Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.07.-24.07.2022

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri kaks korda kuus.

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Lõuna-Eesti vallad kogunesid Autovabaduse puiesteele

24. juulil kogunesid Autovabaduse puiesteele mitmed Lõuna-Eesti vallad, mis kannavad 2024. aastal koos Tartuga Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Päeva jooksul tutvustasid vallad enda tegemisi ja omapära nii laulu, tantsu kui ka muude tegevuste kaudu.

Elva vald pakkus Elva valla ja turismibrändi Elav Elva meeneid, igaüks sai ise endale valmistada rinnamärgi, taustaks mängisid Elva valda tutvustavad videod ning FC Elva viis läbi vahvaid osavusmänge. Tutvustasime üldiselt Elva valda ning sel hetkel eesootavat Eesti Liikumis- ja Spordifestivali. Viisime läbi ka loosimängu, kus loosisime välja 2 pääset spordifestivali kontserdile ning komplekti Elva valla meeneid.

Vaata ülevaadet päevast Elva valla Instagramist → 

 

Elva valla noortemalevad

Elva vallas on sel suvel toimumas neli noortemalevat. Kolm malevat - Rannu, Rõngu- Hellenurme ja Puhja-Ulila - toimuvad augusti esimesel nädalal.

Kõige varem, 17.-23. juulil, toimus Elva valla malev, kus Elva valla noorsootööspetsialist Sirle Lüüs käis malevlastele läbi viktoriini rääkimas noorsootööst ning võimalustest, mida noorsootöö neile pakub. Eriti põnevat arutelu tekitas noortevolikogu teema.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Elva vallas alustas tööd hoolduskoordinaator Mirelle Liiv
 

Elva vald osaleb koos Nõo vallaga projektis „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil", mida rahastab Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel.

Projekti raames asus Elva vallavalitsuses tööle hoolduskoordinaator Mirelle Liiv, kelle teeninduspiirkonnad on Elva ja Nõo vald. Tema ülesanne on toetada inimese teekonda vajalike meditsiini- või sotsiaalteenuseteni jõudmiseks. Selleks teeb hoolduskoordinaator koostööd inimese, tema lähedaste, perearstide ja sotsiaaltööspetsialistidega. Peale selle nõustab hoolduskoordinaator inimese lähedasi nii meditsiini- kui ka sotsiaalteenuseid puudutavates küsimustes.
 

Kontakt:
Mirelle Liiv, Elva valla hoolduskoordinaator
mirelle.liiv@elva.ee / 5394 6567

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Pika tänava sadeveesüsteemi toimimisest
 

Sotsiaalmeedias levisid pildid ja videod sadeveesüsteemi mittetoimimisest Elva linnas Pika tänava ja Kalda tänava ristmiku juures.

Sadanud ülisuure sademete hulga puhul ei suutnud sealne sadeveesüsteem kogu vett vastu võtta ning sademete hulk teel tõusis niivõrd kõrgele, et voolas ka teemaalt välja. Analoogne probleem on sel aastal olnud ka Arbi oja ületava silla juures.

Keskkonnahoiu eesmärkidel on sademevee süsteemile rajatud õlipüüdurid, mis aga takistavad vee läbilaske võimet. Üldiselt projekteerimistel ei arvestata erakorraliste oludega, kuna mõneks juhtumiks aastas oleks tegu ebamõistliku üledimensioneerimisega. Samuti võib puudulik olla ka projekteeritud restkaevude arv, kuna lisaks tänava enda sadeveele on tänavale juhitud ka sademed erakinnistutelt.

Tekkinud olukord ei ole aga vabandatav ning Elva vallavalitsus koostöös projekteerijaga analüüsib olukorda ja püüab leida lahendused olukorra parandamiseks!

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Trepimäe ja Paisjärve puhkekohtade ning Arbi järve äärsed värskendused 
 

Võrtsjärve ääres asuv Trepimäe puhkekoht ja Elva paisjärve puhkekoht said endale uued grillalused, Trepimäe rannaala sai lisaks ka uue riietuskabiini. 

Uue riietuskabiini sai ka Arbi järve rand. Lisaks langetati Elva keskväljakul, Arbi järve ääres kaks kasepuud, mis kahjuks olid kuivanud ja hukkunud. Kevadel isutatakse aga kindlasti asemele uued puud! 

 

Anna teada reostajast! 

Elva vallavalitsus on kahjuks saanud korduvaid teavitusi Elva linna elanikelt teeservadesse jäetud prügikottide kohta.

Soovime panna kõigile südamele, et selline tegevus on seadusega keelatud! Igaühel on kohustus enda kinnistul tekkivad segaolmejäätmed üle anda jäätmeveo teenust osutavale ettevõttele Eesti Keskkonnateenused viies need vastavatesse prügikonteineritesse.

Kui märkad reostajat (kuigi tavaliselt poetatakse jäätmed maha salaja, pimeduse varjus või kõrvalises kohas), siis anna sellest teada Elva valla keskkonnaspetsialistile:

Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500

 


Tartu maratoni rajaga piirnevas riigimetsas kavandatakse üraskirüüste tõttu raietöid

RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) kavandab Tartu maratoni rajaga piirneva riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal (Elva metskond 87; 69403:003:0087) raieid üraskirüüste likvideerimiseks ja edasise leviku ohjamiseks metsaeraldistel PE112-8 ja PE111-17 (joonisel märgitud kollasega). Raietööd on planeeritud teha sanitaarraiena.

Tartumaa metsaülem Toomas Haas palub  mõistvat  suhtumist  –  meie  eesmärk  on  tagada,  et  üraskikahjustus ei leviks edasi metsa praegu veel elujõulistele kuusikutele. Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, istutame uued puud.

Küsimuste korral või arvamuste esitamiseks palume võtta ühendust:

Toomas Haas, Tartumaa metsaülem
tartumaa@rmk.ee

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Avatud on Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihange

Riigihangete Registris on avatud hange Elva Gümnaasiumi õppehoone ja välialade rekonstrueerimiseks.

Hange on leitav Riigihangete Registrist

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg on 3. august 2022 kell 10.

 

Algatatud on Kirde 2 kinnistu detailplaneering

Elva vallavalitsus algatas 12. juulil 2022 Elva linnas, Kirde 2 kinnistu detailplaneeringu. Saint-Gobain Glass Estonia SE soovib kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, et laiendada olemasolevat tootmishoonet.

Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda:
www.elva.ee/planeeringud.

 


Elering AS rekonstrueerib õhuliine L147 ja L148

Elva linna ja Rõngu piirkonna elektrivarustuse ümberehitamiseks esitas Elering AS Elva vallavalitsusele ehitusteatise taotluse olemasolevate 110-kilovoldiste õhuliinide L147 ja L148 ümberehitamiseks ja ühendamiseks uude asukohta liinil L301. 

Projektiga tõstetakse olemasolev Elva-Rõngu L147 110-kilovoldine liin ühistele mastidele 330-kilovoldise liiniga L301. Selleks rajatakse uus trassikoridor liinide L301 ja L147 vahele. Uue üheahelalise liinitrassi pikkus on 360 meetrit, mille mahus asendatakse 3 masti.

Ühendusi hakatakse ehitama sügisel, ehitaja on Connecto Eesti AS. Kõiki kinnistuomanikke teavitatakse täiendavalt tööde alustamisest nende kinnistul ette vähemalt kolm päeva enne tööde algust. Kontaktandmete käsitlemisel jälgitakse Elering AS-i poolt koostatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Projekt on osa Tartu-Valmiera 330-kilovoldise kõrgepingeliini rekonstrueerimisest. Eesti territooriumil rekonstrueeritava liini kogupikkus on 84,3 kilomeetrit. Võrgu kiire tugevdamine põhja-lõuna suunas ja Balti riikide elektrisüsteemide  sünkroniseerimine on olulisem kui kunagi varem võttes arvesse geopoliitilisest olukorrast lähtuvaid riske.

Lisainfo:
Andres Maikov, ehitusspetsialist
andres.maikov@elva.ee / 7309 895 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Elva valla talud võtsid osa Avatud talude päevast 

23. ja 24. juulil toimus traditsiooniline üle-eestiline Avatud talude päev. Elva vallas avasid huvilistele oma uksed 9 talu: Saksajaagu talu, Talu ja loomad, OÜ Lõuna-Eesti Mesi, Kanarbiku Veinitalu, Alani talu, Kase talu koduloomad, Linaski OÜ, Aakre aed ja Säre talu. 
 

Eveli Andrek Kase talust ja Lisette Sipelgas Säre talust käisid ürituse eel Elva valla raadios lähemalt rääkimas, mida üritus ühe talupidaja jaoks endaga kaasa toob ning mida põnevat nende taludes näha ja teha saab.

Kuula saadet siit →

 

 

  VARIA  

 


Toimus omavalitsuste juhtide suvine mitmevõistlus

20.-21. juulil toimus Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus. Võistluspaigad asusid Põlvamaal, Kanepi vallas Kanepi laskekeskuses, Kanepi staadionil ning Metsjärve puhkemaja territooriumil. Ainulaadsel juhtide kahepäevasel võistlusel oli jätkuvalt kavas kümme erinevat spordiala - võimed sai proovile panna näiteks tõukerattakrossis, vibulaskmises, sõudmises, tulirelvast laskmises, aga ka jätkuvalt traditsioonilistel spordialadel nagu kuulijänn ja noolevise. Võistlusest võttis osa 32 omavalitsusjuhti 9 maakonnast.

Elva vallavanem Priit Värv jõudis poodiumile ning saavutas 3. koha! Teine koht läks Järva volikogu esimehele Rait Pihelgasele ning esimese koha võttis taas Nõo volikogu esimees Jaanus Järveoja. 

 

Avatud on riigihange Puhja minispordiväljaku rajamiseks

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport on välja kuulutanud hanke Puhja minispordiväljaku rajamiseks. Tööde valmimise tähtaeg on neli kuud alates lepingu sõlmimisest. Hange on leitav Riigihangete Registrist →

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 4. august 2022 kell 15.

Lisainfo:
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport juhataja
ivi.tigane@elva.ee / 5528870

 


Kohvikutepäeval teenitud tulu sai üle antud Lastefondile 

Elva Vallavalitsus võttis 9. juulil osa Elva kohvikutepäevast. Püsti pandi munitsipaalkohvik ehk lühidalt Muhvik. Kogu teenitud tulu koos külastajate poolt lisatud annetustega anti peale üritust üle SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et see jõuaks abivajavate lasteni. Lastefond oli toetuse üle väga rõõmus! Vaata Lastefondi tänupostitust siit →

 


Rally Estonia oli taas Elva vallas!  

14.-17. juulil toimus WRC Rally Estonia, mille üks katse toimus taaskord ka Elva vallas, Kulbilohu krossirajal. 

