Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.05-05.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 


Piirkonnakogude hääletus Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkondades on alanud ning kestab kuni 12. juuni 2022 (k.a). 

Kuna tähtajaks 31.05.2022 ei laekunud Elva ja Konguta piirkonnakogudesse piisavalt kandidaate, ei toimu samal perioodil hääletust Elva ja Konguta piirkonnakogude valimiseks - hääletust ei saa korraldada, kuna piirkonnakogusse kandideerijate arv on väiksem kui ettenähtud piirkonnakogu liikmete arv.

Hääletus toimub 6.-12.06.2022 elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Vaata kandidaate ja hääleta siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339694

Võimalus on hääletada ka piirkondade teenuskeskustes ning vallamajas vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Kandidaadid, teenuskeskuste lahtiolekuajad ja muu oluline info piirkonnakogude valimiste kohta on leitav: https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

Pane tähele!

 • Hääletus on piirkondade põhine, st hääletusvõimalus on vähemalt 16- aastastel rahvastikuregistri järgi nendes piirkondades elavatel inimestel ning hääletada saab oma piirkonna kandidaadi poolt.
 • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
 • Piirkonnakogude valimistel peab osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest, mistõttu ootame aktiivset osalemist! Juhul kui osaleb vähem elanikke pikendab valimiskomisjon hääletamise aega.
 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Ühistranspordikeskuse kohtumine omavalitsusjuhtidega

Kohtumisel arutati edasisi tegevusi sotsiaaltranspordi tuleviku osas - määratleti osapoolte ootused teenuse jätkamise osas​, arutati läbi olulisemad detailid​, senise projekti plussid ja õppetunnid ning uue hankeperioodi sõlmküsimused. Lepiti kokku ka ajakava ning edasised tegevused.

Kokkuvõtlikult planeeritakse teenuse saamiseks minna ühishankesse ning Tartumaa omavalitsustelt oodatakse kinnitust planeeritava mahu osas.
 

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) maakonna arengustrateegia võtmeteemade esimene valideerimine

Arutelul osales TOLi juhatus, kuhu kuulub ka Elva vallavanem Priit Värv. Arutelu viidi läbi uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan ja Kersten Kattai juhtimisel.

Arengustrateegia arutelule järgnes TOLi juhatuse koosolek, mille päevakorras oli Kohaliku Omaalgatuse Programmi hindamiskomisjoni tulemuste kinnitamine, Tartumaa toidustrateegia kinnitamine, TOLi strateegiline roll maakonnas, TOLi ja partnerorganisatsioonide koostöö ning TOL liikmemaksu arutelu. 

 

  JUHTIMINE  

30. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis revisjonikomisjoni koosolek 

Enda tegevusest ja plaanidest andsid ülevaate SA Elva Teenused juht Krista Loog ning Elva Varahaldus OÜ juht Toomas Kuris. Revisjonikomisjon töötas läbi 2021. aasta aastaaruande. Komisjoni liikmetel olid mõned küsimused, millele vallavalitsus ka vastas ning komisjon kiitis aastaaruande heaks.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Kohtusid raamatukogude juhid ja harukogude esindajad

Elva valla uus kultuurispetsialist Marilin Aasoja ning raamatukogude juhid ja harukogude töötajad said omavahel tuttavaks, jagati rõõme ja muresid, arutati käimasolevaid projekte ning tulevasi tähtpäevi. Rõngu raamatukogu direktor tegi kokkuvõtte ka lugejate rahuloluküsitlusest.  

 

31. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Kogukondliku ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa esindaja tutvustas perepesa kontseptsiooni. Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel andis ülevaate Elva valla ennetustöö eesmärkidest ning laste ja heaolu võrgustiku tööst. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andis ülevaate valla tugispetsialistidest ja nende võrgustikutööst. Sotsiaalnõunik Anneli Lepik tutvustas lastekaitsetöö põhimõtted ja tegevusi. SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tamm tutvustas nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas määruse eelnõud: Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

1. juunil toimus Hellenurme Veskimuuseumis kultuurikomisjoni koosolek


Viimane koosolek enne suvepuhkust viidi läbi Hellenurme Veskimuuseumis, kus komisjoni liikmed tutvusid muuseumiga ning arutlesid valla arengukavalistel teemadel. 

Veskiemand Mae Juske andis ülevaate veski korrastamisest algusaegadest kuni praeguseni - leivakoja käivitamisest, majandamisest, ürituste ja ekskursioonide korraldamisest, uute külaliskorterite korrastamisest veskis ning laiemat tegevust ootavast uuest käsitöö poest.

Seejärel toimus Elva valla arengukava „Kultuur ja kogukond” ideekorje ja arutelu. Komisjon peab oluliseks, et Elva vallal oleks oma kultuuristrateegia, kogukonna kultuur ja erisus ning pärandkultuur. Oluline on lähendada valla kaugemaid nurki keskusega ning teadvustada kultuuri osatähtsust valla erivaldkondade hulgas. Arutleti ka Elva valla mõisate kaardistamise, Elva valla kultuurimälu hoidmise ja väärtustamise ning MTÜ-de toetamise teemadel. 

 

Aakre kool kutsub vilistlasi, endisi töötajaid, lapsevanemaid ja kooli sõpru Aakre kooli 290. aastapäeva tähistamisele


Hea Aakre kooli vilistlane, endine töötaja, lapsevanem, Aakre kooli ja lasteaia sõber!

Oled oodatud tähistama Aakre piirkonna hariduselu esmamainimise 290. aastapäeva ja Aakre Lasteaed-Algkooliga hüvasti jätma 11. juunil 2022.

Koolimaja on avatud alates kell 11. Kohtudes klassikaaslastega saab keha kinnitada Mõisapreili Margarethe suvekohvikus. Koha peal on elav muusika, käsitöö- ja fotonäitus, väike mälestustenurk ja peahoone keldri muuseumitoas Elmar Maasiku kogutud esemete väljapanek.

Alates kell 16 on kohal fotograaf.

Kell 17 toimub jääkeldris kontsert-aktus. Peale seda on võimalik muusikat nautida Hiugemäel Rõngu kandi viie tee puhvetite päiva rahvapeol.

Kellel pole võimalik sellel päeval oma vana kooliga kohtuda saab tulla vanu aegu meenutama viiel päeval suve jooksul Unustatud mõisate külastusmängul 9., 10., 30., 31. juulil ja 13. augustil, mil toimub mõisas samuti palju huvitavat!

Lisainfo kooli veebilehel www.aakre.edu.ee või telefonil 76 93 386.

Kohtumiseni!

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Teisipäeval, 31. mail osales Kertu Vuks SPARK Demos toimunud  kliima- ja energiakava koostamise seminaril

Töö koostaja Consultare OÜ andis ülevaate tänaseks kokku pandud informatsioonist ning trendidest teemavaldkondade lõikes. Teemade ring, mille üle arutleti puudutas nii ringmajanduse edendamist, päikesefarmide planeerimist,  kliimamuutuste mõjude analüüsi biomajandusele ning kerg- ja ühistranspordivõrgustike kavandamist Tartumaal.

Kliima- ja energiakava eesmärgid on kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks ning kliimamuutustega kohanemine ja investeeringute kavandamine. Kliima- ja energiakava koostatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ning see peaks valmima 2022. aasta teises pooles. Lisainfot kliima- ja energiakava koostamisest leiab SIIT

 

Kolmapäeval, 1. juunil toimus Tartu 2024 veebiseminar teemal "Keskkonnahoidlik kultuurikorraldus"

Veebiseminaril osalesid Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto. Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juht Triin Pikk tutvustas keskkonnahoidlike kultuurisündmuste korraldamise juhendit ning koos omavalitsuste esindajatega arutleti hetkeolukordade üle omavalitsustes.

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendiga saab tutvuda siin: https://www.tartu2024.ee/ellujaamise-kunstid/keskkonnajuhend.

Samuti on valminud õppevideo, mis annab juhiseid sündmuste keskkonnasäästlikumaks korraldamiseks. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

1. juunil, lastekaitsepäeval, toimus Annikoru skatepargi avamine

5 aastat oodatud skatepark sai lõpuks valmis. Avamisel osales palju noori huvilisi, avakõne pidas vallavanem Priit Värv ning seejärel rääkis Elva valla heakorraspetsialist Sten Saarekivi rulasõidust, ohutusest ja õpetas noortele huvilistele trikke. 

