Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.03-5.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.03.–5.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 30. märtsil osales Margit Kink Loov Tartumaa iseseisva töö e-arutelul. Loov Tartumaa on Tartumaa maakondliku kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogramm, kuhu kuuluvad Elva vallast Margit Kink, Hemminki Otstavel, Meelis Külaots, Mari-Liis Vanaisak ja Liis Jaamets. Programm on suunatud maakonnas tegutsevatele kultuurijuhtidele (omavalitsuste kultuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad), aga ka kultuurivaldkonna eestvedajatele erasektoris, loomeettevõtjatele, omavalitsuste arendusspetsialistidele ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamisega tegelejatele. 
 
Programmi eesmärk on toetada Tartumaa kultuuristrateegia elluviimist, sh arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja pädevusi kultuurikorralduse, loomemajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel, tõsta omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitliga kaasnevaid võimalusi ning toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist Tartumaal. 

Esmaspäeval osalesid Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm e-kohtumisel konsultatsioonifirma Fontese esindajaga. Anti tagasisidet pilootprojektis “Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine” osalemise kohta. Projekti korraldasid Eesti Linnade ja Valdade Liit, Haridus- ja teadusministeerium ning Fontes. Elva vald on üks osalenud kaheksast omavalitusest, kes on jõudnud konkreetsete tulemusteni, et väärtustada senisest enam kooliõpetajate töötasu ja pakkuda kindlustunnet nii õpetajale, koolijuhile kui ka omavalitusele töötasu maksmisel. Kogu protsessi, alates 2019. aasta kevadest, olid kaasatud koolijuhid, finantsosakond ja õigusnõunikud. Tänaseks on valminud vallavalituse kinnitud juhend koolijuhtidele palgakorralduse koostamise ja elluviimise põhimõtete kohta, samuti on koostöös direktoritega uuendatud õpetaja töölepingu ja ametijuhendi vormid. 

Esmaspäeval toimus muusikakooli vastuvõtukorra e-arutelu, kus osalesid Mare Tamm ja Margit Kiin. Dokument sätestab kooli vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise ning õpperühmade moodustamise korda. Uuendusena saab muusikakooli astumiseks teha edaspidi õppuri kohta vastava taotluse registris ehk haridusteenuste süsteemis Arno. Vastava keskkonna loomine on praegu veel ettevalmistamisel. 

Esmaspäeval osales Margit Kink noorsootöötajate e-nõupidamisel. Vahetati kogemusi käimasoleva noorsootöö kutse omandamise protsessi kohta. Lisaks jagati infot, kuidas käib eriolukorra ajal töö noortega, jagati rõõme ja muresid. 

Teisipäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa haridusametnike e-nõupidamisel. Põhiteema oli valdade infovahetus praeguses eriolukorras ja kuidas omavalitsused hariduse valdkonnas hakkama on saanud. Jagati kogemusi toidupakkide ja koolilõuna korraldamisel. 

Kolmapäeval, 1. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva valla koolijuhtide e-koosolekul. Abivallavanem Marika Saar teavitas koolijuhte valitsuse edasiste tegevuste ja juhiste kohta küsimustes, mis puudutavad haridusasutuste eelarveid ja tänaseid vajadusi. Haridus- ja kultuuriosakond valmistab ette koostöös direktoritega SA Innovele projektitaotlust “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”, mille abil saaksid koolid veelgi enam toetada hariduslike erivajadusega õpilaste õppetööd.  

Sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm andis ülevaate 90 toiduabipaki jagamisest toimetulekuraskustes peredele nädala alguses.  

Tagasisidet andsid kõik 11 valla koolijuhti praeguse distantsõppe korraldusest ja murekohtadest. Tänased märksõnad on: distantsõppes hea töörutiini tekkimine ja kuidas toetada paremini hariduslike erivajadustega õpilaste õppimist. Kõik koolid on saanud igal nädalal tagasisidet oma õppetööle ka lapsevanematelt, mis on olnud üldjuhul toetav ja samas ka konstruktiivne. Koolijuhid peavad seda väga oluliseks. 

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 3. aprillil osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi kohtumisel, mille eesmärk oli anda ministeeriumile infot, kuidas omavalitsused on kriisiolukorras käitunud ning milliseid raskusi on ette tulnud. Marika andis ülevaate, mis on Elva vallas kriisiolukorras sotsiaalvaldkonnas ära tehtud: rohkelt teavitustööd, avatud on vaimse tervise nõustamisliin, edastatud on toiduabipakid raskustes olevatele peredele, laiendatud on toidu ja ravimite kojuvedu eakatele. Elva valla sotsiaaltöötajad on terved ja valmis abivajajaid aitama.  

 

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond jagas sel nädalal toimetulekuraskustes olevatele peredele 90 toiduabipakki. Sellega said toiduabi 247 last üle valla.

Kuna Eestis on kehtestatud eriolukord, koolid on distantsõppel ning enamik lapsi on ka lasteaiast kodus, siis tekkis paljudel peredel vajadus toiduabipaki järele.  

"Toiduabipakkide eesmärk oli pakkuda lisatuge peredele, kes seda vajavad. Pakisaajate nimekiri koostati põhiliselt valla koolidelt ja lasteaedadelt saadud info alusel," selgitas Lauri Tamm, kes on vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal. "Peredega võeti ühendust ning selgitati välja nende majanduslik toimetulek," lisas ta.

Vallavalitsus jälgib koostöös koolide ja lasteaedade juhtidega perekondade edasist toimetulekut ning vastavalt vajadusele ollakse valmis perekondi ka edaspidi toetama.

Pakke aitas kokku panna sihtasutus Elva Teenused, mille juhataja Krista Loog ja köögijuhid Inga Hanni ja Gita Kaljuste hoolitsesid selle eest, et toiduabipakis sisalduv oleks võimalikult tervislik ning sisaldaks ka koostisosi, millest laps või noor saaks ise toitu valmistada. "Oleme juba saanud peredelt tagasisidet, et toiduabipaki sisu oli mitmekesine ning suureks abiks paljudele peredele," ütles Loog.

Toiduabipakk sisaldas näiteks piima, õunu, sinkvorsti, viilutatud juustu, täisterasepikut, rukkileiba, makaronirooga, borši, frikadellisuppi, makarone, mannat, täistera neljaviljahelbeid, mune jms.

Toiduabipakid toimetati abivajajateni kohale kontaktivabalt.

PS! Vallalt on võimalik taotleda toetust ka toimetuleku tagamiseks: https://tinyurl.com/toimetulek

Elva Vallavalitsus ootab jätkuvalt infot abivajavate perede kohta, kus kasvavad lapsed. Sellekohase info palume edastada:

 • lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta), Hille Deedehille.deede@elva.ee või tel 5919 1693;
 • lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu) Anneli Lepik, anneli.lepik@elva.ee või tel 505 1707;
 • lastekaitsespetsialist (Elva) Eve Jõgi, eve.jogi@elva.ee või tel 527 0561;
 • lastekaitsespetsialist (Elva – eelkooliealiste lastega pered ja Palupera piirkond) Elise Aher, elise.aher@elva.ee või tel 5381 8871;
 • vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, Milvi Sepp milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872.

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse e-koosolekul. 

Juhatuse koosolekul kinnitati taotlusvoorude hindamistulemused, mis edastatakse PRIA-le kinnitamiseks. Taotlusvooru erinevatest meetmetest said rahastuse “Ulila randumisala funktsionaalsuse ja atraktiivsuse tõstmine” projekt, millega plaanitakse keesikoja varemed kindlustada ja ehitada peale katus ning MTÜ Soovere esitatud projekt “Ulila Keskuse katuse renoveerimine”. Kokku toetakse kahte projekti 140 180,88 euroga, millest omaosalus on 34 717,21 eurot. 

Neljapäeval, 2. aprillil osales Kertu Vuks arukate külade arenguprogrammi seminaril. Seminari eesmärk oli tutvustada Arukate külade arenguprogrammi sisu, kandideerimistingimusi ning tegevusi programmi raames. Arenguprogrammi võivad kandideerida külad, külade kogumid, alevid, alevikud, väikelinnad koos ümbritsevate küladega jt. Programmi valitud küladel on võimalus osaleda rahvusvahelises arenguprogrammis. Toetusraha konkreetseteks tegevuseks või objektide ehituseks selle programmi raames ei anta. Vaata täpsemalt ka http://leaderliit.eu/Uudised-page-44/Kutse-osalema-Arukate-kulade-arenguprogrammis-id-564/ Kõik Elva valla huvitatud külakogukonnad võiksid enne kandideerimist võtta ühendust arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksiga (kertu.vuks@elva.ee). Kandideerimistaotlus tuleb esitada inglise keeles ning selle tähtaeg on 5.05.2020.

