« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.10-10.10.2021

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 

4.10.–10.10.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

 

 

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja taustajõudusid 

5. oktoobril ehk õpetajate päeval toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias.  

Elva valla 2021. aasta noorõpetaja tiitli sai Tiina Tubli Elva gümnaasiumist. Kandidaadi esitanud õpilased tõid välja, et Tiina Tubli tunnid on hubased ja kihvtid ning ta õpetab nii, et noortel on tundides päriselt huvitav. „Tiina märkab oma õpilasi. Ta paneb tähele, kui kellelgi ei ole hea tuju või midagi on halvasti ja ta tegeleb sellega. Ta annab meile iga semestri lõpus sõnalise tagasiside nii meie õpitulemuste kui ka meie enda olemuse ja tunnete kohta," seisab avalduses.  

Aasta kooliõpetaja tiitli pälvis Astrid Külaots Konguta koolist. Astrid Külaots on olnud Elva valla ja Tartumaa aasta õpetaja nominent ning ta on pälvinud preemiaid näitemängude juhendamise eest. „Peale selle on ta professionaalne ja õpilaste arengu toetamisele pühendunud õpetaja. Ta täiendab end järjepidevalt, otsib uusi võimalusi ja parimaid pedagoogilisi metoodikaid ja rakendab parimaid praktikaid ka enda õppetöös," kirjeldas Elva abivallavanem Marika Saar. Külaotsa juhendamisel on õpilased pälvinud silmapaistvaid tulemusi nutispordis, maletalgutel ja ka pranglimises nii Tartu maakonna kui ka vabariigi tasemel.  

Aasta klassijuhataja laureaat on Lily Šanin Konguta koolist. „Tegemist on õpetajaga, kes suunab oma õpilasi vastavalt õpilaste huvidele erinevate huvialade suunas ning kes toetab õpilasi igati," ütles Saar. Šanin võttis Konguta koolis esimesena kasutusele VEPA metoodika ning juhendab nüüd ka teisi kolleege selle metoodika omandamisel. „Lily Šanin on saanud korduvalt ka Hans Bergi nimelist Koosmeele preemiat ning lapsevanemad arvestavad ja peavad lugu klassijuhataja nõuannetest."  

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Eveli Tsopp Elva lasteaed Õnneseen Peedu majast. „Eveli kasutab oma töös erinevaid metoodikaid – korraldab oma rühmas vaikuseminuteid, robootikat, kaasab teraapialoomi, õmbleb lavastusteks kostüüme, osaleb lastega „Suukooli" programmis jne," kirjeldas Saar. Tegemist on kohusetundliku, rõõmsameelse, õpihimulise, empaatilise ja ausa õpetajaga. „Eveli töötab suure pühendumusega ning rakendab uusi ja olulisi ideid õppetöös."  

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Maria Juht Elva muusikakoolist. „Tegemist on loomingulise, musitseerima inspireeriva, aga ka nõudliku õpetajaga, kelle õpilased mängivad väga hästi, nüansirohkelt ja on tehniliselt osavad," ütles Saar. Maria Juhi õpilased on pälvinud erinevaid preemiaid ja esikohti nii maakondlikel kui ka vabariiklikel konkursitel.  

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Aune Summer Puhja koolist. Aune Summer on koostöös teiste tugimeeskonna liikmete, õpetajate ja lastevanematega ehitanud üles toimiva süsteemi eripedagoogilise toe pakkumiseks erinevate erivajadustega laste toetamiseks. „Aunele on oluline ka üldpildi nägemine – ta annab nõu ja planeerib õpilaste toetamist nii, et nendega oleks igal pool arvestatud," sõnas Saar. Õpilased on toonud välja, et Aune on neile kogu aeg olemas ning ta toetab õpilasi põhikooli lõpuni ka siis, kui ta seda otseselt enam tegema ei peaks.  