Maailmameistri Martin Järveoja kodukohana oli Elva vald tuhandete rallifännide jaoks valmis - loosisime sotsiaalmeedias välja 4x2 rallipassi, pakkusime mõnedes Elva valla ettevõtetes rallipassi alusel soodustust, tervitasime Kulbilohu krossirajal külalisi suurte Visit Elva ning Martin Järveoja kodukoha bänneritega, et kutsuda kaugemalt tulnuid Elva valda lähemalt avastama. Lisaks võis Elva valda tutvustava sisulehe leida ka Rally Estonia ametliku Rally Magazine'i ning Postimehe ralliajakirja vahelt.  

Oli taas rõõm näha, et ralli toob jätkuvalt endaga Lõuna-Eestisse kaasa niivõrd suure hulga autospordi fänne. Loodame ka järgnevatel aastatel nii palju inimesi Elva vallas ja selle ümbruses aega veetmas näha!

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.06-10.07.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri iga kahe nädala tagant. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


Elva Gümnaasiumi õpetajad alustasid keeletundidega Ukraina sõjapõgenike lastele 

Elva Gümnaasiumi õpetajad Ele Mälk ja Riina-Merike Koemets alustasid 11. juulist keeletundide korraldamist Ukrainast tulnud lastele. Eesmärk on suvel viia läbi ettevalmistav keeleõpe, et lapsed oleksid sügisel kooliks paremini valmis. 

Osalemine on noortele tasuta ning tunnid toimuvad Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 2 õppehoones 3 korda nädalas ajavahemikul 11. juuli kuni 19. august 2022. 

Kursus koosneb kahest osast. Esimese osa moodustavad 8 kohtumist, mille käigus antakse esmased teadmised keelest. Osalejad õpivad selgeks eesti keele tähed, hakkavad eesti keelt lugema, omandavad teatud sõnavara ja elementaarsed teadmised grammatikast.  

Teises osas läbitakse  7 teemat: enesetutvustus, kool, söök ja jook, riided ja jalanõud, ilm, kodu ning linn ja liiklus. Teemade valikul on lähtutud praktilisest vajadusest, st õpitakse sõnu ja väljendeid, mida läheb igapäevases elus reaalselt vaja. Teemade käsitlemine tugineb kursuse esimeses osas õpitule, lisanduvad ainult uued sõnad ja väljendid. Kasutatavad tekstid on lihtsad ja väldivad grammatilist keerukust. 

Kogu kursuse jooksul on tähelepanu suulise väljendusoskuse arendamisel. Keeleõppe mitmekesistamiseks kasutatakse keelemänge, Kahooti jne. 

Igal kohtumisel on kahe tunni vahel kultuurilooline vahepaus, kus tutvustatakse Eestit ja antakse osalejatele võimalus küsimuste esitamiseks. 

Õpetamiseks kasutatavad materjalid on kursuse läbiviijate endi koostatud ja esitatakse klassiruumis slaididel. Osalejad saavad iga teema kohta kokkuvõtvad materjalid ka paberil. 
 

 

Lõimumislaagrid Ukraina sõjapõgenike lastele 

Elva vallas on tulemas kaks Ukraina noortele suunatud lõimumislaagrit. Laagrite eesmärk on soodustada Ukraina noorte kiiremat kohanemist eesti keele ja kultuuriruumiga ning valmidust jätkata haridusteed eestikeelses koolis. Lõimumislaagrites on ettenähtud 50% kohtadest Ukraina ja 50% Eesti noortele.

 • 25.-29.juulil 2022 toimub päevalaager Rõngu rahvamajas. Toimuvad erinevad sportlikud ja  loomingulised tegevused.
   
 • 15.-19. augustil 2022 toimub päevalaager Elvas. Toimuvad erinevad sportlikud tegevused. Laagrit korraldab Altia spordiklubi.
 

Elva vald vabastab lapsevanemad lasteaia osalustasu maksmisest alates pere teisest lapsest 

Elva vallavolikogu võttis 13. juunil 2022 vastu määruse nr 9 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine". Muudatus puudutab peamiselt koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastamise taotlemist ja soodustuse andmise tingimusi. Uus määrus jõustub 1. septembril 2022

Muudatusega soovib Elva vald toetada senisest rohkem lastega perede toimetulekut. „Enamik meist on kogenud kui kulukas on väikeste laste kasvatamine, eriti kui neid on mitu. Selle leevendamiseks lõime toetuse, mis võimaldab mitme väikese lapsega peredel vähendada igapäevakulusid. Loodame, et kokkuhoitud raha suunavad pered laste arengusse ja muretusse lapsepõlve,“ sõnas Elva abivallavanem Heiki Hansen.  

Uue määruse kohaselt on vanemal võimalus taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist. Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla poolt pakutud kohtadel lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema või eestkostja poolt kaetava osa määr, maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused.

Soodustuse taotlemise aluseks on järgmised tingimused: 

 • pere kaks või enam last käivad üheaegselt Elva valla lasteasutuses (lasteaed või lastehoid) valla poolt pakutaval kohal; 
 • soodustust taotlev vanem ja tema lapsed elavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vallas ühel aadressil; 
 • soodustust taotleval vanemal puuduvad vallavalitsuse ees maksete võlgnevused. 

Soodustuse saamiseks peab vanem esitama taotluse e-keskkonnas SPOKU. Taotlusvoor avaneb 1. augustil 2022.  

Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridusspetsialist, kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning teeb otsuse soodustuse andmise või andmisest keeldumise kohta. Taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Soodustuse andmise periood on 12 kuud aastas ning soodustus hakkab kehtima taotluse esitamise kuule järgnevast kuust ja lõpeb soodustuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumisele järgnevast kuust. 

Soodustus on perepõhine ning seotakse lastega vanuselises järjekorras (alates pere vanimast lapsest).  

Vaata täpsemalt Elva valla kodulehelt →

 

Elva linna munitsipaallasteaedade lahtiolekuajad muutuvad alates 1. septembrist 2022

Alates 1. septembrist 2022 saab Elva Lasteaed Murumuna ja Elva Lasteaed Õnneseen (k.a. Peedu maja) olema avatud uutel aegadel. Seni olid Elva Lasteaed Murumuna ja Elva Lasteaed Õnneseen avatud tööpäeviti 6.45 kuni 18.45.

Uuteks lahtiolekuaegadeks on:

 • Elva Lasteaed Murumuna 6.45-18.00
 • Elva Lasteaed Õnneseen 7.00-18.00


Mõlema linnapiirkonnas asuva lasteaia lahtiolekuaegu kohendatakse Elva Vallavalitsuse 7.06.22 korraldusega nr 271 "Elva Lasteaed Murumuna ja Elva Lasteaed Õnneseen lahtioleku aegade muutmine".

Muudatused on kooskõlastatud lasteasutuste hoolekogudega ning tingitud senisest ebamõistlikult pikast lahtioleku ajast, kus peale 18.00 on kohakasutus olnud minimaalne. Lisaks võimaldab lühendatud lasteaia lahtiolek rakendada ka senisest rohkem õpetajatele kattuvat tööaega, mis parandab veelgi pakutava alushariduse kvaliteeti.

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Keskkonnaspetsialisti üllatusi täis tööpäev

Elva valla keskkonnaspetsialistil Margit Berg-Jürgensil tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus lõunapausile minnes või tulles märkab ta ekslemas mõnd omanikuta koerakest. Sellistel juhtudel võtab Margit koera enda hoole alla seniks kuni omanik leitud ja temaga ühendust saadud. Nii mööduvad tööpäevad vallamajas vahepeal ka vahvate ja armsate seltsilistega. 

 


Biojäätmete liigiti kogumine muutub peagi kohustuslikuks 

Juba 2023. aasta lõpuks peavad kohalikud omavalitsused tagama biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või ringlussevõtu. Paljudes kohalikes omavalitsustes, sealhulgas Elva vallas toimuvad muutused jäätmeveos aga juba sel aastal. 

„Biojäätmed ei ole tegelikult prügi, vaid ressurss, mida saab täielikult ringlusse võtta. Olmejäätmete hulka visatuna ei saa biojäätmeid sealt enam kätte, samuti määrivad ja rikuvad nad ära muu väärtusliku materjali, millest saaks samuti midagi uut valmistada," on selgitanud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

Eesti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest ligi kolmandiku moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmeteks on näiteks riknenud puu- ja köögiviljad ja nende koored, liha- ja kalajäätmed ning luud, munakoored, kohvi- ja teepaks koos filtriga, majapidamispaber ja salvrätid, aga ka lõikelilled ja ilma potita toataimed koos mullaga.

Elva vald uuendab oma jäätmehoolduseeskirja 2022. aasta lõpuks, millega muudetakse biojäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks kõigile valla elanikele. Muudatust toetava tegevusena pakub Elva vald elanikele ka soodsatel tingimustel biojäätmete kogumise kompostreid ja konteinereid. Alternatiivina on lubatud ka biojäätmete tekkekohal kompostimine. Vaata täpsemalt ka: https://www.elva.ee/biolagunevad-jaatmed

Loe täispikka Keskkonnaministeeriumi artiklit Elva valla kodulehelt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kahe nädala jooksul toimusid igas Elva valla piirkonnas aruteluõhtud 


Vahemikus 27. juuni kuni 7. juuli 2022 toimusid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise raames aruteluõhtud kõikides Elva valla piirkondades - Konguta, Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu ja Elva linn. Kohtumiste eesmärgiks oli kaardistada piirkonna probleemid ja arenguvajadused ning kogukondade ootused. Samuti selgitati arengukava koostamise protsessi ja edasisi tegevusi.

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse aastani 2030 ning arengukava on avalikul väljapanekul praeguse ajakava kohaselt septembri alguses. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 

 

Piirkonnakogude hääletus on edukalt lõppenud Palupera, Puhja ja Rõngu piirkondades. Rannu piirkonnas pikendati hääletust veel kuni 15. juulini 2022.

Elva Vallavalitsus kinnitas 5. juuli istungil Palupera, Puhja ja Rõngu piirkonnakogude valimiste tulemused vastavalt rahvahääletuse tulemustele.   

Palupera piirkonnakogu koosseisu (7 liiget) kuuluvad:  Mae Juske,  Veikko Käos, Triin Pannel, Ain Veemees, Rain Komlev, Artur Lõhmus  ja  Madis Haug. Asendusliikmed on Kadri Koddala, Aet Treial ja Anne Uudeküll.

Puhja piirkonnakogu koosseisu (9 liiget) kuuluvad: Margot Mahla,  Andrus Mäll, Kaja Udso, Madli Tuvike, Juta Lipmeister, Kristina Ermel, Rainer Banhard, Egert Tuul ja Arne Salo.

Rõngu piirkonnakogu koosseisu (9 liiget) kuuluvad: Mari-Liis Vanaisak, Tõnis Leosk, Riko Oras, Indrek Jaal, Laine Meos, Märt Mõtus, Kalev Jago, Andres Luik ja Sirle Lüüs. Asendusliikmed on Jüri Ilves, Heilo Altin, Raul Simson, Ants Prüüs ja Haimar Kallas.