Reedel, 3. aprillil osales Kertu Vuks arutelul WIMB meeskonna ja Ridango esindajatega. Arutati Where Is My Bus (WIMB) rakenduse loomisega seonduvat ning seda, millist informatsiooni saaks maakonna ja linnaliinidel sõitvatelt bussidelt ning kuidas seda rakenduses kasutada. WIMB on VÄLK konkursi võitnud meeskond, kelle idee on lahendada hajaasustuspiirkonnas bussiinfo ja busside reaaalajas jälgimise probleem.  

ERIOLUKORD

Esmaspäeval, 30. märtsil toimus Elva valla kriisikomisjoni e-koosolek. 

Vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis ülevaate seni kehtestatud piirangutest. Eriolukorraga seoses on kõige rohkem muresid seotud noorte ja avalike kogunemistega. Palume lapsevanematel siinkohal rääkida oma lastega ning selgitada neile eriolukorras tulenevaid piiranguid, nende vajadust ning avalike kogunemiste võimalikke tagajärgi. 

Esimees andis edasi info, et vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond organiseerib valla toimetulekuraskustes olevatele peredele toiduabipakid. Abi saab 90 pere üle valla. 

Esimees andis edasi info, et praegu saab sotsiaal- ja terviseosakond oma jõududega hakkama. See tähendab, et praegu ei ole veel vabatahtlike abi tarvis. 

Lõuna-Eesti kriisikomisjon on Elva vallalt uurinud karantiiniruumide kohta ning vald on omalt poolt pakkunud välja võimalikke variante. 

Elva Päästekomandost andis ülevaate Andres Smirnov, kes ütles, et päästjatel algas kulupõlengu patrull, suuri tulekahjusid ei ole olnud. 

Sotsiaaltööspetsialist (lastekaitse alal) Lauri Tamm andis ülevaate valla sotsiaalvaldkonnast. Ametnike vastuvõtte ei toimu, kuid kõik mured on seni lahendanud e-kirja või telefoni teel. Erinevaid taotlusi saab samuti esitada e-kirja teel.  

Elva Soojuse juhatuse liige Arne Jänessoo andis edasi info, et olukord on üldiselt rahulik, kuid jäätmete vastuvõtu osas on muresid, sest inimesi käib nädalavahetusel jäätmeid ära andmas üsna palju. Vallavalitsus otsustas Elva linna jäätmepunkti ajutiselt sulgeda. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis ülevaate valla kommunikatsioonitegevustest: jooksvalt jagatakse valla infokanalites (Facebook, valla koduleht, valla äpp) nii eriolukorrast tulenevat infot (erinevad eriolukorrajuhi korraldused jms) ning vallavalitsuse jooksvat infot. Koroonakriisiga seotud infoplakatid pannakse üle valla kõikides piirkondades (bussipeatustesse ja infotahvlitele). Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid ja hooldustöötajad jagavad aktiivselt inimestele infot ning valla koostatud eriolukorra infolehte. Ka valla infolehes on kirjas kõik olulisemad eriolukorraga seotud otsused, piirangud jm. 

Koosolekul lepiti kokku, et kriisikomisjoni e-koosolekud toimuvad edaspidi igal esmaspäeval. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.03-29.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.03.–29.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 25. märtsil osales Marika Saar Tartu 2024 meeskonna virtuaalsel kohtumisel. Rääkisime võimalikest Tartu 2024 rahastusmudelitest ning ideedest, kuidas võiks koostööga Lõuna-Eestis edasi minna, et kõik omavalitsused tunneksid ennast osalisena sellest suurprojektist. Rääkisime Taani kogemusest ning visuaalse poolega seonduvast. Järgmine omavalitsusjuhtide kohtumine toimub virtuaalselt 8. aprillil.  

Kolmapäeval osales Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide virtuaalsel koosolekul. 

Räägiti rahvamajade tehniliste võimaluste kaardistamisest – oleme üheskoos loomas keskkonda, kus näeb põhjalikku infot kõikide rahvamajade tehniliste võimaluste kohta. See keskkond on vajalik neile, kes otsivad oma ürituse korraldamiseks kohta. Mida paremini oleme enda majade võimalused lahti kirjeldanud, seda parem ürituste korraldajatele. 

Tutvustati Loov Tartumaa koolituse korraldust eriolukorra ajal, see tähendab, et esimesed koolitussessioonid toimuvad veebiseminaridena. 

Kaardistasime, millised on raamatutute laenutamise võimalused eriolukorra ajal maakonnas. 

Neljapäeval, 26. märtsil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane ja Allan Allik haridusvõrgu analüüsi virtuaalsel arutelul. Vaadati üle seni tehtu ning lepiti kokku järgmised sammud. Haridusvõrgu analüüsi valmimise lõpptähtaeg lükkub sügisesse, sest kevadeks plaanitud olulised arutelud erinevate sihtrühmadega valla erinevates piirkondades tuleb eriolukorra tõttu edasi lükata.  

Nädala jooksul toimus kuus e-koosolekut Elamusfestivali teemadel, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Margit Kink, Elva valla kultuurijuhid, Elva valla noortevolikogu jt. Koosolekutel pandi paika festivaliala, räägiti läbi eelarve ning arutati üldise festivali olemuse üle. Töö jätkub iganädalastel koosolekutel. 

Kolmas Elva Elamusfestival toimub 22. augustil ja seekord on kaasatud kõik Tartu maakonna omavalitsused. See on üks osa Tartumaa kultuuristrateegiast. Külastajatele tähendab see seda, et peale Elva valla ettevõtjate saavad nad tutvuda ka teiste valdade pakutavaga ning festivalialal on lausa kolm lava. 

Kolmapäeval ja reedel toimusid Elva valla koolijuhtide ja lasteaedade juhtide virtuaalsed  infokoosolekud. Kõik juhid said rääkida asutuste töö korraldamisest eriolukorras, distantsõpe toimib väga hästi ning kõik Elva valla lasteaiad on avatud ning osad lasteaiaõpetajad teevad ka kaugtööd. Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm tutvustas raskustes olevatele perele mõeldud toidupakkide jagamise korraldust. Otsustati, et juhtide infokoosolekud toimuvad igal nädalal.  

 

Hea lugeja! Kui vajad mõnda raamatut, võta ühendust oma piirkonna raamatukoguga! 

Kui vajad raamatukogust mõnda raamatut, teatmikku vms, siis võta ühendust oma piirkonna raamatukoguga.   
Raamatukogutöötajad leiavad lahenduse, kuidas laenutada vajalik raamat ilma kontaktita. 
Valla raamatukogude töötajate kontaktid leiad: https://elvaraamatukogud.ee/

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga otsustati sel aastal Elva linna päeva üritused ära jätta. Mõned Elva linna päevale plaanitud tegevused lükkuvad võimalusel edasi juunisse, Elva linna jaanipäevale. Sel teemal antakse infot esimesel võimalusel. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond võttis Tartu linnavalitsuse algatusest Tartu aitab eeskuju ning tegi pöördumise Elva valla kodanikele.  

Meie eesmärk on koondada info Elva valla kõigi piirkondade vabatahtlike aitajate, abivajajate ja abistamisega seonduvate kodanikualgatuste kohta. Arne Naess on öelnud, et kui me teeme midagi tähendusrikast, kandes hoolt mõne taime, looma või inimese eest, me kogeme rõõmu ja lisame väärtust elutingimuste parandamisele. Soovime leida kiireid lahendusi meie valla kodanike muredele ja probleemidele, mitte ainult tänases eriolukorras olles, vaid ka edaspidi. Meie soov on tuua lähemale naabrid, tuttavad ja sõbrad.  

Igaüks meist saab panustada kogukonnatöö tegemisse, andes märku siin endast kui abipakkujast või olles märganud mõnda abivajavat Elva valla kodaniku.  

Üleskutse eest vastutav ametnik on sotsiaaltööspetsialist Sille Kask, e-post: sille.kask@elva.ee või telefon 5381 6336 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval toimus Elva keskväljaku müügipaviljonide konkursi teemaline arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kiin. Konkursile laekus kokku 4 pakkumist, millest 2 Arbi järve ääres olevale paviljonile ning 2 Kesk väljaku ääres olevatele paviljonidele. Kõikide pakkumiste esitajatega võetakse eraldi ühendust, et leppida kokku edasised tegevused. 