Annikoru skatepargi projekti koostas ja ehitas Betoondetail OÜ. Objekti kogumaksumus koos lisatöödega oli 34 758 eurot. Skatepargi ehitust toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm 20 640 euroga. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

1. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid vallavalitsusest Kertu Vuks, Margus Ivask ja Maarika Uprus. Maarika Uprus andis ülevaate detailplaneeringute menetlusprotsessidest ja üldplaneeringu protsessist. Margus Ivask andis ülevaate suurematest arendusprojektidest, sh Elva gümnaasiumihoone rekonstrueerimisest ning ujula ehitamiseks vajalike eeltegevuste käigust. Kertu Vuks tutvustas ülevaadet Elva vallas asuvatest punamonumentidest ning arutati, millised peaksid olema edasised tegevused nendega seonduvalt.

Komisjoni esimees Toomas Laatsit andis komisjonile ülevaate arengukava koostamise raames ellu kutsutud ehituse- ja planeerimise töörühma tööst.  

 


1. juunil osales Jaanika Saar Tartumaa Kaunis Kodu 2022 komisjoni töös

Komisjon külastas kaheksat Tartu maakonnas paiknevat kaunist kodu, sealhulgas ka Elva valla Kaunis Kodu 2021 võidukodu Elva linnas aadressil Marja 4.

Komisjoni poolt välja valitud Tartu maakonna kolm kaunimat kodu edastatakse Eesti Kaunis Kodu 2022 konkursile.  

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Päevakavas oli Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine ning Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

Neljapäeval, 2. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir üldhooldusteenuse rahastamismudeli muutmise teemalisel veebiseminaril 

Pikaajaline üldhooldusteenus on hoolduskoormuse vähendamisel oluline, kuid kulukas teenus. Ühena olulistest muutustest vabastati juba lapselapsed oma vanavanemate ülalpidamisest. Täna on üldhooldusteenuse eest tasumisel omavalitsustel suur roll. Riik planeerib muuta rahastusmudeleid, et toetada teenuse saajaid ja nende lähedasi teenuse eest tasumisel. Kohtumisel tutvustati võimalikke variante.   
 

 

Neljapäeval, 2. juunil kohtus Gerda Kiipli-Hiir Perepesa ruumide sisekujundajaga 

Perepesas käivad hetkel remonttööd, mille käigus saavad uue ilme seni korteritena kasutuses olnud ruumid. Perepesa sisekujunduse loob Mae Kivilo, kes esitas kohtumisel värvikombinatsioonid ja tutvustas võimalikke mööblivariante. Eesmärk on luua kodune ja soe keskkond, kus väikeste lastega peredel oleks mõnus ja turvaline olla ning spetsialistidel nende pereks kasvamist toetada. Elva Perepesa asub aadressil Pikk 26, Elva linn. 

 

Reedel, 3. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames 

Veebi teel toimunud kohtumisel anti ülevaade erinevate teenuste lõikes (tugiisik, lapsehoiuteenus, transporditeenus), mida Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames osutatud on. Seoses projektirahade lõppemisega liiguvad kõik nimetatud teenused omavalitsuste rahastamisele. Samal ajal kavandatakse puudega laste tugiteenuse reformi, mis seob erivajadustega laste tugiteenused lahti puude raskusastmest ning senisest veelgi enam on vaja omavalitsusel hinnata teenuste määramiseks lapse tegelikku abivajadust. Päeva teises pooles andsid omavalitsused ülevaate oma headest praktikatest. 

 

  VARIA  

 


Elvas toimub esmakordselt Eesti Liikumis- ja Spordifestival

30.-31. juulil toimub kogu Elva linna hõlmav erakordne Eesti Liikumis- ja Spordifestival, mida korraldab Elva vald koostöös Lõuna-Eesti kuue maakonnaga. Festivali avapäevale paneb meeleoluka punkti kontsert, kus esinevad kollektiivid nagu Traffic, James Werts World Project ja ansambel MESI. 

2022. aastal kannab festival nime Eesti Liikumis- ja Spordifestival, sest just Elvale omistati eelmisel aastal Euroopa Parima Spordilinna tiitel. Järgnevatel aastatel liigub Eesti Liikumisfestival erinevate Lõuna-Eesti maakondade vahel, kellest igaüks põimib liikumise kestliku olemuse just enda piirkonna väärtustega.

30.-31. juulil tulevad Elvasse kokku aktiivset eluviisi harrastavad ja spordilembesed inimesed üle Euroopa. Festivalil saab: 

 • tutvuda ja järgi proovida suurel hulgal erinevaid spordialasid ja -tegevusi tunnustatud professionaalide juhendamisel
 • uudistada messialal
 • osaleda töötubades
 • kuulata põnevaid spordimaastiku tegijaid konverentsilaval
 • koguda uusi ja kasulikke teadmisi tervisliku eluviisi ja liikumise kohta

ja palju muud põnevat veel!

Üritus Facebookis: https://fb.me/e/2CBi3wvYV 
Ürituse koduleht: https://sportsfest.eu/

 

Otepääl tähistati Eesti lipu päeva 

Laupäeval, 4. juunil tähistati Eesti lipu sängis, Otepääl Eesti lipu päeva. Tänavu möödus 138 aastat esimese sinimustvalge Eesti lipu pühitsemisest ja õnnistamisest Otepääl. Sel puhul toimus Otepääl traditsiooniline rongkäik Lipuväljakult kirikumõisa, jumalateenistus Otepää Maarja kirikus ning kontsert Otepää kultuurimajas. Elva valla lippu kandis rongkäigus Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus. 

4. juunil 1884. aastal pühitses Eesti Üliõpilaste Selts Otepääl esimese sinimustvalge lipu. Esialgu oli see tudengite tunnuslipp, kuid peagi kasvas see rahvuslipuks ning siis juba riigilipuks.

Vaata galeriid Eesti lipu päeva rongkäigust Otepääl → 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.-29.05.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 23. mail toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu IX istung toimus 23. mail Elva Vallavalitsuses volikogu saalis ja veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli kuus otsuse eelnõud, üks ettekanne ning vallavanema ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Elva valla ja Elva linna õiguskorra ülevaade 2021. aasta kohta. Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode, Tiit Treial ja Annika Jukk tegid ülevaate politsei tegevustest 2021. aastal Elva vallas. Toodi välja erinevaid statistikaid üldise kuritegevuse, vägivallakuritegude, varavastaste süütegude, väärtegude jms kohta. Piirkonnapolitseinikud tõid välja, et probleeme on tekkinud koerte ja kasside pidamise eeskirja järelevalvega, samuti ka taksoveo teenuse üle järelevalvega. Ühed suuremad probleemid Elva linnas ja vallas on alkoholi tarbimine avalikus kohas ja valgusallikata kergliiklejad. Kokkuvõtvalt sedastati, et elame siiski turvalises keskkonnas, kus kuritegevus muutub koos muu sotsiaalse keskkonna muutustega. Kogu ülevaatega on võimalik tutvuda SIIN

Volikogu otsustas anda loa MTÜ Klubi Tartu Maratonile, Peetri Matsi OÜ-le ja Vallasant OÜ-le kinnisasjade omandamiseks. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse kohaselt kui juriidiline isik ei ole kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või põllumajandustoodete tootmisega, võib ta omada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal.  

Volikogu nõustus hoonestusõiguse seadmisega AS Emajõe Veevärk kasuks Elva valla omandis olevale kinnisasjale. Asukoht: Nooruse park, Elva linn, Elva vald. Hoonestusõigust soovitakse seada kahe puurkaevu rajamiseks ja neid teenindavate ehitiste ehitamiseks, mis rajatakse piirkondliku ühisveevärgi töö ja toimekindluse tagamiseks. 

