Elva vallavalitsuse nädalakiri 19.10-25.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.10.–25.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval ja kolmapäeval, 20.–21. oktoobril osales kultuurispetsialist Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel. Koolituse teema oli seekord tulemuslik kommunikatsioon ja meediasuhtlus. Märt Treier andis oma soovitused, kuidas suhelda meediaga ning Ragnar Siil tõi välja, mida pidada silmas avalikul esinemisel. 

Neljapäeval, 22. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, kultuurispetsialist Margit Kink ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva Elamusfestivali korraldajate tänuõhtul. Elva Elamusfestival oli sel aastal tartumaine ehk Tartumaa kultuurikorraldajad tulid appi üritust korraldama ja kaasasid oma valla loomeettevõtjaid. Täpselt kaks kuud hiljem tänasime Tartumaa ja muidugi ka Elva valla kultuuritegijaid ja Elva valla noortevolikogu üritusse panustamise eest.  

Vallavalitsus kutsub Elva valla haridusvõrgu analüüsi avalikule arutelule 

Elva vallavalitsus korraldab 4. novembril kell 18 Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvõrgu analüüsi avaliku arutelu, kuhu on oodatud kõik huvilised. 

Elva vallavalitsus on selle aasta algusest koostamas dokumenti "Elva valla haridusvõrgu analüüs", mille eesmärk on vaadata tulevikku ja hinnata järgmise kümne aasta perspektiivis hariduse andmise jätkusuutlikkust kogu piirkonnas. 

Kõik huvilised on oodatud 4. novembril kell 18 Elva kultuurikeskusesse, et tutvuda dokumendi koostamise praeguse seisuga ja anda oma panus analüüsi koostamisse. 

Dokumenti tutvustavad Elva abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm. 

Kõikide arvamus ja tagasiside on väga oluline! 

NB! Palume üritusele tulles lähtuda COVID-19 tõttu kehtestatud ettevaatusabinõudest ning palume haigustunnustega üritusele mitte tulla. 

Soovijatel on võimalik osaleda arutelul ka Zoom-keskkonna kaudu: https://us02web.zoom.us/j/84946683735?pwd=dFIvdFNFYnpmdmw4bCsrMWFYSDFQQT09

Meeting ID: 849 4668 3735 
Passcode: 191755 

Lisainfo: 
Mare Tamm, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 
mare.tamm@elva.ee

 

Hea Elva valla noor! Aita hinnata noorsootööd 

Ootame kõiki Elva valla noori vanuses 20–26 vastama lühikesele küsimustikule, et koguda andmeid Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamiseks. Küsimustikule saad vastata SIIN

Kvaliteedi hindamise eesmärk on kaardistada noorsootöö praegune olukord Elva vallas ja planeerida sellest lähtuvalt edasist noorsootööd vallas. 
 
Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 15 minutit ning see on anonüümne. Kõikide 20–26aastaste vastanute vahel loositakse välja erinevaid auhindu. Kui soovid auhinnaloosis osaleda, palume lisada küsimustikku lõppu oma e-aadress. 

Küsimustik asub SIIN

Aitäh, sinu panus Elva valla noorsootöö arengusse on väga oluline! 

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 19. oktoobril külastasid Milvi Sepp, Rutt Hanni ja Kertu Kattai Elva Eakate päevakeskust. Tutvuti päevakeskuse tegevuskavaga ning arutleti tulevikuplaanide üle. 

Kolmapäeval, 21. oktoobril külastasid Milvi Sepp, Rutt Hanni ja Kertu Kattai Rannu päevakeskust. Tutvuti päevakeskuse tegevuskavaga ning arutleti tulevikuplaanide üle. 

ARENDUSVALDKOND
Teisipäeval toimus Verevi järve rannaala detailplaneeringu osas laekunud arvamuste arutamise koosolek, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv, vallavanem Toomas Järveoja,  planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja vallaarhitekt Jaanika Saar. Detailplaneeringule laekus 13 arvamust, milles tehti ettepanekuid hoonestusala asukoha muutmiseks ja hoone mahu vähendamiseks. Leiti, et rannaalale ei tohiks midagi ehitada, kuna Verevi järv on halvas seisukorras ning ehitustegevus on järvele ohuks. Avaldati arvamust, et detailplaneering peaks võimaldama ujula  rajamise,  kus  oleks 8  rada  ning  eraldi  lastebassein ujumise algõppe ning kohustusliku kooliujumise õppe korraldamiseks. 

Koosolekul kujundati laekunud ettepanekute osas seisukoht, mis edastatakse arvamuste esitajatele koos kutsega osaleda detailplaneeringu avalikul arutelul. Avalik arutelu toimub 5. novembril algusega 18 vallavolikogu saalis. Kõik huvilised on oodatud.   
 

Teisipäeval, 20. oktoobril toimus Rannu rahvamajas Rannu soojamajanduse arengukava täiendamise avalik arutelu, kus osales abivallavanem Mikk Järv. 

Toimunud koosolekul tutvustati 2017. aastal valminud arengukava, mille täiendus valmis selle aasta oktoobris. Tänaseks on täpsustunud, millised hooned on kaugküttest huvitatud ja kus võiks paikneda katlamaja. Sellega seoses koostati arengukavale täiendus, milles neid täpsustusi analüüsiti koos tulemustega. 

 
Kolmapäeval, 21. oktoobril toimus Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalik arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv, Marika Saar, Toomas Järveoja ja Kertu Vuks. Tutvustati igal aastal toimuvat arengukava- ja eelarvestrateegia muutmise protsessi, anti ülevaade avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekutest ning tutvustati eelarvestrateegiat ja suuremaid lähiaastate investeeringuid. Kohapeal said osalejad küsida küsimusi ja teha ettepanekuid. Muu hulgas arutati, kuidas korraldada tulevikus looduskaunitesse kohtadesse, nt parkidesse ehitamist ning millised peaksid olema piirangud. Samuti küsiti küsimusi Verevi järve seisundi ning Ulila aleviku arendustegevuse kohta. 
VALLAMAJANDUS

Riik toetab Rannu koolimaja renoveerimist 576 000 euroga 

Elva vallavalitsus esitas Riigi tugiteenuste keskusele (RTK) projekti "Rannu Kooli energiatõhususe tõstmine", mida otsustati toetada 576 000 euroga. Projekti kogusumma on 1 116 000 eurot, vald panustab projekti 540 000 eurot. 

Projekti käigus renoveeritakse Rannu koolihoone, et parandada oluliselt koolihoone energiatõhususe näitajaid, vähendada ülalpidamiskulusid ja CO2 heitekogust. Rekonstrueerimise abil tagatakse kooli ülalpidamise jätkusuutlikkus ning edendatakse taastuvenergia kasutust – selleks paigaldatakse päikesepaneelid. Ümberehituse tulemusel paranevad hoone energiatõhususe näitajad umbes kolm korda. Projekti elluviimine aitab luua tänapäevased õppetingimused.  

Rannu koolihoone ehitati 1968. aastal. Hoone erinevaid osi (küttesüsteem, põrandad, välisseinad jms) on varasematel aastatel küll uuendatud, kuid kuna hoonel on kehv soojustus ja vana küttesüsteem (maja köetakse põlevkiviõli katlaga), siis on hoone ülalpidamiskulud suured.  

Vallavalitsus jagab lähiajal infot renoveerimistööde tegevuste ja sellega seotud õppekorralduse muudatuste kohta. 

 

Vallavalitsus võtab tööle taristuspetsialisti 

Elva vallavalitsus võtab tööle taristuspetsialisti, kelle ülesanne on teede, tänavate ja tehnovõrkudega seotud tegevuste korraldamine. Kandideerimise tähtaeg on 4. november. 

Mida me kandidaadilt ootame? 

 • Kõrgharidust; 

 • tööks vajalike seaduste ja õigusaktide tundmist; 

 • head suhtlemisoskust; 

 • head pingetaluvust ja kohusetunnet. 

Mis tuleb kandideerimisel kasuks? 

 • Varasem töökogemus ametikoha valdkonnas; 

 • piirkonna tundmine; 

 • tehniline haridus ja CAD tarkvara kasutamise oskus. 

Mida meie pakume? 

 • Ametiautot töökohustuste täitmiseks; 

 • tänapäevast organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; 

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris. 

Mis dokumendid tuleb kandideerimiseks esitada? 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • kõrgharidust tõendav dokument. 

Tegemist on täistööajaga ning tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Dokumendid palume saata e-aadressile elva@elva.ee

Lisainfo ja ametijuhend: www.elva.ee/toopakkumised

Lisainfo: 

Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja 

hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072 

 

Vallavalitsus otsib Arbimäe tänava kuuride/garaažide omanikke 

Elva vallavalitsus kavandab Elva linna Arbimäe tänava väljaehitamist ja seoses ehitustöödega jäävad valla maal asuvad kuurid/garaažid ehitusele ette.  

Palume hooned likvideerida hiljemalt 15. detsembriks 2020. 

Peale selle palume omanikel pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600. 

Kui omanik ei ole ehitist 15. detsembriks 2020 likvideerinud või ei ole Elva vallavalitsusega ühendust võtnud, lammutatakse kuur ehitustööde käigus. 

 

Vallavalitsus müüb Elva linnas asuvat Kesk 22 kinnistut 

Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva linnas asuva kinnistu Kesk 22, mille sihtotstarve on 100% elamumaa ja mille suurus on 1136 m². Kinnistul asub väikeelamu (suletud netopind 33,8 m²). 

Kinnistul on toimiv elektriühendus 1x220A (10A) ja salvkaev. Juurdepääs on Kesk tänava kaudu. 

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot. 

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN, vormi pakkumuse esitamiseks leiate: SIIN

Enampakkumise tagatisraha, 5000 eurot, tuleb tasuda hiljemalt 25. novembril 2020. 

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, märkega „Kesk 22 pakkumus" hiljemalt 25. novembril 2020 kell 9 (st mitte postitemplit, vaid laekumist) Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32 Elva vald Tartumaa 61507, kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti (juures silt „Vallavalitsuse kirjad pane siia"). 

Pakkumiste avamine toimub 15 minutit hiljem ehk kell 9.15 vallamajas. 

Lisainfo: 
Terje Korss, vallavaraspetsialist 
terje.korss@elva.ee või tel +372 530 20 888. 

Pildid müügiobjektist leiate SIIT

Rohkem infot ja esitatud küsimused leiate SIIT

SPORT

Esmaspäeval, 19. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Euroopa spordilinna taotluse arutamise koosolekul. Elva kandideerib Euroopa spordilinna tiitlile ning selleks on vaja esitada põhjalik taotlus, mille arutelu toimus koostöös spordi- ja turismivaldkonna inimestega.  