Esmaspäeval osales Kertu Vuks National Geographicu Kollaste Akende virtuaalsel projektikoosolekul. Kristiina Tammets andis ülevaate projekti seisust. Arutati tegevusi seoses Tartu 2024 kultuuripealinna projektiga, koos vaadati üle projekti 2020 aasta eelarve ja tegevuskava.  

Kolmapäeval osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kink Elva valla mälestuspinkide teemalisel arutelul. Lepiti kokku, et Elva vallas on kasutusel ühtne mälestuspinkide kontseptsioon ning nendele kinnitatakse vastav tahvel, millel on info persooni kohta, kellele pink on pühendatud.  

Neljapäeval, 26. märtsil toimus Rõngu kogukonnakeskuse virtuaalne projektikoosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Jaanika Saar. Koos projekteerija ja eskiisi autori Uko Künnapiga arutati läbi hoone funktsioonid ning ruumide spetsiifika. Samuti lepiti kokku, kuidas toimub projekteerimisprotsessis info jagamine.   

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus otsustas 25. märtsil, et riigis kehtestatud eriolukorra ning avalikus kohas viibimise täiendavate korralduste tõttu tuleb sulgeda valla kõik mängu- ja spordiväljakud, rulapargid, kettagolfirajad, välijõusaalid jt. Väljakud on suletud kuni eriolukorra lõpuni. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et kuigi nii Vabariigi Valitsus kui ka Elva Vallavalitsus on varasemalt juhtinud korduvalt tähelepanu sellele, et avalikes kohtades tuleb hoida teistega ohutut distantsi ja kogunemised on keelatud, pole paljud inimesed neid juhiseid järginud.  

"Oleme saanud viimasel nädalal mitmeid teateid laste ja noorte kogunemistest erinevatel väljakutel. Oleme valla infokanalites sellele teemale tähelepanu juhtinud, kuid paljud pole juhiseid tõsiselt võtnud," ütles Järveoja ja lisas, et seetõttu tuli võtta vastu otsus kõik mängu- ja spordiväljakud sulgeda. Vallavanem paneb lapsevanematele südamele, et laste ja noortega räägitaks eriolukorra tähendusest ja juhistest. 

Vallavanem rõhutas, et ka kõigil teistel, sh eakatel tuleb kogunemisi vältida. "Vabariigi Valitsuse eilne korraldus ütleb selgelt, et avalikus kohas võib viibida vaid kaks inimest, väljaarvatud perekond, ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Palume neid juhiseid rangelt järgida," lisas Järveoja. 

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et valla lasteaedade mänguväljakud ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks ning ka neile väljakutele ei või minna. 

Vallavalitsus paigaldab kõikidele avalikele mängu- ja spordiväljakutele ning –radadele ka korraldust puudutavad infotahvlid. 

 

Elva Vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda Elva linna jäätmepunkti. Jäätmepunkt on suletud 30. märtsist 30. aprillini. 

Elva linna jäätmepunkt (Nooruse 8) asub ühel territooriumil Elva linna keskkatlamajaga. Jäätmejaama tegevuseks kasutatakse katlamaja ruume. Kuna Elva linna keskkatlamaja on elutähtsa teenuse osutaja, otsustati Elva linna jäätmepunkt ajutiselt sulgeda, et tõkestada koroonaviiruse levikut ning ennetada elutähtsa teenuse katkemist. 

See tähendab, et ajutiselt ei ole võimalik ära anda vanarehve, lehtklaasi, eterniiti, ehitus- ja suurjäätmeid. 

Kohad, kus saate vanarehve tasuta ära anda, leiate siit: https://www.rehviringlus.ee/kogumispunktide-nimekiri  

Ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat on võimalik üle anda Puhja, Rannu ja Rõngu jäätmepunktides. Täpsema info nende kohta leiate valla kodulehelt: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

Erandkorras on jäätmepunkt avatud 11. aprillil kell 9–15, kui ei teatata teisiti. Sel päeval toimub jäätmete vastuvõtmine, kuid arvestada tuleb kõikide Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega. Jäätmete äratoojaid võetakse vastu ükshaaval. 

NB! Kui see on võimalik, siis palume vältida jäätmejaamade tihedat külastamist ning mõelda jäätmejaama külastus põhjalikult läbi. 

Tuletame meelde, et eriolukorra juhi korralduse järgi võib avalikus kohas viibida korraga kaks inimest (v.a) pere ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. 

Elva linna Järve põik kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Elva Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/172 kehtestati Elva linnas Järve tn 9 detailplaneering, millega planeeriti Järve tn 9 kinnistule 6 elamumaa krunti ja liikluspind transpordimaana.  

Kohanimeseaduse alusel peab kohanimi olema määratud planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile (nt tee, tänav, väljak, väikekoht). Vallavalitsus tegi kinnistu omanikule ettepaneku määrata planeeritud nimeobjektile kohanimeks Järve põik (tänavanime liigisõna põik on samanimeliselt peatänavalt kõrvale keerav väiksem tänav, vahel ka umbtänav). 

Maaomaniku ettepanek oli määrata kohanimeks Järvepargi tänav, Väikejärve tänav või Järvepalu tänav. Kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 kohaselt on kohanime määraja kohalik omavalitsus. Vallavalitsuse 17.03.2020 istungil arutati kohanime määramist ning arutellu kaasati ka kinnistu omanik, kes nõustus nimevalikuga Järve põik.  

Elva Vallavalitsuse korralduse järgi tuleb valla kodulehel avalikustada kohanime määramise eelnõu, mille leiate altpoolt.  

Kohanime määramise eelnõu

 

KOMMUNIKATSIOON

Vallavalitsus kutsub: tule ja ole abiks kogukonna teavitamisel 

Hea Elva valla elanik! Pöördume sinu poole, et paluda abi olulise info levitamisel. 

Nimelt oleme kokku pannud infolehe, mille palume võimalusel välja trükkida ja panna oma kodus kusagile, kus see kogu aeg nähtaval oleks või kust oleks võimalik seda kiiresti vajadusel leida. 

Palume ka, et trükiksite infolehe välja ja viiksite oma eakatest lähedastele, aga eelkõige neile eakatele, kel ei ole kontakti lähikondsetega. Praegu on äärmiselt oluline, et kõik eakad püsiksid kodus ning omaksid eriolukorra kohta vajalikku infot. 

NB! Kindlasti anna infoleht üle ilma lähikontaktita! Pane infoleht postkasti, ukse või aia vahele. 

Samuti on äärmiselt oluline, et kogukond tuleb vastu ja aitab eakaid nende murede ja küsimuste lahendamisel. 

Kui kellelgi pole võimalik oma lähedaste poole abi saamiseks pöörduda, siis palume võtta ühendust oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga. Või kui tead kedagi, kes vajab abi, kuid ei saa seda ise kutsuda, siis palume samuti pöörduda valla sotsiaaltööspetsialistide poole: https://www.elva.ee/ametnikud

Kindlasti on vajalik info olemas ka järgmises Elva valla lehes, kuid oluline on, et vajalik teave jõuaks kõigini juba täna. 

Materjalid: 

Aitäh, et aitad! Sinu panus on oluline! 

VARIA

Elva Vallavalitsus otsustas 16. märtsil sulgeda vallavalitsuse ja teenuskeskused, kuid ametnike igapäevatöö jätkub kaugtööna. Siin mõned stiilinäited meie ametnike kodukontoritest.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.03-22.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.03.–22.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

HARIDUS

Teisipäeval, 17. märtsil osales abivallavanem Marika Saar haridus- ja kultuuriosakonna virtuaalsel koosolekul, kus arutati praegu päevakorras olevate eesmärkide ja ülesannete täitmise üle.  

Kolmapäeval, 18. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning haridusspetsialist Liis Lehiste kaasava hariduse teemalisel virtuaalsel arutelul. Haridus- ja kultuuriosakond valmistab Innovele ette projekti, et soetada vajalikud vahendid hariduslike erivajadustega õpilastele. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta 

Kui te teate kedagi Elva vallas, kellel puudub igasugune ligipääs uudiste saamiseks – kui ei ole raadiot, televiisorit, ajalehte või internetti, siis palun andke meile sellest kiiresti teada. Nii saame tegutseda operatiivselt ja leida moodused, kuidas infoväljast täielikult ära lõigatud inimesed infoni jõuaksid. 

 • Abivajavate inimeste kohta palume info saata Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepale e-aadressil milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872. 

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palume võimalusel aidata oma eakaid naabreid jt, et nad ei peaks ise näiteks toidupoodi või apteeki minema. Abistamisel vältida kontakti – suhelda telefonitsi ja jätta vajalik näiteks ukse taha. 

Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast. 

Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse näol.  

Vallavalitsus töötab e-posti ja telefoni vahendusel. 

Palume abi saamiseks pöörduda: 

NB! 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemasid. 

Samuti soovitame kindlasti jälgida usaldusväärseid kanaleid: 

ARENDUSVALDKOND

Elva valla kaasava eelarve ideede elluviimisega on alustatud ning toimunud on kohtumised kõikide võiduideede autoritega. Praegu käivad ettevalmistavad tegevused, et sellel aastal valmiksid Kirepi bussipeatuste valgustus, Elva Tartu maantee koolihoone kõrvale liikumispark ning korrastatud saaks Ulila paadisadama ja ujumiskoha ala.  

Tööd alustas Eesti Kaunis Kodu 2020 komisjon ning esimene veebikoosolek toimub eeloleval teisipäeval. Elva vald saadab selleaastasele konkursile Elva valla kaunis kodu 2019 tiitliga pärjatud kauni kodu Liia ja Endel Tilgari kodu Konguta teel Metsalaane külas ning kauni avaliku hoone Palupera Põhikooli hoone ajaloolises Palupera mõisa peahoones, mõisapargis. Komisjonis lepitakse kokku 2020. aasta kaunis kodu konkursi ajakava, sh kandidaatide esitamise lõppkuupäev ja erinevad kategooriad ning kandidaatide külastamiste ajavahemik.   

Lõppenud on Elva Keskväljaku ja Arbi järve äärde rajatud müügipaviljonide pakkumiste esitamine. Kokku esitati neli pakkumist, kaks neist Arbi järveäärse müügipaviljoni rendile võtmiseks. Sel nädalal toimusid e-kirja teel täpsustavad läbirääkimised ettevõtjatega, kes pakkumised esitasid. Komisjon koguneb virtuaalseks aruteluks esmaspäeval, 23. märtsil. 

ETTEVÕTLUS

Ettevõtjatelt oodatakse tagasisidet oma ettevõtte praeguse olukorra kohta 

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel loonud kriisiabikeskus.ee veebiplatvormi nii Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. 

Palutakse anda teada, milline on teie ettevõtte olukord. Selleks kutsutakse veebileheküljele http://www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit. 

Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja teistele osapooltele, et seda kasutada riikliku abipaketi koostamiseks. Samuti analüüsivad jooksvalt ka tulemusi maakondlikud arenduskeskused, et kaardistada enda maakonna ettevõtjate ja vabaühenduste hetkeolukorda ning otsivad võimalusi nende toetamiseks. 

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda. 

Lisainfo: Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Riik toetab Elva linna Valga maantee parandamist 

Elva vald saab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 100 000 eurot toetust Elva linna Valga maantee rekonstrueerimiseks. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annab kohalikele omavalitsustele toetust kohalike teede investeeringutoetuste näol. Selle toetuse eesmärk on toetada eelkõige olulisi transiidi ja ettevõtlusega seotud teid. Elva vald saab sellel otstarbel toetust Elva linna Valga maantee rekonstrueerimiseks ning toetuseks saadi maksimaalne summa, 100 000 eurot. Kogu projekt läheb maksma 162 843 eurot, valla omafinantseering on seega ligi 63 000 eurot. 

Elva valla arendusspetsialist Allan Allik ütles, et saadud toetusega on võimalik uuendada vaid teekatend. „Konkurents sellele toetusele oli tihe. Ettevõtlusteede toetuse said 42st taotlenud omavalitsusest vaid 10," kirjeldas ta. Oluliste kriteeriumitena hinnati ettevõtluse ja transiidi põhjustatud lisanduvat liikluskoormust. 

Taotluse ettevalmistamisel arutleti vallavalitsuses pikalt, millised teed on kõige suurema liikluskoormuse ja investeeringuvajadusega. 

Loe majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteadet siit.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Elva linna tänavavalgustuse uuendamist 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada Elva linna tänavavalgustuse uuendamise projekti 337 864 euroga. Projekti kogusumma on 614 299 eurot, vald panustab seega projekti 276 435 eurot. 

Projekti käigus vahetatakse välja vanu naatriumlampe säästlikumate LED-lampide vastu. Projekti tulemusel uuendatakse 439 valgustit ning säästetakse 156 MWh aastas. Võrdluseks, keskmine Eesti majapidamine tarbib 3 MWh elektrit aastas. Investeering võimaldab igal aastal hoida tänavate valgustamiselt kokku üle 20 000 euro. 

Selleks, et projekt ellu viia, korraldatakse esmalt hankemenetlus projektijuhi ja projekteerija leidmiseks. Projekteerimine on plaanitud 2020. aastasse. Ehitustööd toimuvad 2021. aasta jooksul. Projekti lõpptähtaeg on 2021. aasta detsember. 

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine". Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 

JUHTIMINE

Reedel, 20. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks e-koosolekul, kus arutleti tegevusaruande koostamise teemadel. Lepiti kokku tegevusaruande struktuur ning täpsustati seda, milliste osapoolte käest on vajalik koguda lisainformatsiooni. Aruande valmimistähtaeg on märtsi lõpp.  

KOMMUNIKATSIOON

Vallavalitsus kutsub: tule ja ole abiks kogukonna teavitamisel 

Hea Elva valla elanik! Pöördume sinu poole, et paluda abi olulise info levitamisel. 

Nimelt oleme kokku pannud infolehe, mille palume võimalusel välja trükkida ja panna oma kodus kusagile, kus see kogu aeg nähtaval oleks või kust oleks võimalik seda kiiresti vajadusel leida. 

Palume ka, et trükiksite infolehe välja ja viiksite oma eakatest lähedastele, aga eelkõige neile eakatele, kel ei ole kontakti lähikondsetega. Praegu on äärmiselt oluline, et kõik eakad püsiksid kodus ning omaksid eriolukorra kohta vajalikku infot. 

NB! Kindlasti anna infoleht üle ilma lähikontaktita! Pane infoleht postkasti, ukse või aia vahele. 

Samuti on äärmiselt oluline, et kogukond tuleb vastu ja aitab eakaid nende murede ja küsimuste lahendamisel. 

Kui kellelgi pole võimalik oma lähedaste poole abi saamiseks pöörduda, siis palume võtta ühendust oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga. Või kui tead kedagi, kes vajab abi, kuid ei saa seda ise kutsuda, siis palume samuti pöörduda valla sotsiaaltööspetsialistide poole: https://www.elva.ee/ametnikud

Kindlasti on vajalik info olemas ka järgmises Elva valla lehes, kuid oluline on, et vajalik teave jõuaks kõigini juba täna. 

Materjalid: 

Aitäh, et aitad! Sinu panus on oluline! 

VARIA

Elva Vallavalitsus otsustas 16. märtsil sulgeda vallavalitsuse ja teenuskeskused, kuid ametnike igapäevatöö jätkub kaugtööna. Siin mõned stiilinäited meie ametnike kodukontoritest.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.03-15.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.03.–15.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 9. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Margit Kink Elva valla spordiklubide kohtumisel. Enne kohtumist tutvuti spordihoone ehitusega. Kohtumisel tegi spordijuht Madis Šumanov ülevaate spordiklubide küsitluste tulemustest, arutleti üheskoos võimalike tegevustoetuste muudatuste üle. FC Elva tegevjuht Marek Naaris rääkis sellest, kuidas nende klubi on tegelenud sporditurismi arendamisega. Sügiseks planeeriti spordikonverentsi ning kohtumised spordiklubide esindajatega muutuvad regulaarseks.  

 

Teisipäeval, 10. märtsil osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste haridus- ja kultuurivaldkonna kohtumisel Rapla vallavalitsuse esindajatega. Rapla vallavalitsus huvitus eelkõige õpetajate palgakorralduse projektist, kuid tutvustasime neile ka teisi haridusvaldkonna strateegiaid ja tegevusi. Oli väga kasulik kohtumine kolleegidelt õppimiseks. 

Teisipäeval osalesid Marika Saar, haridusspetsialist Liis Lehiste, finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp ja õigusnõunik Margit Kiin lasteaia- ja koolijuhtide kohtumisel vallamajas. Margit tutvustas juhtidele tööõiguse peamisi põhimõtteid ja vaadati üle võimalikud juhtumid. Jätkati haridusvõrgu aruteluga ning Liis tutvustas INNOVE rahuloluküsitlust.  