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Katrin Vutt Elva lasteaiast Murumuna. „Katrini kandidaadiks esitanu toob välja, et Katrini supervõime on kiire kohanemisvõime, sulandumine meeskonda ja oskus panustada erinevatel ametikohtadel rühmade abistamisse. Ta on ülimalt kohusetundlik, kiire ja vastutustundlik," sõnas Saar. Katrin Vutt on lasteaias töötanud kõikides rühmades õpetaja abina, abiõpetajana ja vajadusel ka õpetajana. Tema eestvedamisel on lasteaiale hangitud näiteks veekogumise mahuti hoovi aianurka, meisterdatud suuri puidust kaste ja seinaplaate erinevate joonistuste jaoks jpm.  

Aasta hariduse sõbra laureaat on Elva õppejõudude kogu. Tegemist on 2014. aastal alguse saanud koguga, kuhu on koondunud Elvaga seotud kõrgkoolide õppejõud, kes soovivad väärtustada Elva gümnaasiumis õppimist. Kogu tunnustab igal aastal gümnaasiumiosa iseseisvat uurimistööd, kus hinnatakse originaalsust, põhjalikkust ja pühendumust ning uurimistöö printsiipide mõistmist. Elva õppejõudude kogu mitteformaalsesse ühendusse kuuluvad Kristi Akkermann, Jüri Allik, Tiit Aleksejev, Are Altraja, Veiko Berendsen, Svetlana Ganina, Vallo Ehasalu, Veronika Kalmus, Raul Kangro, Juho Kirs, Toomas Laatsit, Kadri Leetmaa, Mati Martin, Arne Merilai, Helle Mäemets, Sirje Pihlap, Mart Raudsaar, Anu Realo, Katrin Roosileht, Priit Simson, Ilona Tragel, Kulno Türk ja Mare Vahi.  

Elva valla aasta hariduse teo tunnustuse pälvis Rannu lasteaed Naerupesa õpetaja Karin Tuvikene. Tuvikene sai tunnustuse õppematerjalide kogumiku „Loovuse ja eneseregulatsioonioskuste õppimine ning selle soodustamine koolieelses eas erivajadustega lastega" loomise eest. „Karin Tuvikene sai sellega seoses ka haridus- ja teadusministeeriumilt riikliku haridusstipendiumi ning töö eesmärk on panustada enesearengusse, teadmiste ja praktikate jagamisse, mis kõik arendavad erivajadustega laste loovust ja eneseregulatsioonioskust," ütles Saar. Koostatud kogumikku kuulub 12 mängukirjeldust, mis on abiks nii õpetajatele lasteaias kui ka lapsevanematele kodudes.  

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 54 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.  

Fotol vasakult: Tiina Tubli, Astrid Külaots, Lily Šanin, Katrin Vutt, Karin Tuvikene, Eveli Tsopp, Aune Summer, Maria Juht (Foto: Jaak Jänes/Elva Vallavalitsus) 

Sündmuse galerii SIIN.

Lisainfo:  
Auli Mäesalu, haridusspetsialist  
auli.maesalu@elva.ee või tel 5886 4201 

 

 

 

Vallavalitsus ootab taotlusi 2022. aasta projekti- ja tegevustoetusteks 

Elva vallavalitsus ootab projekti- ja tegevustoetuste taotlusi hiljemalt 1. novembriks 2021. 

Projektitoetust antakse projektidele: 

 • mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule; 
 • mis arendavad piirkondlikku tegevust; 
 • mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi; 
 • mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks. 

Peale selle on endiselt võimalik taotleda investeeringuprojektide omaosalust ning rahvariidetoetust, kuid ühe muudatusena ei ole sellest aastast enam eraldi esindusürituste taotlusvooru. 