 

Elvas avati uus spordihoone

23. oktoobri õhtul toimus Elva spordihoone pidulik avamisüritus, kus tänati ehitusega seotud isikuid ja ettevõtteid. Kõik huvilised on spordihoonesse oodatud homme, 25. oktoobril, kui toimub avatud uste päev.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et spordihoonet on Elvas oodatud pikka aega ning see on Elva vallale kui Eesti sportlikuimale omavalitsusele väga oluline sündmus. „Uus hoone on kindlasti tähtis Elva linna inimestele, aga ka Elva valla spordiklubidele ja kõikidele Elva valla elanikele. Meie jaoks on oluline, et inimestel oleks palju erinevaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks, uus spordihoone aitab samuti kaasa tervislike eluviisidega seotud eesmärkide saavutamisele."

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et uus spordihoone on hooga elu sisse saanud. „Juba toimuvad treeningud noortele, harrastajatele, tantsijatele, aeroobikaharrastajatele, joogahuvilistele ja poksijatele. Samuti saavad eakad käia võimlemistreeningus," loetles ta. Peale selle on võimalik treenida ka jõusaalis.

Spordijuhi sõnul tegutsevad hoones peamiselt erinevad spordiklubid, kuid alati on võimalik tulla treenima ka üksikutel spordihuntidel. „Näiteks saavad kõik huvilised tulla jõusaali, samuti saab kasutada kergejõustikuala ning alati on võimalus trennide jaoks ka saale välja rentida," lisas ta.

Homme toimuval avatud uste päeval on võimalik kogu pere või sõpradega spordihoone ruumides ringi uudistada. Samuti saab tasuta külastada erinevaid treeninguid nagu näiteks üldkehaline treening ehk ÜKE, shido, kõhutants, klassikaline poks ja harrastajate võimlemine. „Kell 10 ootame lõbusale tantsuhommikule alates 6aastaseid lapsi koos vanematega, kell 13 saavad kõik huvilised proovida hip-hop tantsu ning kell 14 house'i tantsustiili," lisas spordijuht. Spordihoone on homme kõigile huvilistele avatud kell 10–22.

Elva spordihoone suurus on 4000 m2, mis mahutab endas esimesel korrusel oleva suure spordisaali koos riietus- ja administreerimisruumidega. Teisel korrusel paiknevad jõusaal, aeroobika- ja treeningsaal, 60 m jooksurada ning kaugus- ja kõrgushüppeala. Samuti on teisel korrusel siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihoone on galerii abil ühendatud Elva gümnaasiumi koolihoonega.

Elva spordihoone arhitektuurse lahenduse lõi arhitekt Veiko Tein, hoone projekteeris Sirkel ja Mall OÜ. Elva spordihoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti 2019. aasta veebruaris KRC Ehitus OÜ-ga. Spordihoone valmis selle aasta suvel. Spordihoone maksumus oli kokku ligi 4,7 miljonit eurot.

Elva spordihoone ja treeningute kohta leiab infot: www.elvasport.ee

Lisainfo homme toimuva avatud uste päeva kohta leiate SIIT.

TURUNDUS
Neljapäeval, 22. oktoobril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks EAS-i korraldatud Eesti turundussõnumite tutvustamise seminaril. EAS on koostöös hankepartneriga AGE ja UK agentuuriga Lantern tegelenud Eesti kui turismisihtkoha kolme turgudeülese põhiteema – loodus, kultuur ja toit – sõnumistrateegia ja narratiivi loomisega. Antud töö on suunatud huvi/kirepõhisele (passion based) reisihuvilisele, strateegia fookuses on FIT (free independent traveller), kes on parasjagu unistamise ja reisiplaneerimise staadiumis. Seminaril tutvustati loodud temaatilisi strateegiaid ja narratiive, mis võiks olla abiks kõigile, kes Eestit tutvustavad.  
VARIA

Toimusid uute ilmakodanike lusikapeod


22. oktoobril toimusid Elva kultuurikeskuses valla uute ilmakodanike lusikapeod kolmes jaos.

Kuna seoses koroonakriisiga ei olnud võimalik vahepeal lusikapidusid korraldada, toimus viimane lusikapidu enne eilset jaanuarikuus.

Kolmele peole said kutsed kokku selle aasta jaanuaris–augustis sündinud 102 last – 49 tüdrukut ja 53 poissi.

Tervituskõne pidas vallavanem Toomas Järveoja ning Elva linnaraamatu direktor Imbi Härson tutvustas lastele kingitavat raamatut "Pisike puu".

Pidudel maiustati tordiga ning esinesid Elva huviala- ja koolituskeskuse laulustuudio lapsed Livia Kuuskvere juhendamisel.

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva vallavalitsusest tööpäevadel kell 8-12 ning kell 13-16.30.

Soovime kõikidele lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu!

Pildigalerii leiate Elva valla kodulehelt, SIIT.

PS! Palume originaalfotode saamiseks pöörduda kommunikatsioonijuht Merilyn Säde poole (merilyn.sade@elva.ee).

Fotod: Jaak Jänes / Elva vallavalitsus

 
Reedel, 23. oktoobril osales arendusspetsialist Allan Allik Tartumaa loometalgutel. Tartumaa loometalgud toimusid häkatoni stiilis üritusena, mille eesmärk oli jõuda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamise ja toimivate lahendusteni jõudmiseni. Loometalgud vältasid kogu päeva ning selle jooksul arutati üksipulgi läbi, mil viisil lahendada kitsaskohti nii hariduse valdkonnas kui ka kogukonna elus. Täpsem info toimunud häkatonist ning lahenduse leidnud probleemidest leiate: https://vunkimano.ee/.  
 

25. oktoobril toimus Elva spordihoone avatud uste päev

Sel päeval oli võimalik osaleda erinevates trennides ning vaadata ringi uues hoones. Peale selle toimus ka Elva valla noorte kohvikutepäev.
  
Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 12.10-18.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.10.–18.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 13. oktoobril osales kultuurispetsialist Margit Kink Tartumaa kultuuritöötajate koosolekul Tabiveres. Külastasime uut Tabivere põhikooli ja raamatukogu. Arutasime kultuuristrateegia ning Tartu2024 plaane. 

Teisipäeval osales Margit Kink noorsootöö kvaliteedi hindamise tuumikrühma e-koosolekul. Koostasime tegevusplaani, kuidas jõuda küsitlusega 20–26aastaste noorteni.  

Selles vanuses noored saavad ankeedile vastata lingil: http://tiny.cc/noor20-26. Kui te tunnete noori vanuses 20–26, siis palume kindlasti infot neile levitada. Loosime vastajate vahel ka auhindu! 

 

Vallavalitsus ootab pakkumusi huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vallas 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond kuulutab välja avaliku pakkumiste vooru huvihariduse ja huvitegevuse osutamiseks Elva vallas. Eesmärk on parandada 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja- tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust. Põnevaid ideid ootame nii senistelt kui ka uutelt tegijatelt. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. november. 

Esitatud pakkumus peab vastama järgmistele kriteeriumitele: 

Kavandatav tegevus toetab Elva valla huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisust ning kitsaskohtade lahendamist: 
- Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond; 
- Suunitlus rahvakultuuri edendamisele; 
- Suunitlus liikumisele ja tervislike eluviiside kujundamisele; 
- Eelistatud on II ja III kooliastmele suunatud tegevused. 

Tegevuses osalevate noorte arv ja kulu on proportsionaalsed; 

Sihtrühm on 7-19aastased Elva valla noored; 

Huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega; 

Huviring toimub regulaarselt (vähemalt 8 kuud aastas, 1 kord nädalas, vähemalt ühe akadeemilise tunni ulatuses); 

Huviringis osalevate noorte üle peetakse arvestust ARNO süsteemis või üldhariduskooli õppeinfosüsteemis (stuudium/eKool); 

Tegevused, mille eest soovitakse vanematelt omaosalust, peavad olema põhjendatud; 

Tegevuste asukoht on Elva vald; 

Huviharidus või huvitegevus on planeeritud realistlikult, põhjendatult ning selgete eesmärkidega. Sõnastatud on eeldatavad õpiväljundid ja koostatud on õppekava või tegevuskava; 

Võimalusel palume välja tuua huviringi- või tegevuse uuenduslik pool.  

Pakkumised palume saata e-aadressile auli.maesalu@elva.ee

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist  
auli.maesalu@elva.ee

 

Vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti 

Elva vallavalitsus võtab tööle kultuurispetsialisti ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks, kelle peamine ülesanne on kultuuri-, noorsootöö- ja spordialase tegevuse korraldamine ja Tartu 2024 ettevalmistamisprotsessis osalemine. Kandideerimise tähtaeg on 22. oktoober. 

Kandidaadilt oodatakse: 

 • kõrgharidust; 
 • sündmuste korraldamise kogemust; 
 • head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust; 
 • head organiseerimisvõimet ja süsteemsust; 
 • head pingetaluvust ja kohusetunnet. 
 • Kasuks tuleb ka varasem töökogemus avalikus sektoris või kultuuri-, noorsootöö- või spordivaldkonnas. 

Kandideerimiseks palume esitada: 

 • CV; 
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 
 • koopia haridust tõendavast dokumendist; 
 • essee "Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas" (pikkus kuni 2 lk) 

Ametijuhendi ja lisainfo leiate SIIT.  

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Kandideerimise tähtaeg on 22. oktoober ning dokumendid palume esitada e-aadressil elva@elva.ee

Lisainfo: 
Mare Tamm, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 
mare.tamm@elva.ee 

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve hääletusel oli võidukas Rämsi küla spordiväljak 

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitis 250 poolthäälega Rämsi küla spordiväljaku rajamise idee. 

Rahastuse saavad veel ka ettepanek teha Rõngu jõulinnak (242 häält) ja ajakohastada Elva linnastaadioni infotabloo (230 häält). 

12.–18. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1099 inimest, kes andsid kokku 1841 häält. 

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma Elva valla eelarves on 45 000 eurot. 

Hääletamine toimus Volis keskkonnas, valla teenuskeskustes, raamatukogudes ja harukogudes, valla suurimates COOP kauplustes ning Elva gümnaasiumis ja Rõngu keskkoolis. Iga hääletusel osaleja sai hääletada kuni kolme endale meelepärase idee poolt. 

Septembris toimunud ideekorje järel laekus Elva valla kaasava eelarve jaoks 18 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 15 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. 

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sealhulgas Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. 

Elva vallavalitsus tänab kõiki ideede esitajaid ning hääletuses osalejaid. Järgmine Elva valla kaasava eelarve ideekorje toimub 1.–15. septembril 2021. 

