« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.11-10.11.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.11.–10.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOMMUNIKATSIOON

Elva valla äpp sai uuenduse 

Selle aasta jaanuaris kasutusele võetud Elva valla äpp sai uuenduse, mis näiteks annab kasutajatele võimaluse emotikonide abil oma emotsioone uudiste või teadete puhul väljendada.  

Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et äpi uuendus teeb kasutajatele lihtsamaks ka eri infokaartide lugemise. „Näiteks lubab uuendus minna kasutajal tagasi eelmise infokaardi juurde, eelmise versiooni puhul sellist võimalust kahjuks ei olnud.“ Ta lisas, et see muudatus oli ka üks ettepanek, mille on teinud valla äpi kasutajad. 

Uuendus annab varasemast enam võimalusi ka elanikelt tagasiside küsimiseks. „Kui seni oleme äpis jaganud palju erinevat informatsiooni ning esitanud küsimusi, millele saavad inimesed anda kirjaliku vastuse või valida vastusevariantide seast sobivaima, siis nüüd saame eraldi küsida ka hinnanguid ja reaktsioone teemadele.“ Näiteks saavad kasutajad anda oma hinnanguid teemadele viie tärni või skaala süsteemis. „Nii on kasutajal väga lihtne ja mugav anda oma hinnang näiteks mõnele teenusele või üritusele.“  

Valla äpis on jätkuvalt olemas ka võimalus anda vallale ise mugavalt tagasisidet. „Väga paljud kodanikud ka kasutavad tagasiside andmise võimalust, seni on enim tagasisidet tulnud heakorra- ja tänavavalgustuse teemadel,“ rääkis Säde. Tagasisidele annavad vastuseid kas konkreetse teemaga tegelevad ametnikud või kommunikatsioonijuht. 

Elva valla äpp võeti kasutusele selle aasta jaanuaris ning selle ajaga on nutirakendus suutnud endale koguda ligi 1300 kasutajat. „Kasutajaid tuleb iga päev juurde ning näeme, et tegemist on inimeste jaoks olulise infokanaliga. Äpp on mugav lahendus just neile, kes soovivad, et valla värsked uudised ja sündmused jõuaksid otse nende nutiseadmesse,“ kirjeldas Säde. 

Kommunikatsioonijuht rõhutas, et kõikidel kasutajatel tuleb uuenduste nägemiseks oma nutiseadmes äppi värskendada. „Kui äppi ei värskendata, ei saa enam oma seadmesse ka valla värskeid uudiseid ja sündmusi, seetõttu tuleb kindlasti äppi värskendada.“ 

Elva vald võttis nutirakenduse kasutusele selle aasta jaanuaris ning oli Eestis teine omavalitsus, kes hakkas seesugust kogukonna nutirakendust kasutama.  

Elva valla äppi arendab Soome ettevõte Future Dialog. 

Loe Elva valla äpi ja selle allalaadimise kohta rohkem SIIT

Kolmapäeval, 6. novembril toimus kommunikatsiooni koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Imbi Rõivassepp, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Salle Ritso, Hegri Narusk, Mare Tamm ja Triinu Paas.  

Koosolekul arutati kodanike vastuvõtmist ning räägiti üle ametnike vastuvõtuajad. Kuna vallavalitsuse fuajees võtab kodanikke nüüdsest vastu infospetsialist, kes püüab kodanikke esimesena aidata ning nende küsimustele vastata, siis räägiti täpsemalt, kuidas hakkab kodanike vastuvõtt edaspidi toimuma. Täpsemat infot selle kohta jagame kõigile õige pea. 

Samuti arutati sisekommunikatsiooni puudutavaid teemasid ning räägiti üle olulisemad teemad, mis on osakondadel käsil ning mida oleks samuti tarvis kodanikele kommunikeerida. 

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Alo Saviga seoses õpetajate palgakorralduse projektiga. Tegemist on järjekordse kohtumisega pilootprojekti raames, et jõuda lähemale õpetajate palgakorralduse põhimõtete ühtlustamisele Elva valla koolides.  

Kolmapäeval, 6. novembril toimusid Elva Kultuurikeskuses Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad. 

Seesugused õppepäevad toimusid juba 21. korda. 