Teisipäeval osales Margit Kink noorsootöötajate kohtumisel Puhja koolis. Koosolek algas ringkäiguga koolis ja noortekeskuses. Tutvuti raadiostuudioga ja arutleti võimalike koostöökohtade üle. Teemad, mille üle veel arutati olid noorte omaalgatusfond, Elva valla sünnipäev, malev jpm. Üheskoos töötatakse välja Elva ja Nõo valla noorteinfo kodulehekülge, kuhu koondub kogu noori puudutav info: noortekeskuste lahtiolekuajad, noortevolikogu lehekülg, käimasolevad projektid, kasulikud lingid noortele ja noortelt noortele blogi. 

 

Teisipäeval toimus Puhja renoveeritud koolihoone tutvustus ning vana koolihoone avalik arutelu. Üritusel osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Marika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen. Puhja Kooli direktor rääkis renoveeritud koolihoone võimalustest ning arutleti, milline võiks olla vana koolihoone tulevik. Korraldati ka kirjalik ideekorje, mille tulemustega saab tutvuda juba järgmisel kohtumisel.  

Kolmapäeval, 11. märtsil osalesid Margit Kink ja Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedihindamise teostamise koolitusel Tallinnas. Noorsootöö kvaliteedihindamine on oluline selleks, et hinnata praegust seisu, tõsta noorsootöö nähtavust, kaasata noori ja arendada seeläbi seda valdkonda kohalikus omavalitsuses. Kvaliteedi hindamise etapid laias laastus on järgmised: enesehindamine (on moodustatud meeskond, kus on kaasatud erinevad noorsootöö osapooled – iga meeskonna liige hindab individuaalselt, seejärel toimub konsensusseminar), küsitluste korraldamine (noorsootöötajate, noorteühingute ja noorte seas), seejärel tehakse analüüs ning lõpuks hindavad seda välishindajad teistest omavalitsustest. 

Neljapäeval, 12. märtsil osales Marika Saar ELVL hariduse- ja noorsootöö teemarühma ja ministeeriumi kohtumisel Tartus. Keskenduti ELVL haridus- ja noorsootöövaldkonna ettepanekutele ning lepiti kokku järgnevaid tegevusi.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 9. märtsil osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Põlvas toimunud projekti “Hea avalik ruum” raames valminud keskväljakute koosolekul. 

Koosolekul arutati keskväljakute kodulehekülje loomisega seonduvat, info kuvamist Wikipedias, Tripadvisoris ja Google Mapsis. Arutlusel olid väljakute statsionaarsed infoalused ning Veneetsia biennaali tarbeks loodavad flaierid. 

Neljapäeval, 12. märtsil osalesid Mikk Järv ja Kertu Vuks Tarkade linnade klubi kohtumisel Elvas.

Tarkade Linnade Klubi on 2018. aastal Tartu linna ja Balti Uuringute Instituudi eestvedamisel sündinud initsiatiiv tuua kokku Eesti kohalikud omavalitsused, et pakkuda neile võimalus arutada kohaliku tasandi probleeme, leida võimalusi ühiseks koostööks ja saada üksteiselt tuge.

Olulisemad käsitletavad teemad hõlmavad omavalitsuste igapäevast tööd ning linnade üleüldist arengut, sh on eriline rõhk tarkade lahenduste kasutuselevõtul, säästlikul energiaplaneerimisel ja muu taolisel.

Klubi eesmärk on aidata linnadel tõhustada oma seniseid planeerimistegevusi ja õppida üksteise kogemustest, et Eesti linnad areneksid ühtlase kiirusega ja et kohaliku tasandi koostöö oleks tihe. 

Klubi viies kohtumine toimus Elvas. Elva vallavalitsuse esindajad tutvustasid Elva keskväljaku protsessi ja Act Now energiakulu monitoorimise projekti. Päev lõpetati Elva keskväljakut tutvustava tuuriga. 

JUHTIMINE

Elva Vallavolikogu istung toimus 9. märtsil. Vastu võeti üheksa otsust ja kinnitati üks määrus.
Istung algas vallavanem Toomas Järveoja ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst. Vallavanem tutvustas eelarve täitmise seisu, rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest. Abivallavanem Mikk Järv tutvustas Rannu aleviku soojusmajandusprojekti praegust olukorda. On teada kaugküttega ühineda soovivate korteriühistute ja ettevõtete arv ja alustatakse eelprojekti koostamist. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.
Järgmise ettekande tegi Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner, kes tutvustas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise algatamise põhjuseid ja sellega tegeleva ekspertgrupi tegevust. Selle kohta käiva artikli leiab siit.
Kinnisasjade omandamine. Volikogu otsusega omandab vald kolm maaüksust, mis on vajalikud kergliiklustee ehitamiseks Hellenurme külas Hellenurme-Päidla tee ääres. Maaüksuste kogupindala on 1640 m2 ja ostuhind kokku 1000 eurot.
Vallavara võõrandamine. Enampakkumise teel võõrandatakse Rannu alevikus, Ringtee 15 asuv tootmismaa sihtotstarbega kinnistu. Kinnistu suurus on 2507 m2 ja sellel on puurkaev, mis ei ole enam kasutuses asula ühisveevärgis. Teine enampakkumise teel võõrandatav kinnistu on üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksus Elva linnas, Nõmme 19a. Kinnistu suurus on 2299 m2. Mõlemal kinnistul määrab enampakkumise tingimused ja alghinna vallavalitsus. Pikem arutelu toimus otsuse üle, millega võõrandatakse kinnistu Puhja alevikus, Reku tee 3. Kinnistul on Puhja endine vallamaja hoone.  Kinnistu võõrandatakse otsustuskorras OÜ-le Maja Ehitus 24 hinnaga 50 000 eurot. Ostja on saanud eelnevalt hoone üürile. Otsus tekitas elava arutelu, sest seati kahtluse alla, kas ostja on võimeline maksma kinnistu eest ühe aasta jooksul. Tunti huvi ka selle vastu, mida hakkab hoones ostja tegema ja kas selleks on olemas luba.
Volikogu määrab kaks kohanime ühissõidukipeatustele. Rõngu piirkonnas Aakre külas on kasutuses Hiiemäe bussipeatus, kuid nime määramisel puudus alus. Volikogu otsus võimaldab kanda peatuse nime ühistranspordi registrisse. Konguta piirkonnas Poole külas on kolm bussipeatust, millel on nimetus Poolemõisa. Kaks asuvad Elva-Puhja maanteel ja üks Poolemõisa-Annikoru teel. Otsusega saab Poolemõisa-Annikoru teel asuv peatus nime Kasemäe.
Volikogu andis arvamuse geoloogilise uuringuloa taotluse kohta. Raudsepa Karjäär OÜ taotleb Keskkonnaametilt geoloogilise uuringu luba Vahessaare külas asuvale eramaale (Raudsepa maaüksus, katastritunnus 33101:003:0123). Keskkonnaamet küsib arvamust, kas Elva vald lubab uuringuid läbi viia. Uuringuruumi nimetus on Põrgumäe XI, teenindusala pindala on 3,86 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, töö käigus rajatakse kuni 15 puurauku või kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Geoloogilise uuringu eesmärk on ehitustöödeks ja teedeehituseks vajaliku kruusa ja liiva aktiivse tarbevaru mahu, kvaliteedi ja kaevetingimuste selgitamine.
Volikogu muutis Rannu Lasteaia nime. Seni ei olnud Rannu alevikus asuval lasteaial eraldi nimetust. Lastevanemate ja lasteaia juhtkonna koostöös leiti kõige sobivam nimetus – Rannu Lasteaed Naerupesa. Nüüd on kõigil valla koolieelsetel lasteasutustel lastepärane nimi.
Volikogu otsustas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu lõpetamise. Rannu Vallavolikogu algatas 24.01.2017. a detailplaneeringu Ristiku ja Luhaneeme kinnistute osas. Planeeringuala asus olulises osas Võrtsjärve ehituskeeluvööndis ja eesmärk oli vööndit vähendada ehitusõiguse saamiseks. Planeeringu koostamine seisis kaks aastat Keskkonnaministeeriumi seisukoha puudumise tõttu paigal. Kui 2019. aasta lõpus vähendati ministeeriumi poolt Võrtsjärve ehituskeeluvööndit, siis langes ära vajadus detailplaneeringu koostamisega jätkamiseks. Maaomanik saab soovi korral ehitusõiguse projekteerimistingimuste alusel. Maaomanik esitas 24.01.2020 avalduse planeeringu lõpetamiseks.
Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu muutmine. Jaanuaris valis volikogu komisjonile uue esimehe ja aseesimehe. Fraktsioonide algatusel ja komisjoni esimees Madis Essi esildisel otsustas volikogu teha muudatused komisjoni koosseisus. Komisjonist arvatakse välja August Vester (Keskerakond)  ja Raul Simson (Keskerakond). Komisjoni koosseisu uuteks liikmeteks saavad Jaanus Lauri (Keskerakond), Kaare Schults (Keskerakond) ja Rein Abel (Reformierakond).
Vastus Ulila elanike pöördumisele. Jaanuari istungil esitasid Ulila elanike esindajad pöördumise volikogule, mille sisu oli nõudmine, et vald alustaks liiklusohutuse tagamise eesmärgil Ulila Kesk tänava kergliiklustee ehitamist 2021. aastal, mitte 2023. aastal nagu on plaanitud arengukavas ja eelarvestrateegias. Vastus on kirjalik ja huviline leiab selle dokumendiregistrist.
Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku alustada läbirääkimisi riigimaanteede vastuvõtmiseks valla omandisse. Läbirääkimised toimuvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja valla vahel. Volikogu liikmed soovisid, et vallavalitsus annaks edaspidi kogu protsessist volikogule teavet.
Istungil esitas volikogu liige Vahur Jaakma vallavalitsusele märgukirja. Märgukirja aluseks on 5. märtsil toimunud koosolek, kus osalejate poolt pandi kirja ehitusvaldkonnas tekkinud probleemid ja vastuolud. Märgukirjas juhitakse vallavalitsuse tähelepanu haldusmenetluse seaduse mittetäitmisele ja puudustele suhtlemises ametnike ja erinevate lubade taotlejate vahel. Kirjas nõutakse probleemide lahendamist.
Istungil tehtud otsustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järelevaadata Youtube’i keskkonnas.
 