Rohkem infot kaasava eelarve kohta leiate: www.elva.ee/kaasaveelarve

SOTSIAALVALDKOND
Esmaspäeval, 12. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ning ennetustööspetsialist Kertu Kattai NEET noorte teemalisel arutelul. Vahetati mõtteid NEET noortele suunatud tegevuste kohta, milliseid teenuseid neile pakkuda, mis toetaksid tööle saamist või haridustee jätkamist. Riiklikul tasandil on loodud registrite kogum, mille alusel on võimalik tuvastada abivajavaid noori, kes ei tööta ega õpi. Kohalikul omavalitsusel on võimalik STAR süsteemi kaudu osaleda kaks korda aastas seires, et leida üles oma piirkonna mitteaktiivsed 16–26aastased noored. Noortegarantii tugisüsteemi teine päring käivitati 15. oktoobril. 
Neljapäeval, 15. oktoobril osalesid Marika Saar, Merilyn Säde ja Kertu Kattai tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul. Koosolekul arutasime Elva valla ennetustöö eesmärke ja tegevusi ning tegime esimesi ettevalmistusi kevadiseks tervisekampaaniaks.  
Reedel, 16. oktoobril osales Marika Saar Vabariigi valitsuse ja ELVL alatöörühma integreeritud ja KOV-i ülesed mudelid suuremat tuge vajavatele lastele e-koosolekul. Kohtumise eesmärk oli keskenduda sellele, kuidas haridus- ja sotsiaalvaldkonda rohkem lõimida keskendudes just keerukamate laste abivajadusele ja teenuste kättesaadavusele. Töörühma eesmärk on kaardistada tänaseid kitsaskohti ning teha soovitusi kitsaskohtade lahendamiseks.  
JUHTIMINE

Neljapäeval, 15. oktoobril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm Eesti keskjuhtide aastakonverentsil “Tulemuslikkusel on hind”. Keskjuhilt eeldatakse ühelt poolt juhtkonna toetamist ning tulemuste saavutamisele kaasaaitamist, teisalt aga inimlikkust ning tulemuslikku juhtimist. 

Keskjuhi mõjusus sõltub aga peamiselt tööprotsesside oskuslikust kasutamisest ning toimivate strateegiate loomisest. Täna on hindamatu väärtusega kiire kohanemine määramatuses ehk oskus jääda ellu ja tegutseda kiirelt ebakindla tuleviku valguses. 

Mare Teichmann, Kaja Tampere, Kristjan Pihl, Andrus Hiiepuu ja Kai Realo jagasid praktilisi näiteid selle kohta, milliseid tööriistu kasutades on võimalik astuda juhtkonnaga ühte sammu ning olla kiirete muutuste ja uuenduste eestvedaja oma meeskonnas. 

VALLAMAJANDUS
Teisipäeval, 13. oktoobril osales abivallavanem Heiki Hansen riigiteede üleandmise ja kaasneva rahastamise koosolekul. Asjaga seotud ministeeriumite ja Maanteeameti esindajad tutvustasid teede üleandmise kava ja sellega seotud rahastamismudelit, milles on osaliselt arvestatud omavalitsuste varasemaid ettepanekuid.

Olulisim on asjaolu, et valitsus on otsustanud hakata teid üle andma omavalitsuste taotluste alusel vabatahtlikult. Varem oli üks võimalik variant n-ö sunniviisiline üleandmine läbi erinevate seaduste muutmise. Elva vallas on üle 80 kilomeetrit riigitee tunnustele mittevastavaid teid, mida riik sooviks omavalitsusele anda. Arutelud nende ülevõtmiseks algavad uuel aastal. 
 

Otsime jõulupuud! 

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuuski või nulgusid, on oodatud oma pakkumist tegema. 

Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15–20 meetri vahemikku, puu peab olema tihe, ühtlase võraga ja kasvama ligipääsetavas kohas. 

Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 10. novembrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
tel +372 5886 1600 

ETTEVÕTLUS

Teisipäeval ja kolmapäeval, 13.–14. oktoobril osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning arendusspetsialist Allan Allik ettevõtluskeskkonna teemalises Taiex-Regio korraldatud töötoas. 

Seoses Euroopa Liidu 2021.–2027. aasta eelarveperioodiga saab senisest suuremat rolli eurotoetuste valdkonnas mängima Eesti jaoks innovatsiooni ja ettevõtluse arendus ning kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamine. Seoses sellega korraldati veebiseminar, milles tutvustasid Tšehhi, Poola ja Itaalia valdkondlikud eksperdid endi parimaid praktikaid regionaalsete koostööprojektide elluviimisel, mida on tehtud sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna, hariduse, turismi ja ettevõtluse arendamise nimel. Seminari käigus tutvustati erinevaid meetodeid koosloome, kasutajakeskse lähenemise, strateegilise ning integreeritud planeerimise edendamiseks regionaaltasandil. 

KOGUKOND

Teisipäeval, 13. oktoobril osalesid abivallavanem Mikk Järv ja piirkonnakoordinaator Ene Joosing Rõngu piirkonnakogu koosolekul. 

Piirkonnakogus jagati infot seoses Verevi rannaala detailplaneeringuga. Räägiti ka Rõngu kogukonnakeskuse ehitusest, mille hange kuulutatakse õige pea välja. Samuti oli teemaks Elva valla üldplaneeringu ideekorje, kus inimestel on võimalus teha 20. oktoobrini ettepanekuid Elva valla üldplaneeringusse. 

VARIA

Esmaspäeval, 12. oktoobril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Tartumaa Aasta küla 2020 ringreisil Elva vallas. Kirepi küla on koos Tartu vallas asuva Koogi külaga esitatud Tartumaa Aasta küla nominendiks, mistõttu külastas komisjon Kirepi küla. Koos Kirepi külavanema ja Kirepi külaseltsi liikmetega tehti ring peale kogu Kirepi külale ning tutvustati komisjonile Kirepi küla tegemisi. Muu hulgas käidi vaatamas Kirepi külaplatsi ja Saunamaratoni rahva lemmikuks saanud sauna, külastati Kirepi mõisa ning tutvustati Ihiide-Ohhoode kampaania telgitaguseid.  

 

TTJA võtab vastu toetuse taotlusi kiire interneti püsiühendusega liitumiseks 

TTJA (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet) on alustanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" alusel eraisikute ja ettevõtete toetuse taotluste vastuvõtmist. Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit € ning taotlejal on võimalik saada kuni 300 eurot toetust. Taotlusi võetakse vastu 30. novembrini. 

Toetust on võimalik taotleda sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise ostuks/paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saate taotleda juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused: 

Teil puudub kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega internetiühendus. 

Asute abikõlbulikul aadressil. Seda saate kontrollida all olevast aadressipäringust. 

Teie piirkonnas pakub teenuseid mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja. 

Te ei ole töötuna arvel Töötukassas või kui olete juriidiline isik ja Teil puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad. 

Juhul kui leiate, et täidate toetuse taotlemise tingimused, palume kontrollida alloleval kaardil aadressi abikõlblikkust ning pöörduda mõne all loetletud, soovitud piirkonnas asuva sideettevõtja poole, et võtta liitumispakkumus. Peale pakkumuse saamist täitke taotlus ja võimaluse korral volitage sama taotlusega sideettevõtja Teie eest edasisi toiminguid tegema. See on kõige mugavam viis. Kui soovite ise toetuse taotlusega tegeleda, siis lisage taotlusele sideettevõtja pakkumus ning allkirjastage see koos toetuse taotlusega ja saatke toetus@ttja.ee

 
Toetusega seotud kontaktid: 

e-post toetus@ttja.ee

telefon +372 6672073 (tööpäevadel, ajavahemikul 10:00 - 12:00) 
 

Abikõlbliku aadressi kontroll 

Aadressipäringu teostamiseks sisestage otsinguribal aadress või klõpsake kaardil hoone peale (vaja piisavalt suurendada, et hoone oleks nähtav). Tulemus kuvatakse hüpikaknas. Positiivse tulemuse korral on hüpikaknas nupp 'kopeeri', millega kopeeritakse postiaadress mällu ning mida saate seejärel taotluse täitmisel aadressi väljale kleepida. Juhul kui aadressipäring on negatiivne, kuid aadress asub siiski väljaspool linnu, siis andke sellest teada toetus@ttja.ee. Andmekogus võib olla üksikuid aadresse, mis ei ole abikõlblikuna sisse kantud. 

NB! Mõnedes veebibrauserites võib vajalikuks osutuda veebilehe kerimise Shift klahviga lukustamine, kui soovite hiire rullikuga kaarti suurendada/vähendada. 

Toetusprogrammi sideettevõtjad ja taotluse vormid leiate TTJA kodulehelt, SIIT.  

 

Reedel, 16. oktoobri pärastlõunal toimus vallavalitsuse meeskonna väljasõit rappa.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 5.10-11.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.10.–11.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 6. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, haridusspetsialist Auli Mäesalu ja kultuurispetsialist Margit Kink koolijuhtide e-koosolekul. Koosolekul tutvustas Kertu Vuks koolinoortele mõeldud äriideede konkurssi Välk. Margit Kink rääkis aga koolijuhtidele noorsootöö hindamisest ja selle eesmärkidest. Marika Saar tutvustas Tartu2024 projekti ja Elva valla fookust projektis. Mare Tamm ja Auli Mäesalu jagasid jooksvat informatsiooni ja koolijuhid jagasid koolielu rõõme ja muresid. 

 
Kolmapäeval, 7. oktoobril toimus valla kultuurijuhtide koosolek, millest võtsid osa Marika Saar ja Margit Kink. Koosoleku teemad olid: kultuuripealinn Tartu 2024 fookused; linnade päev 31. oktoobril Elva keskväljakul; Elva valla sünnipäev; kultuuriürituste külastaja meelespea jpm. Muu hulgas tähistasime täiskasvanud õppija nädalat Liis Jaametsa käe all savikojas kruuse tehes. 
 

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja taustajõude 

7. oktoobril toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias. 

Elva valla 2020. aasta noorõpetaja tiitli sai Maris Pukk Puhja koolist. „Marise kohta kirjutati kandidaadiks esitamise taotluses, et ta on õpilaste suhtes väga tähelepanelik ning talle läheb korda, mida nad ütlevad üksteisele ja täiskasvanutele ning kuidas üksteisega käituvad. Maris läheb õpilaste muredesse ja rõõmudesse sügavuti sisse ning on õpilastesse eneseusku sisendav õpetaja," kirjeldas Elva abivallavanem Marika Saar. 

Aasta kooliõpetaja tiitli omistas Merike Luik Rõngu keskkoolist. „Merikese tugevusteks peetakse seda, et ta on alati südamesoojuse ja osavõtlikkusega täitnud ka klassijuhataja rõõmu- ja murerikkaid ülesandeid. Peale selle on tema õpilased pälvinud konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel väga palju auhindu," sõnas Saar. 