Abivallavanem Marika Saar ütles, et üle-eestilised kohtumised on väga olulised ja vajalikud kontaktide loomiseks, leidmiseks, suhtlemiseks, kogemuste jagamiseks ja uute ideede saamiseks. Marika jagas Elva valla kogemusele tuginedes üheksat soovitust haridusvaldkonna töö korraldamiseks. Marika vedas ka aruteluringi haridusvaldkonna päevakajaliste teemade arutamiseks. 

Õppepäevade esimesel päeval rääkis PPA vanemkorrakaitseametnik Pärtel Preinvalts radikaliseerumise varajasest märkamisest ja võrgustikutööst kohalikus omavalitsuses. 

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Marika Pettai tutvustas Tallinna kogemust haridusjuhtide toetamisel ja arendamisel. Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud andsid ülevaate haridusvaldkonna arengukava koostamisest ja erinevate registrite kasutamisest. 

Kaitseliit tutvustas koostöövõimalusi noorteorganisatsioonidega. 

Õppepäevad jätkusid neljapäeval Tartu Variku Koolis. 

Elva vallal oli väga hea meel kõiki külalisi võõrustada ning ootame muidugi kõiki alati ka siia tagasi! 

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsus jätkab koostööd Johannes Mihkelsoni Keskusega. 4. novembril kohtusid Marika Saar, Milvi Sepp ja Lauri Tamm Johannes Mihkelsoni Keskuse esindajatega. Johannes Mihkelsoni Keskus abistab erinevate projektidega tööturult eemal olnud inimesi tööle asumisel ja tööturul püsimisel. Projektis osalejatele võimaldatakse nõustamisteenuseid, tugiisikuteenust, osaleda tööklubis ning võimalust käia tööpraktikal ja eriala koolitustel.  

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus osaleb sotsiaaltranspordi pilootprojektis. Projekti eesmärk on leida võimalus, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid hakata teenust ühiselt tellima ja pakkuma ning sõite omavahel või ühistranspordiga ühildama. 5. novembril kohtusid Toomas Järveoja, Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap Tartumaa Ühistranspordikeskuse projektijuhiga, kelle töö põhieesmärk on uue sotsiaaltranspordi süsteemi väljatöötamine. Koos arutati Elva valla sotsiaaltransporditeenuse mahtu, vajadusi ja tänast teenuse korraldust. 

Neljapäeval, 7. novembril osalesid Elo Kasetalu, Ene Sõber, Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask ja Lauri Tamm Eesti Töötukassa korraldatud koostööpäeval Tartus. Töötukassa asjatundjad tutvustasid  asutuse osutatavaid teenuseid, sh nõustamisteenuseid, karjääritegevusi täiskasvanutele ja  õpilastele ning töövõime hindamist. Koostööpäeval toimus loo lahendamine, mille keskmes oli mitmete vajadustega klient ning lugu lahendati kohaliku omavalitsuse ja töötukassa vaates, et leida koostöös ressursse inimese aitamiseks. Elva vallast kommenteeris kliendilugu ja tõi välja inimese aitamiseks vallapoolseid abistamisvõimalusi sotsiaaltööspetsialist Sille Kask.  

Kolmapäeval, 6. novembril ja laupäeval, 9. novembril toimus Elva Vallavalitsuse korraldatud omastehooldajatele ja teemaga seotud huvilistele viietunnine algkursus. Koolitajad olid MTÜ Omastehooldajate esindajad Helle Lepik ja Ivar Paimre. Koolitusel osalesid 20 inimest Elva vallast. Kursuse raames anti ülevaade järgmistel teemadel:  

1) kohaliku omavalitsuse  sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisest (seadusandlus, õigused, kohustused sh ülalpidamiskohustus, esmatasandi abivajaduse hindamine, juhtumikorraldus esmatasandil sh perearstiteenus; 

2) Esmatasandi sidumine riigitasandi teenustega (Sotsiaalkindlustusamet – puude taotlemine, abivahendid, erihoolekanne, sotsiaalne rehabilitatsioon; Töötukassa – tööturuteenused, töövõime hindamine; Haigekassa - tervishoiuteenused); 

3) Omastehoolduse ja hooldussuhte olemusest (elu- ja rollimuutused, hooldustöö ja abistamise põhimõtted, palgatöö ja omastehoolduse ühildamine); 

4) Omastehooldaja tulevikust, pikaajaline vaade (pikaajaline ja ülemäärane hoolduskoormus, jõuvarud, tervis, majanduslik toimetulek). 