Selleks, et taotluste koostamine oleks lihtsam, oleme valla kodulehele üles pannud ka hindamisjuhise, mille alusel komisjon hiljem kõiki projekte hindab, kindlasti tasub sellega juba enne projekti esitamist tutvuda. Sellega on võimalik tutvuda SIIN

Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja arengut; laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist; rahvakultuuri edendamist ja säilitamist; külaliikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist; muid kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi. 

Tegevustoetust antakse kolmes kategoorias: 

 • kultuuriühingud; 
 • spordiklubid, sealhulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad; 
 • muud mittetulundusühendused. 

Loe lähemalt valla kodulehelt: www.elva.ee/tegevustoetused

Taotlusi saab esitada Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, SIIN. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi, Smart -ID või Mobiil-IDga. 

Lisainfo: 
Karmen Moont, kultuurispetsialist 
karmen.moont@elva.ee või tel 5384 4233 

 

 

 

 

Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalise toetuse taotlemine 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored.  

Toetuse summa on kuni 600 eurot ning eelnevalt on toetatud nii erinevaid sündmusi, laagreid, väljasõite kui koolitusi. 

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt või paberil vahemikus 1. oktoober kuni 1. november.  

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 7- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel. 

Toetust saab taotleda: 

 • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN
 • Saates taotluse paberkandjal Elva Vallavalitsuse aadressile Kesk 32, Elva. 

Kui Sa vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Karmen Moonti poole. 

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN

 
Lisainfo: 
Karmen Moont, kultuurispetsialist 
karmen.moont@elva.ee

 

 

 

Esmaspäeval, 4. oktoobril kohtusid Elva valla noorsootöötajad, et rääkida eesseisvate noortevolikogu valimiste korraldamisest, noorte omaalgatuse fondi taotlusvoorust, ennetustööst ja projektist, mis on suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta. Jagati hooaja plaane ja räägiti noorsootöö nädala korraldamisest.  

 

SOTSIAAL JA TERVIS

 

Kolmapäeval, 6. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, haridusspetsialist Auli Mäesalu ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste Elva valla laste ja noorte heaolu võrgustiku kohtumisel. Võrgustik sai sellisel kujul kokku esimest korda. Kohtumisel räägiti võrgustiku nimetusest ja eesmärgist, kuidas võrgustiku abil kaasa aidata Elva valla laste ja noort heaolu (sh tervisedenduse) suurenemisele.  Lisaks tutvuti liikmete ja tulevaste sündmustega ning arutleti ka teemadel, kuidas koos edasi minna ning mida ühist ette võtta. Võrgustikutöö ühtse stardiplatvormi nimel otsustati liikmete seas läbi viia küsitlus, et välja selgitada nende ootused ja panused. 

 

 

 

 

Elva vald kutsub vaimse tervise kuul erinevatele tasuta sündmustele 

Elva vald kutsub vaimse tervise kuul erinevatele sündmustele: iidsetele venitustele koos helirännakuga ning enesesõbralikkuse koolitusele. 

20. oktoobril kell 19–21.15  Rannu rahvamajas ja 27. oktoobril kell 19–21.15 Ulila keskuses „Iidsed venitused koos helirännakuga". 

Kehalised praktikad koos helirännakuga aitavad suurendada kohalolu ja kontakti iseendaga, pakkudes stressirohkel ja pingelisel ajal võimalust lõõgastuseks ja kosutuseks.  

Madis Šumanovi juhendatud iidsed venitused on lihtsad ja jõukohased kõigi jaoks. Õhtu jooksul tehakse venitus-ja lõdvestusharjutusi, mis on inspireeritud shindost, vinyasa-ja kundalini jooga stiilidest. 

Harjutuste ajal toetab helidega ja loob mõnusa atmosfääri heliterapeut ja gongimeister Tiina Karjatse. Peale venitus- ja lõdvestusharjutusi toimub helirännak gongide, kristallhelikausside ja teiste harmooniliselt häälestatud pillide saatel. 

Kaasa palume võtta võimlemismatt, padi ja tekk. Selga panna mugavad riided. 