Järgmine volikogu istung toimub 13. aprillil 2020.

VALLAMAJANDUS

Puuokste vastuvõtt Kirde katlamaja juures 

Kirde katlamaja juurde saavad kodanikud viia tasuta oksi. Paraku leidub pidevalt puuokste seest metalli või kive, mis kahjustavad puiduhakkijat.

Palume olla hoolikamad, sest kindlasti ei tohi kive ega metallesemeid okstesse panna!

Kirde katlamaja on andnud teada, et vastasel korral ei soovi nad enam puuoksi vastu võtta. See tingiks olukorra, kus inimesed peaksid hakkama tasu eest puuoksi Tartusse viima.

Hoiame võimalust, et saame kodu lähedal oksi üle anda!

 

Rõngu jäätmepunktis võetakse endiselt vastu elektroonikat, ohtlikke jäätmeid ja segapakendeid.

Rõngu jäätmepunkti ei ole lubatud viia autorehve, sest see ei ole MTÜ Rehviringluse ametlik kogumiskoht. Praegu on MTÜ Rehviringluse kogumiskoht ainult Elva linnas, Nooruse tn 8 (juurdepääsuga Puiestee tänavalt) ja seetõttu oleme suunanud rehvide vastuvõtu sinna. Elva linnas võetakse tasuta rehve vastu E ja K kell 9-18 ja L 9-15.

MTÜ Rehviringluse vastuvõtupunktid, kuhu saavad kõik rehve viia, on leitavad siin: https://www.rehviringlus.ee/leia-kogumispunkt?county=Tartumaa&serves=private  

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 10. märtsil toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek.

Koosolekul arutati, mil moel toimiks vallavalitsuse sisekommunikatsioon paremini ning missuguseid vahendeid ja võimalusi selleks kasutada. Põgusalt arutati vastloodud siseveebi üle ja selle võimaluste üle.

Samuti arutati dokumentatsiooni ja seda puudutavaid küsimusi. Üheskoos arutati ka meeskonna rahuloluküsitluste ja sellest tulenevate järgmiste vajalike sammude üle.

VARIA

Vallavalitsuse mehed tegid esmaspäeva, 9. märtsi hommikul naistele naistepäeva puhul üllatuse.

Mehed olid ette valmistanud naistepäeva ja naisi puudutavad mõtted ning video.

 

Kolmapäeval, 11. märtsil toimus vallavalitsuse meeskonna eesti keele koolitus. 

Kolmapäeval toimus kogu meeskonnale Puhjas eesti keele koolitus. Üheskoos vaadati üle, kust on võimalik leida kõige paremat ja uuemat infot eesti keele reeglite jms kohta. Samuti tehti erinevaid praktilisi harjutusi ning räägiti muu seas üle e-kirja saatmise reeglid.

 

Neljapäeval, 12. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva Uudised veebiportaali avamisüritusel.  

Portaaliga saab tutvuda: www.elvauudised.ee.

 

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

„Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. „Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna.“

Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. „Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.“

Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. „Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine,“ lausus peaminister.

„Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik enam lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata,“ lisas ta.

Rohkem infot: https://www.valitsus.ee/et

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.03-8.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.03.–8.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Aprillis algab lasteaiarühmade komplekteerimine 

Elva valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Vallas on kehtestatud kaks teeninduspiirkonda: maa- ja linnapiirkond. Elva linna lasteaedadesse saavad eelisjärjekorras koha linna sissekirjutusega lapsed. 

Elva Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Kõigil lastevanematel on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. Süsteemis saab lapsevanem ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. 

Aprilli teisel nädalal komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete ja järjekorra alusel. Teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt ka lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata. 

ARNO veebileht ja täpsem info rühmade komplekteerimise ja teeninduspiirkondade kohta on leitav Elva valla kodulehel: elva.ee/lasteaiakohad

Lisainfo: 
Liis Lehiste, haridusspetsialist 
liis.lehiste@elva.ee või tel 730 9899 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 3.–4. märtsil osales abivallavanem Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Tartus. Sel korral oli fookuses hariduse ja noorsootöö valdkonna teemad, õppimisest ja õpetamisest rääkis asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, strateegiatest Piret Sapp, järelevalve teemadel esines Hille Voolaid, rahastamisest rääkis Andrus Jõgi, Tartu linna praktikaid tutvustas Riho Raave ning koolivõrgu ümberkorraldamise kogemusi jagasid Järva, Häädemeeste ja Viru-Nigula vallad. Järgmine arenguprogramm keskendub sotsiaalvaldkonna teemadele.  

Kolmapäeval ja neljapäeval, 4.–5. märtsil osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammis Pärnus, kus toimus viimane kohtumine. Kõik kaheksateist programmis osalejat esitlesid viimasel kohtumisel oma valdkonna muudatuste juhtimisega seotud lõputöid, mida hindas ekspertgrupp. Esimene sellelaadne kursus tegutses pilootprojektina. Järgmine rühm alustab juba aprillikuus. Programmi eesmärk oli kohalike omavalitsuste haridusjuhtide (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist) kompetentsi suurendamine. Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  

 

Reedest pühapäevani osales kultuurispetsialist Margit Kink koos noortevolikogu esindajatega Idee45 koolitusel Harjumaal. 

Koolitust korraldas noorteagentuur SANA ja seal juhendati noori kirjutama projekti, et korraldada noortekohtumist. Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noorterühmade koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise. Põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine ja selle käigus noorte valitud teemaprogrammi elluviimine. Koolitusel käsitleti Smartest, Swoti, 5-miksi ja teisi mudeleid, mille abil saavad noored oma projekti hoolega läbi mõelda. Koolitus oli eesti ja vene keeles, et erineva kultuuritaustaga noored saaksid projekti vedada. 

Meie noortevolikogust osales Miia Uibo, Andero Ojamets ja Reelika Punkar. Idee, mille kallal nad töötasid, oli keskkonnasõbralikuse teadvustamine aktiivsete tegevuste kaudu looduses, milleks oleks näiteks fotomatk või seilamine SUPi lauaga. Hiljem võeti koostööpartneriteks Lohusuu noortekeskuse ja Alutaguse Põhikooli noored, kuna nende projektid olid sarnased. See, kas see projekt ka päriselt taotlusvooru esitatakse, pole veel selge, kuid selleks on noortel aega mõned nädalad mõelda ja ettevalmistusi teha, sest eeltähtaeg on 18. märts. Isegi kui see projekt töösse ei lähe, oli noortel teadmisterohke nädalavahetus, sest nad õppisid põhjalikult, kuidas kirjutada projekti ja millega peab arvestama, kui soovid toetust taotleda. 

 

Noored saavad taas omaalgatusfondist rahalist toetust küsida 

Elva vallas elavatel 7–26aastastel noortel on võimalik taotleda vallavalitsuse loodud noorte omaalgatusfondist rahalist toetust oma ideede ja projektide teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 22. märtsiks. 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu. 

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena. 

Eelmises voorus said toetust teiste seas sellised projektid nagu Rannu noorte kogemusretk Läänemaale, Elva Gümnaasiumi talveball, Nutivaba päev ja Motiveeriv kooliruum. 