Piirkonnakogude valimiskomisjoni 01.07.2022  toimunud koosoleku protokoll on leitav SIIT

Vastavalt piirkonnakogu statuudile kutsub esimesed piirkonnakogude koosolekud kokku vallavalitsus. 

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna esinduskogu.   

Rannu piirkonnakogu hääletust pikendati 15. juulini, sest piirkonnakogude valimiste statuudi kohaselt peab valimistel osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest. Kuna hääletusaktiivsus ei ole senini olnud Rannu piirkonnas piisav, siis otsustas valimiskomisjon  hääletamise aega pikendada. 

Rannu piirkonnakogusse kandideerivad: 

 • 120. Üllar Kaaver 
 • 121. Lea Tuvikene 
 • 122. Hille  Andressoo 
 • 123. Meeri Metspalu 
 • 124. Viive Vink 
 • 125. Tiia Runthal 
 • 126. Aivo Kapten 

Hääletada saab elektrooniliselt VOLIS keskkonnas →

Samuti on võimalus hääletada piirkondade teenuskeskustes ning vallamajas vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument. 

Samuti ootame kandidaate Elva linna ja Konguta piirkonnakogudesse. Vaata täpsemalt Elva valla kodulehelt 


Ootame aktiivset osalemist! 

 

30. juunil toimus Tartumaa Arendusseltsi infoseminar 

Seminaril osalesid Kertu Vuks, Priit Värv, Sirli Pippar ja Eliise-Berta Tarto. Tartumaa Arendusseltsi (TAS) poolt korraldatud seminari eesmärk oli kaardistada probleemkohad ja toetusvajadused LEADER programmiperioodi vaates TASi tegevuspiirkonnas - Puhjas, Kongutas ja Elva linnas.

Strateegia koostamine jätkub sügisel. TASi nõustavad strateegia koostamisel eksperdid Marika Saar, Mihkel Laan uuringu- ja konsultatsiooniettevõttest Cumulus Consulting ning TASi tegevmeeskond. 

Täpsem info on leitav Tartumaa Arendusseltsi kodulehelt →
 

 


2. augustil toimub Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi taotlusvooru infoseminar

Tartu 2024 on avanud Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi taotlusvooru, et anda hoogu väärtuspõhiste kogukonnasündmuste korraldamiseks.

Selleks, et avada taotlusvooru sisu ja ootuseid ehk millised projektid täpsemalt taotlusvooru oodatud on korraldame informatiivse veebiarutelu, kus Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammiga seonduvat tutvustab Tartumaa Arendusseltsi Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator Kristiina Tammets. Infoseminar toimub veebikeskkonnas Zoom.

Seminarile on väga oodatud kõik Elva valla kogukonnaedendajad, aga ka huvilised väljastpoolt Elva valda! 

Üritus Facebookis →

Loe täpsemalt Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi kohta siit → 

 


Rae vallavalitsus käis Elva keskväljakuga tutvumas 

7. juulil võttis Rae vallavalitsus ette teekonna Lõuna-Eestisse, et tutvuda hästi teostatud linnaväljakutega ning kuulda nende saamisloost, haldamisest ja muust. Elva vallavalitsuse poolt võõrustasid Rae vallavalitsuse inimesi Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto. 

Külalistele tutvustati Elva keskväljakut, Arbi järve ümbrust, värskelt jaamahoones avatud Elav Elva keskust ning lõpetuseks osteti teele kaasa saiakesi Kooki tahad? pagaripoest. 

Rae valla personalijuht sõnas peale külastust: "Elate imelises kohas ning olete suutnud selle võlu igati välja tuua. Imearmas ja sõbralik linn, samas täiesti kaasaegne ja terviklik. Kõik olid Elvast vaimustunud!" 

Rae vallavalitsuse päev jätkus Tõrvas, kus tutvuti samuti linnaväljakuga ja sealsete liivaskulptuuridega. 

 


29. juunil osalesid Kertu Vuks ja Sirli Pippar Valgamaa Parnterluskogu visiooniseminaril
 

Visiooniseminari eel külastati Elva vallas asuvat Marjasoo talu, Lõuna-Eesti Mesi OÜ tootmishoonet, Rannu kirikut ning tutvuti Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ tegemistega. Kõik need objektid on saanud rahastuse Võrtsjärve Ühenduse LEADER programmist.

Pärast ringkäiku toimus Veldemani puhkekeskuses visiooniseminar, kus arutleti Valgamaa Partnerluskogu strateegia ja eesmärkide üle järgmiseks programmiperioodiks ning anti ülevaade rahvaküsitluse tulemustest. Osalejatel oli võimalus kohtuda ka Võrtsjärve Ühenduse esindajatega. 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Elva jaamahoones avati Elav Elva keskus

Esmaspäeval, 4. juuli pärastlõunal avati ajaloolises Elva jaamahoones uuenenud turismiinfo- ja külastuskeskus. Pidulikul avasündmusel sai uue kontseptsiooniga maja vastavalt Elva valla turismibrändile nimeks Elav Elva keskus. Keskuse avamisega luuakse erinevaid võimalusi kohalikele ettevõtjatele enda ja kogu piirkonna tutvustamiseks, samuti on keskus Elva valla peamine turismiinfopunkt. Keskuse juhiks ning Elva turismielu eesvedajaks sai Krete Enno. 

Elav Elva Keskus saab suveperioodil olema avatud kuuel päeval nädalas:

 • E suletud
 • T-R 10-17.30
 • L-P 11-15

Loe Elav Elva keskuse kohta rohkem →
 

 

  VARIA  


Elva Vallavalitsus võttis osa Elva kohvikutepäevast

9. juulil 2022 toimus traditsiooniline Elva kohvikutepäev. Elva linnas avasid sel päeval uksed 19 eriilmelist kohvikut. Sel aastal võttis üritusest osa ka Elva vallavalitsus - püsti pandi hommikune munitsipaalkohvik ehk lühidalt Muhvik! 

Muhvik oli avatud kell 9-14 Elva kultuurikeskuse terrassil, kus pakkusime mitmekülgset hommikusöögimenüüd omletist kevadrullideni ning muidugi ka erinevaid kooke ja magusamaid ampse. Lisaks maitseelamuste kogumisele sai mõnusalt aega veeta idüllilisel Elva keskväljakul ja Arbi järve ääres. Kogu teenitud tulu annetame SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et see jõuaks abivajavate lasteni. 

Oli vahva! 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-23.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri iga kahe nädala tagant. 

 

 

 JUHTIMINE  

13. juunil toimus Elva vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu X istung toimus 13. juunil Elva vallavolikogu saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli üks tegevusülevaate ettekanne, viis otsuse eelnõud, üks määruse eelnõu ning vallavanema ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Elva Soojus OÜ tegevusülevaade. Elva Soojus OÜ juhataja Arne Jänessoo tegi ülevaate ettevõtte igapäevasest tööst ja arendustegevustest.   

Volikogu kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruande. 2021. aasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande kohta on andnud arvamuse audiitor ja volikogu revisjonikomisjon. Volikogu kinnitas aastaaruande. 

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla pakutud kohtadel lasteasutuse kulude katmisel lapsevanema või eestkostja kaetava osa määr, osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused. Muuhulgas korrigeeriti osalustasu suurust lasteasutustes - Elva linna, Käärdi aleviku, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla asustusüksuseid teenindavates lasteasutustes on vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks 45 eurot kuus, teisi asustusüksuseid teenindavates lasteasutustes on osalustasu suuruseks 30 eurot kuus. Määruses muudeti ka laste osalustasu maksmisest vabastamise tingimusi. Uue määruse kohaselt on vanemal võimalus taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist. 

Volikogu nõustus Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimisega. Sotsiaalkindlustusamet on teinud kohaliku omavalitsuse üksustele ettepaneku välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS) alusel halduslepingute sõlmimiseks. VRKS sätte kohaselt täidavad kohaliku omavalitsuse üksused halduslepingu alusel riiklikke haldusülesandeid rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmisel ja osutavad talle vajaduse korral kaasabi eluaseme leidmisel; sotsiaal- ja tervishoiuteenuste saamisel; tõlketeenuse ja eesti keele õppimise korraldamisel; tema õiguste ja kohustuste kohta teabe saamisel; muude küsimuste lahendamisel. Halduslepinguga on ette nähtud kohaliku omavalitsuse ühekordne halduskulu kokku kuni 50 eurot haldusülesandega antud hüvitiste menetlemiseks. 

Volikogu andis loa Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks. Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Alates 2021. aasta aprillist võttis pilootprojekti „Sotsiaaltranspordi korraldus mudelite testimine“ raames need kohustused üle Tartumaa Ühistranspordikeskus. Projekt pidi kestma kaks aastat - alates 01.03.2021 kuni 28.02.2023. Seoses suurte tellimusmahtudega Tartumaa omavalitsuste poolt praeguse projekti raames lõppevad projekti vahendid samade tellimusmahtude jätkumise korral juba 2022. aasta lõpuks. Et teenuse osutamine ei katkeks on vaja kiiresti ette valmistama hakata teenuse osutamise riigihanget. Elva vallavolikogu otsustas anda selleks loa. 

Volikogu otsustas omandada Elva linnas Kruusa tänav T3 kinnistu. Tegemist on nelja kinnistu omanike kaasomandis oleva transpordimaaga. Kruusa T3 tänava lõik on avaliku huviga tee, linna tänav, mis tagab juurdepääsu mitmele hoonestatud elamumaa kinnistule. Elva vallavalitsus on lisaks tasuta omandamisele jõudnud võõrandajatega kokkuleppele, et Kruusa tn 34, 36, 38, 40 omanikud tasuvad vallavalitsusele iga elamumaa omandi kohta 1000 eurot tee seisundinõuetele vastavaks viimiseks. 

Volikogu kinnitas Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmise. Komisjoni liige Andrean Mustonen on avaldanud soovi haridus- ja noorsootöökomisjonist välja astuda. Tema asemele asub uueks komisjoni liikmeks Andero Ojamets. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest. Arendusjuht Margus Ivask andis ülevaate Elva valla suurematest arendusprojektidest, sh Elva gümnaasiumi rekonstrueerimisest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele. Vallavalitsuse ettekande slaidid on leitavad SIIT.  

Järgmine korraline volikogu istung toimub 22. augustil 2022. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


14.-16. juunil osales Liis Lehiste URBACT City Festivalil Pariisis

Eestit ja Eesti kohalikke omavalitsusi oli Pariisis esindamas 16 inimest. Festivalil jagati kogemusi paneeldiskussioonides, töötubades ja loengusaalis. Tutvustati peatselt avaneva URBACT IV programmi märksõnu, mis on roheline, digitaalne ja sooliselt võrdõiguslik linn (green city, digital city, gender equal city).