Vajalik on esitada immuniseerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset tulemust kinnitav COVID tõend. 

Registreerimine: https://forms.office.com/r/6EhF71iJR3

21. oktoobril kell 14 ja 18 Elva kultuurikeskuses loeng „Enesesõbralikkus – milleks seda vaja ja mis seda takistab?" 

Sõbralikkus enda suhtes on hoiak, mis ideena kõlab hästi, ent päriselt rakendades tekitab inimestes sisemist vastuolu ja küsimusi. Kust see vastuolu tuleb ja mis aitab seda ületada? Kuigi sõbralikkus on üldiselt hinnatud omadus, siis miks enda vastu sõbralik olemine on vahel raske? Vaatleme levinud uskumusi, mis takistavad elutervet suhtumist endasse. Uurime ka enesesõbralikkuse mõju enesetundele, toimetulekule ning ümbritsevatele inimestele. Võid olla valmis ka mõneks lühikeseks mittekohustuslikuks eksperimendiks iseendaga. 

Koolituse läbiviijaks on Marika Paaver, PhD, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, MTÜ Teadveloleku labor. 

Vajalik on esitada immuniseerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset tulemust kinnitav COVID tõend. 

Registreerimine: https://forms.office.com/r/MGEGkCDdna

Üritused on tasuta. 

Lisainfo: 
Karmen Paavel, ennetustööspetsialist 
karmen.paavel@elva.ee või tel 5301 9106 

 

 

 

Elva valla noori oodatakse osalema oma kutsumuse leidmise projektis 

Elva vald kutsub 16–29aastaseid Elva valla elanikke, kes ei käi tööl ega koolis, osalema projektis „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas", mille eesmärk on toetada noori oma kutsumuse leidmisel.   

Projektiga pakutakse tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juureas, koos stipendiumi ja sõidutoetusega.  

Kui ükski eelnimetatud võimalustest ei tundu olevat teie jaoks, siis võib mistahes küsimustega pöörduda juhtumikorraldaja Kristi Liiva poole (kontaktid all), kes juhendab noort ise või aitab leida sobiva teenuse.   

„Kogemused on näidanud, et iga inimese jaoks on siin maailmas olemas just talle sobiv töö ja elukorraldus. Tihti takerdub noore elu aga hirmude, ebapiisava sotsiaalse toetuse ja puudulike oskuste taha. Seetõttu loodan väga, et Elva valla noored näevad selles projektis võimalust hakata liikuma oma unistuste suunas, olgu need kuitahes väikesed või suured," julgustab varem asenduskodus ja kriminaalhoolduses noori juhendanud Kristi Liiv kõiki projektis osalema.   

Osalemiseks peab olema 16–29aastane, omama sissekirjutust Elva vallas, ametlikult mitte töötama ja mitte õppima tasemeõppes.   

Kui te ise, teie sõber, tuttav või pereliige võib vajada tuge oma elus edasi liikumisel, siis andke sellest kindlasti märku e-aadressil kristi.liiv@elva.ee või telefonil 5358 4565.  

Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" rahastab Riigi tugiteenuste keskuse kaudu Euroopa sotsiaalfond. Projekt lõppeb 31.08.2023.     

 

 

VALLAMAJANDUS

 

Suured ehitustööd Rannu alevikus hakkavad lõppema 

Rannu alevikus on sel suvel olnud ehitustegevust kogu alevikus – käinud on Rannu kooli ehitustööd, aga ka sademeveesüsteemi ja kaugküttesüsteemi ehitus. 

Rannu kooli remonttööd on saanud valmis ja pärast sügisest koolivaheaega saab koolipere alustada oma õppetegevust tänapäevases koolihoones. Hoone rekonstrueerimisel oli põhirõhk selle soojustamisel ja energiatõhususe saavutamisel. Peale selle sai kogu hoone soojustagastusega ventilatsiooni ning katusele paigaldati päikesepaneelid. 