Lisainfo ja taotlemine: www.elva.ee/noorte-omaalgatusfond

SOTSIAALVALDKOND

Elva valla koduteenust osutatakse nüüdsest uute autodega 

Esmaspäeval, 2. märtsil jõudsid Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonda kümme uut sõiduautot Toyota Yaris, mis hakkavad asendama seni kasutusel olnud elektriautosid Mitsubishi i-MiEV. 

Elektriautode väljavahetamise peamine põhjus oli järjest vähenev ühe laadimiskorraga võimalik läbisõit, mis hakkas talveperioodil takistama koduteenuse kvaliteetset osutamist. Ühe kiirlaadimistsükli pikkus oli ca 25 minutit, esines olukordi, kus kiirlaadimist tuli ühe päeva jooksul teha mitu korda. Salongisoojenduse sisselülitamine talvel vähendas samuti oluliselt sõiduulatust, hooldustöötajad pidid valima, kas sõita soojema salongiga või jõuda klientideni.   

Peale selle esines mitmel elektriautol rikkeid, mille parandamine oleks hinnakalkulatsiooni alusel maksnud kõige äärmuslikumal näitel 80% auto väärtusest.   

Neli hooldustöötajat kasutasid seni töökohustuste täitmiseks isiklikku sõiduautot, tänu uute autode tulekule laheneb ka see olukord.   

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Elva valla üks eesmärke on toetada elanike heaolu ja iseseisvat toimetulekut ning koduteenus võimaldab pakkuda tuge neile, kes vajavad kodus hakkama saamiseks täiendavat abi. „Meie hooldustöötajad aitavad vajadusel kliente arsti juurde, poodi ja apteeki ning uued autod muudavad sõidud mugavamaks ning sujuvamaks. Peale selle on meile olulised meie töötajate töötingimused," rääkis Saar ja lisas, et uutest autodest võidavad seega nii hooldustöötajad kui ka koduteenuse kliendid. 

Elva vald müüs varem kasutusel olnud üheksa elektriautot oksjonil, keskmiseks hinnaks kujunes 5200 eurot auto kohta. Vanade autode müümisega samal ajal alustati vallavalitsuse korraldusega uute autode hankeprotsessi, riigihange kuulutati välja 27.11.2019. Hanketingimustes seati esikohale leida ökonoomsed bensiinimootoriga väikeautod. Hankele esitati kaks pakkumust, majanduslikult soodsaima pakkumuse esitas kasutusrenditeenust pakkuv ettevõte Rentest AS, kellega sõlmiti rendilepingud 48-kuuks.  

Täna üle antud Toyota Yarised on Elva valla toonides ning kaunistatud Elva valla sümboolikaga. Üheksat autot hakkavad kasutama oma tööülesannete täitmiseks hooldustöötajad, kes osutavad koduteenust 102-le eakale või puudega inimesele valla piirkondades. Üks auto vahetab välja Puhja piirkonna sotsiaaltöötajate kasutuses olnud elektriauto. 

Uute autode kasutuselevõtmine parandab kindlasti koduteenuse kvaliteeti ning kättesaadavust kõikjal Elva vallas.  

 

Lastekaitsespetsialist Eve Jõgi osales 2.–4. märtsil Traumapädeva hoolduse koolitusel Tallinnas, mida korraldas MTÜ Igale Lapsele Pere. Koolitusel räägiti trauma olemusest ja mõjust lapse elule sõltuvalt lapse vanusest; traumapädeva hooldaja ja ilma väljaõppeta hooldaja erinevustest. Samuti, kuidas märgata laste sensoorseid häireid, kuidas kannatada saanud laste turvatunnet suurendada, ülevoolavaid käitumismustreid muuta ning bioloogiliste vanematega suhteid säilitada. Räägiti ka sellest, kuidas aidata lapsel kujundada tugevustele rajanevat mõistmist oma eluloost.  

Reedel osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar kohtumisel Elva Päevakeskuses. Traditsioonilisel kohtumisel esitati küsimusi peamiselt tänavate remondi, erinevate investeeringuplaanide, kultuurikorralduse ja infovahetuse parandamisel teemal. Marika Saar ja Toomas Järveoja tutvustasid ka valla aktuaalsemaid ja olulisemaid tegevusi. See on väga hea võimalus infovahetuseks ning aruteludeks. Järgmine kohtumine toimub juba mai lõpus.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 2.–4. märtsil osalesid abivallavanem Mikk Järv ja  arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Act Now projektikohtumisel Rootsis Kalmari linnas.  

Kohtumisel osalesid kõik projektipartnerid, kes on Act Nowga seotud. Arutati projekti eesmärke ja juba tehtud tegevusi kõikides partneromavalitsustes ning seda missugune on praegune olukord: kuidas rakendatakse energiajuhtimissüsteeme ja milliseid lahendusi on teised projektis osalevad partnerid selles projektis kasutusele võtnud. Pikemalt arutati ka seda, kas ja kuidas inimesi energiasäästu ja taastuvenergia kasutuselevõtu teemadesse kaasata.  

Projekti juhtpartner Saksamaalt tõdes, et selle projekti ajastus on väga õige, kuna energiakasutus on järjest olulisem teema ning kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa riikide püstitatud eesmärkide saavutamisel peame väga targalt kasutama ja investeerima keskkonnasõbralikumasse mõtlemisse ja tehnoloogiate kasutuselevõttu. Projekt lõppeb 2020. aasta septembris. Praegu on Elva vallas energia monitoorimise seadmed Elva Gümnaasiumi hoonel, Elva algkooli maja hoonel, Elva Murumuna lasteaial, Elva Vallavalitsuse hoonel ja Konguta Lasteaed-Algkooli hoonel.  

Plaanis on seoses projektiga hankida juurde veel energiamonitoorimise seadmeid. Kõik seadmed on mobiilselt liigutatavad, mis annab võimaluse valla erinevates hoonetes andmeid koguda. Andmete kogumise eesmärk on parema ja täpsema info saamine, et hoida seeläbi kokku energiat ja tagada hoones paremad ventilatsiooni- ja temperatuuritingimused. 

 

Neljapäeval, 5. märtsil osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks TAS-i koolitusel “Juhtimine ja motivatsioon”.  Koolitus oli üks osa innovatsiooni koolitusprogrammist, sel korral oli koolitaja Harald Lepisk ja keskseks teemaks enesejuhtimine ja motivatsioon.  Koolitusel käsitleti muu hulgas järgnevaid teemasid: kuidas seada prioriteete ja keskenduda olulistele tegevustele; kuidas töömuredest välja lülituda ja puhata ning kuidas ergutada enda ja tiimikaaslaste uuendusmeelsust.   

Neljapäeval osales abivallavanem Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul. 

SA juhataja tutvustas 2019. aasta tegevusi. SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalul täitus 20. tegutsemisaasta. Tutvustati 2020. aasta eelarveprojekti ja Vitipalu matkaradade üleminekut RMK-le.

 

Neljapäeval osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde VÄLK konkursi lõpuüritusel SPARK Demos.

Konkursi neli parimat meeskonda esitlesid oma ideesid žüriile. Võitjaks valiti bussiliinide äpp WIMB, kes sai oma idee arendamiseks peaauhinna 3000 eurot. II koha võitis arvutimängukohvik Le Nerd.

WIMB on äpirakendus, mis annaks infot maaliinide busside asukohtade osas. „Probleem, mida soovime loodava äpirakendusega lahendada, on see, et maaliini bussipeatustes ei ole võimalik reaalajas jälgida, millal buss peatusesse jõuab," kirjeldasid mõtet WIMB-i meeskonda kuuluvad Älex-Sandra Piiroja ja Kertu Kasesalu Elva Gümnaasiumist. Äpp aitaks lahendada bussiga liikleja küsimused: millal buss täpsemalt jõuab, kas see on juba ära sõitnud või kui kaugel see reaalajas on.

Žürii põhjendas oma otsust sellega, et WIMB aitab lahendada sotsiaalset laiemat probleemi ning mõjutaks ja aitaks paljusid inimesi. „Olime üksmeelel, et WIMB-i meeskond väärib peaauhinda, sest nende äpp aitaks lahendada üsna suure sihtrühma probleemi. Soovitame muidugi kõigil teistel kindlasti ka oma ideesid edasi arendada ja luua õpilasfirma," ütles žürii esimees, Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits.