Elva vald osaleb URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektis "Koostöine ja innovaatiline haridus". Projekti üldine eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jt). Seejuures õpitakse Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemustest.  

Sama festivali teisel koostööprojektil -  „Food corridors“ osales Elva vallast läbi Tartumaa Arendusseltsi ka SA Elva Teenused juhataja Krista Loog. URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärgiks on  üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Koostööprojekti Eesti poolne partner on Tartumaa Arendusselts. Krista Loog on Tartumaa toiduvõrgustiku liige ning koostööna on sel aastal valminud Tartumaa Toidustrateegia, mis sai võimalikuks just tänu URBACTi koostööprojektile. Lisainfot leiab SIIT

Erinevate Euroopa riikide toidutemaatilistes ettekannetes käis läbi üks teema – toidu hankimisse tuleb luua Euroopa üleselt erandid, et oleks võimalik hankida võimalikult palju kohalikku toorainet, mida tänane riigihangete süsteem kahjuks ei soosi. 

 


15. juunil toimusid Elva lauluväljakul lusikapeod

Perioodil 1.09.2021 – 30.04.2022 sündis Elva vallas 102 beebit – 43 tüdrukut ja 59 poissi, nende hulgas kaks paari kaksikud – üks paar poisse ja üks paar tüdrukuid. Uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid tervitas ning õnnitles vallavanem Priit Värv.

Iga laps sai endale hõbelusika ning raamatu „Pisike puu", mis on välja antud koostöös Kultuuriministeeriumi ja Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Raamatut tutvustas lapsevanematele Rannu Raamatukogu direktor Viive Vink. Lisaks esinesid peol Elva Huviala- ja Koolituskeskuse laulustuudio laululapsed Lisette ja Anette Jelle, keda juhendab Livia Kuuskvere.  

Kõik, kes ei osalenud lusikapeol, saavad lusika ja raamatu kätte Elva Vallavalitsuse infolauast tööpäeviti kell 8–16.30 (Kesk 32, Elva). 

Galerii → 

 

14. juunil käis kultuurispetsialist Marilin Aasoja Tartumaa kultuurikorraldajatega väljasõidul Hargla piirkonnas 

MTÜ Kotus eestvedamisel tutvuti kohaliku kogukonna kaasamise programmiga. samuti arutati kogukonna ning kultuuri- ja haridusvaldkonna koostööd ja kuidas kogukond ise loob selleks võimalusi. Lisaks käidi ka Eesti ainsas Toidusalus uudistamas, millega tegu ja miks see ettevõtmine edukas on. Teise eduloona kohtuti ka puuskulptuuride looja Andres Rataseppaga, kes on asutanud Harglasse oma töökoja ja sinnakanti ka elama asunud.  

 


15. juunil toimus Elva valla õpilaste tunnustusüritus 100 Noort Tegijat

Elva lauluväljakul toimunud sündmusele olid kutsutud õpilased koos vanematega valla üheksast koolist, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse.  

Aunimetusega 100 Noort Tegijat tunnustati silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas ka vabariiklike olümpiaadide parimaid ning kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajaid. Samuti anti sel aastal taas välja ka Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo tunnustused.  

Aasta noore tiitliga tunnustati sellel aastal lausa kahte noort. Aasta noore tiitli pälvisid Emili Külaots ja Harry Richard Treier.  

Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Konguta Kooli robootikatiimile "Hullud robootikud"

Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse ning neile anti üle tänukiri ja meene.  

Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad, keda on sel õppeaastal kokku seitse. Elva gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Gretlin Aruoja ja Carmen Beljaev ning hõbemedaliga Anette Maser, Kevin Siirak ja Kloria Sööt. Rõngu Keskkooli lõpetas kuldmedaliga Eliisa Johanna Kesa ning hõbemedaliga Eva Volver

Elva valla koolides lõpetas 9. klassi 136 noort ja 12. klassi 69 noort. Elva Vallavalitsus soovib kõikidele lõpetajatele tuult tiibadesse ning unistuste täitumist! 

Elva valla 100 Noort Tegijat sündmusel lõid meeleolu muusikud Madli Saarela ja Krister Toom ning teaduskeskus AHHAA.  

Ürituse galerii →

Loe tunnustuse saanute kohta rohkem Elva valla kodulehelt või äpist. 

 


22. juunil toimus Elva valla koolide ja lasteaedade juhtide väljasõit

Ette võeti lodjaretk Emajõel - kuulati lodjasõidu ajalugu, tehti kokkuvõtteid lõppenud õppeaastast ning arutati uue õppeaasta plaane.  

 


21. juunil toimus Elva valla kultuurijuhtide väljasõit Tartusse, kus osaleti Karlova linnaosa tänavakunstituuril.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

Piirkonnakogude hääletust pikendatI juunikuu lõpuni ehk kuni 30. juunini 2022

Hea Elva valla elanik!

Kui Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht asub Rannu, Rõngu, Puhja või Palupera piirkonnas, siis sul on võimalus anda pisike, aga oluline panus oma kodukoha heaks - anda hääl oma valitud kandidaadi poolt.

Vaata piirkonnakogude kandidaate SIIT → 
 

Miks hääletada?
Piirkonnakogu on sinu kodukoha esinduskogu, kelle roll on kodukandi huve paremini esindada omavalitsuse töös ning hoida kohalikku initsiatiivi ja identiteeti. Sinul on võimalik valida, kes võiks sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonda esindada.
 

Kuidas hääletada?

 • Mugavalt e-keskkonnas VOLIS.
 • Vallamajas või piirkondade teenuskeskustes koha peal vastavalt nende lahtiolekuaegadele.


Oluline teada:

 • Hääletada saad vaid Sinu rahvastikuregistri järgsele elukohale vastava piirkonna kandidaadi poolt.
 • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
 • Piirkonnakogude valimistel peab osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest, mistõttu ootame aktiivset osalemist! Juhul kui osaleb vähem elanikke pikendab valimiskomisjon hääletamise aega.
   

Kogu info piirkonnakogude valimiste kohta leiad:
https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


Alates 27. juunist algas aruteluõhtute sari "Tuleviku Elva vald" 
 

Kõik Elva valla elanikud on väga oodatud aruteluõhtutel osalema ja kaasa mõtlema, millised sihid seada, et Elva vald oleks aastaks 2030 atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond.

Aruteluõhtud on ellu kutsutud Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostamise protsessi raames. Kohtumistel osalevad Elva vallavalitsuse liikmed ning koha peal on kaetud ka kohvilaud.
 

Aruteluõhtud toimuvad:

27. juunil kell 18 Konguta rahvamajashttps://fb.me/e/1yfNZvliB

29. juunil kell 18 Palupera mõisakooli saalishttps://fb.me/e/3dJWTm9MT

30. juunil kell 18 Rõngu rahvamajas: https://fb.me/e/56gQpm0Zu

4. juulil kell 18 Rannu rahvamajas: https://fb.me/e/1F8K8aTiI

6. juulil kell 18 Puhja seltsimajas: https://fb.me/e/1zuvLpLHx

7. juulil kell 18 Elva spordihoone peeglisaalis: https://fb.me/e/1xyN3xMud

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


15. juunil toimus projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” võrgustiku kohtumine

Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond ja taganttõukajaks Sotsiaalministeerium. Antud projekti raames asus 14. juunil Elva valda tööle hoolduskoordinaator Mirelle Liiv, kes saab olema ühendavaks lüliks Elva ja Nõo valla sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondade vahel. Lisaks eelnevale on vastava määruse järgi tema ülesanneteks aidata vähendada komplekse abivajadusega inimeste ja nende lähedaste koormust asjaajamisel sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, pakkuda kompleksse abivajadusega inimestele õigeaegset ja nende vajadustele vastavat abi ning toetada nende toimetulekut võimalikult kaua koduses keskkonnas. 

Võrgustiku kohtumisel arutatleti meie piirkondade võimaluste ja lünkade üle ning lepiti kokku erinevate osapoolte vastutused ja rollid projekti edukaks toimimiseks. Lisaks arutati ka kliendi teekonna üle - millisel hetkel ja kuidas täpsemalt kaasata või anda juhtum üle hoolduskoordinaatorile.

Loodame, et see projekt läheb hooga käima ja toob kergendust nii abivajajate asjaajamistesse kui ka perearstikeskuste ja sotsiaaltöötajate töösse. 

 

16. juunil kohtusid Priit Värv, Gerda Kiipli-Hiir, Eliise-Berta Tarto, Anneli Lepik ja Teele Kravtšenko Sotsiaalministeeriumi esindajatega Ukraina sõjapõgenike pikaajalise majutamise teemal
 
Kohtumise eesmärk oli Ukraina kriisiolukorraga seonduva info vahetamine - anda ülevaade, mis suundadega Sotsiaalministeerium hetkel enim tegeleb ning uurida, kuidas Elva vallal kriisiolukorras läheb.

Elva vallas on peamiseks ja ainsaks sõjapõgenike majutuskohaks hetkel jäänud Vehendi motell. Ka algselt vabatahtlikuna abi ja majutust pakkunud inimesed hakkavad väsima ning soovivad tuge kohalikult omavalitsuselt sõjapõgenikele elukoha leidmiseks, kuid mida kahjuks meil pole pakkuda. Seetõttu liigutakse palju edasi teistesse linnadesse ja valdadesse, aga juba ka Ukrainasse tagasi.

Sotsiaalministeerium andis lootust, et hetkel kaardistatakse väiksemaid majutuskohti üle Eesti, kes oleksid valmis alates sügisest Ukraina sõjapõgenikele pakkuma pikaajalist majutust. Veel hea indikaator kaardistamaks potentsiaalseid vabasid elupindasid oma vallas on jälgida elektritarbimisi – kui kusagil on tarbimine minimaalne või isegi olematu, siis võiks uurida omanikult, kas elupind on kasutuses või mis plaanid omanikul sellega on.  

Teised olulised teemad, mis arutelus läbi käisid olid sõjapõgenikele keeleõppe võimaldamine ning toetused ja nendega seonduv kommunikatsioon, et teised abivajajad ei tunneks end kõrvalejäetuna. Andsime ka tagasisidet, et soovime selgeid sõnumeid riigilt laste koolikohustuse osas ning tuge kohapealsete keelekursuste läbiviimiseks. Sotsiaalministeeriumi üks esindajatest, Toomas Jõgeva, kes on spetsialiseerunud just sõjapõgenike pikaajalise majutuse teemale, sõnas, et vahetu suhtlus kohalikes omavalitsustes on hetkel väga oluline kaardistamaks murekohtasid just kohalikul tasandil. Ta lisas, et me peame jätkuvalt olema valmis kohanema, sest tegelikult me ju ei tea, mis tulevik veel tuua võib.