Volikogu otsustas mittenõustuda Krüüdneri Karjäär OÜ geoloogilise uuringuloa andmisega Karijärve IV uuringuruumis. Asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Poole küla. Vallavolikogu on seisukohal, et uuringuloa andmisest tuleb keelduda, sest taotletav uuringuala on märgitud oluliseks alaks, mis tagab rohelise võrgustiku toimimist; piirkonnas juba toimub kaevandustegevus; uuringutega on seotud häiringud, mis võivad mõjutada inimeste heaolu, tervist ja vara; kohalikud elanikud on avaldanud vastumeelt uuringuloa andmiseks. 

Muudeti arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati tema enda soovil välja liige Juhani Jaeger ja kinnitati uueks liikmeks Tõnu Aigro. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ning andis ülevaate kõikidest töövaldkondadest. Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate käimasolevatest teetöödest ja muudest teehooldust puudutavatest teemadest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele. Vallavalitsuse ettekanne on leitav SIIT
 

Istungi protokoll ja tehtud ettekanded ˃

Vastuvõetud otsused ja määrused ˃

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt

Järgmine volikogu istung toimub 13. juunil 2022. 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 

22.-26. mail toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu õppereis Norras

Elva vallavalitsusest osales õppereisil Kertu Vuks. Õppereisi raames külastati Baerumi ja Kristjansandi vallavalitsust, kohtuti Nordic Innovationi juhtkonnaga ning Oslo Regional Alliance esindajatega. Lisaks kohtuti mitmete ettevõtjatega, kes koostöös avaliku sektoriga on aidanud kaasa rohepöörde eesmärkide saavutamisele, näiteks põhjamaade eripärasid arvestav bussipeatustesse sobivate päikesepaneelide lahenduste tootja BTG Solenergi AS; Kings Cofee, kes pakub ringmajanduslahendust, kasutades kohviülejääke seenekasvatuses; soojatootmisettevõte Oslofjord Varme AS, kes pakub kaugküttelahendust, mis põhineb mereveest saadud soojusel.

Peamised aruteluteemad olid rohepöörde tegevuste kavandamine ja elluviimine omavalitsustes - Eesti vs Norra;  omavalitsuste ja piirkondade vahelised koostööprojektid ja nende elluviimine; jätkusuutlikud ja rohelised riigihanked ning erasektori ja avaliku sektori koostöö rohepöörde tegevuste elluviimisel.  

 

Piirkonnakogude valimised toimuvad 6.-12. juunil 2022
 

Kes on oodatud piirkonnakogusse kandideerima?

Piirkonnakogusse saab kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek. Kõikide piirkonnakogude kandidaatide puhul kontrollitakse nende vastavust statuudi nõuetele, st rahvastikuregistri järgset elukohta.

 

Miks osaleda piirkonnakogude valimistel?

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna esinduskogu. Oma valiku, kes võiks Sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonna huvisid esindada, saad teha kui osaled piirkonnakogu valimistel ja toetad kandidaati, keda eelistad.

 

Kus on leitavad piirkonnakogude kandidaatide nimekirjad?

Kandidaatide nimekirjad avalikustame hiljemalt 03.06.2022 Elva valla kodulehel ning plakatitel kõikides piirkondades koos valimisnumbritega. Vallavalitsus ei korralda kandidaatide tutvustamist, kampaania korraldamine on iga kandidaadi enda teha. Vallavalitsus jagab kõikide kandidaatide kohta infot võrdselt ja samades kanalites.

 

Kuidas toimub piirkonnakogude valimistel hääletamine?

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Elva valla rahvastikuregistri järgsed elanikud, kes on registreeritud Elva valla elanikuks 01.06.2022 seisuga (k.a).

Igal hääletajal on 1 hääl ning selle saab anda vastavalt rahvastikuregistris oleva elukoha järgi oma piirkonnas kandideerivale kandidaadile.  Näiteks kui  Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht on Koruste küla, siis saad valida Rõngu piirkonnakogusse kandideerivate isikute vahel.

Kui hääletaja soovib oma valikut muuta, siis seda saab teha kuni viimase hääletuspäevani, st kuni 12.06.2022 kell 23.59. Arvesse läheb kõige viimasena antud hääl.

 

Kus toimub hääletamine?

Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas, kuhu on vaja sisse logida kasutades ID-kaarti või mobiili ID-d. Kui VOLIS keskkonna kasutamine pole võimalik, saab hääletamiseks külastada ka Elva valla teenuskeskuseid vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Info piirkonnakogude valimiste kohta on koondatud Elva valla kodulehele: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Elva valla koolide tugispetsialistide õppeaasta viimane kohtumine

Elva valla koolide juures toimetavad tugispetsialistid said taas kokku 24. mail, et ühistel teemadel arutleda ning kogemusi vahetada. Läbi on saamas üks kiire, põnev ja äärmiselt õpetlik õppeaasta ning tegemist oli käesoleva õppeaasta viimase kohtumisega, kus võeti aasta kokku ning jagati kogemusi samal ajal ühiselt matkarajal liikudes. Kohtumine toimus Vapramäe Loodusmajas.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Teisipäeval, 24. mail toimus Rannu katlamaja avamine

Teisipäeval, 24. mail avati Rannus uus ja kaasaegne hakkepuidul töötav katlamaja. Toimus pidulik avamine peale mida oli kõigil huvilistel võimalus ka uue katlamajaga tutvuda. 

2020. aastal eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus raha, et OÜ Elva Soojus saaks ehitada Rannu alevikku uued soojustrassid ja uue kaasaegse hakkepuidul töötava katlamaja. 2021. aasta suvel alustati töödega, sügiseks said ehitatud uued trassid ning detsembri lõpus käivitus juba ka töö uues katlamajas. Nüüdseks on teostatud ka heakorratööd ning projekt seega ametlikult lõpule viidud. 

Projekti teostumisega muutub Rannu aleviku õhukvaliteet paremaks, samuti paraneb ka piirkonna konkurentsivõime ja elanikkonna elamistingimused.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Esmaspäeval, 23. mail toimus Põltsamaal projekteerimise teemaline õppepäev 

Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril Põltsamaa lossis osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Kaire Volmer. Õppepäeval räägiti projekteerimistingimuste välja andmisest uute üldplaneeringute valguses. Seminari viisid läbi Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Merje Muiso ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist Ülle Reidi. Põltsamaa valla planeeringutest ja projektidest rääkis Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos ning tehti ka jalutuskäik Põltsamaa linnas.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

25. mail toimus Tartumaa sotsiaalvaldkonna vaimse tervise õppepäev 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel kohtusid Tartumaa valdade sotsiaaltöö eestvedajad Suure-Jaani Tervisekojas. Tervisekoda on maja, kuhu on koondatud kokku perearstid, eriarstid, füsioterapeudid, apteek, veekeskus, seminariruumid ja kohvik ning see kannab läbinisti edasi tervisedenduslikku vaadet.

Üheskoos jagati sotsiaalvaldkonna muresid ja rõõme ning otsiti lahendusi veel ületamata takistustele. Lisaks õpiti koolitaja Silva Sirge ja 5 elemendi teooria abil veidi laiemalt mõistma ennast, teisi ning inimsuhteid üldiselt. Osalejate avatust ja ühtsust suurendas naeruteraapia, mille tervendavat ning vabastavat mõju said kõik osalejad oma nahal tunda. Koju naasti ühiselt Tartu valla bussiga naeratus suul ning paljude kogemuste võrra rikkamana. 

 

  VARIA  

 

Linnastaadion sai värskenduse 

Eelmisel nädalal teostati Elva  Linnastaadionil põhjalikke hooldustöid, mille raames värskendati jooksurada, taastati staadionimaja tagumine terrass ning hooldati murukate. Sel nädalal joonistatakse maha ka jooksurajad ning paigaldatakse raja välispiirded. Plaanis on uuendada ka staadionimaja eesolev terrass.

Vaata täpsemalt videost ˃ 

Soovime kõigile jätkuvalt rõõmsaid spordielamusi!   

 

 


Keegli maailmameistrivõistlused on tehtud! 