Aasta klassijuhataja 2020 laureaat on Reet Allak Palupera põhikoolist. Reet on kirjutanud kogu koolile jõulunäidendeid ning osanud panna klasse töötama ühtse meeskonnana. „Tema töö klassijuhatajana on läbi aastate pälvinud õpilaste ja lastevanemate tunnustuse, sest ta on osanud aastate jooksul oskuslikult suunata noori inimesi toime tulema erinevate murede ja rõõmudega," kirjeldas Saar. 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Mare Linnamägi Elva lasteaed Õnneseen Peedu majast. „Mare on lasteaia arendustegevuste mitme töörühma liige ning ta peab lastevanematega suhtlemist ja nõustamist äärmiselt oluliseks. Ta on väga koostöö- ja abivalmis ning soe ja avatud inimene, kes oskab panna lapsed üheskoos tegutsema," ütles abivallavanem. 

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Kelly Vask Elva huviala- ja koolituskeskusest. „Kelly on õpilastele mitte ainult lauluõpetaja, vaid ka hea kuulaja, toetaja ja vajadusel nõustaja. Ta aitab igati kaasa noore mitmekülgsele inimese arengule ning aitab vajadusel valikuid teha," rääkis Saar. 

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Kai Kull Elva gümnaasiumist. Kai töötab Elva gümnaasiumis 7.–12. klaaside HEV-koordineerijana. „Ta teeb väga olulist tööd väga professionaalselt. Kai on hea inimeste tundja ning oskab erinevad osapooled hästi omavahel tööle panna. Vanemad on väga kiitnud temaga koostööd," kirjeldas Saar. 

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Jaanika Reminnõi (SA Elva Teenused, Puhja kool). „Jaanika kohta kirjutati meile, et tänu temale on õpilased õppinud toitu nautima ning tema jaoks on peale toidu maitse oluline ka selle välimus ning et toit oleks tervislik. Jaanika on seisukohal, et toit ei ole lihtsalt toit, vaid osa koolikultuurist," kirjeldas abivallavanem. 

Aasta hariduse sõber on Ele Vool, kes töötab Elva gümnaasiumi 1.–6. klasside õppejuhina. „Ele on oma töös täpne ning nõuab korrektsust ka kolleegidelt. Ta on toetav juht, kes võtab aja kolleegide kuulamiseks ja nõustamiseks. Ele on olnud mitmete koolikorralduslike uuenduste elluviija ja on alati osanud neid ideid ka kolleegidele ning lastevanematele selgitada," rääkis Saar. 

Elva valla aasta hariduse tegu on Puhja kooli õppepäeva disainimine. „Õppepäeva disainimine tähendab, et Puhja kool on muutnud oma koolipäeva viisil, mis soosib uut õpikäsitlust, töökorraldust ja meeskonnatööd. Koolipäeva ümbermõtestamisel lähtuti sellest, missugused on õppija vajadused. Näiteks ei kasutata Puhja koolis koolikella ning varahommikused ajad on jäetud õpilaste individuaalseks juhendamiseks. Abivallavanem lisas, et Puhja koolis on I kooliastme puhul rakendatud osaliselt kogupäevakooli ehk õpilaste päevakavva on mahutatud nii liikumist, huvitegevust kui ka õppimist. Näiteks on Puhja koolis 50-minutiline lõunapaus, mille sisse mahub lõuna, liikumisvahetund koos õuepausiga ja lugemispaus. 

Elva vald tunnustab kõiki õpetajaid ja taustajõudusid nende igapäevatöö tegemisel ning soovib kõigile palju tervist ja südikust. 

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 35 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon. 

Galerii sündmusest leiate SIIT

Fotod: Jaak Jänes / Elva vallavalitsus

KAASAV EELARVE

Teisipäeva, 6. oktoobri õhtul toimus Rõngu rahvamajas kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideede tutvustamine. 

Iga idee autor sai võimaluse tutvustada oma idee sisu, eesmärki ning kohalolijad said küsida täpsustavaid küsimusi.  

Kõikide ideedega saab tutvuda valla kodulehel: https://www.elva.ee/kaasaveelarve või Elva valla Youtube’i kontol, kust saab vaadata teisipäeva õhtul toimunud ideede tutvustusi ideede kaupa.

Rahvahääletusele pääsenud ideed: 

1. Aakre mõisaparki seiklema!

2. Annikoru puhkepargi tiigid puhtaks

3. Elva gümnaasiumi pargipingid

4. Elva linnastaadioni infotabloo kaasajastamine

5. Jõulinnak Rõngu

6. Konguta kooli ministaadion

7. Kiigepark

8. Kirepi bussipeatused varju alla

9. Lehtla Uderna mõisaparki

10. Peedu laululava uued pingid ja piknikuala

11. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine

12. Rannu külaplatsile madalseiklusrada ja võrkpalliplats

13. Rõngu vabadussõja mälestussamba haljastus

14. Rämsi küla spordiväljak

15. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine 
 

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub 12. oktoobrist 18. oktoobrini Volis keskkonnas

Elva valla teenuskeskustes saab hääletada järgmistel aegadel: 

 • Puhja teenuskeskuses: E, T, N kell 9–17 ja R kell 8–12; 

 • Hellenurme teenuskeskuses: E kell 8–17 ja T, K, N kell 8–13.30 

 • Rõngu teenuskeskuses: E, T, K kell 8–16, N kell 8–18 ja R kell 8–12; 

 • Rannu teenuskeskuses: T, N kell 9–16; 

 • Konguta teenuskeskuses: E, T kell 10–16 ja K kell 10–15.      

Samuti saab hääletada kolmes Elva vallas asuvas Konsumis: 

 • Rõngu Konsumis: teisipäeval, 13. oktoobril kell 8–10 ja kell 16–18; 

 • Elva Konsumis: kolmapäeval, 14. oktoobril kell 9–11 ja kell 16–18; 

 • Puhja Konsumis: neljapäeval, 15. oktoobril kell 9–11 ja kell 16–18. 

Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad leiab aadressilt: www.elvaraamatukogud.ee

SOTSIAALVALDKOND
Teisipäeval, 6. oktoobril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Kertu Kattai ja Piret Hallast arutelul sotsiaalministeeriumi esindajatega. Kohtumise eesmärk oli arutada, kuidas riik võiks tulevikus muuta erivajadustega laste toetamist koostöös kohalike omavalitsustega. Ikka selleks, et lapsele oleks abi tagatud võimalikult vähese bürokraatiaga. Väga tore arutelu oli - Aitäh Hanna Vseviov ja Marge Hindriks.  
JUHTIMINE

Reedel, 9. oktoobril toimus Elva valla ettevõtlusnädala raames Elva kultuurikeskuse kohvikus “Hommikukohv vallavanemaga”, kus kõik huvilised said vallavanema ja teiste vallavalitsuse liikmetega arutleda ettevõtlusteemadel. Üritusel osalesid peale Toomas Järveoja ja Heiki Hanseni ka Kertu Vuks ja Merilyn Säde.  

Arutleti selle üle, millised võimalused on Elva vallas ettevõtluskeskkonda silmas pidades veel kasutamata ja kuidas vallavalitsus saaks sellele kaasa aidata. Pikemalt peatuti piirkonnas pakutavate majutusvõimalustega seotud teemadel – Elva on sportlaste seas hinnatud treeninglaagrite korraldamise paik ning meie looduslikke ja olemasolevate hoonete võimalusi saaks tulevikus veel paremini ära kasutada. Räägiti ka sellest, millised oleksid kõige paremad viisid vallavalitsuse ja ettevõtjate vahelise dialoogi pidamiseks ning ettevõtjate arvamuse teada saamiseks. Kohal viibinud inimesed leidsid, et taolised aruteluhommikud ja mentorklubi kohtumised, ning lisaks otsekontakt ettevõtjatega, on selleks kõige sobivamad.  

Fotod: Kayvo Kroon

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 6. oktoobril käisid vallavolikogu esimees Maano Koemets, vallaarhitekt Jaanika Saar, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, taristuspetsialist Kristjan Vilu ning Heiki Kalberg Artes Terrae OÜ’st suvilapiirkondade paikvaatlusel. 

Paikvaatlusel vaadati üle 12 suvilapiirkonda ja hinnati nendes algupärase säilinud arhitektuuri olemasolu ning elamuteks ümberehitamise ulatust. Suvilapiirkonnad vaadati üle seoses Elva valla üldplaneeringu koostamisega, et kaaluda nende aastaringse elamupiirkonna tekkimise võimalikkust. Vaatluse analüüs peaks andma sisendi üldplaneeringusse, milline on Elva valla suvilapiirkondade edasine areng ja millised piirkonnad võiksid olla arhitektuursed miljööväärtuslikud alad.  

 

Rannu piirkonna soojamajanduse arengukava on avalikul väljapanekul 

"Rannu valla soojamajanduse arengukava 2017–2027" täiendus on 19. oktoobrini avalikul väljapanekul ning selle aja jooksul on võimalik esitada arengukava kohta ettepanekuid. 

See dokument on täienduseks planeerimisdokumendile „Rannu valla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2027", mille aruanne koostati OÜs Pilvero Rannu Vallavalitsuse tellimusel 2017. aastal. See dokument täiendab Rannu valla soojusmajanduse arengukava. 

2017. aastal valminud arengukava üks eesmärk oli Rannu aleviku hoonete kaugküttele üleviimise võimaluste hindamine. Dokumendis esitati mitmeid erinevaid põhimõttelisi kaugküttelahendusi sõltuvalt ühendatavate hoonete arvust ja paiknemisest ning katlamaja võimalikust asukohast. Tänaseks on täpsustunud, millised hooned on kaugküttest huvitatud ja kus võiks paikneda katlamaja. Sellega seoses oli otstarbekas koostada 2017. aasta arengukavale täiendus, milles neid täpsustusi analüüsitakse ja tulemused välja tuuakse. 

Arengukavaga on võimalik tutvuda valla kodulehel või Rannu teenuskeskuses.   

Avaliku väljapaneku jooksul, kuni 19. oktoobrini, on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid e-aadressil elva@elva.ee või postiaadressile Kesk 32, Elva linn, Elva vald. 

Arengukava tutvustav avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell 18 Rannu rahvamajas ning kõik huvilised on oodatud. 

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
tel 5170306 
mikk.jarv@elva.ee

Neljapäeval, 8. oktoobril osales Kertu Vuks Valgamaa partnerluskogu üldkoosolekul Valgas. Partnerluskogu juht Tiina Ivask tegi ülevaate partnerluskogu tegevustest ja kavandatavatest projektidest. Pikemalt peatuti Tartu 2024 seotud tegevuste selgitamisel. Lisaks kinnitati 2021. aasta rakenduskava muutmine (meetme 1.1 “Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusesse” eelarvet  suurendati 13 608 € võrra, kogusumma on 179 365 €) ja kinnitati liikmemaksud 2021. aastaks.  

Tiina Ivask tutvustas ka Arukate külade taotlusvooru, mis sarnaneb kevadel toimunud üle- euroopalise vooruga ning kuulutatakse välja lähiajal. Partnerluskogu juhatusse valiti uus liige seoses Karl Kirdi lahkumisega, uueks liikmeks valiti Mati Kikkas Valga vallavalitsusest.  