 

Kohtumine Sotsiaalkindlustusameti ja MTÜ-ga Iseisesev Elu seoses psüühikahäirega inimestele pakutava toetatud elamise teenusega Elvas, Supelranna tänaval 

Kohtumisel osalesid vallavanem Priit Värv, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ja sotsiaalnõunik Alo Rebane. Arutati Päästeameti nõudeid teenuse jätkamiseks Supelranna tänaval arvestades, et tegemist on olulise tugiteenusega psüühikahäirega inimestele. 

 


17. juunil osalesid Eve Jõgi ja Karmen Paavel Akrose I liikusmiskonverentsil Tartus

Päeva jooksul arutleti laste ja noorte liikumisharjumuste ja kehalise aktiivsuse üle. Ettekandeid oli teemadel, nagu näiteks: mida saab laste ja noorte liikumisaja suurendamiseks ette võtta haridusasutus või kohalik omavalitsus; kas ja kuidas toetada ekstreemspordihuvilisi noori; kuidas taltsutada istumismõnu kui füüsilise liigutamise käigus tekib pigem negatiivseid emotsioone; kui varakult alustada spetsialiseerumist spordis ja kas see toob pigem kahju või kasu; millised põhimõtted aitavad spordis jõuda kõrgete eesmärkideni. Väga huvitava ettekande liikumisrõõmu uurimise kohta tegi spordipsühholoog Aave Hannus.

Loomulikult toodi päeva jooksul esile ka mitmeid häid praktikaid nii linnaruumi kujundamises kui ka koolitöö korraldamises. Konverentsipäeva lõpetas paneeldiskussioon laste ja noorte kehalise aktiivsuse teemal.  

 


22. juunil osales Karmen Paavel Tartumaa ennetusmeeskonna koostöökohtumisel Tammistu mõisas

Esmalt tutvuti Agrenska Fondi tegevuste ja Tammistu mõisakompleksi võimalustega. 2015. aastal avas Eesti Agrenska Fond Tammistu mõisas erivajadustega noortele ja nende peredele Tammistu perekeskuse, kus pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust raske ja sügava puudega laste peredele. Suviti toimuvad mõisa aladel ka erinevad suvelaagrid.  

Seejärel tutvuti Tartumaa tervise- ja heaolunäitajatega ning arutati, kuhu suunas ja milliste tegevustega plaanitakse Tartu maakonna ennetusvaldkonnaga edasi minna. Kui vaadata Tartumaa näitajaid, siis silma torkavad naiste ja meeste tervena elada jäänud aastad, mis on Eesti keskmisest tunduvalt madalamad. Samuti esineb võrreldes ülejäänud Eestiga Tartumaa meestel sagedamini depressiooni. Samas näiteks loomuliku iibe ja laste ning noorte osatähtsuse osas on meie maakond Eestis esimesel kohal.  

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Verevi järves täheldati veeõitsengut, mis põhjustas tundlikuma nahaga inimestel peale suplemist löövet

Elva Vallavalitsus tellis veekvaliteedi ja -ohutuse hindamiseks Keskkonnauuringute Keskuselt täiendavad uuringud ning suhtles Terviseametiga.

Verevi järvest võetud proovidest domineerisid koldvetikas ja sinivetikas. Keskkonnauuringute Keskuse proovide teostaja Kersti Kangro sõnul võivad mõlemad liigid tundlikumal nahal kergemat ärritust tekitada, kuid leitud vetikate kogused on väikesed ning suurt ohtu inimesele ei põhjusta.

Siiski, õhutemperatuuri tõusul suureneb ka koldvetikate ja sinivetikate esinemine märkimisväärselt. Kuna Verevi järv on Elva valla supluskohtadest enim vetikate vohamisest mõjutatud, siis teostame seal veel täiendavaid uuringuid, et näitajatega jooksvalt kursis olla ning võimalikke ohuolukordi varakult tuvastada.

Seniks paneme südamele, et veekogudes supleb igaüks omal vastutusel! Avalikesse supluskohtadesse ujuma minnes veendu, mis värvi lipp rannas hetkel lehvib ning hinda siis veekogus ujumise ohutust vastavalt oma tervislikule seisundile.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  


14.-15. juunil osales Kertu Vuks Hispaanias, Vitoria-Gasteizis toimunud SmartEnCity lõpukonverentsil

Elva vald on Eesti SmartEnCity võrgustiku liige. SmartEnCity on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning lõppes käesoleval aastal nimetatud konverentsiga.

Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil. 

Konverentsi raames tutvustati projekti tulemusi, sealhulgas Tartu Targa linna pilootprojekti, Taani Sondeborgi linna pilootprojekti tulemusi ning samuti projektis osalenud Vitoria-Gasteizi linnas läbi viidud tegevusi. Tartu projekti raames renoveeriti 18 kortermaja, ehitati jääksoojust kasutatav jahutusjaam ning loodi juhtmevaba võrgutehnoloogial põhinev tänavavalgustuse juhtimissüsteem. Sondeborgis renoveeriti täielikult 7 sotsiaalmaja, paigaldati päikesepatereidel põhinevad lahendused kortermajadele ja koostati tegevuskava “Roadmap2025 - The Integrated Energy Plan (IEP) of Sonderborg". Vitoria- Gasteizis renoveeriti linna vanimas piirkonnas, Coronaciónis mitmed kortermajad - soojustus, kaugküttelahendus, akende-uste vahetus jms. Lisaks moderniseerimistegevusele võeti Vitoria-Gasteizis kasutusele biomassist küttevõrk, mis tõi kaasa paremad energiahinnad, madalamad hooldus- ja kasutuskulud ning ohutuse. Projekti lõppraportit on kõikidel huvilistel võimalik lugeda SIIT

Kertu osales mõlemal päeval arutelupaneelides tutvustades Elva valla digitaalseid lahendusi kaasamistegevuste elluviimisel ning arutades koos teiste projektis osalenutega SmartEnCity võrgustiku tegevuste mõjude üle.  

 


Teisipäeval, 21. juunil tutvustas vallaarhitekt Jaanika Saar Arbi järve ääres tegutseva Kohvik Lohvik lastele, kuidas taaskasutuse põhimõttel menüütaustasid valmistada.

Vanast pildiraamist ja kandikust valmisid toredad ruumielemendid. 

 


Laupäeval, 18. juunil viis Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus läbi näidisnõustamise Elvas, J. Kärneri 26 asuva hoone näitel 

Vallavalitsusest võtsid üritusest osa Kertu Vuks ja Margus Ivask. Huvilistele tutvustati 1930ndatel algselt vaid suvitusmajaks rajatud hoonet ning omanik tutvustas edasisi plaane hoone taastamisega. Mõni aeg tühjana seisnud hoones on säilinud rohkelt algupärast – uksed, aknad, siseviimistlus, sisse ehitatud mööbel, ahi jm. Kõiki neid põnevaid detaile said kohaletulnud ka uudistada. Nõuandeid jagas omanik ja nõustaja Kalle Pilt, kes on tunnustatud hoonete biokahjustuste ekspert. Räägiti sellest, kuidas säilitada kultuuriväärtuslikku, samas luues ka õdus kaasajast mõjutatud keskkond jättes näiteks pesuruumid kõrvalhoonesse. Koos vaadati üle ka probleemsed samal krundil paiknevad hilisemal perioodil ehitatud hooned.

Maa-arhitektuuri keskuse tegevustest ja üritustest saab täpsemalt lugeda siit: https://maaarhitektuur.ee/

 

Esmaspäeval, 20. juunil toimus Elva Kesk 40 ja Pikk 10 detailplaneeringu algatamise eelne avalik koosolek

Vallavalitsuse meeskonnast osalesid koosolekul Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Margus Ivask. Elwa Hotell & Restoran OÜ soovib algatada detailplaneeringu Elva kesklinnas, Kesk 40 ja Pikk 10 kruntidel. Omanik soovib Kesk 40 krundil rekonstrueerida olemasoleva hotellihoone ja laiendada seda nii, et tekiks ümbritseva looduse ja linnakeskkonnaga harmoneeruv spa/restorani/hotelli kompleks.

Kohapealse arutelu raames said osalejad küsida arendajalt täpsustavaid küsimusi. Arutelu tulemused on aluseks detailplaneeringu algatamiseks vajalike lähtetingimuste koostamiseks.

 


Elva linnas on avalikul väljapanekul Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneering  

Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneeringu, millega kavandatakse Käärdi tee 5 kinnistu jagada kaheks elamukrundiks - planeeritud sihtotstarbega ridaelamu maaks. Mõlemale krundile antakse ehitusõigus ühe ridaelamu (kolme boksiga) ja ühe abihoone püstitamiseks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ja ettepanekuid esitada kuni 30. juunini Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva) 1. korrusel infosekretäri juures või Elva valla kodulehel: https://www.elva.ee/planeeringud

 

  VARIA  


23. juunil osalesid Priit Värv ja Eliise-Berta Tarto Maakaitsepäeval Tartus

Saaremaalt, Kuressaares toimunud Võidupüha paraadilt saabus Eesti Vabariigi Presidendi süüdatud võidutuli Tartusse, kus see jagati omakorda Tartumaa valdade esindajatele. Elva vallavanem Priit Värv viis võidutule kõikidesse Elva valla piirkondadesse: Puhja Vabadussõja mälestussamba juurde; Kongutasse,  Annikoru Taska platsile; Rannu Vallapalu tulealtarile; Rõngu vabadussamba juurde; Hellenurme kultuurikeskuse ning Elva kultuurikeskuse juurde. Huvilisi oli tõrvikute ja küünaldega võidutuld endale koju tooma tulnud mitmeid. 

Vaata kokkuvõtet võidutule jagamisest Elva valla Instagramist

Loe rohkem võidutule jagamise traditsiooni kohta SIIT

 


14. juunil osales Eliise-Berta Tarto WRC Rally Estonia pressikonverentsil 
 

Teisipäeval, 14. juunil toimus WRC Rally Estonia pressikonverents, kus võistluse korraldajad andsid ülevaate, mida on oodata Baltikumi suurimal autospordi suursündmusel WRC Rally Estonia.

WRC sari on tänavu tähistamas auväärset 50. juubelit ja Rally Estonial on au kuuluda autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse kolmandat aastat järjest. Kaheaastase pausi järel on Rally Estonia suurejooneline stardi- ja finišipoodium tagasi Tartu Raekoja platsil, kus ühtlasi leiab 14. juulil aset ka avatseremoonia ja erakordse lavashow’ga avakontsert. Kolmandat aastat järjest võõrustab hooldusalana maailma parimaid rallimeeskondi, WRC promootorit ja Rally Estonia korraldusmeeskonda Eesti Rahva Muuseum.