Juhul, kui keegi ei jõudnud koolitusele, siis on võimalik info küsimiseks pöörduda ka MTÜ Omastehooldajate esindajate poole telefonil 50 688 22 või e-posti teel info@omastehooldus.eu, Rohkem infot saab aadressilt: https://www.omastehooldus.eu/

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 5.–6. novembril osales Mikk Järv Save Smart õppereisil Pihkva oblastis. 

5.–6. novembril toimus projekti SAVE SMART raames õppereis Pihkva oblastisse Prohovi ja Ostrovi rajoonidesse. Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) korraldatud õppereis oli suunatud kohalikele omavalitsustele ja selle eesmärk oli avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhususe parandamine Eestis ja Pihkva oblastis ehk täpsemalt hoonete energiatõhus renoveerimine kasutades seejuures uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi. Kuigi riikide energiatõhususe meetmed ja rahalised võimalused on erinevad, oli siiski näha tänapäevaseid energiasäästulahendusi. 

 

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Kullo Laos Viljandis üldplaneeringu seminaril. 

Seekordses üldplaneeringu praktilises töötoas räägiti elukeskkonnast, hea avaliku ruumi kujundamise võimalustest erinevates asutuse- ja ruumitüüpides. Tiheasustusalade planeerimisel soovitati kasutada ruumimudeleid. Arutelu käigus mõtiskleti, kas see on ka väiksemates asulates vajalik või täidab eesmärki ainult suuremates linnades. Arutati ka alade üle, kus oleks tarvis määrata arhitektuurivõistluse kohustus. 

Praktilise harjutusena anti töörühmale ülesanne kavandada maalise asustuse laienemise tingimused. 

Teisipäeval osales Kertu Vuks VÄLK hindamiskomisjoni koosolekul Ärinõuandlas. Konkursile laekus kokku 8 ideed, komisjon vaatas ideed läbi ning esmane tagasiside antakse meeskondadele personaalsetel kohtumistel, mis toimuvad lähinädalatel. VÄLK konkurssi korraldatakse Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandla koostöös. Vaata täpsemalt:  www.noortevälk.ee  

Kolmapäeval, 6. novembril toimus Ulila rahvakoosolek, kus tutvustati kergtee projekti. Koosolekul osalesid abivallavanem Heiki Hansen ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Kokkutulnutega arutati läbi projekteeritud lahendused kogu ala ulatuses ning Ulila elanikud nõustusid, et projekt viiakse sellisel kujul ellu. Kergliiklustee ehitus on planeeritud 2023. aastal.  

Neljapäeval, 7. novembril osalesid Mikk Järv ja Maano Koemets Rannu aleviku kaugkütte arendamise koosolekul, mis oli suunatud eelkõige korteriühistutele.  Rannu aleviku soojusenergia hange on teostatud ning hankel edukaks osutunud Elva Soojus OÜ tutvustas, kuidas ja kuna hakkavad järgmised tegevused ning millised on Rannu aleviku kortermajade võimalused liitumiseks kaugküttega. Lepiti kokku, et korteriühistutele saadetakse võrdlusandmed samade hoonete küttekuludest, misjärel saavad elanikud täpsemalt arutada ja otsustada kaugküttega liitumise üle. 

Neljapäeval ja reedel, 7.–8. novembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Allan Allik planeerimiskonverentsil. 

Planeerimiskonverentsil käsitleti väga erinevaid teemasid, täpsemalt oli fookuses üldplaneeringute ja tehnoloogiate kasutamise teemad. Käsitleti n-ö piiripealseid avalikke ruume, nt meie ühine ruum ühistranspordis või liftis. Mõtiskleti, mis teeb ühe ruumi avalikuks ruumiks ja kuidas tajuvad ruumi kasutajad avalikku ruumi piire ja selle tähendust. Samuti otsiti vastust, kuivõrd oluline on avalik ruum identiteedi hoidmiseks, halduskorralduse võimekuse parandamiseks.  

Väga huvitava ettekande tegi Eve Komp Ruumiringlusest Vahekasutatud ruumide kohta – ehk piirkonnad, kus vana ei ole veel kadunud ning uut veel ei ole, siis võetakse need kohad kasutusele n-ö vaheotstarbega. Näiteks lagunenud ehitiste ala, millest enne uute ehitiste planeerimist võib saada loominguline mänguala. 

Teemal kaasamine linna- ja regionaalplaneerimises rääkisid Hendrikson&Ko oma praktikast üldplaneeringute koostamisel. Ühe näitena toodi droonide kasutamist ning ülelendude videote kasutamist töökoosolekutel. Hästi töötavad ka tööeskiisid paberil, sest kohalikele elanikele meeldib töö paberi ja pliiatsiga. 