VALLAMAJANDUS
Esmaspäeval, 5. oktoobril toimus Elva valla omandis olevate lammutusobjektide arutelu, kus osalesid abivallavanemad Mikk Järv ja Heiki Hansen, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, vallavaraspetsialist Terje Korss ja arendusspetsialist Allan Allik. Täna leidub veel mitmeid munitsipaalomandis olevaid nõukogudeaegseid ehitisi, mida ei kasutata ning millel puudub funktsioon ja mida pole otstarbekas ega kuluefektiivne taastada. Praegu toetab Kredex nende valla objektide lammutust 90% toetuse määraga, mis on soodne võimalus ohtlikest ja maastikupilti kahjustavatest hoonetest vabanemiseks.  
Neljapäeval toimus 2021. aasta juhtumipõhise ideede investeeringutoetuse arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu ja Allan Allik. Arutleti, millised vajalikud sammud on tarvis teha, et kavandada kehvas seisus olevate valla transiitteede ja ettevõtlusega seotud teede parandamiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetusmeetme abil. 

Elva Pika tänava rekonstrueerimise hange ootab pakkumusi 

Riigihangete registris on üleval avatud hankemenetlusega hange „Elva Pika tänava rekonstrueerimine". Hanke eesmärk on sõlmida peatöövõtukorras leping ettevõttega Pika tänava täielikuks rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise aeg on 21. oktoober. 

Ehitustööde aluseks oleva projekti on koostanud Roadplan OÜ. Tegemist on projektiga, mille tulemusena tagatakse Elva linna olulisel transiittänaval kergliiklejate ning sõidukite ohutu liiklemine. 

Pika tänava rekonstrueerimise projekti finantseeritakse kohaliku omavalitsuse üksustele antud COVID-19 eriolukorra toetuse ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi antud toetusega kohalike teede ehitamiseks. 

Hange ootab riigihangete registris pakkumusi kuni 21.10.2020, kell 10. 

Lisainfo: 
Cetlin Keskküla, hankespetsialist 
cetlin.keskkula@elva.ee

ETTEVÕTLUS & TURISM

Toimus valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamine 

7. oktoobri õhtul toimus Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused neljas kategoorias. 

Elva valla 2020. aasta ettevõtja tiitli pälvis AS Bacula, mis tegeleb erinevate toodete valmistamisega pagaritele, kondiitritele, kokkadele ja moosisõpradele. Ettevõte eelistab oma toodetes kasutada kodumaiseid marju ja puuvilju. „AS Bacula on silmapaistev ligi 30-aastase ajalooga ettevõte, kes ostab kohalikelt elanikelt puuvilju, marju ja teisi metsasaadusi. Bacula moos maitseb hästi ning nad on kindlasti oma erinevate toodete kaudu aidanud tuntumaks teha ka Elva valda," kirjeldas Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ja komisjoni liige Kertu Vuks. 

Aasta arendusprojekti tunnustuse sai SW Energia Puhja katlamaja. „SW Energia rajas 2019. aasta suvel Puhja alevikku uue kaugküttetorustiku ja täisautomaatse katlamaja, mille tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ja vähenesid trassi soojakaod. Komisjon pidas sel aastal just seda projekti tunnustuse vääriliseks," rääkis Vuks. 

2020. aasta särava startija tiitli pälvis Elva Keegel ja Resto. „Elva Keegel ja Resto on toonud meie valda keegli harrastamise võimaluse ning loonud tänapäevase vaba aja veetmise koha. Loodud on Elva keegliklubi, kes osaleb aktiivselt ka võistlustel ning korraldab võistlusi ka Elvas," sõnas Vuks ja lisas, et 2022. aastal toimuvad Elva Keegel ja Resto eestvedamisel Elvas ka keeglimängu maailmameistrivõistlused. 

Aasta maaelu arendaja tunnustuse sai Laari Talu OÜ. Laari talu on pereettevõte, mis tegutseb Elva külje all. Talu alustas tegevust 2004. aastal ning peamiselt tegeletakse maasikakasvatusega. Ettevõte toodab ka külmkuivatatud maasikaid. „Peale selle pakub talu igal suvel ka malevlastele tööd ning Laari talu on kindlasti näidanud ka maaelu ja elamist Elva vallas igati positiivse kogemusena," rääkis Vuks. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et see aasta on kindlasti olnud ettevõtjatele väljakutseterohke aeg. „Kuigi tänavune aasta on olnud tõesti keeruline, näeme, et meie valla ettevõtted on suutnud kiiresti kohaneda, leida uusi võimalusi ning panustada erinevatel viisidel kohalikku ellu." Vallavanem lisas, et tal on väga hea meel, et Elva vallas tegutsevad ettevõtted, kes aitavad kaasa ka kohaliku elu parendamisse või uute võimaluste loomisse.   

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks sai kandidaate esitada 30. septembrini. Laureaadid valis välja vallavalitsuse moodustatud komisjon. Aasta tööandja ja aasta turismiteo kategooriasse sel aastal nominente ei esitatud ning komisjon otsustas jätta tiitlid välja andmata. 

Fotod sündmusest leiate SIIT

Fotod: Kayvo Kroon

Reedel, 9. oktoobril osales Kertu Vuks Tartus toimuval turismipäeval “Kuidas müüa emotsiooni pidevalt muutuval turismimaastikul?”.Turismipäeval tegid põnevad ettekanded nii Lõuna-Eestis tegutsevad ettevõtjad kui ka näiteks Rally Estonia esindaja Tarmo Hõbe, kes tutvustas Rally Estonia meeskonna lugu ja seda, mida tuli teha, et Eestis esmakordselt WRC ametlikku etappi korraldada. Lisaks räägiti turismivaldkonna trendidest “uuel ajal”. Väga inspireeriv oli Lantern brändiagentuuri asutaja Ryan Tym-i ettekanne, mis juhtis tähelepanu sellele, et tulevikuturisti jaoks loevad kõige enam lood ja reisides tullakse otsima väga teadlikult elamusi.  
VARIA

Neljapäeval, 8. oktoobril osales Kaisa-Karoliina Kokk ettevõtlusnädala raames toimunud infopäeval “Kaugtöö korraldamine töö- ja andmekaitseõiguse vaatevinklist”. Infopäeval anti ülevaade, millega peaks tööandja arvestama, kui töö tegemise koht liigub suuremal või vähemal määral kontorist välja. Käsitleti tööandja õigusi, kohustusi ja vastutust kaugtöö korraldamisel, peamisi riske, töökorraldusreeglite, lepingute, andmekaitsetingimuste, juhendite jm muutmise vajadust ja kaugtöö vahendite valimist. 

 
Reedel, 9. oktoobril osales Merilyn Säde ettevõtlusnädala raames toimunud kriisikommunikatsiooni koolitusel Tartus. Koolitusel rääkis pikaaegse kommunikatsioonijuhtimise kogemusega, nii Tartu ülikoolis kui ka Eesti Lennuakadeemias kommunikatsiooniga tegelenud Illari Lään. Koolitusel toodi välja kriisikommunikatsiooni peamised eesmärgid, missugustes olukordades on tarvis kriisikommunikatsiooni jne. Koolitusel toodi palju näiteid elust enesest, kus on kriisi olukorras kommunikatsiooniga alt mindud või on hoopis väga hästi osatud kommunikatsooni abil kriisist välja tulla.  

Ootame kandidaate kogukonna valdkonna tunnustamiseks 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate kogukonna valdkonna tegijate tunnustamiseks 15. novembrini. Kandidaate saab esitada kahes kategoorias: Aasta küla ja Aasta kogukonnaedendaja. 

Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus. 

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine. 

Kandidaate saab esitada e-keskkonnas, SIIN.  

Tutvu Elva valla tunnustusavalduste korraga SIIN

Elva valla kogukonna valdkonna tunnustused, sh kaunimate kodude, ehitiste ja ruumi tunnustused antakse üle 28. novembril toimuvatel Külade kärajatel. 

 

Abivallavanem Marika Saar osales nädalavahetusel segarahvatantsurühma Kavalik 30. juubelikontserdil. 

Aitäh, et te rikastate Elva valla kultuurielu, hoiate elus tantsupidude traditsiooni ning tugevdate kogukonnatunnet ja nakatate teisi hea tujuga.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 28.09-4.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.09.–4.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 29. septembril kohtusid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Margit Kink ja haridusspetsialist Auli Mäesalu LendTeatriga. Arutleti Elva valla haridustöötajate 7. oktoobri tänuürituse ettevalmistamisega seotut. Tänuüritusele, mis toimub Elva kultuurikeskuses, on seekord kutsutud kõikide nominatsioonidele esitatud nominendid ja haridusasutuste esindajad. Arvestades sellel sügisel Terviseameti antud juhiseid ja soovitusi ürituste korraldamisele, on seekord tegemist mõõdult väiksema üritusega võrreldes varasematega. Pidulikud hetked on siiski jälgitavad ülekandena ja neid saab soovi korral hiljem järele vaadata. 

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on muutunud

Elva vallavolikogu kinnitas 28. septembril toimunud istungil Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korra muudatused. Projektitoetuste taotlemise korra alusel on isikutel võimalik taotleda toetust ürituste korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks ja ka investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimiseks. 

Täpsustati toetuse taotlemise, projektide hindamise ning projektitoetuste reservist raha eraldamise korraldust. 

Projektitoetuste taotlemise tähtaeg on jätkuvalt 1. november, kuid muul ajal saab taotlust esitada vaid ettenägematute projektide osas ning seda tuleb taotluse esitamisel ka põhjendada. Rõhutame siinkohal, et sel juhul makstakse toetust reservfondist, mille rahalised vahendid on piiratud. 

Projektitoetuste taotlus tuleb esitada Spoku keskkonnas ning sellest sügisest alates on Spokus kolm erinevat vormi: 

 1. Ürituste ja muude projektide taotlemine ehk tavaline projektitaotluse taotlus; 

 1. Investeeringuprojektide kaasfinantseerimise taotlemine; 

 1. Rahvariidetoetuse taotlemine. 

Mida toetuse taotlemisel silmas pidada? 

 • Taotluses tuleb selgitada oma projekti ideed ja eesmärki (selle eest on võimalik saada hindamisel kuni 30 punkti). 

 • Kirjeldage, milline on kasulikkus Elva vallale; kellele on see üritus suunatud; missugune on osalejate ja/või kasusaajate arv (võimalik saada kuni 30 punkti); 

 • Kirjutage võimalikult detailselt ja täpselt lahti ürituse eelarve ja toetuse suurus. Märkige ära ka info kaasrahastajate kohta, kirja pange ka omaosalus. Arvestage, et hiljem peate aruandes ka kulude kohta aru andma (hindamisel võimalik saada kuni 30 punkti); 

 • Taotluses palume lahti kirjutada teavitusplaani, mis tähendab vastamist järgmistele küsimustele: millal alustatakse teavitusega; kui tihti ja millistes kanalites teavitust teha plaanite; kuidas märgite või näitate ära Elva valla kui toetaja jne (hindamisel võimalik saada kuni 10 punkti). 