Kokku ootab nelja võistluspäeva jooksul sõitjaid ees 24 kiiruskatset ja 313,84 katsekilomeetrit. WRC Rally Estonia avakatsena sõidetakse neljapäeva õhtul 1,66 km pikkune SS1 Visit Estonia/Tartu 1 kiiruskatse. Reedel alustatakse päeva Jõgevamaal ja liigutakse edasi Lõuna-Eesti poole. Ees ootavad tehnilised ja kiired SS2/6 Peipsiääre, SS3/7 Mustvee, SS4/8 Raanitsa ja SS5/9 Vastsemõisa kiiruskatsed. Laupäeval leiavad aset legendaarsed Rally Estonia kiiruskatsed, kust ei puudu kurikuulus Alaküla trampliin, Truuta pealtvaatamisala ja Kulbilohu rallikrossirada. Tänavuse Eesti MM-ralli lõpetab SS24 Wolf Power Stage Kambja 2 kiiruskatse, mis on ühtlasi ka võistluse punktikatse.

Punktikatse finiš asub Leigol, kus järve saarele püstitatakse unikaalne Power Stage poodium ning pealtvaatajatel on võimalus näha poodiumitseremooniat. Lisaks autoralli MM-etapil osalejatele võistlevad tänavusel Rally Estonial ka Eesti autoralli meistrivõistluste sõitjad, kes läbivad EMV etapi raames seitse kiiruskatset.
 
Pealtvaatajatel on WRC Rally Estonia raames esmakordne võimalus näha Eesti teedel sõitmas uue generatsiooni Rally1 hübriidautosid, millest ühes (Hyundai i20 N Rally1) istumas ka 2019. aasta autoralli maailmameistrid ja Rally Estonia kolmekordsed võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja.
 
Korraldajad on ette valmistanud üle 70 erineva pealtvaatamisala, mis on jagatud kolme erinevasse kategooriasse – Arena, Area ja Spot. Rallifännidel on võimalus valida 14. erineva pääsme vahel, mille seast igaüks leiab endale sobiva: nelja päeva rallipass, päevapassid, nelja päeva VIP-pass ning VIP-päevapassid.

Lisaks kiiruskatsetele on rallipublikul võimalik minna Eesti Rahva Muuseumi territooriumile vaatama, kuidas hoolduspargis töötavad maailma parimad meeskonnad, nende mehaanikud, insenerid ja paljud teised. Võistluspäeva õhtutel on hooldusparki kogunenud publikul võimalik näha päeva TOP3 Meet the Crews sessiooni, mida veab kõigile rallisõpradele WRC All Live’ist tuntud Rebecca Williams.

Stardipoodiumi juhatab 14. juuli õhtul kell 18 sisse suurejooneline WRC Rally Estonia avatseremoonia, kus esinevad Eesti parimad artistid. Esimene võistlusauto ületab stardipoodiumi kell 18.30 ning sellele järgneb kell 20.38 võistluse avakatse  SSS1 Visit Estonia/Tartu 1 Raadi mõisapargi territooriumil. Esimest kiiruskatset on kõikidel huvilistel võimalik jälgida ka Tartu Raekoja platsil olevalt suurelt LED-ekraanilt. WRC Rally Estonia avapäeva lõpetab 5MIINUST erakordse lavasõuga. Kontsert toimub Tartu Raekoja platsis algusega kell 22.30.
 
Ürituse programm ja ajakava on leitavad Rally Estonia kodulehelt: https://www.rallyestonia.ee/.
 
Foto autor: Andrei Ozdoba.

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.-12.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Piirkonnakogude hääletus pikenes nädala võrra, st kuni 19.06.2022

Piirkonnakogude valimiste statuudi kohaselt peab valimistel osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest. Kuna hääletusaktiivsus ei olnud esialgse tähtajani piisav, siis otsustas valimiskomisjon pikendada hääletamise aega nädala võrra ehk Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonnakogude valimistel saab hääletada kuni 19. juuni 2022 (k.a). 
 

Hääletada saab:


Pea meeles:

 • Hääletada saad vaid Sinu rahvastikuregistri järgsele elukohale vastava piirkonna kandidaadi poolt.
 • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
 • Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Kogu info piirkonnakogude valimiste kohta, sealhulgas kandidaadid ja teenuskeskuste lahtiolekuajad on leitavad:
https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

Esmaspäeval, 6. juunil osalesid Priit Värv ja Karmen Paavel kohalike omavalitsuste juhtide riigikaitseseminaril Võru Kaitseväe Taara linnakus

Päeva esimeses pooles tutvustasid Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi ja Päästeameti esindajad erinevate osapoolte rolle, sh nägemust, milline on nende vaatest kohaliku omavalitsuse riigikaitseline roll. Päeva teises pooles lahendati gruppides elanikkonnakaitsega seotud ülesandeid.

Riigikaitse algab inimesest ning on iga tasandi võimekuse tulem. Kohtumisel tõdeti, et taolisi näost-näkku kokkusaamisi, kus on kohal nii erinevad kohalikud omavalitsused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit (sh Naiskodukaitse) ja Kaitseministeerium on tarvis senisest enam. Kõigil pooltel on oma nägemus teiste organisatsioonide rollidest, kuid vaja oleks saavutada see, et see nägemus oleks kõigil ka ühtne. Oluline samm suurema mõistmise suunas on astutud, nüüd on tarvis hoida ühtset kurssi!  

 

Esmaspäeval, 6. juunil kohtusid Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Priit Värv Elva valla Ukraina sõprusomavalitsuse Baikivtsi vallaga

Veebikohtumisel kohtuti Baikivtsi vallavanema ja vallavalitsuse liikmetega ning arutati Elva valla võimalusi ukrainlaste abistamiseks. Elva valla esindajad rääkisid hetkeolukorrast Eestis Ukraina sõjapõgenikega ning Baikivtsi valla esindajad juhtisid tähelepanu, kuivõrd oluline on, et Eesti toetaks Ukraina püüdlusi saada Euroopa Liidu liikmeks.  

 


Teisipäeval, 7. juunil osales Karmen Paavel konverentsil "Turvaliste kogukondade Eesti"

Alustuseks tutvustas Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor Dagmar Narusson kogukondade tekkimise aluseid ning nende arendamise põhimõtteid. Näiteks räägiti nii asukoha-, rahvus- kui ka huvipõhistest, ankurorganisatsioonide ja algatuste juurde tekkinud kogukondadest. See avardas paljudel arusaamu kogukondade arendamisest, kuna seda ei saa teha ülevalt alla, vaid initsiatiiv peab tulema siiski kogukonnast endast.  

Päeva eesmärk oli innustada osalejaid praktiliste näidetega looma turvalisust nii kogukondade kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Konverentsi keskmes oli siseturvalisuse arengukava, kus on turvalise Eesti loomise alustaladeks vastutuse võtmine, koostöö, ennetus ja teadmistepõhine lähenemine. Kuna turvalisus on väärtus, mida me üheskoos igapäevaselt loome, siis käis konverentsi jooksul korduvalt läbi Päästeameti moto: “Igaüks teeb oma osa ja natukene rohkem”. Loomulikult ei puudunud päevast ka Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu enda sõnavõtt, milles ta andis ülevaate erinevate tasandite võimalustest ja rollidest turvalisuse loomisel.

Lisaks rääkis sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest kriisiajal Uku Arold Kaitseväe peastaabist, Stockholmi kogemusloost alkoholi vähendamisel Johanna Gripenberg ja Patrick Widell, ennetustöö teaduslikust lähenemisest teadusanalüütik Gregor Burkhart  jpt. 

 


Esmaspäeval, 6. juunil toimus Hellenurme Veskimuuseumis Valgamaa Partnerluskogu strateegiaseminar

Vallavalitsusest osales seminaril Kertu Vuks ning seminari viis läbi kaasamise praktik Ivika Nõgel. Kohtumisel keskenduti uue programmiperioodi meetmete kavandamiseks sisendi saamisele. Kohtumise eelselt oli läbi viidud küsitlus, mis kaardistas peamised väljakutsed, millele osalejad üheskoos seminari raames tegevuste näol lahendusi püüdsid leida.  

 

 

  JUHTIMINE  

Teisipäeval, 7. juunil toimus Elva Vallavalitsuse volikogu saalis rahanduskomisjoni koosolek 

Koosoleku päevakorras oli Elva valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine ning Elva linnas Kruusa tänav T3 kinnistu omandamine.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Teisipäeval, 7. juunil toimus haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaal- ja terviseosakonna ühiskohtumine

Kohtumise eesmärk oli arutada valdkondade ülest koostööd laste ja perede toetamisel. Lisaks haridusspetsialistile ja lastekaitsetöötajatele vallavalitsusest osalesid ka Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad ning Elva Gümnaasiumi ja Rõngu Keskkooli tugispetsialistid. Järgmine kohtumine toimub septembris. 

 

Pärnumaa kultuurikorraldajad külastasid Elva valda 

Tutvustasime külalistele Elva valla erinevaid kultuurikorralduslikust aspektist olulisi paiku. Oma töid ja tegemisi tutvustas SA Elva Kultuur ja Sport ning külalised said ka külastada Elva kultuurikeskust ja spordihoonet. 

 

Esmaspäeval, 6. juunil toimus Konguta rahvamajas noorsootöötajate kohtumine

Vaadati üle Elva valla noorsootöö eesmärgid aastateks 2021-2023. Arutleti, kus me oleme ning millised võiksid olla eesmärgid järgmisteks aastatakse. Oluliste märksõnadena toodi välja noorte kaasamine, keskkonnateadlikkus ja pädevad noorsootöötajad. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


Kolmapäeval, 8. juunil toimus Nõo kultuurimajas hooldustöötajate tänuüritus

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimunud tänusündmusele oli kutsutud 26 sotsiaalhooldustöötajat Elva, Kastre, Peipsiääre, Kambja, Luunja, Tartu ja Nõo vallast. Üritusel tänati hooldustöötajaid nende olulise panuse eest ning anti üle tänukirjad, lilled ja Toivo Niibergi raamat „Ela ja küsi“. 

Tunnustatuid tervitasid Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur, rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul ja Nõo vallavanem Maano Koemets. Päevakangelased said kuulata psühholoog Toivo Niibergi loengut õnnest ja õnnelikkusest ning muusikalise etteaste tegi Liis Viinalass.

Sotsiaalhooldustöötajate tänusündmus toimus Tartumaal teist aastat ning mõlemal korral on see toimunud Nõo vallas. 

 

Neljapäeval, 9. juunil osalesid Karmen Paavel ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel "Vaimne tervis kogukonna tasandil"

Ennetusest kogukonna tasandil, sealhulgas VEPA (lühend: Veel-Parem) metoodikast ja Imeliste Aastaste vanemluskoolitusest rääkisid Pille Prey ja Kati Pruul Tervise Arengu Instituudist. Triinu Täht tutvustas vaimse tervise osakonna loomist ja sellega seotud plaane Sotsiaalministeeriumis, peakaplan Katri Aaslav-Tepandi rääkis sõjapõgenike vaimsest tervisest kogukonna tasandil tuues välja, et meie (sõjajärgsed) põlvkonnad pole õpetatud traumatiseeritud inimesi aitama ja et lastekasvatusviisid traumeeritud peredes on sageli jõhkramad kui tavaperedes. 