Pea kaks nädalat kestnud keegli maailmameistrivõistlused Elva Spordihoones said 28. mail punkti. Üritus õnnestus igati edukalt ning kirsiks tordil tuli võistlustelt üks kuldmedal ka koju. Sportkeegli sprindis tegi eestlanna Heret Ots ajalugu viies Eesti esimest korda keegli MMil poodiumile - naiste täiskasvanute arvestuses kirjutas tema kuldmedal Eestile uue peatüki. Finaalis oli vastaseks tugev tšehhitar Hana Wiedermannova, kuid vastase parimast esitusest jäi närvi puudu ning Ots saavutas kiirelt edumaa. Täiskasvanud naiste arvestuses ei ole eestlastel veel MMi medaleid olnud, kuid 2011. aastal maailmakarika hõbeda võitnud Ots tagas selle kolmapäeval.

Üks võistluste korraldajatest ja ka võistlejatest Markko Abel võttis võistlused kokku sõnadega: "MMi läbiviimine oli tõsine pingutus, aga hubane saal sportlastele meeldis. Kümmekonna aasta jooksul võiks sportkeegli tiitlivõistlus jälle Elvasse jõuda."

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.-22.05.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Neljapäeval, 19. mail külastas Elva vald Rakvere valda

Külastusel osalesid Priit Värv, Heiki Hansen, sotsiaal- ja terviseosakond, haridus- ja kultuuriosakond ning SA Kultuur ja Sport esindus. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak andis erinevate valdkondade lõikes ülevaate Rakvere valla tegemistest, edulugudest ning arenguvõimalustest. Eriliselt jäi kõlama ennetustöö väärtustamine ning mõtestamine ja arengule suunatud mõtteviis. Lisaks kogemuste vahetamisel tutvuti ka valla jaoks oluliste objektidega piirkonnas, nagu Sõmeru keskusehoone, Rahvaspordiväljak, Loodus- ja Tehnikamaja, noortekeskus ja  Uhtna tegula.  

 


20. aprillil osales Karmen Paavel koos teiste Tartumaa esindajatega näidisohutusõppusel Rapla ÄKK 

Õppusel osalesid üheksa maakonna esindajad kokku 10 võistkonnas. Päeva jooksul läbisid võistkonnad erinevaid punkte, kus tuli lahendada elulisi ja ohtlikke ülesandeid. Iga punkti eestvedaja andis meeskonnale ülesande soorituse eest ka punkte. Probleemolukordi, mille keskele meeskonnad sattusid, oli väga erinevaid. Näiteks oli tarvis nuputada, kuidas õpilase koolikotis leiduvate märkide järgi aru saada, et last väärkoheldakse, hoolitseda laste ohutuse eest koolitulistamise korral või tegeleda ajakirjanikega, kes on saanud infot asutuses toimunud võimaliku õnnetusjuhtumi kohta. Igast punktist saadi väärtuslikku tagasisidet oma meeskonna toimimise kohta ning kokkuvõttes avardati oluliselt oma teadmisi ja vaadet ohuolukordades tegutsemise osas.  

Rapla ÄKK on oma formaadilt mõeldud õpetajatele. Siseministeeriumi soovil said sellest osa ka maakondade tervise ja turvalisuse meeskonnad, et hea õppuse pisik leviks ka laiemalt. Rapla ÄKK koostööpartneriteks olid Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse ja Eesti Punane Rist. Õppuse peakorraldaja oli Raplamaa Omavalitsuste Liit. 

 


Reedel, 20. mail külastasid Elva vallavalitsust Järva valla kolleegid

Kohtumisel osalesid Jaanika Saar, Kertu Vuks, Sten Saarekivi, Milvi Sepp, Heiki Hansen ja Priit Värv. Vahetati kogemusi ruumiloome alaste tegevuste kavandamisel ja sotsiaalvaldkonna väljakutsetega hakkama saamisel, arutleti suurte investeeringuprojektide elluviimise üle ning jagati suurürituste korraldamise kogemust. 

 

Piirkonnakogude valimised toimuvad 6.-12. juunil 2022

Aprillis toimuma pidanud piirkonnakogude valimised lükkusid edasi tehniliste probleemide tõttu. Nimelt ei olnud siis võimalik hääletust läbi viia vastavalt statuudile, mis määrab, et igaüks saab hääletada vaid oma piirkonna kandidaadi poolt. Tänaseks on olukord lahendatud ning piirkonnakogude valimised toimuvad kõikides piirkondades vastavalt esialgsele statuudile.

Piirkonnakogude hääletus toimub perioodil 6.-12. juuni 2022 VOLIS keskkonna vahendusel ja piirkonna teenuskeskustes koha peal.

Kuni 31.05.2022 on võimalik esitada piirkonnakogudesse veel ka kandidaate. Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb täita lühike kandideerimisvorm. Eriti oodatud on kandidaadid Konguta ja Elva linna piirkondadest!

Täpsem info piirkonnakogude valimiste kohta on koondatud siia: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

18. mail toimus järjekordne Maal elamise päeva aruteluõhtu

Sel korral kohtuti Hellenurme teenuskeskuses ning saadi kokku juba kolmandat korda, et üheskoos arutada 24. septembril toimuva üle-eestilise  Maal elamise päeva korraldamist Elva vallas. Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar tutvustas varasemate koosolekute tulemit ning arutleti päeva võimaliku ajakava ja asutuste lahtioleku üle.

Kuna on otsustatud, et Elva valla Maal elamise päev toimub sel aastal peaasjalikult Rõngu, Kirepi, Aakre, Hellenurme ja Palupera piirkonnas, siis keskne kogunemine messi/laada näol saab toimuma Aakre mõisa ümbruses. Samal ajal saavad loodetavasti toimuma ka giidituurid piirkonna mõisates ning on võimalus tutvuda kohalike ettevõtjate ning teenustega. Päeva tegevused toimuvad kell 11-16. Esinema oodatakse valla kultuurikollektiive ning oma toodangut müüma oodatakse Elva valla tootjaid. Samuti on oodatud oma tegevusi näitama erinevad valla allasutused ja ka teised piirkonnad. Aruteluõhtul otsustati, et järgnevad kokkusaamised peetakse väiksemates töögruppides.  

 


21. mail toimus Rannu rahvamajas evakuatsiooniõppus Sipelgas 2022

Tegu oli Naiskodukaitse evakuatsioonirühma õppusega, mis oli üheks osaks suurõppusest SIIL 2022. Õppuse käivitamise aluseks oli ohuhinnang Tartu Räni linnaosa inimestele, mis asus potentsiaalses lahingutsoonis, kust mängult evakueeriti kõik kohalikud inimesed, kes seda soovisid. Esmakordselt oli õppus avatud kõigile soovijatele, et kogeda ja näha, kuidas üks evakueerimispunkt töötab ja tegutseb. Lisaks sellele toimus koostöös Pääsetameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Punase Risti ja Naiskodukaitsega elanikkonnakaitse ja evakuatsiooni teemadel infotund koos töötubadega.  

Esimest korda võttis õppuse juhtimise üle Päästeamet, mis on laiaulatusliku evakuatsiooni korral juhtivaks asutuseks. See andis võimaluse reaalselt testida erinevate asutuste vahelist koostööd ning andis hulgaliselt tagasisidet, kuidas järgmisel korral olla paremini ettevalmistunud. Taoliste õppuste läbiviimine on väga oluline ning oleme vallana väga õnnelikud, et meil õnnestus Sipelgas 2022 just Rannu Rahvamajas läbi viia. 

Fotol: enamus õppuse Sipelgas 2022 meeskonnast 

 

19. mail toimus Elva Kultuurikeskuses taaskordne Mentorklubi kohtumine


Sel korral oli teemaks “Ettevõtte turundus läbi kliendirahulolu”. Teeninduskultuurist ning hea teeninduse tulemusel levima hakkavast turundusest rääkis Miina Saak. Miina on restorani- ja turundusinimene, kellel on suurepärane kogemus klienditeeninduse ja selle arendamise valdkonnas alates aastast 2013. Oma ettekandes andis ta osalejatele praktilisi nippe, kuidas panna lihtsate vahenditega kliendid ettevõttest rääkima. Miina jagas kogemust ning julgustust suhelda klientidega nii nagu oma sõpradega. Tööandjatele soovitas ta oma meeskonna jaoks läbi mõelda hoolikalt, millist sõnumit ettevõte kannab ning millised on ettevõtte väärtushinnangud, mida oma töötajate kaudu teistelegi tutvustada tahetakse. 