Selleks, et teie taotlus saaks rahastuse, peab see saama kokku vähemalt 60 punkti. 

NB! Oluline, mida veel meeles pidada: 

 1. Investeeringutoetuse taotlemisel peate esitama taotluse Elva vallavalitsusele vähemalt 30 päeva enne põhitaotlejale taotluse esitamist. 

 1. Kui olete toetuse saanud ja projekt on ellu viidud, arvestage aruande esitamisel, et aruandes tuleb ära näidata ka see, kuidas on projekti/tegevuse teavitamisel kasutatud Elva valla logo. 

 1. Arvestage, et kui toetussumma on suurem kui 1000 eurot, siis tuleb aruandes esitada ka kõik kuludokumendid. 

 1. Arvestage, et kui üritus jääb ära või toimub oluliselt vähendatud kujul, siis tuleb raha kas osaliselt või täielikult tagasi maksta. 

Vallavolikogu 21.05.18 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord" muutmine

Lisainfo ja küsimustega palume pöörduda: 

Margit Kink, kultuurispetsialist 
margit.kink@elva.ee

KAASAV EELARVE

Selgusid kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideed 

Elva valla kaasava eelarve ideekorje ajal laekus vallavalitsusele kokku 18 ettepanekut ning pärast ideede sõelumiskomisjoni otsustati rahvahääletusele suunata 15 ideed. 

Komisjoni eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek on vastav Elva valla kaasava eelarve menetlemise korrale, st kas objekt on avalikus kasutuses ja ligipääsetav ning kas ideed on elluviidavad (kulude põhjendatus, idee realiseeritavus vallavalitsuse pooltja muud tingimused).  

Komisjoni koosolekul otsustati ühendada kaks sarnast ideed. Rahvahääletusele suunati 15 ideed, mis on vastavalt kaasava eelarve korrale ellu viidavad. 

Palume siinkohal vabandust, kuna viimases Elva valla lehe numbris oli kirjas, et rahvahääletusele pääsesid kõik ideed. Tegelikkuses pääsesid hääletusele 15 ideed. 

Hääletusele pääsenud kõikide ideede autorid saavad oma ideed tutvustada 6. oktoobril kell 18 Rõngu Rahvamajas toimuval avalikul tutvustusel. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas 12.–18. oktoobril. Ideedega saate tutvuda ja lisainfo leiate: elva.ee/kaasaveelarve.

SOTSIAALVALDKOND
Esmaspäeval, 28. septembril osalesid lastekaitsespetsialistid Eve Jõgi, Hille Deede ja Laura Kuusk Sotsiaalkindlustusameti korraldatud rahvusvaheliste lastekaitsejuhtumite seminaril. Arutleti praktiliste aset leidnud juhtumite põhjal, kuidas reageerida ja kellega koostööd teha näiteks lapseröövi korral ning missuguse riigi kohtusüsteemi piiriülese juhtumi puhul kaasata. 
Teisipäeval ja kolmapäeval, 29.–30. septembril osalesid lastekaitsespetsialistid Eve Jõgi ja Laura Kuusk Tervise Arengu Instituudi koolitusel laste seksuaalse väärkohtlemise vähendamise ja inimkaubanduse teemal

Sel korral selgitasid lektorid Eha Berezjuk ja Lemme Haldre, kuidas ära tunda laste seksuaalse väärkohtlemise erinevaid liike, missugused on väärkohtlemisega seotud müüdid ja valearvamused, kuidas vältida väärkoheldud laste taasohvristamist, kuidas teavitada lapsevanemat, kelle laps on sattunud seksuaalse väärkohtlemise ohvriks, kellel on kohus teavitada lapse väärkohtlemise kahtlustest?

Eesti vabariigis kehtiva lastekaitseseadusega on kohustus IGAL kodanikul abivajavast lapsest teatada kas 24h töötavale Lasteabitelefonile numbril 116111 või kirjutada lasteabichat’i veebiaadressil https://www.lasteabi.ee/, hädaohus lapse puhul politsei üldnumbril 112 või siis kohalikule lastekaitsetöötajale, kelle kontaktid on leitavad linna või valla kodulehelt. 
Toimus palju grupitöid erinevate juhtumite aruteluks lipusüsteemi põhimõttel (roheline, kollane, punane või must lipp vastavalt lubatud või lubamatule käitumisele, arvestades 6 erinevat aspekti). Koolituse järgmises moodulis tutvustatakse lastekaitsespetsialistidele laste ja noortega seotud inimkaubanduse teemasid. 
 
Neljapäeval, 1. oktoobril kohtusid lastekaitsespetsialistid Laura Kuusk ja Eve Jõgi Elva Järve Lasteaia uue juhi Annika Kaziu ning direktori varasema kohusetäitja Teele Kravtšenkoga, et tihendada koostööd Elva linna piirkonna eelkooliealiste lastega tegeleva uue lastekaitsespetsialisti ning lasteaia uue juhiga. Kohtumise käigus analüüsiti senist koostööd ning arutleti edasisi plaane Elva piirkonna eelkooliealiste laste ning perede toetamiseks. 
Kolmapäeval, 30. septembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikud ja hooldustöötajad projekti “Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” lõpuüritusel Elva kultuurikeskuses. Projektijuht Eva Kuslap andis ülevaate projekti raames osutatud teenustest ja tegevustest ning tegi kokkuvõtte klientide tagasisidest. Projekti koordinaator  Anneli Salumaa rääkis koduteenuse ja intervallhooldusteenuse korraldamisest ning Elva Haigla esindaja Kaie Kalde intervallhooldusteenuse osutamisest haigla seisukohalt. SA Elva laste- ja perekeskus oli projekti partner, koordinaator Maia Markus tegi kokkuvõtte, kuidas toimus tugiisikuteenuse osutamine nende poolt erivajadusega inimestele. Ürituse lõpetasime projekti tegevustes osalenud inimeste tänamisega.  
Neljapäeval 1. oktoobril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja ennetustööspetsialist Kertu Kattai sotsiaalkindlustusameti infopäeval, kus puudega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman andis ülevaate, mis muutub järgmisel aastal raske ja sügava puudega laste tugiteenuste (tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenus) osutamisel Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil; kuidas hakkab toimuma kohalike omavalitsuste poolt toetuse taotlemine.   
JUHTIMINE

Valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu ootab ettepanekuid 

Elva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2024 muutmise eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 18. oktoobrini. 

Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati 2018. aasta sügisel, kuid see vaadatakse igal aastal üle. Seega on avalikul väljapanekul arengukava ja eelarvestrateegia, mille tegevusi on muudetud tulenevalt vallavalitsuse ettepanekutest. Samuti on eelarvestrateegia prognoosi lisatud 2024. aasta. 

Uuendatud arengukava- ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda valla kodulehel: elva.ee/arengukava.  

Ettepanekuid saate esitada SIIN

Oodatud on kõik ettepanekud ja täiendused. 

Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 21. oktoobril kell 18 Elva lauluväljakul, kuhu on oodatud kõik huvilised.  

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

 

Valmis valla 2021. aasta eelarve eelnõu 

1. oktoobril saatis vallavalitsus volikogule menetlemiseks valla 2021. aasta eelarve. Eelarve kogumaht on 26,97 mln eurot. Tulenevalt koroonakriisist on eelarve tulud prognoositud konservatiivsemalt kui varasematel aastatel. Põhitegevuse tulud vähenevad võrreldes 2020. aastaga 2,8% ja põhitegevuse kulud 2,9%, põhitegevuse tulem on positiivne. 

Graafik 1. Eelarve tulude jaotus koos likviidsete vahenditega  
Graafik 2. Eelarve kulude jaotus  
Graafik 3. Põhitegevuse kulud valdkonniti 

Suuremad 2021. aastal planeeritud investeeringud on Rannu kooli renoveerimine, Elva linna tänavavalgustuse ajakohastamine, Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine ja teede ning tänavate investeeringud. Kõigile neile on erinevatest meetmetest taotletud ka toetusi, millest Elva tänavavalgustuse taotlus on saanud juba positiivse otsuse. 

Kuna eelarvet hakkavad menetlema nii volikogu komisjonid kui volikogu, võib see enne lõplikku vastuvõtmist muutuda. Volikogus toimub eelarve esimene lugemine novembri alguses ja teine lugemine ning vastuvõtmine detsembris. 

 
Teisipäeval ja kolmapäeval, 29.–30. septembril osales abivallavanem Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele. Tegemist oli viiest moodulist koosneva programmiga, kus viimasel korral keskenduti ennetustöö vajalikkusele ja planeerimisele omavalitsustes.  
Aktiivõpe arenguprogrammis 
 
Teisipäeval osales abivallavanem Heiki Hansen koolitusel “Avaliku teenistuse eetika juhtidele”. Koolituse korraldas Eesti Sisekaitseakadeemia ja koolitaja oli Aive Pevkur. Nagu koolituse nimi ütleb, käsitleti sellel avaliku teenistuse eetika küsimusi, sh korruptsiooni ja organisatsiooni kultuuri teemasid. Kuna suurem osa osalejatest olid kohalike omavalitsuste juhid keskenduti palju just kohaliku omavalitsuse vaatele antud küsimustes. 
Kolmapäeval, 30. septembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks töötoas “Tark valitsemine ja andmed.” Töötoas arutati omavalitsusesindajate ja Targa Linna tippkeskuse esindajad sellest, kuidas saaks andmete (sh big data) laialdasema kasutuselevõtuga teenuseid ja otsuseid paremaks muuta. Jagati ka teiste riikide häid näiteid, Eesti võiks õppida näiteks Helsingilt. Peamise probleemina toodi välja, et ametnikud ei oska olemasolevaid andmeid kasutada ning tihti tehakse otsuseid pigem “kõhutunde” või poliitilise tahte alusel, kui andmetele ja analüüsidele tuginedes.  
Neljapäeval, 1. oktoobril osales Marika Saar Omavalitsuspäeval Raasiku vallas, mis oli pühendatud Omavalitsuspäeva 5. aastapäevale ning kohaliku omavalitsuse staatuse omistamise alguse 30. aastapäevale. Sel korral oli fookuses kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöö hariduses. Päeva jooksul olid erinevad põnevad ettekanded ning toimus arutelu. Abivallavanem Marika Saar rääkis sellest, kuidas Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning ministeeriumite läbirääkimisprotsessi parandada ning koostööd liidusiseselt veelgi paremini korraldada.  
Pilt Tarmo Looduse ettekandest Omavalitsuspäeval.  
 

28. septembril toimus vallavolikogu istung 

Istungil osales kohapeal ja virtuaalselt 28 volikogu liiget, vallavalitsuse liikmed Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, vallasekretär Salle Ritso, istungi sekretär Triinu Paas. Esimeses päevakorrapunktis andis Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku hetkeseisust, arendusprojektide realiseerumisest ja tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse ja allasutuste tööd.  