Renoveeriti koolimaja kommunikatsioonid ning alates selle aasta sügisest on kooli kütmine asendunud õlikatla asemel Rannu aleviku kaugkütttega. Kooli rekonstrueerimiseks saadi toetust energiatõhususe meetmest 591 000 eurot. Kokku maksid ehitustööd 1,4 miljonit eurot. 

Rannus alevikus on pikalt olnud probleeme sademeveega, mis valgus kortermajade keldritesse. See on saanud uue tänapäevase sademeveesüsteemi rajamisega lahenduse. Investeeringuks kasutati riigilt saadud COVID-19 investeeringutoetust. Kokku läks sademeveetrassi ehitus maksma 82 000 eurot. 

Rannu aleviku kaugküttesüsteemi valmimine on jõudnud etappi, kus liitunud kortermaju, Coopi poodi ja kõiki valla hooneid köetakse alates septembrist kaugküttega. Mitmed Ringteel asuvad ettevõtted liituvad sellega samuti peatselt. Katlamaja on plaanis valmis saada selle aasta detsembris. Seni toidab kaugkütet ajutine konteinerkatlamaja. Rannu aleviku soojatootja on Elva vallale kuuluv ettevõtte Elva Soojus OÜ. Rannu aleviku kaugkütte rajamist toetas 50% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kokku maksis kaugküttesüsteemi ehitus 1,25 miljonit eurot. 

Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee

 

ARENG JA PLANEERING

 

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp osales 6.–7. oktoobril Eesti Arhitektide Liidu korraldatud Raadi linnafoorumil ettekandega “Uue Raadi asumi funktsioonid: vallakeskus ja linnaosa”.  

Foorumi töötubades otsiti lahendusi, kuidas luua Raadil kvaliteetset inimsõbralikku elukeskkonda vältides varasemaid äärelinnastumise tüüpprobleeme (autostumine ja elanike suur ajakulu sundliikumistele, hoonetevahelise ruumi kehv kvaliteet, identiteedipuue). Muu hulgas tõstatati foorumil küsimus, kuivõrd on kehtiv planeerimissüsteem sobilik kvaliteetse ruumi kujundamiseks. 

Jätkuvad üldplaneeringu juhtrühma koosolekud, kus arutatakse avalikel aruteludel esitatud ettepanekuid ning riigiasutuste sisendit planeerimisprotsessi. Järgmine juhtrühma koosolek toimub 11. oktoobril. 

 

ETTEVÕTLUS

 

 

Elva vald tunnustas kogukonda silmapaistvalt panustanud ettevõtjaid

Eile, 7. oktoobri õhtul toimus Võrtsjärve ääres Mõrrakuuris Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamine, kus anti üle tunnustused neljas kategoorias. 

Aasta maaelu arendaja tiitli pälvis Heko Põld OÜ. Elva abivallavanem Kertu Vuks ütles, et tiitel otsustati anda ettevõttele põhjusel, et nad on panustanud Elva valla tegevustesse ja valla elukeskkonda. „Heko Põld OÜ tegutseb väljaspool Elva linna ning nad on panustanud Elva valla tuntuse tõstmisesse muutes sellega ka meie valda atraktiivsemaks elupaigaks," sõnas Vuks. 

Särava startija aunimetus anti kohvikule Kooki tahad?. „Meie arvates leidis kohvik kiiresti oma nišši ja nad on tõstnud Elva valla tuntust. Peale selle on nad kohalike elanike ja külastajate seas väga populaarne koht ning nad arendavad pidevalt ka oma tootevalikut," põhjendas Vuks. 

Aasta arendusprojekti tiitel anti sel aastal Estover Piimatööstus OÜ-le. „Komisjon otsustas tunnustuse anda just sellele ettevõttele, kuna nad on viimaste aastate jooksul viinud ellu mitu suurt arendust, sealhulgas rajasid nad Elva valda biogaasijaama." 