Mentorklubi on Elva valla ettevõtjatele suunatud üritustesari, mille raames erinevad eksperdid jagavad oma teadmisi ja kogemusi. Mentorklubi kohtumistele on oodatud nii kogenud kui alustavad ettevõtjad, aga ka valdkonna huvilised!

 

  JUHTIMINE  

 

20. mail kell 17 toimus rahanduskomisjoni koosolek 

Koosolek viidi sel korral läbi veebi teel Zoom keskkonnas ning päevakorras oli üks arutelupunkt  - AS Emajõe Veevärk kasuks hoonestusõiguse seadmine, mis kiideti heaks. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


18. mail toimus Viljandi Kutseõppekeskuses pilootprojekti “Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine” seminar

Seminarile kogunesid omavalitsuste haridusvaldkonna mentorid ja eksperdid. Kohtumise teema oli õpetajate töö- ja palgakorralduse finantseerimise põhimõtted. Elva valla kogemusi jagasid finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Seminari juhtisid Haridus- ja Teadusministeeriumi kohalike omavalitsuste koostöö ja koolivõrgu nõunik Piret Sapp ning ELVL haridus- ja noorsootöönõunik Hille Ilves. 

 

16. mail toimus Ulila Keskuses noorsootöötajate kohtumine

Jagati eesoleva suve plaane ning arutleti erinevatel kohapeal tekkinud teemadel, näiteks kuidas viia noorteni info noorte omaalgatusfondi võimalustest ning kuidas on kaasatud tegevustesse Ukraina noored.

Suvel on Elva vallas neli maleva rühma – Elva, Rannu, Puhja ja Rõngu-Hellenurme. 1. juunil tähistatakse Lastekaitsepäeva Rannus, Puhjas ja Kongutas, mil viiakse läbi erinevaid tegevusi, võistlusi ja töötube. Rannus lõpetab päeva pidu bändiga Planespotters.

 

17. mail toimus taaskord Elva valla koolijuhtide kohtumine

Sel korral kohtuti kontaktselt Elva vallavalitsuse saalis. Päevakavas oli informatsiooni jagamine haridus- ja kultuuriosakonna poolt, noorsootööspetsialisti tutvustamine, noortekonverentsi #Kriis muljete jagamine ning Ukrainast tulnud sõjapõgenike haridusvaldkonda puudutavad teemad. Tegemist oli selle õppeaasta eelviimase kokkusaamisega. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Taas on võimalik taotleda lammutustoetust

Vallavalitsus kuulutas taaskord välja Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise toetuse taotlusvooru, mille eesmärk on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamise toetamine. Taotlusi on võimalik esitada 19. maist 20. juunini 2022.

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks. Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.

Rohkem infot toetuse kohta on leitav www.elva.ee/lammutustoetus.

 

  TARTU 2024  

 


17. mail osales Eliise-Berta Tarto Marii Karelli meediakoolitusel

Tartu 2024 projekti raames toimus kõikidele Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste esindajatele ning SA Tartu 2024 töötajatele meediakoolitus, mille viis läbi tunnustatud ajakirjanik ja telenägu Marii Karell.

Karell rõhutas oma esitluses, et kui uudist kirjutades on lõppeesmärk pakkuda seda mõnele meediaväljaandele, siis küsimus, mis kirjutades peas vasardama peab, on "So what?" ehk miks peaks see uudis äratama esialgu huvi ajakirjanikus ning hiljem pakkuma uudisväärtust lugejale. Marii õpetas, kuidas kirjutada uudiseid nii, et see mõjuks lugejale justkui loo jutustamisena. Ta jagas erinevaid näiteid päriselust ning hiljem said kõik osalejad oma valitud teema näitel täita ka praktilise ülesande ning üksteisele omakorda ka tagasisidet jagada.

Koolitusel sai meelde tuletatud ajatuid ajakirjanduse ja kommunikatsiooni põhitõdesid, aga kogutud ka palju uusi nippe, mis edasisel kommunikatsiooni planeerimisel kindlasti kasuks tulevad.

Foto autor: Mana Kaasik 

 


20.-22. mail osales Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 väljasõidul Kaunasesse

Leedu suuruselt teine linn Kaunas kannab tänavu Euroopa Kultuuripealinna tiitlit. Tegevusi toimub sel puhul terve aasta vältel, kuid on ka kolm kõige aktiivsema kultuurpirogrammiga perioodi, millest üks on just nüüd, mai lõpus. 

Tartu 2024 esindus, kuhu kuulusid esindajad 19-st Lõuna-Eesti omavalitsusest ning SA Tartu 2024 tiim, startis reede hommikul Kaunase poole, et uudistada, mida Kultuuripealinna programm pakub ning vaadata ka kogu projekti tehnilisemat poolt - mida aastaks 2024 võiks ise kõrva taha panna kui Euroopa Kultuuripealinn jõuab Tartusse ja laiemalt Lõuna-Eestisse. 

Kaunases oli melu ja kultuuri igal sammul - esinesid erinevad kultuurikollektiivid, avatud olid erinevad näitused, Santaka lossiparki oli püsti pandud suur pealava, kus esinesid erinevad Leedu artistid ning laupäeva õhtul toimus suurejooneline valgusshow. 

Lisaks sellele, et väljasõit oli tore ja kasulik, on Lõuna-Eesti kohalikud omavalitsused ääretult tänulikud Tartu 2024 projektile, mis on andnud võimaluse ja põhjuse veelgi rohkem omavahel koostööd teha. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Esmaspäeval, 16. mail osales Kertu Vuks Eesti Linnade ja Valdade Liidu ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolekul

Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad tegid ülevaate 2022. aasta käimasolevatest olulisematest tegevustest kohalike omavalitsuste suunal, oma kogemusi kvaliteetsema elukeskkonna loomise võimalustest jagas ka Tallinna Linnavaraameti juhataja. Lisaks tutvustati Keskkonnaministeeriumi poolt alustatud  keskkonnavaldkonna strateegilise arengudokumendi (KEVAD) koostamist, mille sihiks on luua valdkondade ühtne arengukava ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud meetmed ja tegevused. 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Esmaspäeval, 16. mail toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosolekul osales Kertu Vuks. Päevakorras oli 3 volikogu eelnõud - MTÜ Tartu Maraton, OÜ Peetri Matsi ja Vallasant OÜ kinnistute omandamine, mille komisjon heaks kiitis ja volikokku suunas. Lisaks tegi Kertu komisjonile ülevaate jäätmemajanduse korraldusest Elva vallas. Komisjon tegi muu hulgas ettepaneku laiendada TVO kollaste kottide taotlemise võimalust üle terve valla ning juhiti tähelepanu ka ülevallalistele probleemidele pakendikonteinerite täitumisega seoses.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


16. mail toimus vanemlusprogrammi Imelised Aastad selle aasta esimese grupi viimane kohtumine

"Imelised Aastad" on vanemlusprogramm 2 - 8-aastaste laste vanematele. Programm koosneb 16 nädala jooksul 1 kord nädalas (2 – 2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.  

2022. aasta teine grupp alustab 5. septembril. Koolitused toimuvad esmaspäeviti kell 17-19.15 ning kestavad 19. detsembrini 2022. Programmi on oodatud mõlemad lapsevanemad. Osalemise lihtsustamiseks on koolituse kõrvale loodud ka lastehoid. Registreerimiseks või lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda valla ennetustööspetsialisti Karmen Paaveli poole, karmen.paavel@elva.ee / 5301 9106. 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 09.-15.05.2022

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Vabad ametikohad Elva Vallavalitsuses 


Elva Vallavalitsus otsib inimesi järgmistele ametikohtadele:

 • hoolduskoordinaator, kandideerimise tähtaeg 26.05.2022 
 • Rõngu Keskkooli direktor, kandideerimise tähtaeg 27.05.2022 
 • Aakre Rahvamaja juhataja, kandideerimise tähtaeg 29.05.2022 

Töökuulutused ja täpsem info on leitav: www.elva.ee/toopakkumised
 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Noortekonverents #Kriis pakkus noortele teadmisi kiusamisest ja selle tagajärgedest  
 

Elva valla noortevolikogu korraldas 12. mail Rõngu Rahvamajas noortekonverentsi #Kriis, kus osales kokku 89 noort. Esinema oli kutsutud viis väga erinevat ning mitmekülgset inimest:

 • Rõngu keskkooli 9. klassi õpilane ning Euroopa meister jõutõstmises Marelin Jüriado
  Marelin rääkis oma kogemusloo kiusamisest - kuhu see teda viis ning kus on ta praegu. Marelini kiusati 6.–7. klassis väga ning see on jätnud talle hinge väga sügava mälestuse. Kiusamise tõttu tulid Marelini ellu suitsetamine, enesetapumõtted jm. Need on kahjuks ka ühed põhilisemad kiusamise tagajärjed tänapäeva noorte seas. 
   