Lühike kokkuvõte vastuvõetud õigusaktidest: 

 • Volikogu suunas avalikule väljapanekule Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused.  

 • Volikogu kinnitas 2020. aasta kolmanda lisaeelarve.  

 • Volikogu muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda.   

 • Volikogu muutis ja täiendas Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korda.  

 • Volikogu otsustas sõlmida koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024. 

 • MTÜ Elva Suusaklubi saab järgnevaks 15 aastaks võimaluse tasuta kasutada Elva vallale kuuluvat kinnistut Mäe tn 1b Otepää linnas.  

 • MTÜ Elva DGC sai õiguse tasuta kasutada Elva kettagolfi pargi kinnistuid kuni 2035. aastani. 

 • Volikogu andis vallavalitsusele loa võõrandada hoonestatud kinnisasi Elva linnas, Kesk tn 27. 

 • Volikogu muutis valla valimiskomisjoni koosseisu. Vallasekretäri ettepanekul nimetatakse valimiskomisjoni liikmeks infospetsialist Triinu Paas, senine komisjoni liige Triin Ojasoo jääb asendusliikmeks. 

Muu info päevakorrapunktis: 

 • Arutati Peedu ravikodu detailplaneeringu algatamise otsuse peale esitatud halduskaebuse osas kohtule vastamist.  

 • Volikogu liikmed Tõnu Aigro ja Vahur Jaakma informeerisid volikogu algatusest moodustada volikogu ajutine komisjon, mis tegeleks Elva valla, aga konkreetsemalt Elva linnas asuva Verevi järve seisundi probleemidega.  

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.  

Pikem kokkuvõte istungi kohta: valla veebilehel a

ARENDUSVALDKOND

Ootame kõiki osalema valla üldplaneeringu koostamises! 

Elva vallavalitsus ootab ajavahemikul 1.–20. oktoober ideesid ja ettepanekuid Elva valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Oma ideid ja ettepanekuid saab lisada eraldi kaardirakenduses

Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab valla territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. 

Ideekorje raames esitatav ettepanek võib olla nii tänane probleemkoht kui ka lennukas visioon tulevikuks.   

Idee lisamisel võiks mõelda järgmistele küsimustele:  

Kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne, lihtsasti juurdepääsetav ja kõigi poolt kasutatav? 

Kuhu ja millist arendustegevust kavandada? 

Milliseid teenuseid ja kuhu oleks vaja juurde luua? 

Kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja veetmiseks?  

Kuhu ja milliste liikumisteede järele on vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad?  

Milliste piirkondade või asumite haljastust on vaja muuta või kuhu rohelust juurde tuua?  

Milliseid üksikobjekte või alasid on vaja kohalikul tasandil väärtustada ja mis on nende väärtus.  

Oma idee saate esitada SIIN

Kõik ideed on oodatud!  

Uuri lisa: 

Elva üldplaneeringu veebileht

Üldine info planeerimisest ja Eesti planeerimissüsteemist

  

Lisainfo ja küsimused: 

Maarika Uprus, Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist 
maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860 

VALLAMAJANDUS

Puulehtede vedu Elva linna puhastusaladelt toimub alates 15. oktoobrist 

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666. Viimasele on võimalik infot jätta ööpäev läbi. 

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. 

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100–150 l) kilekottidesse, kinnistu puhastusala äärde, hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta. 

Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

Mis on puhastusala? 

 • Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub: kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee; 
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses). 

PANE TÄHELE! 

Tuletame ühtlasi ka meelde, et puulehtede põletamine on koduaedades keelatud! Samuti on keelatud mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine. 

Elva valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi. 

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid. 

Ära vii aiaprügi ka metsa alla! 

Puulehed, niidetud muru ja muu aiaprügi on jäätmed, mis ei kuulu loodusesse. Peale selle, et praht risustab metsaalust visuaalselt, võivad aia- ja haljastusjäätmetega levida loodusesse ka võõrliigid, mis võivad põhjustada probleeme. 

Näiteks võivad koduaias kasvava võõra taimeliigi seemned metsa alla sattudes hakata seal idanema ja vohama. Lõpuks võtavad need omamaistelt liikidelt kasvukohti.  

Enesele teadmata võid aiaprügiga levitada ka hispaania teetigusid või nende mune. 

Lehtedega toimi järgnevalt: 

 • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikult. 
 • Komposti oma kinnistu piires või laota lehed peenramaale. 
 • Telli lehtede äravedu Elva varahalduse OÜ-lt. 

Kinnistult kogutud lehed ja okkad soovitamine võimalusel komposteerida. Kui selleks võimalust pole, siis Elva linna piires teostab Elva varahalduse OÜ kinnistult lehekoti veo järgmistel tingimustel: 

 • Ühe koti suurus kuni 150 l 
 • 2.40 eurot kott 
 • Eelneval registreerimisel tel 7470000 
 • Tasumine kohapeal, kviitungi alusel 
ETTEVÕTLUS & TURISM

Ettevõtlusnädalal toimuvad põnevad üritused ka Elva vallas! 

Juba järgmisel nädalal, 5.–11. oktoobril toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal. See tähendab, et kõiki huvilisi ootavad ees põnevad sündmused ka Elva vallas. 

6. oktoobril kell 18 toimub Rõngu rahvamajas Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideede tutvustamine, ürituse Facebooki leht: Kaasav eelarve: ideede avalik tutvustus

Rahvahääletusele pääsenud ideedega saate tutvuda valla kodulehel, SIIN

7. oktoobril kell 19 toimub Elva keegel ja restos Mentorklubi eri: ettevõtjate tunnustamine

Üle antakse valla ettevõtlusvaldkonna tunnustused ning inspiratsiooni jagab Ivo Kallasmaa kommunikatsioonibüroost Dalton OÜ. Üritusel osalemiseks palume end registreerida SIIN

8. oktoobril kell 10–14 toimub Elva kultuurikeskuses Elva Turismipäev: Loodusturism muutuste ajal – kas ujume välja?

Arutlusele tulevad teemad alates üldistest loodusturismi trendidest ja suundumustest lõpetades praktiseerivate loodusturismi ettevõtjate kogemustega. Üritusele palume registreerida SIIN

9. oktoobril kell 9 on kõik huvilised oodatud Elva kultuurikeskuse Kultuurikohvikusse traditsioonilisele üritusele Hommikukohv vallavanemaga

Üritusele palume registreerida SIIN

Kõik sündmused on tasuta! Üritustele ootame haigussümptomiteta inimesi. 

Üle-eestilise programmiga saad tutvuda siin: https://ettevotlusnadal.ee/

Koolinoori oodatakse osalema äriideede konkursil Välk 

Elva vallavalitsus korraldab teist aastat koostöös Tartumaa omavalitsuste liidu ja Tartu ärinõuandlaga koolinoortele mõeldud äriideede konkursi Välk, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased noored. 

Konkursi parimatel on võimalus osaleda mentorprogrammis, kus neid juhendavad ja nõustavad Eesti tipptegijad. Kolm parimat meeskonda pääsevad oma ideesid tutvustama 2020. jaanuaris Tartus toimuval Startup Day-l.  

Konkursi võiduidee auhinnafond on sel aastal 1000€, teise koha võitja saab 500€ ning kolmas koht 300€. Peale selle panustavad auhinnafondi ka sponsorid.    

Äriideede kavandeid oodatakse 30. oktoobriks. Kavand peab muu seas sisaldama äriidee kirjeldust ning vastama küsimustele, missugust kitsaskohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus. Peale selle tuleb kirja panna võimalike klientide ja oma meeskonna kirjeldus. 

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriideede edasiarendamise kogemust.  

Lisainfo konkursi kohta leiab aadressilt www.noortevälk.ee

Lisainfo: 
Kertu Vuks, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

 
Teisipäeval, 29. septembril osales Kertu Vuks virtuaalsel turismikonverentsil “Vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi veel ei oska”. Turismikonverentsi fookus oli koroonajärgsel ajal ning turismi võimalikkusest muutunud ajas.

Põneva ettekande tegi Caroline Bremner rääkides Covid-19 mõjust turismile ja majandusele laiemalt. Üritusel tutvustati ka  turismi turundustegu 2020 konkursil osalejaid ja finaliste.   

Peamised märksõnad, mis kirjeldavad turismitrende tulevikus on vastutustundlik reisimine ja  slow travel.  Üle-eestilise turismi turundusteo konkursi võitis Ida-Virumaa küllakutsekampaania.  
VARIA

Väärikate ülikooli loengud jäävad sügissemestril ära 

Soovides kaitsta väärikate ülikoolis osalejaid koroonaviirusesse nakatumise eest, on Tartu Ülikool otsustanud sel sügissemestril väärikate ülikooli rahvarohked loengud ära jätta. 

Selle asemel pakutakse videoloenguid ning väikestele rühmadele mõeldud koolitusi ja õpitube. Nende kohta jagatakse kindlasti teavet ka valla infokanalites. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 21.09-27.09.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.09.–27.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 21. septembril kohtusid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja kultuurispetsialist Margit Kink raamatukogude juhtidega. Anti tagasisidet raamatukogude suveperioodi töökorralduse kohta ja ülevaade lugejate teenindamisest praegu. Planeeriti alanud tööperioodi ühiseid tegevusi ning arutleti tublimate lugejate statuudi koostamise üle.  

Kolmapäeval, 23. septembril osales Mare Tamm e-infokoosolekul kohalike omavalitsuste haridusjuhtidega. Kohtusid haridusjuhid, kes osalesid Innove KOV haridusjuhtide programmi I lennus 2019./2020. aastal. Töökohtumise peateemad olid õpetajate palgakorraldus terviktööaja kontekstis ja haridusasutuste finantseerimismudelite loomine. Ülevaade anti ka COVID-19 ennetamise meetmete kohta erinevates omavalitsustes. 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar ja Margit kink Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel Tammistu rahvamajas, kus tehti vahekokkuvõte Tartumaa kultuuristrateegia elluviimisest.  

Sel nädalal toimusid haridusvõrgu koosolekud Rannu koolis ja Valguta lasteaed-algkoolis ning kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. Marika Saar tutvustas analüüsi praegust seisu ning Rannu ja Valguta käsitletavaid stsenaariume. Toimusid ühised arutelud. 

Neljapäeval, 24. septembril toimus Tartu ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna haridustöötajate pidulik tänusündmus. Sel aastal osalesid üritusel vaid laureaadid. Meie vallas said tunnustuse kokku 14 inimest või asutust.  