Aasta turismiteo aunimetuse pälvis kogukonda liikuma kutsuv algatus Elva miljon. Komisjon otsustas tiitli anda sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport Elva miljoni projekti ellu kutsumise ja korraldamise eest. „Tegemist on algatusega, mis on toonud liikuma väga palju inimesi meie kogukonnas ning andnud koroonakriisis vajalikku inspiratsiooni värskes õhus liikumiseks, et jõuda üheskoos eesmärgini koguda aasta lõpuks kokku miljon aktiivset kilomeetrit," rääkis Vuks. 

Elva miljoni idee autor ja üks eestvedajatest, Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tal on väga hea meel, et tema idee sai tiivad ning kannustab inimesi liikuma. „Olen kuulnud väga paljude inimeste lugusid sellest, kuidas nad varem ei liikunud ja teevad seda nüüd või et nad on avastanud enda jaoks mõne uue spordiala ja teinud selles suuri edusamme," kirjeldas Šumanov. Kuna Elva miljon ootab kilomeetreid koguma kõiki, on see andnud toreda võimaluse Elva valla eri paikade avastamiseks ka kõigile külalistele. 

Kertu Vuks ütles tänusündmusel, et Elva vald on uhke kõikide oma ettevõtjate üle, kes on keerulises koroonakriisis suutnud tegutsemist jätkata. „Eriti palju rõõmu valmistab see, et paljud ettevõtted on leidnud uusi võimalusi oma teenuste pakkumiseks või muutnud oma ettevõtte suunda. Samuti on hoolimata keerukast ajast valda uusi ettevõtteid juurde tulnud," ütles ta. 

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks sai kandidaate esitada 30. septembrini. Laureaadid valis välja vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kokku laekus kuuele kategooriale üheksa kandidaati. 

Sel korral otsustas komisjon jätta välja andmata Aasta ettevõtja ja Aasta tööandja tunnustused põhjusel, et esimese aunimetuse osas esitatud kandidaadid ei vastanud statuudis välja toodud tingimustele ning teisele aunimetusele kandidaate ei esitatud. 

Fotol vasakult: Elva valla spordijuht ja Elva miljoni idee autor Madis Šumanov, Estover Piimatööstus OÜ Kaarlijärve Meierei tootmisüksuse juht Lii Isup ja Heko Põld OÜ juht Heino Kõrgeperv. Foto autor: Merilyn Säde.

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

 

KESKKOND

 

Sügisene puulehtede tasuta vedu Elva linnas toimub 15. oktoobrist 15. novembrini 

Sügisene puulehtede tasuta vedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* toimub 15. oktoobrist 15. novembrini ning puulehtede veoks tuleb ette registreerida. 

Kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (võimalik helistada ööpäev läbi). Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. 

Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. Lehed palume panna suurtesse (soovitatav 100–150 l) kilekottidesse ja kinnistu puhastusala äärde. Hunnikusse pandud lahtisi lehti ei veeta ära. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. 

Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

*puhastusala on üldkasutatav maa-ala, mis piirneb füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva territooriumiga ja ulatub kinnistu piirist kuni kõnniteeni või selle puudumisel kuni sõiduteeni, kuid mitte rohkem kui viie meetri ulatuses. 

 

JUHTIMINE

 

Neljapäeval, 7. oktoobril toimus juhtimiskoolitus valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja osaühingu juhtidele, et arendada juhtide juhtimisoskusi ning pakkuda neile tuge nende igapäevatöös. Koolitajaks oli Lilian Saage ning tegemist oli väga olulise ja tõhusa koolituspäevaga.  

 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

 

 

Reedel, 8. oktoobril toimus kuld- ja teemantpulmapaaride vastuvõtt, kus osalesid vallavanem Heiki Hansen ja abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Karmen Moont. 