WIMB-i meeskonna plaan on auhinnaraha abil töötada välja prototüüp, mida bussifirmadele, omavalitsustele ja omavalitsuste liitudele esitleda. „Oleme sel teemal vestelnud GoBusi esindajatega, kuid ilma reaalse toote olemasoluta ei saa keegi meile veel lubadusi anda. Seega püüame auhinnaraha abil alustada äpi arendamisega," rääkisid Älex-Sandra Piiroja ja Kertu Kasesalu.

Konkursi finaali pääsesid oma ideed esitlema kokku neli parimat meeskonda: arvutimängukohvik Le Nerd, nahast käepaelte valmistajad „Tark käsi", „Vihmavarjuhoidjad" ja „Where is My Bus – WIMB". II koha võitnud arvutimängukohviku „Le Nerd" mõte seisneb kohviku või noortetoa loomises, kus saaksid kokku arvutimänguhuvilised noored. Kohviku sihtrühm on 10–16aastased Tartu noored, kes saaksid kohvikus oma kogemusi vahetada, mänge mängida ja koos aega veeta.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ja VÄLK konkursi üks eestvedajatest Kertu Vuks ütles, et tal oli väga hea meel näha nende meeskondade arengut nelja kuu jooksul. „Konkurss näitas selgelt, et noortel on väga head mõtted ning tahe need ka ellu viia. Samuti on noortel olemas ideed, mis lahendavad laiema sihtrühma kui ainult noorte muresid."

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ütles, et konkurss jätkub kindlasti ka sel aastal ning selle eeltegevused algavad juba kevadel. „Koolinoorte äriideede konkurss Välk kuulub ka Tartumaa kultuuristrateegia 2020. aasta tegevuskavasse ning toetab noorte teadlikkuse tõstmist loovusest ja ettevõtlikkusest," rääkis Tobreluts.

Välgu finaali žüriisse kuulusid Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts, Nevercode kaasasutaja ja tegevjuht Triin Kask, Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Finaali jõudnud meeskonnad said oma ideid esitleda ka jaanuaris toimunud StartUp Day-l Tartus.

Välk on konkurss, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased koolinoored, kellel on põnev äriidee, mida nad sooviksid edasi arendada. Eelmise aasta novembris ja detsembris täiendasid kõik võistlusesse valitud meeskonnad oma ideesid mentorite tagasiside põhjal ja koostasid äriplaani mudeli. Kahel meeskonnal oli olemas ka toote prototüüp („Vihmavarjuhoidja" ja „Tark Käsi").

Noorte äriideede konkurss Välk on Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandla ühine pilootprojekt. Konkursi patroon on OÜ TMB Element suuromanik Jaan Luts. Konkursi peaauhinna panid välja Tartumaa Omavalitsuste Liit ja konkursi patroon Jaan Luts.

Konkursi kohta on võimalik rohkem lugeda aadressilt www.noortevälk.ee.

ÜLDPLANEERING

Teisipäeval, 3. märtsil toimus üldplaneeringu koostamise avakoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi. 

Arutati, millist GIS tarkvara hakatakse kasutama, kuidas korraldada vallavalitsuse ja planeerijate vahelist andmevahetust, kuhu koondada avalikkuse ja ametkondade saadetavad ettepanekud ning kuidas neile vastata. 

Otsustati, et üldplaneeringusse vajaliku sisendi saamiseks luuakse selle koostamise algusfaasis valla veebilehele ideekorje kaart, kuhu avalikkus saab asukohapõhiselt oma ettepanekuid esitada. Leiti, et koos planeerija ja KSH eksperdiga vajavad üle vaatamist ja vajadusel täpsustamist üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus. 

Lepiti kokku, et järgmine töökoosolek toimub 31. märtsil ning siis leiavad käsitlemist juba üldplaneeringu koostamise sisulised teemad  (nt juhtotstarbed, nende täpsusaste, haja- ja tiheasutuste eripärad jms). 

JUHTIMINE

Kolmapäeval, 4. märtsil osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) üldkoosolekul. 

Üldkoosoleku päevakorras oli 2020. aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine.  Tegevjuht Sven Tobreluts tutvustas eelarvet, mille kogumaht on 810 000 eurot, millest omavalitsuste liikmemaksudena laekub 160 000 eurot. Ülejäänud põhiosa tuludest laekub riigieelarvest maakondlike riigi ülesannete täitmiseks. Üldkoosolek kinnitas juhatuse esitatud eelarve. 

Seejärel tegi tegevjuht ülevaate büroo tegevusplaanidest 2020. aastaks. Tegevusplaan jaotub järgmisteks osadeks: maakonnasisene koostöö, traditsioonilised sündmused ja tunnustusüritused, haridus, kultuur, tervis ja heaolu, regionaalprogrammid ning maakondadeülene koostöö.  

VALLAMAJANDUS

Kus saab Elva vallas tellida tasuta pakendikotiteenust? 

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta. 

Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). 

Pakendikotid on tasuta ja need saadetakse postiga eramaja aadressile. 

Miks liituda pakendikotiteenusega? 

 • Pakendikotid on tasuta ning need saadetakse postiga eramaja aadressile; 
 • Kui pakendikott on täis, siis tõsta see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale; 
 • Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse); 
 • See on lihtne! On üks kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid; 
 • Pakendikotiteenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul tasuta; 
 • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva; 
 • Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse. 

Loe rohkem valla kodulehelt: https://www.elva.ee/pakendite-sorteerimine

KOMMUNIKATSIOON

Kolmapäeval, 4. märtsil toimus meeskonna infokoosolek. 

Meeskonna infokoosolekul tutvustas kommunikatsioonijuht Merilyn Säde vallavalitsuse meeskonna rahuloluküsitluse tulemusi ning meeskonnale loodud siseveebi. 

Abivallavanem Marika Saar tutvustas osakondade tööplaane ning andis edasi meeskonnale olulisema info. Samuti tutvustati mõtet moodustada meeskonnaliikmetest 5-8liikmelised rühmad, kes panustavad rahuloluküsitlusest välja tulnud erinevate teemade ja väljakutsete lahendamisse. 

Kõik huvilised on oodatud 1. mail Elva linnasüdame avamisele ja matkamaratonile ning 2. mail Elva linna päevale (laat + Elva malevkonna paraad).

Ürituste Facebooki leheküljed, kust leiate ka kõige uuema info:
Elva linnasüdame avamine ja matkamaraton
Elva linna päev koos laada ja Elva malevkonna paraadiga

Tulge ja tähistame üheskoos!

 

KOMISJONID

Kolmapäeval, 4. märtsil toimus volikogu haridus- ja noorsootöökomisjon Palupera Mõisakoolis ning seal osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste. Haridusspetsialist tegi ülevaate INNOVE rahuloluküsitluste tulemustest Elva valla koolides ning abivallavanem tutvustas haridusvõrgu esialgset analüüsi ning edasisi tegevusi.

Mari-Liis Vanaisak rääkis noortevolikogu ja noorsootöötajate tegemistest.  

VARIA

Kolmapäeval, 4. märtsil külastas Tartu Vallavolikogu ajutine VOLIS-komisjon Elva Vallavalitsust. Kohtumisel osalesid Maano Koemets, Kayvo Kroon, Merilyn Säde, Kristi Kalmus, Triin Ojasoo ja Triinu Paas. 

Tartu valla soov oli saada teada, kuidas võttis Elva VOLISE kasutusele, mis põhjustel ja missugune oli see teekond. Samuti uuriti, miks Elva otsustas kõigile volikogu liikmetele osta töövahendi volikogu istungil osalemiseks ning vallavolikogu esimees Maano Koemets ja IT-nõunik Kayvo Kroon selgitasid, et põhjus seisnes selles, et alati oleks igal volikogu liikmel kindlasti võimalus VOLISt kasutada. Kõiki volikogu liikmetele mõeldud seadmeid seadistatakse enne istungit. 

 

Laupäeval, 7. märtsil toimus Ulila Suveaia eestvedamisel esimene naistepäeva saunaralli. Saunakülalisi oli võõrustamas 10 sauna Puhja ja Konguta piirkonnast. Osavõtjaid oli palju ning lõpetamisel jäi kõlama, et selline üritus peaks kindlasti järgmisel aastal taas toimuma. Saunamaratonil koguti heategevuslikke annetusi Tartu Naiste Teabe- ja Tugikeskusele. Annetusi kogunes 581 eurot. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 22
NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud.  Kodanike  vastuvõttu ei toimu , ametnikud teevad  kaugtööd .  Palume ametnike poole pöörduda
NB! Vallavalitsus ja teenuskeskused on alates 16. märtsist suletud.  Kodanike  vastuvõttu ei toimu , ametnikud teevad  kaugtööd .  Palume ametnike poole pöörduda
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4