« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.01-12.01.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.01–12.01.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

KULTUUR

Teisipäeval ja kolmapäeval osales Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtidega kultuurireisil Viljandimaal. Tutvuti erinevate kultuuriasutuste tööga. Külastati Eesti Rahvakultuuri Keskust, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, Eesti Pärimusmuusika Keskust, Olustvere mõisa, Suure-Jaani Gümnaasiumit ja rahvamaja, Mulgi Kultuuri Instituuti, Mõisaküla ja  Abja-Paluoja kultuurimaju ning Karksi-Nuia Kultuurikeskust. Reis avardas silmaringi ning andis võimaluse teiste kultuuritöötajatega kogemusi vahetada. 

Pildil Elva valla kultuurijuhid Olustvere mõisas.

 

Teisipäeval osales Mare Tamm Haridus- ja teadusministeeriumis toimunud ümarlaua arutelul Tallinnas. Tegemist on töörühma teise kohtumisega haridusasutuste riskihindamise ehk enam toetust vajavate koolidele nõustamise ja toetamise teemal. Ministeerium peab täna endale oluliseks partneriks just kohalikke omavalitsusi ja tihedamat koostööd nendega. Ümarlaual osalesid üldhariduskoolide, ülikoolide, Innove, Riigikontrolli, Õiguskantsleri Kantselei, kohalike omavalituste ja ministeeriumi esindajad. 

 

Teisipäeval ja kolmapäeval osales Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis, mis on mõeldud sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele- ja vallavanematele. Programmi eesmärk on toetada juhtide valdkonnateadmisi ning juhtimisalaste pädevuste ja koostöövõrgustiku arengut. Sel korral keskenduti muudatuste juhtimisele ja kaasamisele. Rääkisime haldusreformist ja uutest kohalike omavalitsuste perspektiividest, teenuste korraldamisest ja disainist. Infotehnoloogia kasutamisest kohalike omavalitsuste juhtimises tegid ettekanded Viimsi, Rae ja Elva vald.  

 

Kolmapäeval ja neljapäeval osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tartus. Programmi neljas kohtumine toimus Tartus LõunaTeras, kus tutvuti sealse kooli kontseptsiooniga ning viidi psühholoog Jaana Liigand-Juhkamiga läbi seminar enese- ja suhete juhtimisest.  Peale selle jagasid õppepäevadel oma teadmisi Aivi Jürgenson ning Tõnu Lehtsaar - teemadeks õpetaja kvalifikatsiooninõuded, avalik esinemine ja suhtlemine meediaga, samuti kriisikommunikatsioon. 

 

 

 

 

 

 

Elvas alustab juba 17. jaanuaril esimese loenguga Väärikate ülikool

Loengud toimuvad iga kuu kolmandal reedel algusega kell 11 Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis, Tartu mnt 3. 

Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. 

Eelregistreerimine telefonil 518 5437 või e-mailil hoolekoda@hot.ee. Registreerimisel öelda oma nimi ja isikukood. 

 

17. jaanuar  Väärikate ülikooli avaaktus ja –loeng „Eesti pensionisüsteemi areng", lektor Eiki Nestor; 

21. veebruar  „Tervist toetav toitumine", lektor toitumisterapeut Triin Muiste; 

20. märts        „Liikumine ja liigesehaigused", lektor füsioterapeut Kairit Linnaste; 

17. aprill        „Võrtsjärv ja järvede tervendamine", väljasõiduloeng Järvemuuseumisse, lisaks muuseumikülastus ja Limnoloogiajaama tutvustus *; 

15. mai           „Peresuhted ja rollid vanemas eas", lektor pereterapeut Kai Räisa 

 

*Järvemuuseumi külastuse puhul antakse väljasõiduaeg teada eraldi. 

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 7. jaanuaril kohtusid Eva Kuslap ja Lauri Tamm Päästeameti Elva komandopealiku Andres Smirnoviga. Kohtumise eesmärk oli paika panna vinguandurite kampaania täpsem logistika ning ajaraamistik.  Alates 13. jaanuarist algab vingugaasiandurite jagamine. Kokku jagatakse 70 vinguandurit kõikides Elva valla piirkondades peamiselt üksi elavatele koduteenusel olevatele eakatele. Vinguandureid jagavad piirkonna sotsiaaltööspetsialistid koostöös Päästeameti Elva komandoga ning päästjad nõustavad külastatavates kodudes inimesi. Samuti paigaldatakse suitsuandur nendesse kodudesse, kus see on puudu. 