Nagu igal sügisel, kutsuti ka sel aastal vallavanema vastuvõtule aasta jooksul kuld- ja teemantpulma tähistavad abielupaarid. 2021. aastal tähistab Elva valla kodanikest kuldpulma 32 paari ning teemantpulma 11 paari, see vastuvõtt oli erakordne seetõttu, et esmakordselt oli kutsutud ka paar, kes tähistas septembrikuus lausa 70 abieluaasta täitumist ehk raudpulma. 

Vastuvõtul osales 20 paari, kes said kingituseks meepurgi ja Elva valla kultuuri kinkekaardid, muusikalist meelelahutust pakkusid Livia Kuuskvere laulustuudio solistid, kõneles ka Elva baptistikoguduse pastor Margus Kask ning ühiselt söödi maitsvat pulmatorti. Kõikidele, kellel ei õnnestunud vastuvõtul osaleda, toimetatakse kingitused koju ning osalenud paaridele saadetakse koju ka pilte, mis fotograaf vastuvõtul tegi. 

 

 

 

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusele pääseb 13 ideed 

Elva valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusele pääseb 13 ideed. Ideid tutvustati, 5. oktoobril kell 18 Rõngu rahvamajas, tutvustamisest toimus ka otseülekanne, mida saab järele vaadata SIIT

Hääletusele pääsevad ja 5. oktoobri õhtul tutvustatakse järgmisi ideid: 

 1. Puhja rulapargi rajamine
 2. Kõlakoda Palupera mõisaparki
 3. Puhja aleviku mänguväljaku kaasajastamine
 4. Annikoru discgolfipark, 10 aastat
 5. Pingid Elvasse
 6. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine
 7. Aakresse välitrenazööride ala
 8. Kogukonna õunaaed Hellenurme
 9. Laste mänguväljak Valguta tiigi äärde
 10. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine
 11. Kaks bussiootepaviljoni Ridaküla
 12. Rataste remondipunktid
 13. Uus lemmikpaik- park kaunite topiaaridega

Ideid tutvustavad ideede autorid. 

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 25.-31.10.2021 VOLIS keskkonna vahendusel.  

Hääletada saavad kõik 16-aastased ja vanemad Elva valla elanikuks registreeritud inimiesed. 

Elva valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse esitati kokku 16 ideed. Komisjoni otsusega suunatakse rahvahääletusele 13 ideed. 

Lisainfo: https://www.elva.ee/kaasav-eelarve-2022

 

VARIA

 

Elva vald ootab pakkumusi Elva valla lehe trükiteenusele 

Elva vald ootab pakkumusi Elva valla infolehe trükiteenusele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2021. 

Elva vallavalitsus palub esitada pakkumus „Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023". Pakkumus peab vastama järgnevalt väljatoodud tehnilisele kirjeldusele. Palume pakkumuse teha kahele eri mahuga ajalehele. Pakkumus esitada ilma käibemaksuta ühe tiraaži kohta. 

Elva valla lehe tehnilise kirjelduse ja lehe ilmumise graafiku ning pakkumuse esitamise tingimused leiate SIIT

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 18.10.2021 e-posti teel merilyn.sade@elva.ee.

 

Elva vald ootab pakkumusi Elva valla lehe küljendusteenusele

Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023

Elva Vallavalitsus palub esitada pakkumus „Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023". Pakkumus peab vastama järgnevalt välja toodud tehnilisele kirjeldusele. Pakkumus esitada ilma käibemaksuta ühe ajalehenumbri küljendamise kohta, kahes eri mahus (8 lk ja 12 lk).

Hanke tehnilise kirjelduse, infolehe graafiku ja pakkumuse esitamise ning hindamise tingimused leiate SIIT.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 18.10.2021 e-posti teel merilyn.sade@elva.ee.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

 

Instagram

 

YouTube

 
 
 
 
 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 29. november 2021 Kell 10 kantselei
 
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 22. november 2021 Kogu päev Laura
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4