsiaalministeeriumis mehitatud täiesti eraldiseisev vaimse tervise osakond.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo jaoks on eriti oluline hoolduskoordinatsiooni teema, mistõttu on ta eesmärgiks võtnud riigieelarvest eraldada pikaajaliseks hoolduseks omavalitsustele 50 miljonit eurot. Samuti näeb ta, et hooldajatoetusele võiks olla eraldi eelarve suurusjärgus 16-17 miljonit eurot eesmärgiga vähendada proportsionaalselt hoolduskulude puhul inimeste omapanust. Eelnõud on Riigikogus menetlemisel ning otsustamine peaks toimuma juba sel kevadel.

Ukraina kriisiga seoses rääkis minister, et enamus sõjapõgenikke on sotsiaalselt aktiivsed ja toimetulevad inimesed, kes tegutsevad ise selle nimel, et Eesti ühiskonda integreeruda. Samuti on paljud tulnud siinsete tuttavate juurde, kellel on Eestis juba stabiilne elukorraldus olemas ning nii saavad nad ka ise üksteisele sisseelamisel toeks olla. Ukraina sõjapõgenike üldine hoiak on, et soovitakse esimesel võimalusel naasta kodumaale ning tagasiliikumist on toimunud juba ka praegu. Esimest korda ajaloos on Eesti sõjapõgenike jaoks atraktiivne sihtriik ja seda siinse kultuuri- ja keelekeskkonna ning suure Ukraina kogukonna tõttu.

Sõjapõgenikud on Eestis jaotunud peamiselt Pärnu-, Harju- ja Tartumaale, kuid kõikides maakondades on siiski suhteliselt ühtlane hulk sõjapõgenikke vastu võetud. Arusaadavalt on sõjapõgenike jaoks atraktiivsemad suuremad keskused, kuna piirkondadest, mis asuvad hajaasustustes on neil keeruline iseseisvalt liikuda esmavajalike ja igapäevaste toimetuste tegemiseks. Tuleb aga meeles pidada ja ka sõjapõgenikele kommunikeerida, et kohalike omavalitsuste ja vabatahtlike poolt pakutud esmavajalik abi majutuse jm esmatarvete ja -toimingute osas on ajutine ning pikaajalised tingimused tuleb neil luua ise - meie saame selles osas olla vaid toeks.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnas, et Elva Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna töö on teiste omavalitsuste seas eesrindlik ja soovis meie sotsiaalosakonna töötajatele jätkuvat jõudu ja jaksu tuletades meelde, et nende töö on väga oluline!

 

  ARENG JA PLANEERING  

Alanud on Elva valla arengukava koostamise protsess 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse aastani 2030 ning selle raames kutsume üles kõiki valla elanikke andma oma sisendit. Selleks palume täita lühikese küsimustiku, mis asub siin.

Küsimustikule ootame tagasisidet kuni 17.04.2022 

Vaata lisainfot: https://www.elva.ee/arengukava-2030-koostamine

 

Kolmapäeval, 30.03 toimus Pikk 2 ja Pikk 4 detailplaneeringu avalik arutelu 

Arutelul tutvustati Elva linna, Pikk tn 2 ja Pikk tn 4 kinnistute detailplaneeringu lahendust. Avalikul arutelul esitati detailplaneeringu kohta üks arvamus, et detailplaneering on vastuolus Elva linna üldplaneeringuga. Arvamuse üle arutleti ning püüti leida osapoolte vaheline kompromiss - arutati detailplaneeringualal täiendava krundi moodustamise vajalikkust, kavandatavate hoonete sihtotstarvet, juurdepääsuservituudi vajadust, hoonestusala ja hoonestuse kõrguse sobivust, sademeveelahenduse muutmise vajadust ning muid küsimusi. Arvamuse esitaja andis teada, et oleks nõus detailplaneeringu lahendusega selliselt, et Pikk 2 kinnistule hoonestusala ei kavandata ning see  kavandatakse ainult Pikk 4 kinnistule. Vallavalitsus arutab esitatud ettepanekut ning vajadusel tehakse detailplaneeringus muudatused. Arutelu protokolli ja arutelu esitlusslaididega on võimalik tutvuda siin: https://www.elva.ee/planeeringud.  