 

Reedel, 10. jaanuaril osales Marika Saar ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel Tallinnas. Fookus oli kohalike omavalitsuste ja ministeeriumi ettepanekutel sotsiaal- ja tervisevaldkonnas. Esimest korda tegi ministeerium ettepanekud teemade osas, millele omavalitsused võiksid veelgi enam keskenduda: 

  • korrigeerida teenuste osutamise kordasid, et siduda teenuste ja muu abi saamine lahti puude nõudest ning asendada see abivajaduse hindamisega; 
  • suurendada kohalike omavalitsuste omapanust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga, eelisarendades kodus elamist toetavate teenuste pakkumist; toetada perepõhise asendushoolduse osakaalu suurenemist; 
  • võtta suurem vastutus rahvastiku tervise edendamise eest ning suurendada kohalike omavalitsuste panust kahjulike tervisemõjude ennetamisel ning ohjamisel; 
  • võimestada kohalike omavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajaid töös perevägivallast puudutatud inimestega (st töös kannatanutega ja vägivalla toimepanijatega); 
  • suunata senisest rohkem tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse edendamisele; 
  • suunata senisest enam tähelepanu aktiivsena vananemise toetamisele kohalikul tasandil ja kaasata vanemaealisi kohaliku elu puudutavatesse otsustusprotsessidesse. 

 

Puhja piirkonnas on tööl kaks uut hooldustöötajat

Jaanuari algusest on Puhja piirkonnas tööl kaks uut hooldustöötajat – Karmen Renter ja Lilli Sepping, kes võtavad üle endiste Puhja hooldustöötajate koduteenuse kliendid. Koduteenuse eesmärk on täisealise inimese iseseisev ja turvalise toimetuleku tagamine abistades toimingutel, millega ei oleks võimelised ilma kõrvalaabita toime tulema. Koduteenuse vajaduse korral palume pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. Kontaktid leiate valla kodulehelt: https://www.elva.ee/ametnikud

 

Alates 6. jaanuarist on Elva Vallavalitsuses tööl sotsiaaltranspordi teenuse osutajana Einar Rebane. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada liikumispiiranguga inimesel kasutada tema vajadustele vastavat transporti avalike teenuste kasutamiseks. Elva Vallavalitsuses on tööl kaks sotsiaaltranspordi teenuse osutajat, kes teenindavad kogu valla piirkonda. 

 

Sotsiaaltransporditeenuse tellimiseks tuleb võtta ühendust sotsiaalnõuniku Eva Kuslapiga. Kontaktid: 517 0385, eva.kuslap@elva.ee.  

 

 

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 7. jaanuaril osales Kertu Vuks Tartus toimunud SpeakSmart koolitusel "Argumenteeritud tööalane suhtlemine". Tegemist on programmiga, mis on mõeldud avaliku sektori töötajatele ning seda korraldab RTK. Koolitusprogramm koosneb e-õppest ja kolmest koolituspäevast ning viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (85% mahust) ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest (15% mahust). Koolitusprogrammi eesmärk on argumenteeritud arutelude ja suhtlemisoskuste, läbirääkimisoskuste ja esinemisoskuse arendamine.  Järgmised koolituspäevad toimuvad 17. ja 28.jaanuaril.  

 

Teisipäeval, 7. jaanuaril osales Kertu Vuks SPARK Demos Ideede Teisipäeval, kus sel korral esines Erkki Leego. Fookuses oli digimuutuste juhtimine. Juttu tuli sellest, mis on digimuutsed ja kuidas neid juhtida saab ning kuidas on Tartu Ülikooli näitel see Erkki käe all toimunud. Arutelust jäi läbivalt kõlama, et IKT-lahendused peavad tagama sujuva ja kiire asjaajamise, et jääks rohkem aega keskenduda uutele ja suurtele ideedele.