 

Reedel, 10. juunil osales Karmen Paavel inspiratsiooniseminaril "Tervisealgatused piirkonnas, millest tasub õppida kogu Eestil"

Inspiratsiooniseminari korraldajaks oli Tervise Arengu Instituut, mille direktor Annika Veimer andis esmalt ülevaate Eesti rahva tervisenäitajatest. Tuletati taas meelde, et kõigil on võimalus mõjutada oma elukvaliteeti läbi toitumise, meelemürkide mittekasutamise, liikumise, vaimse tervise ja haiguste varajase avastamise (sh sõeluuringutes osalemise) kaudu.  

Inimeste oodatav eluiga on küll tõusnud, kuid tervelt elatud aastad jäävad endiselt palju maha. Samas on vähenenud suremus vereringeelundkonna haigustesse ja ennetavate vähkide suremus. Lisaks on vähenenud igapäevasuitsetajate osakaal. Muuhulgas toodi välja, et kõrgharidusega inimesed suitsetavad kolm korda vähem kui põhihariduse või vähema haridusega inimesed. Väljakutseks on inimeste igapäevased valikud. Tervise Arengu Instituudi andmetel on iga teine eestlane rasvunud või ülekaaluline ning kasvav trend on see pigem meeste seas.  

Lisaks Tervise Arengu Instituudile said sõna ka mitmed valdkonna eestvedajad, kes jagasid oma kogemusi, kuidas kohalikul tasandil tervisealgatusi ellu viia.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Kolmapäeval, 8, juunil toimus Elva vallavalitsuse eestvedamisel Elva valla toitlustusettevõtjatele ja teistele huvilistele mõeldud kohtumine pakendiringluse teemal

Seminaril tutvustasid oma teenuseid Ringo, Ringtopsi ja Panditopsi esindajad ning vastasid ettevõtjate küsimustele seoses korduvkasutatavate nõude lahenduse kasutamisega suurüritustel või restoranide igapäevatöös. Elva vallavalitsusest osalesid kohtumisel Kertu Vuks ja Sirli Pippar.  

 

Reedel, 10. juunil toimus Elva valla kliima- ja energiakava koostamise arutelukoosolek

Kohtumisel osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Margit Berg-Jürgens, Hegri Narusk ja Karmen Paavel Elva vallavalitsusest ning OÜ Consultare esindajad ja kava koostajad. Kohtumise raames täpsustati kliimakava mustandversioonis kerkinud küsimusi ning räägiti edasistest tegevustest kava koostamisega seoses.  

 

  VALLAMAJANDUS  


Alates neljapäevast, 9. juunist on Pikk tänav Elvas taas liiklemiseks avatud 

Tänav oli liiklemiseks suletud seoses trassiehituse garantiitöödega - välja vahetati mitmed sademevee- ja kanalisatsioonitorud, mis olid pinnases lubatust rohkem vajunud või muul viisil deformeerunud. Kuna osad sademevee kaevud tuli välja kaevata ca 5,5m sügavuselt, siis polnud võimalik tänavat transiitliikluseks avatuna hoida.

Tänaseks on sõiduteel kaeve- ja asfalteerimistööd lõppenud ning toimub veel haljastuse ja sissesõitude taastamine, mis aga ei takista üldist liiklust.

Tööd teostab Asfaldigrupp OÜ ning kogu objekt loodetakse lõpetada jaanipäevaks.

 

  ARENG JA PLANEERING  


Vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus osalesid õppereisil Saaremaal ja Muhumaal 

8.-9. juunil toimus Rahandusministeeriumi korraldatud õppereis Saaremaal ja Muhumaal Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerijatele. Oma planeerimisalaseid kogemusi nii üldplaneeringu kui detailplaneeringute osas jagasid Saaremaa vallavalitsus ja Muhu vallavalitsus. Tutvuti kohalike arendusprojektidega, sealhulgas külastati Kuressaare keskväljakut, vastvalminud üürimaja ning riigigümnaasiumi hoonet.  

 

Lammutustoetuse raames lammutatakse Aakre katlamaja ning Rannu kooli õppekasvuhoone

Elva vald on aktiivselt osa võtnud Sihtasutus KredEx meetmest, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele lammutustoetuse taotlemiseks. Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud ehitiste lammutamisel, kui nende hoonete rekonstrueerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

Elva vald sai 2021. aasta lõpus positiivse rahastusotsuse Aakre katlamaja ning 2022. aasta kevadel Rannu kooli õppekasvuhoone lammutamiseks. 

Lisaks sellele, et Elva vald ise taotleb rahastust erinevate hoonete lammutamiseks, on käimas valla kodanikele suunatud Elva valla eelarvest eraldatava lammutustoetuse taotlusvoor, mis kestab kuni 20. juunini 2022. Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt toimub SPOKU kaudu. Toetatakse avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamist. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

 

  VARIA  

Laupäeval, 11. juunil toimus Elva lauluväljakul meeleolukas Elva Rock 50

Elva rockfestivali 50. aastapäeva puhul esinesid Elva lauluväljakul ansamblid Fix, Urmas Kruuse Bänd, Kogudus, SUUK, Müstikud, Phoenix, MEIE, Keldriline heli/Väntorel, Magnetic Band, Syrius, All Stars 66, Kolme Linna Bänd. 

SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane kirjeldas sündmust: "On olnud suur au koos MTÜ Eesti Muusika Kuulsuste Kojaga ettevalmistada selle suve ühte ainulaadsemat sündmust ning rääkida kaasa ühe ajastu Eesti muusika taasväärtustamisel. Kogu meie ettevõtmine pälvis ka väga laialdast meediakajastust. Elva Lauluväljakul viibis sellel päeval üle 1000 inimese, külalisi oli kohal üle Eesti. Juba päeval saabusid muusikud koos peredega - suur rõõm oli näha taaskohtumisi, käepigistusi, nostalgilisi meeleolusid. Lava taga ootasid muusikud oma järge, noodilehed värisedes käes. Publiku hulgas ringi liikudes oli tunda mõnusaid emotsioone, valdavalt nauditi kontserti istudes, sest seltskond oli enamasti juba soliidsemas ja väärikas eas. Selle sündmuse korraldamine andis võimaluse taas Eesti 70ndate muusika esile tõsta - üles on leitud vanad fotod, tehakse isegi dokumentaalfilm ning Elva keskväljakul on avatud näitus. Meil on hea meel, et oleme korraldajatena saanud väga palju positiivset tagasisidet!" 

Risto Lehiste, Eesti Muusika Kuulsuste Kojast sõnas: "Suur aitäh kõigile, kes aitasid taasluua Elva rockifestivali! Korrata muusikafestivali 50 aastat hiljem ja samade ansamblitega - see oli unustamatu ja kordumatu elamus, mille sarnast on isegi maailma mastaabis väga raske leida! Aitäh Elva vald, et võtsite selle festivali lahkelt vastu ning panustasite kogu meeskonnaga kuni vallavanemani välja. Selliseid sündmusi saab korraldada vaid kohaliku kogukonna toel." 

Meeleolukat sündmust on kajastanud mitmed meediaväljaanded, näiteks Postimees, ERR (saated Ringvaade ja Prillitoos), Õhtuleht, Raadio 2 jt. 

Ürituse galerii 1 → 
Ürituse galerii 2 → 

 
 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.05-05.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 


Piirkonnakogude hääletus Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkondades on alanud ning kestab kuni 12. juuni 2022 (k.a). 

Kuna tähtajaks 31.05.2022 ei laekunud Elva ja Konguta piirkonnakogudesse piisavalt kandidaate, ei toimu samal perioodil hääletust Elva ja Konguta piirkonnakogude valimiseks - hääletust ei saa korraldada, kuna piirkonnakogusse kandideerijate arv on väiksem kui ettenähtud piirkonnakogu liikmete arv.

Hääletus toimub 6.-12.06.2022 elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Vaata kandidaate ja hääleta siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339694

Võimalus on hääletada ka piirkondade teenuskeskustes ning vallamajas vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Kandidaadid, teenuskeskuste lahtiolekuajad ja muu oluline info piirkonnakogude valimiste kohta on leitav: https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

Pane tähele!

 • Hääletus on piirkondade põhine, st hääletusvõimalus on vähemalt 16- aastastel rahvastikuregistri järgi nendes piirkondades elavatel inimestel ning hääletada saab oma piirkonna kandidaadi poolt.
 • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
 • Piirkonnakogude valimistel peab osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest, mistõttu ootame aktiivset osalemist! Juhul kui osaleb vähem elanikke pikendab valimiskomisjon hääletamise aega.
 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Ühistranspordikeskuse kohtumine omavalitsusjuhtidega

Kohtumisel arutati edasisi tegevusi sotsiaaltranspordi tuleviku osas - määratleti osapoolte ootused teenuse jätkamise osas​, arutati läbi olulisemad detailid​, senise projekti plussid ja õppetunnid ning uue hankeperioodi sõlmküsimused. Lepiti kokku ka ajakava ning edasised tegevused.

Kokkuvõtlikult planeeritakse teenuse saamiseks minna ühishankesse ning Tartumaa omavalitsustelt oodatakse kinnitust planeeritava mahu osas.
 

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) maakonna arengustrateegia võtmeteemade esimene valideerimine

Arutelul osales TOLi juhatus, kuhu kuulub ka Elva vallavanem Priit Värv. Arutelu viidi läbi uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan ja Kersten Kattai juhtimisel.

Arengustrateegia arutelule järgnes TOLi juhatuse koosolek, mille päevakorras oli Kohaliku Omaalgatuse Programmi hindamiskomisjoni tulemuste kinnitamine, Tartumaa toidustrateegia kinnitamine, TOLi strateegiline roll maakonnas, TOLi ja partnerorganisatsioonide koostöö ning TOL liikmemaksu arutelu. 

 

  JUHTIMINE  

30. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis revisjonikomisjoni koosolek 

Enda tegevusest ja plaanidest andsid ülevaate SA Elva Teenused juht Krista Loog ning Elva Varahaldus OÜ juht Toomas Kuris. Revisjonikomisjon töötas läbi 2021. aasta aastaaruande. Komisjoni liikmetel olid mõned küsimused, millele vallavalitsus ka vastas ning komisjon kiitis aastaaruande heaks.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Kohtusid raamatukogude juhid ja harukogude esindajad

Elva valla uus kultuurispetsialist Marilin Aasoja ning raamatukogude juhid ja harukogude töötajad said omavahel tuttavaks, jagati rõõme ja muresid, arutati käimasolevaid projekte ning tulevasi tähtpäevi. Rõngu raamatukogu direktor tegi kokkuvõtte ka lugejate rahuloluküsitlusest.  