 • Milos reklaam tegevjuht Brit Mesipuu
  Milos reklaamitööd tegevjuht Brit koolitas noori küberturvalisuse teemal. Noored said teada, kuidas enda digijälge puhtana hoida ning kuidas enda kohta internetist teavet leida. Samuti said noored tutvuda seadustega ja enda õigustega.
   
 • Naiste Tugi- ja Teabekeskuse (NTTK) koolitusspetsialist Hiie Taal
  NTTK koolitusspetsialist Hiie tegi ülevaate stereotüüpidest, seksismist, seksuaalsest ahistamisest ja vägivallast küberruumis. Hiie esinemise ajal tuli välja tõsiasi, et kõikides koolides leidub õpetajaid, kes lähenevad stereotüüpselt ning Hiie sõnul on see tõsine probleem. Ka noored nõustusid sellega, et ükski õpetaja või kooli (tugi)personal ei tohiks õpilase kiusamisega seotud teemadele vastata lausega „Ära tee kiusajatest välja. Ole nendest üle" või muud sellist. NTTK koolitusspetsialisti sõnul on kõigil õigus vägivallavabale elule - olgu selleks kas vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald. NTTK ettekande slaidikava on leitav ka noortekonverentsi koduleheküljelt.
   
 • Spordientusiast, kirjanik ja sisulooja Liis Velsker
  Liis tegi noortele ettekande noortele teemal „Tee iseendani“. Liis jagas avameelselt oma kogemuslugu, kuidas teda kiusati ning kuidas ta lõplikult depressiooni seljatas. Liis andis ülevaate ka enda praegusest töökohast Tabasalu Gümnaasiumi õpilasnõustajana. Samuti said noored võimaluse küsida Liisilt otse küsimusi, nagu ka kõikidelt teistelt esinejatelt.
   
 • Elva Gümnaasiumi psühholoog Martin Kimmel 
  Päeva viimane esineja oli Elva gümnaasiumi psühholoog Martin Kimmel, kes tegi ettekande teemal „Kiusamise tagajärjed“. Martin rääkis tagajärgedest, milleni kiusamine võib kiusatavat viia, näiteks depressioon, suitsiidsed mõtted, endasse tõmbumine. Kõige olulisem mõte, millega Martin oma ettekande lõpetas oli: „Kiusamine ei ole okei!“. See oli läbiv mõte ka kõigi teiste esinejate ettekannetes. 

Kõikidele noorte poolt esitatud küsimustele, mis ei saanud vastust konverentsil kohapeal, jagab Elva valla noortevolikogu vastuseid peagi noortekonverentsi koduleheküljel noortekonverents.elva.ee

Elva valla noortevolikogu tänab kõiki noori, esinejaid ning toetajaid tänu kellele sai Elva valla noortekonverents #Kriis võimalikuks ja seda väga vingel kujul. Eelkõige avaldab noortevolikogu tänu päevajuhile Mari-Liis Vanaisakule, Sirle Lüüsile ning Liis Lehistele. Aitäh ka Kraine kohvik-pagarile, kes osalejaid lõunasöögiga kostitas. 

Elva valla noortekonverentsi #Kriis tegevuste elluviimist toetab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Interneti SA. 

 

11. mail toimus Elva Kultuurikeskuses kultuurikomisjoni koosolek

Päevakorras oli SA Elva Kultuur ja Sport tegevusplaanide tutvustamine, Elva valla loomeettevõtjate hetkeolukord ning tulevik, Elva valla noortevolikogu tegevussuunad, koostöö ning nende kaasamine  kultuurikomisjoni töösse.

Elva vallavalitsuse esindajana osales koosolekul arendusspetsialist Sirli Pippar, kes andis ülevaate loomeettevõtjatest Elva vallas.  

 

10. mail toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna koosolek

Kultuuriministeeriumis toimunud töörühma koosolekul osalesid Margus Ivask ja Liis Lehiste. Päevakorras olid eelarvestrateegia 2023-2026 ning ettepanekud valdkonna 2023. aasta riigieelarve läbirääkimisteks.

 

10. mail toimus TERA Peedu koolis haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek 

Päevakorras olid TERA Peedu kooli arendusplaanid, lasteaiakohtade vajaduse ülevaade Elva vallas (Ulila küsitluse tutvustus ja Käärdi lasteaia arendusplaanid) ning Elva valla malevate korraldamise hetkeseis. Arutleti ka Ukraina laste haridusse kaasamise murekohti ning võimalikke lahendusi ettevalmistavateks tegevusteks, et uuel õppeaastal oleks nende sisse elamine võimalikult sujuv. 

Järgmine haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 31. mail kell 18 ning kohtumise fookuses on kaasav haridus.

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

09.-10. mail osales Kertu Vuks innovatsiooniprogrammi "Kohalikud omavalitsused rohepöördes" seminaripäevadel

Seminari raames viidi läbi arutelud teadlaste, kohalike omavalitsuste esindajate ning ministeeriumite esindajatega. Kohtumiste eesmärgiks oli saada tagasisidet seni kogutud info ja väljapakutud tööriistades osas rohepöörde rakendamiseks kohalikes omavalitsustes. Arutleti, kuidas ikkagi kohalikke omavalitsusi rohepöörde tegevuste elluviimisel abistada, milline roll on selles riigil ja milliseid lahendusi näevad teadlased.

Täpsem ülevaade innovatsiooniprogrammi kohta on leitav siit.   

 

12. mail toimus Elva Spordihoones majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Koosolekul käsitleti Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loale arvamuse andmist - mittenõustuv eelnõu suunati volikokku. Komisjon nõustus hoonestusõiguse andmisega AS Emajõe Veevärgile kahe puurkaevu rajamiseks Nooruse pargi kinnistule. Toimus ka arutelu järvede hetkeseisundi üle ning abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate Verevi ja Kentsi järvede töödest ja plaanidest.

 


Vahva kaader: Puhja Lasteaed Pääsusilma Õnnelille rühma lapsed käisid koostöös RMK-ga istutamas 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Reedel, 13. mail toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla kogukondade kriisiõppepäev

Päeva esimeses pooles toimusid loengud ning teises pooles erinevad töötoad. Päästeameti esindaja Arvi Uustalu andis ülevaate elanikkonnakaitse ja kriisi mõistetest, võimalikest kriisiohtudest Eestis, riski- ning kriisikommunikatsiooni olemusest ja kriisivarudest. Piret Valge Naiskodukaitsest tutvustas "Ole valmis!" mobiilirakendust, kust on võimalik leida juhiseid, kuidas erinevates ootamatutes olukordades käituda. Ulvar Kuningas Punasest Ristist rääkis organisatsiooni tegevustest ning kogukondade koolitamisvõimalustest. Politsei- ja Piirivalve ameti esindaja Lauri Tamm näitas erinevaid võimalusi, kuidas info tõesust kontrollida ning kutsus kaasa mõtlema info usaldamise teemadel. Viimasena tutvustasid Karmen Paavel ja Eliise-Berta Tarto Elva Vallavalitsuse kriisikomisjoni tööd, kriisikommunikatsioonialaseid tegevusi ning valla plaane elanikkonnakaitse teemadel. 