 

Kolmapäeval, 8. jaanuaril osales Kertu Vuks National Geographicu Kollaste akende projektikoosolekul Tartus.  Arutati ja anti nõusolek kahe uue kollase akna paigaldamist - üks Jõgevamaale Kalevipoja muuseumi juurde ja teine Põlvamaale (asukoha muutus - Süvahavva aken liigutatakse Lutsu teatritalu õuele). Selgitati välispartnerite, Põhja-Iirimaa ja Soome, probleeme NG projektiga liitumisel. Tänaseks on selge, et Põhja- Iirimaa ei liitu projektiga. Vaadati üle selle aasta tegevuskava.

 

Neljapäeval, 9. jaanuaril toimus Hellenurme mõisahoone külastamine. Kuna mõisahoone esimene korrus on praegu kasutuseta, oli kõikidel huvilistel võimalus tutvuda ruumidega, et kohalik kogukond ja piirkonnakogu saaksid arutada, milline funktsioon võiks mõisahoonel kogukonna jaoks olla. Hoone teisel korrusel asub lasteaed. 

 

TURISM JA TURUNDUS

Reedel, 10. jaanuaril osalesid Kertu Vuks, Merilyn Säde, Jaanika Saar ja Hemminki Otstavel “Hea avalik ruum” projekti keskväljakutega seotud kohtumisel Elvas. 

Seekord kohtusid Põlva, Tõrva, Võru, Valga ja Elva esindajad. Koosolekul arutati kõikide “Hea avalik ruum” projektis osalenute keskväljakute ühise turundamis- ja kommunikeerimisvõimaluste üle. Pandi paika esialgne plaan ja tähtajad. Kõiki projektis osalenud uusi keskväljakuid esitletakse kevadel Veneetsias toimuval arhitektuuribiennaalil.  

 

PLANEERIMINE

Esmaspäeval toimus vallavalitsuses Peedu miljööteraapiakeskust puudutav koosolek, kus osalesid vallavalitsusest Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar.  

MTÜ Oskar Alliku kodu esindajad Anne Daniel-Karlsen ja Ants Johanson selgitasid miljööteraapiakeskuse täpsemat sisu ja eesmärki. 

Miljööteraapiakeskust soovitakse rajada Peedule, Vapramäe 9 // 11 // 13 kinnistule. Elva Vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks. Vallavalitsus on välja kuulutanud pakkumuskutse, millega otsitakse antud kinnistule planeerijat, et koostada detailplaneering (pakkumuskutsega saate tutvuda SIIN) ning saada planeeringu koostamise hinnapakkumus. Tähtaeg on 18. jaanuar. 

Detailplaneeringu koostamisel on mitu eesmärki 

Detailplaneeringu koostamise käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid, üks neist ülesannetest on krundi sihtotstarbe määramine, samuti hoone või hoonete ehitusõiguse määramine, arhitektuursete tingimuste seadmine jms. Enne detailplaneeringu algatamist tuleb koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning arvestada muinsuskaitse eritingimustega. 

Kinnistul asub praegu kaks elamut, olemasolevate hoonete alune pind on kokku 280 m2 ning hooned vajavad renoveerimist. Planeeritavate hoonete alune pind on kokku 800 m2. 

Esmaspäevasel koosolekul selgitas Anne Daniel-Karlsen põhjalikult, missugune näeb välja miljööteraapiakeskuse päev, millised tegevused on lastel ning andis keskuse sisu osas vastuseid. 

Loe rohkem valla kodulehelt.

 

VARIA

Elva spordihoone ehitus

Sellest, kui kaugele on jõudnud Elva spordihoone ehitus, on võimalik lugeda Elva Spordi koduleheküljelt: https://elvasport.ee/uudised/elva-spordihoone-ulevaade-27-12-2019/ 

 

Neljapäeval, 9. jaanuaril osalesid Toomas Järeveoja ja Maano Koemets X Lõuna-Eesti palvushommikusöögil. Mileedi Lille- ja Interjöörikeskuses toimunud kokkusaamisele oli kutsutud Lõuna-Eesti maakondade ja valdade-linnade poliitika-, majandus-, haridus-, kultuuri- ja usuelu esindajad. 

 

Esinesid vaimulik Joel Luhamets, ja tekstiilikunstnik Anu Raud. Oma mõtteid päevateemast jagasid Tartu linnapea Urmas Klaas ja kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma. Muusikaga hoidis vaimu sel hommikul erksana ansambel Reinaru Vennad. 

Fotol: Piiskop Joel Luhamets esinemas.

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

 

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4