 

Neljapäeval, 31.03 toimus Tartumaa Arengustrateegia uuendamise tööseminar

Seminaril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Karmen Paavel, Liis Lehiste ja Priit Värv. Seminari eesmärgiks oli saada sisendit strateegiadokumenti erinevate valdkondade lõikes. Priit Värv osales elukeskkonna, Jaanika Saar liikuvuse, Karmen Paavel ja Liis Lehiste heaolu ning Kertu Vuks ettevõtluse arendamise töörühma arutelul. Järgmine töögruppide kohtumine toimub 14. aprillil.  

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Laupäeval, 02.04 toimusid Rõngu Rahvamajas Külade Kärajad, mille fookus oli sel korral arengukava ja eelarvestrateegia ideekorjel 

Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi ja sisendi andmise võimalusi ning rääkis lühidalt trendidest, mis lähiaastatel arendustegevusi mõjutavad. Laudkondades toimusid arutelud järgmistel teemadel:  

Haridus ja huviharidus - Kas kodulähedust saab mõõta ainult kilomeetritega või on teisi lahendusi? Kui oluline on teenuste füüsiline lähedus ja mis seda kompenseeriks? 

Sport ja liikumine - Kuidas saame tõsta vallas aktiivselt sportivate ja liikumist harrastavate elanike arvu ja motivatsiooni? 

Sotsiaal ja tervis - Kuidas kaasata vanemaealisi aktiivsesse kogukonnaellu, et nad tunneksid end väärtuslikena? 

Kultuur ja kogukonnad - Kultuurivaldkonna arendamine koostöös kogukonnaga. 

Planeerimine, ehitus ja taristu - KOV ja kogukond koostöös. Kuidas saame parandada kodukoha/koduküla/avaliku ruumi kvaliteeti? 

Ettevõtlus ja turism - Kuidas muuta Elva vald ettevõtjale atraktiivseks ning kuidas ettevõtjaid toetada? 

Keskkond ja heakord - Milliseid keskkonna ja heakorra alaseid investeeringuid ning otsuseid vajame, et tulevik oleks veelgi puhtam? 

Elva valla infoleht - kellele ja millest? 


Arutelulaudasid vedasid Priit Värv, Heiki Hansen, Sirli Pippar, Jaanika Saar, Margus Ivask ja Gerda Kiipli-Hiir.

Arutelude sisend koondatakse veebilehele https://www.elva.ee/arengukava-ja-visioon 

Aitäh kõigile, kes Külade Kärajatel osalesid ja oma häid mõtteid jagasid! 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Kolmapäeval, 30.03 osales Kertu Vuks EAS-i poolt korraldatud arutelul, mille fookuses oli maakondadeüleste DMO-de (Destination Management Organization) roll ja sisu. 

EAS liigub tulevikus turismivaldkonna rahastamisel suunas, mis nõuab maakondadelt ja piirkondadelt senisest enam omavahelist koostööd ning rollide jaotust. Hetkel on elluviimisel DMO-de II etapi tegevused koostööprojektide näol.  

 

  VARIA  

Elva Vallavalitsus liitus tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga 

Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik (TET) loodi 2005. aastal Tervishoiuameti initsiatiivil ning alates 2006. aastast koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi Tervise Arengu Instituut. Tervist edendavad tegevused planeeritakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Sotsiaalministeeriumi strateegiliste eesmärkidega ning rahvatervisega seotud strateegilistes dokumentides toodud eesmärkidega.

TET-võrgustiku eesmärgiks on:

 • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
 • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel;
 • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

Võrgustiku liikmed:

 • arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
 • orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
 • keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
 • kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
 • teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 44
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontakti Esmaspäev, 20. juuni 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek Kell 10
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 13. juuni 2022  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 6. juuni 2022  
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4