Aasta lasteaiaõpetaja auhinna laureaadid on Marju Jõks, Karin Pastarus ja Eha Ritso. Aasta klassiõpetaja auhinna laureaat on Külli Korol. Aasta õppeasutuse juhi auhinna laureaadid on Päivi Märjamaa ja Svetlana Variku. Aasta tugispetsialisti auhinna laureaadid on Eva Kõrgmaa ja Sirle Mallo. Aasta hariduse sõber on Garmen Vallikivi. Aasta haridustegu on Elva Lasteaed Õnneseene ’’Söödav iluaed’’ ja kodanikukaitse õppesuund Elva Gümnaasiumis.  

Peale selle tunnustati Valguta lasteaed-algkooli aasta õppijasõbraliku tööandaja auhinnaga ning Estover Piimatööstus OÜ on aasta õppijasõbralik organisatsioon. Valguta lasteaed-algkooli õpetaja Merlyn Karu pälvis Tartumaa aasta õppija eripreemia. 

Soovime kõigile palju õnne!

Reedel, 25. septembril toimus Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise komisjon, kus osalesid Mare Tamm, Kairi Vasemägi, Auli Mäesalu, Maano Koemets ja Margit Kink. Välja valiti laureaadid üheksas kategoorias. Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus 36 avaldust ja nominente on 35. 7. oktoobril toimub pidulik tunnustusüritus, kus antakse üle meened ja tänukirjad Elva valla aasta parimatele haridustegijatele. Sel aastal on üritus vaid kutsetega ja kõik huvilised saavad vaadata ülekannet endale mugavas asukohas. 

Elva valla uute ilmakodanike lusikapeod toimuvad oktoobris 

Selle aasta jaanuarist augusti lõpuni sündinud laste lusikapeod toimuvad 22. oktoobril kolmes osas. Kõik osalised saavad kutse täpsema infoga. 

Elva valla viimane lusikapidu toimus 30. jaanuaril. Seoses eriolukorraga lükkus maikuus toimuma pidanud lusikapidu sügisesse. Kuna lapsi on palju ning meie väikeste kodanike tervis on meile väga oluline, toimub pidu kolmes osas. 

Kutse peole saavad 102 last – 53 poissi ja 49 tüdrukut. Iga pisike ilmakodanik saab peol endale hõbelusika ning raamatu pealkirjaga "Pisike puu", mis on välja antud koostöös kultuuriministeeriumi ja Eesti lastekirjanduse keskusega. 

Elva vallas sündis 2019. aastal kokku 158 last.  

Lisainfo: 
Margit Kink, kultuurispetsialist 
margit.kink@elva.ee

SOTSIAALVALDKOND
Teisipäeval, 22. septembril kohtusid abivallavanemad Marika Saar ja Mikk Järv Puhja päevakeskuses eakatega, et arutada päevakajalisi küsimusi. Kõige enam olid küsimused seotud heakorraga, kuid rääkisime ka koroonaviirusest ja sotsiaalvaldkonna tegemistest.  
Esmaspäeval, 21. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna keerulise juhtumi esimese osa grupicoaching ja teisipäeval, 22. septembril, osakonna teise osa grupicoaching, et leida lahendus ühele juhtumile, kus abivajaja ei soovi valla abi vastu võtta. Grupicoachingud toimusid osakonna supervisiooni kodutöö raames. Pilt teise grupi kohtumisest. 
Reedel, 25. septembril esitati Riigi tugiteenuste keskusele puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise kolmanda taotlusvooru projekt. Projekti on kaasatud 10 kodu kohandused. Projekti kogumaksumus on 44 792 eurot, valla omaosalus projektis on 6 718,80 eurot. Projekti rahastab Euroopa regionaalarengu fond. 
JUHTIMINE
Esmaspäeval 21. septembril toimus volikogu eestseisuse koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja volikogu esimees Maano Koemets. Eestseisus arutas läbi 28.09 volikogu istungi päevakorra ja arutlusele tulid esitatud eelnõud. Muude küsimuste all arutati volikogu istungi korraldamise üle. 
ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 21. septembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks transpordi ja liikuvuse arengukava uuringu lõpptulemuste tutvustamisel. Uuringu koostasid ITF/OECD eksperdid ning see hõlmab kõiki transpordiliike, sh rahvusvahelisi. Uuring toob Eesti nõrkustena välja muu hulgas infrastruktuuriprojektide strateegilise vaate puudumise, ka nähakse probleemina Rail Balticu väljaehitamise tegelike kulude suurust.  

Samuti juhiti tähelepanu sellele, et riigihangete süsteemi puudujäägid toovad endaga kaasa tihti taristuobjektide kallinemise. Nõrkusena nähakse ka Eesti ühistranspordisüsteemi finantsilist jätkusuutlikkust – tasuta transport on ekspertide hinnangul kaasa toonud kasumite vähenemise, tõstmata oluliselt ühistransporti kasutavate inimeste hulka (mis oli tasuta ühistranspordi kontseptsiooni üks peamine eesmärk).  

Soovitused, mida analüüs välja toob: põhjalikud analüüsid enne otsuste tegemist, oluline on seada lihtsalt interpreteeritavad tulemusnäitajad. Ka soovitatakse reformida transpordipoliitikat kujundavaid institutsioone viies strateegilise planeerimise ühele konkreetse asutuse vastutusalaks – see aitaks fookust paremini seada ja toetaks iseseisvat otsustamist selle valdkonna raames. Otsuste tegemisele peaks eelnema riskianalüüside koostamine – see peaks olema elementaarne osa protsessist. Laiendada transpordi infrastruktuuri kasutajate tasusid, luues seeläbi stiimulid jätkusuutlikuks ja tõhusaks transpordisüsteemi kujundamiseks.  Kõikide soovituste ja uuringuraportiga on huvilistel võimalik tutvuda siin

Nimetatud uuring on aluseks ka valdkonna arengukava koostamiseks, mille seminarid ja arutelud toimusid alates eelmise aasta sügisest. Transpordi ja liikuvuse visioon tulevikuks on inimkesksem, rohelisem ja nutikam taristu. 

Esmaspäeval toimus Ulila arengukava seminar, mida modereeris Kertu Vuks. Kertu Vuks andis ülevaate peamistest rahvastiku- ja tööhõive näitajatest piirkonnas, üheskoos   kaardistati Ulila piirkonna tugevused ja nõrkused ning  võimalused ja strateegilised arendusprioriteedid tulevikuks. Moodustati töörühm, kes hakkab arengukava koostamist eest vedama.  

Teisipäeval, 22. septembril osales arendusspetsialist Allan Allik Põlvas toimunud üldplaneeringu töötoas. Antud töötoa peamine teema oli üldplaneeringu seatavad ehitustingimused. Lisaks sellele arutati läbi teostatud või teostamisel olevate üldplaneeringu uuringud erinevates omavalitsustes.  

Kolmapäeval, 23. septembril osales Kertu Vuks Targa linna pilootprogrammi veebiseminaril.  Seminari korraldas Targa linna tippkeskus, mille eesmärk on muuta linnakeskkonnad paremaks uute tehnoloogiate katsetamise teel ning seeläbi kasvada üleilmaliselt tuntud teadusarenduskeskuseks. Tippkeskuse fookuses on 5 valdkonda: valitsemine, andmed, ehitus, energia ja transport. Pilootprogramm, mida seminaril tutvustati, koosneb tegelikult kümnest erinevast pilootprojektist Eesti linnades, viies FinEst Twins valdkonnas kogusummas 15 miljonit eurot (8,6 mln 2020–2023, HTM/ Euroopa Regionaalfond). Iga piloot viiakse läbi kaasates vähemalt kahte linna, millest üks peab olema Eestist. Ühe pilootprojekti maht on kuni 1,5 miljonit eurot, sellest kuni 25% osaleva Eesti linna kulude katteks. Tänaseks on kaardistatud Eesti omavalitsuste väljakutsed nimetatud valdkondades ning järgmises etapis kogutakse rahvusvahelistelt teadusasutustelt infot nende väljakutsete lahendamiseks. Nende ideede piloteerimine toimub 2021. aasta alguses ja programmi on võimalik kandideerida kõikidel Eesti linnadel.  
Neljapäeval, 24. septembril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek. Arutleti miljööväärtuslike üksikobjektide üle, vaadati üle 20. sajandi arhitektuuripärandi nimekirja kantud üksikobjektid ning moodustati esialgne nimekiri. Tehti ettepanekuid nimekirja mittekuuluvate, kuid väärtuslike hoonekomplekside või talude lisamiseks. Vaadati üle omaaegsed suvilakooperatiivide piirkonnad ja arutleti nende maakasutus- ja ehitustingimuste üle. Arutleti, kas säilitada neid suvilapiirkondadena või soodustada nende ümberehitamist aastaringseks elamiseks. Otsustati, et suvilapiirkondadega tutvutakse kohapeal ning seejärel seadatakse vastavad tingimused (hoonestustihedus, reoveekäitlus, tuletõrje veevarustus, juurdepääs jms). 
KOGUKOND

Teisipäeval, 22. septembril toimus kaasava eelarve sõelumiskomisjon, millest võtsid osa vallavolikogu esimees Maano Koemets, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp lisaks esindajad kõikidest piirkonnakogudest.

Komisjoni ülesanne on läbi vaadata 17 ideed ning hinnata nende vastavust kaasava eelarve elluviimise korrale ning elluviimise võimalikkust.  Komisjon tegi otsuse ideede rahvahääletusele panemise kohta. Rahvahääletus toimub 12.-18. oktoobril VOLIS keskkonnas, hääletusvõimalus on ka teenuskeskustes ja raamatukogudes lahtiolekuaegadel. 6. oktoobril kell 18 oodatakse kõiki huvilisi kaasava eelarve ideede avalikule tutvustusele Rõngu Rahvamajja.

Vaata lisa: elva.ee/kaasaveelarve

VARIA
Neljapäeval, 24. septembril võõrustasid Marika Saar, Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja vallasekretär Salle Ritso Keila linnavalitsuse meeskonda. Külalistele anti ülevaade avatud valitsemise, kaasava eelarve ja kogukondade arendamise kohta, Merilyn Säde selgitas Elva valla sise- ja väliskommunikatsiooni põhimõtteid ning Marika Saar tutvustas arenguid ja arendusi haridus- ja kultuurivaldkonnas. Pärastlõunal toimunud töötubades said külalised arutleda digitaalsete lahenduste ja Tartu 2024 kultuuripealinn teemadel. Külaskäigu lõpetas Elva Huvikooli ja Elva spordihoone külastus.  

Reedel, 25. septembril osales vallasekretär Salle Ritso linna- ja vallasekretäride elektroonilisel koosolekul jäätmekäitluse küsimustes. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 27
Esmaspäev,   26 . oktoober 2020 Ilmub Elva valla leht nr 81  Kogu päev: Sille Kask ja Oliivia Oengo võlanõustamise sissejuhataval koolitusel
Elva valla sünnipäevanädal! Sündmuste info leiate  SIIT . Esmaspäev, 19. oktoober 2020 Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek  Kell 9 Piret Hallast SA Elva
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4