Töötubades tutvuti koduste varudega (toit, esmaabitarbed, tehnilised vahendid), otsiti juhiseid erinevate situatsioonide lahendamiseks, pakuti välja ideid kriisikommunikatsiooni parandamiseks ning uuriti kriitiliselt erinevaid pressiteateid. Lisaks eelnimetatud inimestele toetasid kriisiõppepäeva toimumist veel ka Taavi Siilbek Päästeametist ja Inge Leitu Naiskodukaitsest.  

 

Neljapäeval, 12. mail osales Eliise-Berta Tarto seminaril “Kaasamise digilahendused” 

E-riigi Akadeemia poolt ellu kutsutud seminaril tutvustas Robert Bjarnason, Citizen Foundation Iceland juht veebiplatovormi "Your Priorities" ning jagas oma kogemusi selle platvormi edulugudest kodanike ja valitsuse vahelise koostöö loomises. 

Antud platvorm on kasutusele võetud juba mitmetes erinevates riikides näiteks kaasavaks eelarveks, ja erinevateks ideekorjeteks. Ka kunagine Rahvakogu kasutas just nende loodud platvormi. Eestis on seda platvormi veel pilotiseeritud näiteks ka ideekorjeks õhukvaliteedi probleemide lahendamisel Tallinnas ja mujal Euroopas.  

Platvormi eesmärk on mugavdada ja struktureerida ideede presenteerimist ja diskussioone, et tekiks võimalikult kompaktne ülevaade erinevate arvamuste osakaaludest. Samuti on platvormil Google tarkvaral põhinev nö "mürgisuse detektor", mis tuvastab ja elimineerib võimalikud nn trollimised, isiklikud ründamised jms. 

Robert Bjarnason rõhutas, et olulisel kohal on siiski ka näost näkku kohtumised ja vestlused kohalike elanikega, et teada saada, millised on nende vajadused ja soovid. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 11. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul Kertu Vuks. Koosoleku päevakorras olid 3 volikogu eelnõud - MTÜ Tartu Maraton, OÜ Peetri Matsi ja Vallasant OÜ kinnistute omandamine; Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu avaliku arutelu kokkuvõte ja komisjoni arvamuse kujundamine; Elvas, Tartu mnt 10 pargi kaasajastamine  ja selle integreerimine Elva Gümnaasiumi ning linnastaadioni ruumi.

Komisjon kiitis kinnistute omandamise eelnõud heaks ning suunas volikokku. Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu lahendust volikogu komisjon ei toetanud. Komisjon tegi ettepaneku alustada Tartu mnt 10 asuva Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite matmispaiga ümbermatmiseks ja monumendi teisaldamiseks. Vallavalitsus on alustanud selleks ettevalmistavate tegevustega.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 12. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul Kertu Vuks. Päevakorras oli üks arutelupunkt: Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneering. Kertu Vuks andis ülevaate Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu protsessist ja 4. mail toimunud avaliku arutelu tulemustest, kus osapoolte vahel kompromissi ei leitud. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni päevakorda tuli antud teema Hellenurme külaseltsi pöördumisest tingituna.

Komisjon leidis arutelu tulemusena, et planeeringu edasises etapis tuleks hinnata sotsiaalseid mõjusid.  

 

Kolmapäeval, 11. mail toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike supervisioon

Supervisiooni viis Elva Kultuurikeskuses läbi Kaupo Saue. Koos arutati ja tunti huvi, kuidas meil päriselt läheb, mis märgid näitavad, et läheb hästi; missugust oskust või omadust on oluline arendada, et oma töös paremini läheks. Järgmine osakonna supervisioon on plaanis läbi viia sügisel. 

 

  VARIA  


Elva võõrustab 2022. aasta keegli maailmameistrivõistlusi!

Perioodil 15.-28. mai 2022  toimuvad Elva spordihoones Sportkeegli Maailmameistrivõistlused. Kahe nädala jooksul võtavad U18, U23 ja individuaalala võistlustel mõõtu kokku ligi 330 sportlast 16 erinevast riigist.

Eile, 15. mail  toimus maailmameistrivõistluste pidulik avatseremoonia, kus võtsid sõna Elva vallavanem Priit Värv,  Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirs, Elva spordijuht Madis Šumanov ning Maailma Keegliliidu asepresident Jiří Jančálek. Tantsulise etteaste tegi RN Stuudio showtantsugrupp Showstar.

Eestit esindavad põhivõistlusel Markko Abel, Urmas Lembla, Marian Saar ja Heret Ots. Elvasse on võistlema sõitnud sportlased veel ka Austriast, Horvaatiast, Tšehhist, Taanist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Ungarist, Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Serbiast, Slovakkiast, Sloveeniast, Rootsist ja Põhja-Makedooniast.

Võistlusi kantakse üle Postimehe veebis ning kõik huvilised on oodatud võistlusi vaatama ka Elva Spordihoonesse kohapeale.

Rohkem infot ja ajakava on leitav siit.  

Avatseremoonia galerii ˃
Fotode autor: Marko Hõrak 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 02.-08.05.2022

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 02.-08.05.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Neljapäeval, 5. mail toimus infosüsteemi VOLIS 2 arendamise koosolek 

Eesti Linnade ja Valdade Liit soovib arendada praegust volikogude istungite infosüsteemi VOLIS, mille eluiga on ammendumas. Uus infosüsteem tugineb praeguse VOLIS-e tugevustele ja väldib selle puudusi. Koosolekul tutvustati esialgset infosüsteemi prototüüpi. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

 

Elva valla teedel teostatakse tolmutõrjetöid ja taastatakse teekatte märgistusi

Aprilli lõpus alustati Elva vallateedel tolmutõrjetöödega. Tolmutõrje lõikude kogupikkus on 55 km. Täpsem info ja tolmutõrjekaart on leitav valla kodulehelt: www.elva.ee/teede-ja-tanavate-hooldus.

Samuti alustati Elva vallas teekatte märgistuste taastamistöödega. Tööde käigus taastatakse kulunud märgistused ülekäigurajadel, parkimiskohtades, ristmikel ja mujal. Töid teostatakse Elvas, Puhjas ja Annikorus.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Udernas tähistati 100 aasta möödumist esimesest emadepäeva tähistamisest Eestis 

Aastal 1922 tähistati Uderna kooli õpetaja Helmi Mäelo eestvedamisel Eestis esimest korda emadepäeva. Sündmusest 100 aasta möödumise puhul toimus Uderna kooli juures pidulik kontsert-aktus, mille eestvedajaks oli Uderna kooli vilistlane Kalev Jago. 

Sõna võtsid Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus ja Elva vallavanem Priit Värv. Kohal oli ka Helmi Mäelo lapselaps, kes jagas oma vanaemast mälestusi ning endine Uderna kooli õpetaja Aime Kahk luges katkendi Helmi Mäelo raamatust "Talutütar". Esinesid Aakre rahvamaja väikekandleansambel, Puhja meesansambel ja Hariette-Liis Kuus. Kontsert- aktuse lõpetas Voldemar Kuslap.

 


Elva vallavalitsus ootab 31. maini kandidaate tunnustustele "Aasta noor" ja "Õpilaste aasta haridustegu" ning 20. septembrini kandidaate haridustöötajate tunnustustele 
 

Aasta noore aunimetus antakse välja 7—26-aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas. Tunnustusele "Aasta noor" saad kandidaadi esitada SIIN

Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Tunnustatakse tegu, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisiõpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust. Tunnustusele "Õpilaste aasta haridustegu" saad kandidaadi esitada SIIN


Haridustöötajate aunimetused antakse välja üheksas kategoorias:

Aasta hariduse tegu aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse. Aasta hariduse tegu aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.

Aasta hariduse sõber aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust. Aasta hariduse sõber aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.

Aasta noorõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.

Aasta kooliõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

Aasta klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.

Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.

Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Aasta tugispetsialist aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd. 

Aasta taustajõud aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.
 

Kandidaate saab esitada kolmel viisil: 

Täpsem info ja statuut: elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.