 

31. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Kogukondliku ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa esindaja tutvustas perepesa kontseptsiooni. Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel andis ülevaate Elva valla ennetustöö eesmärkidest ning laste ja heaolu võrgustiku tööst. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andis ülevaate valla tugispetsialistidest ja nende võrgustikutööst. Sotsiaalnõunik Anneli Lepik tutvustas lastekaitsetöö põhimõtted ja tegevusi. SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tamm tutvustas nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas määruse eelnõud: Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

1. juunil toimus Hellenurme Veskimuuseumis kultuurikomisjoni koosolek


Viimane koosolek enne suvepuhkust viidi läbi Hellenurme Veskimuuseumis, kus komisjoni liikmed tutvusid muuseumiga ning arutlesid valla arengukavalistel teemadel. 

Veskiemand Mae Juske andis ülevaate veski korrastamisest algusaegadest kuni praeguseni - leivakoja käivitamisest, majandamisest, ürituste ja ekskursioonide korraldamisest, uute külaliskorterite korrastamisest veskis ning laiemat tegevust ootavast uuest käsitöö poest.

Seejärel toimus Elva valla arengukava „Kultuur ja kogukond” ideekorje ja arutelu. Komisjon peab oluliseks, et Elva vallal oleks oma kultuuristrateegia, kogukonna kultuur ja erisus ning pärandkultuur. Oluline on lähendada valla kaugemaid nurki keskusega ning teadvustada kultuuri osatähtsust valla erivaldkondade hulgas. Arutleti ka Elva valla mõisate kaardistamise, Elva valla kultuurimälu hoidmise ja väärtustamise ning MTÜ-de toetamise teemadel. 

 

Aakre kool kutsub vilistlasi, endisi töötajaid, lapsevanemaid ja kooli sõpru Aakre kooli 290. aastapäeva tähistamisele


Hea Aakre kooli vilistlane, endine töötaja, lapsevanem, Aakre kooli ja lasteaia sõber!

Oled oodatud tähistama Aakre piirkonna hariduselu esmamainimise 290. aastapäeva ja Aakre Lasteaed-Algkooliga hüvasti jätma 11. juunil 2022.

Koolimaja on avatud alates kell 11. Kohtudes klassikaaslastega saab keha kinnitada Mõisapreili Margarethe suvekohvikus. Koha peal on elav muusika, käsitöö- ja fotonäitus, väike mälestustenurk ja peahoone keldri muuseumitoas Elmar Maasiku kogutud esemete väljapanek.

Alates kell 16 on kohal fotograaf.

Kell 17 toimub jääkeldris kontsert-aktus. Peale seda on võimalik muusikat nautida Hiugemäel Rõngu kandi viie tee puhvetite päiva rahvapeol.

Kellel pole võimalik sellel päeval oma vana kooliga kohtuda saab tulla vanu aegu meenutama viiel päeval suve jooksul Unustatud mõisate külastusmängul 9., 10., 30., 31. juulil ja 13. augustil, mil toimub mõisas samuti palju huvitavat!

Lisainfo kooli veebilehel www.aakre.edu.ee või telefonil 76 93 386.

Kohtumiseni!

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Teisipäeval, 31. mail osales Kertu Vuks SPARK Demos toimunud  kliima- ja energiakava koostamise seminaril

Töö koostaja Consultare OÜ andis ülevaate tänaseks kokku pandud informatsioonist ning trendidest teemavaldkondade lõikes. Teemade ring, mille üle arutleti puudutas nii ringmajanduse edendamist, päikesefarmide planeerimist,  kliimamuutuste mõjude analüüsi biomajandusele ning kerg- ja ühistranspordivõrgustike kavandamist Tartumaal.

Kliima- ja energiakava eesmärgid on kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks ning kliimamuutustega kohanemine ja investeeringute kavandamine. Kliima- ja energiakava koostatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ning see peaks valmima 2022. aasta teises pooles. Lisainfot kliima- ja energiakava koostamisest leiab SIIT

 

Kolmapäeval, 1. juunil toimus Tartu 2024 veebiseminar teemal "Keskkonnahoidlik kultuurikorraldus"

Veebiseminaril osalesid Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto. Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juht Triin Pikk tutvustas keskkonnahoidlike kultuurisündmuste korraldamise juhendit ning koos omavalitsuste esindajatega arutleti hetkeolukordade üle omavalitsustes.

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendiga saab tutvuda siin: https://www.tartu2024.ee/ellujaamise-kunstid/keskkonnajuhend.

Samuti on valminud õppevideo, mis annab juhiseid sündmuste keskkonnasäästlikumaks korraldamiseks. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

1. juunil, lastekaitsepäeval, toimus Annikoru skatepargi avamine

5 aastat oodatud skatepark sai lõpuks valmis. Avamisel osales palju noori huvilisi, avakõne pidas vallavanem Priit Värv ning seejärel rääkis Elva valla heakorraspetsialist Sten Saarekivi rulasõidust, ohutusest ja õpetas noortele huvilistele trikke. 

Annikoru skatepargi projekti koostas ja ehitas Betoondetail OÜ. Objekti kogumaksumus koos lisatöödega oli 34 758 eurot. Skatepargi ehitust toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm 20 640 euroga. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

1. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid vallavalitsusest Kertu Vuks, Margus Ivask ja Maarika Uprus. Maarika Uprus andis ülevaate detailplaneeringute menetlusprotsessidest ja üldplaneeringu protsessist. Margus Ivask andis ülevaate suurematest arendusprojektidest, sh Elva gümnaasiumihoone rekonstrueerimisest ning ujula ehitamiseks vajalike eeltegevuste käigust. Kertu Vuks tutvustas ülevaadet Elva vallas asuvatest punamonumentidest ning arutati, millised peaksid olema edasised tegevused nendega seonduvalt.

Komisjoni esimees Toomas Laatsit andis komisjonile ülevaate arengukava koostamise raames ellu kutsutud ehituse- ja planeerimise töörühma tööst.  

 


1. juunil osales Jaanika Saar Tartumaa Kaunis Kodu 2022 komisjoni töös

Komisjon külastas kaheksat Tartu maakonnas paiknevat kaunist kodu, sealhulgas ka Elva valla Kaunis Kodu 2021 võidukodu Elva linnas aadressil Marja 4.

Komisjoni poolt välja valitud Tartu maakonna kolm kaunimat kodu edastatakse Eesti Kaunis Kodu 2022 konkursile.  

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Päevakavas oli Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine ning Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

Neljapäeval, 2. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir üldhooldusteenuse rahastamismudeli muutmise teemalisel veebiseminaril 

Pikaajaline üldhooldusteenus on hoolduskoormuse vähendamisel oluline, kuid kulukas teenus. Ühena olulistest muutustest vabastati juba lapselapsed oma vanavanemate ülalpidamisest. Täna on üldhooldusteenuse eest tasumisel omavalitsustel suur roll. Riik planeerib muuta rahastusmudeleid, et toetada teenuse saajaid ja nende lähedasi teenuse eest tasumisel. Kohtumisel tutvustati võimalikke variante.   
 

 

Neljapäeval, 2. juunil kohtus Gerda Kiipli-Hiir Perepesa ruumide sisekujundajaga 

Perepesas käivad hetkel remonttööd, mille käigus saavad uue ilme seni korteritena kasutuses olnud ruumid. Perepesa sisekujunduse loob Mae Kivilo, kes esitas kohtumisel värvikombinatsioonid ja tutvustas võimalikke mööblivariante. Eesmärk on luua kodune ja soe keskkond, kus väikeste lastega peredel oleks mõnus ja turvaline olla ning spetsialistidel nende pereks kasvamist toetada. Elva Perepesa asub aadressil Pikk 26, Elva linn. 

 

Reedel, 3. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames 

Veebi teel toimunud kohtumisel anti ülevaade erinevate teenuste lõikes (tugiisik, lapsehoiuteenus, transporditeenus), mida Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames osutatud on. Seoses projektirahade lõppemisega liiguvad kõik nimetatud teenused omavalitsuste rahastamisele. Samal ajal kavandatakse puudega laste tugiteenuse reformi, mis seob erivajadustega laste tugiteenused lahti puude raskusastmest ning senisest veelgi enam on vaja omavalitsusel hinnata teenuste määramiseks lapse tegelikku abivajadust. Päeva teises pooles andsid omavalitsused ülevaate oma headest praktikatest. 

 

  VARIA  

 


Elvas toimub esmakordselt Eesti Liikumis- ja Spordifestival

30.-31. juulil toimub kogu Elva linna hõlmav erakordne Eesti Liikumis- ja Spordifestival, mida korraldab Elva vald koostöös Lõuna-Eesti kuue maakonnaga. Festivali avapäevale paneb meeleoluka punkti kontsert, kus esinevad kollektiivid nagu Traffic, James Werts World Project ja ansambel MESI. 

2022. aastal kannab festival nime Eesti Liikumis- ja Spordifestival, sest just Elvale omistati eelmisel aastal Euroopa Parima Spordilinna tiitel. Järgnevatel aastatel liigub Eesti Liikumisfestival erinevate Lõuna-Eesti maakondade vahel, kellest igaüks põimib liikumise kestliku olemuse just enda piirkonna väärtustega.

30.-31. juulil tulevad Elvasse kokku aktiivset eluviisi harrastavad ja spordilembesed inimesed üle Euroopa. Festivalil saab: 

 • tutvuda ja järgi proovida suurel hulgal erinevaid spordialasid ja -tegevusi tunnustatud professionaalide juhendamisel
 • uudistada messialal
 • osaleda töötubades
 • kuulata põnevaid spordimaastiku tegijaid konverentsilaval
 • koguda uusi ja kasulikke teadmisi tervisliku eluviisi ja liikumise kohta

ja palju muud põnevat veel!

Üritus Facebookis: https://fb.me/e/2CBi3wvYV 
Ürituse koduleht: https://sportsfest.eu/

 

Otepääl tähistati Eesti lipu päeva 

Laupäeval, 4. juunil tähistati Eesti lipu sängis, Otepääl Eesti lipu päeva. Tänavu möödus 138 aastat esimese sinimustvalge Eesti lipu pühitsemisest ja õnnistamisest Otepääl. Sel puhul toimus Otepääl traditsiooniline rongkäik Lipuväljakult kirikumõisa, jumalateenistus Otepää Maarja kirikus ning kontsert Otepää kultuurimajas. Elva valla lippu kandis rongkäigus Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus. 

4. juunil 1884. aastal pühitses Eesti Üliõpilaste Selts Otepääl esimese sinimustvalge lipu. Esialgu oli see tudengite tunnuslipp, kuid peagi kasvas see rahvuslipuks ning siis juba riigilipuks.

Vaata galeriid Eesti lipu päeva rongkäigust Otepääl → 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 45
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 03. oktoober 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. september 2022 Kogu päev Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. september 2022 Kogu päev Rutt Hanni osaleb TAI projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4