« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.05-05.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 


Piirkonnakogude hääletus Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkondades on alanud ning kestab kuni 12. juuni 2022 (k.a). 

Kuna tähtajaks 31.05.2022 ei laekunud Elva ja Konguta piirkonnakogudesse piisavalt kandidaate, ei toimu samal perioodil hääletust Elva ja Konguta piirkonnakogude valimiseks - hääletust ei saa korraldada, kuna piirkonnakogusse kandideerijate arv on väiksem kui ettenähtud piirkonnakogu liikmete arv.

Hääletus toimub 6.-12.06.2022 elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Vaata kandidaate ja hääleta siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339694

Võimalus on hääletada ka piirkondade teenuskeskustes ning vallamajas vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Kandidaadid, teenuskeskuste lahtiolekuajad ja muu oluline info piirkonnakogude valimiste kohta on leitav: https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

Pane tähele!

  • Hääletus on piirkondade põhine, st hääletusvõimalus on vähemalt 16- aastastel rahvastikuregistri järgi nendes piirkondades elavatel inimestel ning hääletada saab oma piirkonna kandidaadi poolt.
  • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
  • Piirkonnakogude valimistel peab osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest, mistõttu ootame aktiivset osalemist! Juhul kui osaleb vähem elanikke pikendab valimiskomisjon hääletamise aega.
 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Ühistranspordikeskuse kohtumine omavalitsusjuhtidega

Kohtumisel arutati edasisi tegevusi sotsiaaltranspordi tuleviku osas - määratleti osapoolte ootused teenuse jätkamise osas​, arutati läbi olulisemad detailid​, senise projekti plussid ja õppetunnid ning uue hankeperioodi sõlmküsimused. Lepiti kokku ka ajakava ning edasised tegevused.

Kokkuvõtlikult planeeritakse teenuse saamiseks minna ühishankesse ning Tartumaa omavalitsustelt oodatakse kinnitust planeeritava mahu osas.
 

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) maakonna arengustrateegia võtmeteemade esimene valideerimine

Arutelul osales TOLi juhatus, kuhu kuulub ka Elva vallavanem Priit Värv. Arutelu viidi läbi uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan ja Kersten Kattai juhtimisel.

Arengustrateegia arutelule järgnes TOLi juhatuse koosolek, mille päevakorras oli Kohaliku Omaalgatuse Programmi hindamiskomisjoni tulemuste kinnitamine, Tartumaa toidustrateegia kinnitamine, TOLi strateegiline roll maakonnas, TOLi ja partnerorganisatsioonide koostöö ning TOL liikmemaksu arutelu. 

 

  JUHTIMINE  

30. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis revisjonikomisjoni koosolek 

Enda tegevusest ja plaanidest andsid ülevaate SA Elva Teenused juht Krista Loog ning Elva Varahaldus OÜ juht Toomas Kuris. Revisjonikomisjon töötas läbi 2021. aasta aastaaruande. Komisjoni liikmetel olid mõned küsimused, millele vallavalitsus ka vastas ning komisjon kiitis aastaaruande heaks.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Kohtusid raamatukogude juhid ja harukogude esindajad

Elva valla uus kultuurispetsialist Marilin Aasoja ning raamatukogude juhid ja harukogude töötajad said omavahel tuttavaks, jagati rõõme ja muresid, arutati käimasolevaid projekte ning tulevasi tähtpäevi. Rõngu raamatukogu direktor tegi kokkuvõtte ka lugejate rahuloluküsitlusest.  

 

31. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Kogukondliku ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa esindaja tutvustas perepesa kontseptsiooni. Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel andis ülevaate Elva valla ennetustöö eesmärkidest ning laste ja heaolu võrgustiku tööst. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andis ülevaate valla tugispetsialistidest ja nende võrgustikutööst. Sotsiaalnõunik Anneli Lepik tutvustas lastekaitsetöö põhimõtted ja tegevusi. SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tamm tutvustas nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas määruse eelnõud: Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

1. juunil toimus Hellenurme Veskimuuseumis kultuurikomisjoni koosolek


Viimane koosolek enne suvepuhkust viidi läbi Hellenurme Veskimuuseumis, kus komisjoni liikmed tutvusid muuseumiga ning arutlesid valla arengukavalistel teemadel. 

Veskiemand Mae Juske andis ülevaate veski korrastamisest algusaegadest kuni praeguseni - leivakoja käivitamisest, majandamisest, ürituste ja ekskursioonide korraldamisest, uute külaliskorterite korrastamisest veskis ning laiemat tegevust ootavast uuest käsitöö poest.

Seejärel toimus Elva valla arengukava „Kultuur ja kogukond” ideekorje ja arutelu. Komisjon peab oluliseks, et Elva vallal oleks oma kultuuristrateegia, kogukonna kultuur ja erisus ning pärandkultuur. Oluline on lähendada valla kaugemaid nurki keskusega ning teadvustada kultuuri osatähtsust valla erivaldkondade hulgas. Arutleti ka Elva valla mõisate kaardistamise, Elva valla kultuurimälu hoidmise ja väärtustamise ning MTÜ-de toetamise teemadel. 

 

Aakre kool kutsub vilistlasi, endisi töötajaid, lapsevanemaid ja kooli sõpru Aakre kooli 290. aastapäeva tähistamisele


Hea Aakre kooli vilistlane, endine töötaja, lapsevanem, Aakre kooli ja lasteaia sõber!

Oled oodatud tähistama Aakre piirkonna hariduselu esmamainimise 290. aastapäeva ja Aakre Lasteaed-Algkooliga hüvasti jätma 11. juunil 2022.