 

Neljapäeval, 5. mail kohtusid Puhja koolis Elva valla õppejuhid

Ühises aruteluringis tutvustasid õppejuhid oma kooli õppekavade tugevusi ja võimalikke koostöökohti õppekavade sisu arendamisel. Mitmes koolis on hetkel käsil arengukava või õppekava uuendamine. Puhja kooli õppejuht Riin Massur kirjeldas kooli arengukava ja õppekava loomise protsessi ning uuenenud päevakava. Puhja koolis on kesksel kohal ennastjuhtiv õppija ning õpioskused.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Kentsi paisjärve saabus 20 000 haugi vastset

Reedel, 6. mail asustati Annikorus asuvasse Kentsi paisjärve 20 000 haugi vastset. Vastsed kasvatas Elva vallale Haaslava Kalakasvatus. Sügisel asustatakse lisaks haugidele ka 40 kahesuvist linaskit. Asustamise tulemuslikkust kontrollitakse teaduslike katsepüükidega 4-5 aasta järel pärast kalade asustamist. 

 


Kevadtööd Elvas 

Elvas alustati kevadtöödega juba 26. aprillil, mil istutati linnaruumi kevadlilli - pärdiklilli, võõrasemasid ja tulpe.

4 mail alustati Kesk tänaval ka peenarde korrastamisega ning puhastati kõigi Kesk tänava noorte puude võrad.

 

  ARENG JA PLANEERING  


Kolmapäeval, 4. mail toimus Hellenurme teenuskeskuses Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu arutelu

Arutelule eelnes Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu muudetud lahenduse avalik väljapanek, mis toimus 17. veebruarist kuni 17 märtsini. Selle raames laekus arvamus Hellenurme külaseltsilt. 

Planeeringu varasemas lahenduses kavandati alale lisaks olemasolevale hoonestusele 2 elukorpuse hoonet (kokku 60 kohta). Muudetud lahenduses ühest elukorpuse hoonest Mõisa tõllakuuri krundil loobutakse (jääb 30 kohta) ning krundile kavandatakse juurde parkimiskohti. Koosolekul tutvustas külaselts oma esitatud arvamuse sisu ning huvitatud isik selgitas oma nägemust detailplaneeringust.

Arutelu käigus mõlemaid osapooli rahuldavat kompromissi ei leitud.

Detailplaneeringuga seotud materjalid on leitavad:
www.elva.ee/planeeringud

 


Elva vallavalitsus avas eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlemise vooru

Sel aastal on Elva vallas fassaadide ja piirdeaedade värvimiseks võimalik toetust taotleda perioodil 01.05–01.06.2022. Taotlemine toimub elektrooniliselt Elva valla kodulehe kaudu SPOKU keskkonnas.  

Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel. Toetust on võimalik taotleda ka valla hajaasutusega alal asuvale elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisandväärtust. 

Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.  

Toetuse suurem eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga SIIN.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Piirkonnakogude valimistele kandidaatide esitamise tähtaega pikendati

Seoses tehnilistest probleemidest tingitud piirkonnakogude hääletuse tühistamisega on pikendatud piirkonnakogudesse kandidaatide esitamise tähtaega. Ootame kandidaate kuni 31.05.2022, eriti on oodatud Elva ja Konguta piirkonna aktiivsed eestvedajad.  

Kandidaate saab üles seada kõikides piirkondades:

Vastavalt Elva valla piirkonnakogude statuudile saavad piirkonnakogu liikmeks kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.

Loe rohkem: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


Kolmapäeval, 4. mail tähistati rahvusvahelist tuletõrjujate päeva

Selle puhul käis vallavanem Priit Värv koos ennetustööspetsialisti Karmen Paaveliga õnnitlemas ka meie valla kangelasi: Elva Päästekomandot ja Rõngu Vabatahtlikku Päästeseltsi. Tuletõrjujate päeval mälestatakse nii hukkunuid tuletõrjujaid kui ka tähtsustatakse nende tegevust inimeste elude päästmisel ja turvalisuse tõstmisel. See päev on pühendatud inimestele, kes riskivad eluga teiste päästmise nimel. Soovime neile jätkuvat indu ja vastupidavust!  

 

Kolmapäeval, 4. mail toimus Väärikate Ülikooli õppeaasta lõpetamine

Lõputunnistuse said aasta jooksul Väärikate Ülikooli loengutel osalenud õppurid. Tervitussõnad vallavalitsuse poolt ütles abivallavanem Kertu Vuks, esinesid rahvatantsijad ning Vabariigi Pillimees 2020 Martin Arak.  
 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


Kolmapäeval, 4. mail külastasid Elva valda Jõgeva valla sotsiaalosakonna ametnikud ja volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni liikmed


Kohtumine algas abivallavanema Kertu Vuksi tervitusega. Edasi tutvustasid Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna tööd osakonnajuhataja Milvi Sepp, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning sotsiaalnõunikud Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni. Koos jagati valdkonna praktikaid ja kogemusi, sh projektitööst ning arutleti võimaluste ja kitsaskohtade üle. Külalistel oli palju küsimusi, eriti ennetustöö kohta. Vallamajast suundusid külalised edasi SA Elva Laste- ja Perekeskusesse, mille tööd tutvustas nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask. Külaskäik lõppes Madis Šumanovi juhitud huvitava ringkäiguga Elva Spordihoones.    

 


Õnnitlesime 100. aasta sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku 

Reedel, 6. mail käisid vallavanem Priit Värv ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp õnnitlemas sel päeval uhket 100. aasta sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku Endla-Rosalie Kangrot. Juubilari õnnitleti heade soovide, lillekimbu ning Elva valla meenetega.

 


Teisipäeval, 3. mail paigaldasid sotsiaaltöötajad koos Päästeameti ennetuspartneri Taavi Siilbekiga kolme Elva valla koju raskesti süttivad voodipesud

Tegu on osaga projektist „Kodud tuleohutuks“. Komplektid said paigaldatud kodudesse, kus toimub siseruumides suitsetamine ning on kõrgendatud oht tuleõnnetusse sattuda. Juba enam kui 10 aastat on Päästeamet nimetatud sihtgruppi üritanud suunata ohutumalt käituma nõustamise ja teavitamise abil. Soovitud tulemused on aga saavutamata ja hukkunute ning vigastatute hulk püsib muutumatuna endiselt kõrgel tasemel. Sellest tulenevalt on Päästeamet lisaks nõustamisele otsustanud järjest enam panustada ka füüsilise keskkonna muutmisele. Üheks selliseks, kodustes majapidamistes veel vähe levinud võimaluseks, on rasksüttiva sisustuse laiem kasutuselevõtt. Tegemist on 100% rasksüttivast polüestrist toodetega, mida tavapärastest voodiriietest eristab see, et leegi/kuumusega kokkupuutel need ei sütti - toimub vaid kerge sulamine.  

 

  VARIA  


Laupäeval, 7. mail toimus Elva keskväljakul ja selle ümbruses Elva päev 84 

Elva vallavalitsus võttis üritusest samuti osa - suhtlesime Elva valla inimestega, tutvustasime Elva vallavalitsuse tööd ja Elva valla äppi ning viisime läbi lühikese arengukavalise küsitluse, millele vastanute vahel loosime välja kaks piletit Elva suvistele suurüritustele - üks pääse 11. juunil toimuvale Elva Rockile ning üks pääse 30. juunil toimuvale Eesti Liikumis- ja spordifestivali  kontserdile koos bändiga Traffic. 

Elva päeva raames toimus suur kevadlaat, traditsiooniline Kellatorni jooks, avati Arbi järve loodusrada ning terve päeva vältel esinesid erinevad Elva valla kultuurikollektiivid.

Palju õnne Elva linn! 

 


Vallavalitsus osales Maastikumaratonil 

Pühapäeval, 8. mail toimus juba 40. korda kevadhooaja suurima rahvajooksuna tuntud Maastikumaraton. Enamus Elva vallavalitsuse esindusest läbis ühiselt 10 km kõndimise distantsi, sotsiaalnõunik Rutt Hanni jooksis 24 km ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja õigusnõunik Kaisa Kangro jooksid 10 km distantsi. Oli vahva ja tervistedendav ühisüritus! 

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 44
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontakti Esmaspäev, 20. juuni 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek Kell 10
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 13. juuni 2022  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 6. juuni 2022  
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4