Kertu Vuks esines teemablokis “Olla nutikas nii linnas kui maal” ettekandega “Nutikad lahendused omavalitsustes” ,samas sessioonis kõnelesid ka TTÜ, GoSwifti ja Tartu Linnavalitsuse esindajad. Kertu Vuks keskendus oma ettekandes küsimusele: kui nutikad on omavalitsused tegelikult ning rääkis lühidalt Act Now projektist, kogukonnäpi kasutamisest Elva valla elanike seas ning elanike ootustest nutikatele teenustele hajaasustuspiirkonnas.  

 

KOGUKOND

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Maano Koemets ja Heiki Hansen Rannu piirkonnakogu koosolekul Rannu Rahvamajas. 

Rannu piirkonnakogu päevakorras oli valla arengukava-eelarvestrateegia eelnõu ja valla 2020 eelarve eelnõu arutelu. Heiki Hansen andis ülevaate eelnõudest ja tutvustas Rannu Kooli renoveerimise projekti praegust seisu. Piirkonnakogu arutas kohalike teede investeeringute kavasse lisatud Rannu piirkonna teid ja tegi ettepaneku lisada sinna teelõik, mida kavas ei olnud.  

 

30. novembril toimub Külade Kärajate kokkusaamine 

30. novembril algusega kell 11 toimub Konguta Rahvamajas Elva valla Külade Kärajate kokkusaamine. 
 
Sel korral antakse üle Elva valla 2019. aasta küla ja aasta kogukonnaedendaja aunimetused. Samuti tunnustatakse Elva valla kaunimaid kodusid, ehitisi ja teisi avaliku ruumi objekte. 
 
Pärast tunnustamist on kõigil võimalus nautida inspireerivat esinemist. 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 4. novembril osalesid Maano Koemets ja Toomas Järveoja eestseisuse koosolekul. 

Eestseisus arutas 11. novembri volikogu istungi päevakorda. Eestseisus kinnitas istungi päevakorra ja kooskõlastas volikogu 2020 istungite ajakava.  

Neljapäeval, 7. novembril kogunes vallavalitsuses valla kriisikomisjon 

Neljapäeval kohtusid Elva Vallavalitsuses valla kriisikomisjoni liikmed, sh kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja, Politsei- ja Piirivalveameti, Naiskodukaitse, Kaitseliidu, Elektrilevi, Päästeameti, MTÜ Elva Elama, Elva Varahalduse, OÜ Elva Soojuse ja Emajõe Veevärgi esindajad, et arutada oktoobri lõpus Eestit tabanud tormi ja selle tagajärgi ning et teha ettevalmistusi järgmise tormi või kriisi jaoks. 

Täpsemalt arutati kohalolijate võimekuse ja ressursside üle, keda ja mida oleks täpsemalt võimalik eri kriiside korral abiks kutsuda. Vallavalitsus kaardistab ka vallas olevad ressursid, et keerulise olukorra puhul kasutada ka vabatahtlike jt abi. 

Samuti räägiti kommunikatsioonist ning selle toimimisest kõikide osapoolte vahel. Räägiti sellestki, kuidas anda olulist infot edasi elanikele. 

Lepiti kokku, et pannakse kokku kokkuvõtlik infomaterjal, kus on kirjas Elva valla elanikele eri olukordadeks vajalikud kontaktid, kogunemiskohad jms. Infot plaanime jagada kõikides valla sotsiaalmeediakanalites, valla kodulehel, äpis ja infolehes. 

Samuti soovitame tutvuda käitumisjuhenditega kriisiolukordades hakkama saamiseks: www.kriis.ee. Paneme kõigile südamele, et valmistuksite kriisiks nüüd ja kohe, et saaksite järgmise tormi vm olukorra ajal olla juba valmis. 

KANTSELEI

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin kohalike omavalitsuste andmekaitsespetsialistide infopäeval Tallinnas. Kohtumise peamised teemad olid kaamerate kasutamine kohalikes omavalitsuses, andmekaitse ja infoturbe koostöö ning andmekaitsespetsialistide koostöö õigusteenistuse ja asutuse sisekontrolliga. Selliste kokkusaamiste eesmärk on vahetada kogemusi ja arutleda praktikas kerkinud probleemide üle andmekaitse valdkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4