Koolimaja on avatud alates kell 11. Kohtudes klassikaaslastega saab keha kinnitada Mõisapreili Margarethe suvekohvikus. Koha peal on elav muusika, käsitöö- ja fotonäitus, väike mälestustenurk ja peahoone keldri muuseumitoas Elmar Maasiku kogutud esemete väljapanek.

Alates kell 16 on kohal fotograaf.

Kell 17 toimub jääkeldris kontsert-aktus. Peale seda on võimalik muusikat nautida Hiugemäel Rõngu kandi viie tee puhvetite päiva rahvapeol.

Kellel pole võimalik sellel päeval oma vana kooliga kohtuda saab tulla vanu aegu meenutama viiel päeval suve jooksul Unustatud mõisate külastusmängul 9., 10., 30., 31. juulil ja 13. augustil, mil toimub mõisas samuti palju huvitavat!

Lisainfo kooli veebilehel www.aakre.edu.ee või telefonil 76 93 386.

Kohtumiseni!

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Teisipäeval, 31. mail osales Kertu Vuks SPARK Demos toimunud  kliima- ja energiakava koostamise seminaril

Töö koostaja Consultare OÜ andis ülevaate tänaseks kokku pandud informatsioonist ning trendidest teemavaldkondade lõikes. Teemade ring, mille üle arutleti puudutas nii ringmajanduse edendamist, päikesefarmide planeerimist,  kliimamuutuste mõjude analüüsi biomajandusele ning kerg- ja ühistranspordivõrgustike kavandamist Tartumaal.

Kliima- ja energiakava eesmärgid on kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks ning kliimamuutustega kohanemine ja investeeringute kavandamine. Kliima- ja energiakava koostatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ning see peaks valmima 2022. aasta teises pooles. Lisainfot kliima- ja energiakava koostamisest leiab SIIT

 

Kolmapäeval, 1. juunil toimus Tartu 2024 veebiseminar teemal "Keskkonnahoidlik kultuurikorraldus"

Veebiseminaril osalesid Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto. Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juht Triin Pikk tutvustas keskkonnahoidlike kultuurisündmuste korraldamise juhendit ning koos omavalitsuste esindajatega arutleti hetkeolukordade üle omavalitsustes.

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendiga saab tutvuda siin: https://www.tartu2024.ee/ellujaamise-kunstid/keskkonnajuhend.

Samuti on valminud õppevideo, mis annab juhiseid sündmuste keskkonnasäästlikumaks korraldamiseks. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

1. juunil, lastekaitsepäeval, toimus Annikoru skatepargi avamine

5 aastat oodatud skatepark sai lõpuks valmis. Avamisel osales palju noori huvilisi, avakõne pidas vallavanem Priit Värv ning seejärel rääkis Elva valla heakorraspetsialist Sten Saarekivi rulasõidust, ohutusest ja õpetas noortele huvilistele trikke. 

Annikoru skatepargi projekti koostas ja ehitas Betoondetail OÜ. Objekti kogumaksumus koos lisatöödega oli 34 758 eurot. Skatepargi ehitust toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm 20 640 euroga. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

1. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid vallavalitsusest Kertu Vuks, Margus Ivask ja Maarika Uprus. Maarika Uprus andis ülevaate detailplaneeringute menetlusprotsessidest ja üldplaneeringu protsessist. Margus Ivask andis ülevaate suurematest arendusprojektidest, sh Elva gümnaasiumihoone rekonstrueerimisest ning ujula ehitamiseks vajalike eeltegevuste käigust. Kertu Vuks tutvustas ülevaadet Elva vallas asuvatest punamonumentidest ning arutati, millised peaksid olema edasised tegevused nendega seonduvalt.

Komisjoni esimees Toomas Laatsit andis komisjonile ülevaate arengukava koostamise raames ellu kutsutud ehituse- ja planeerimise töörühma tööst.  

 


1. juunil osales Jaanika Saar Tartumaa Kaunis Kodu 2022 komisjoni töös

Komisjon külastas kaheksat Tartu maakonnas paiknevat kaunist kodu, sealhulgas ka Elva valla Kaunis Kodu 2021 võidukodu Elva linnas aadressil Marja 4.

Komisjoni poolt välja valitud Tartu maakonna kolm kaunimat kodu edastatakse Eesti Kaunis Kodu 2022 konkursile.  

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Päevakavas oli Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine ning Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

Neljapäeval, 2. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir üldhooldusteenuse rahastamismudeli muutmise teemalisel veebiseminaril 

Pikaajaline üldhooldusteenus on hoolduskoormuse vähendamisel oluline, kuid kulukas teenus. Ühena olulistest muutustest vabastati juba lapselapsed oma vanavanemate ülalpidamisest. Täna on üldhooldusteenuse eest tasumisel omavalitsustel suur roll. Riik planeerib muuta rahastusmudeleid, et toetada teenuse saajaid ja nende lähedasi teenuse eest tasumisel. Kohtumisel tutvustati võimalikke variante.   
 

 

Neljapäeval, 2. juunil kohtus Gerda Kiipli-Hiir Perepesa ruumide sisekujundajaga 

Perepesas käivad hetkel remonttööd, mille käigus saavad uue ilme seni korteritena kasutuses olnud ruumid. Perepesa sisekujunduse loob Mae Kivilo, kes esitas kohtumisel värvikombinatsioonid ja tutvustas võimalikke mööblivariante. Eesmärk on luua kodune ja soe keskkond, kus väikeste lastega peredel oleks mõnus ja turvaline olla ning spetsialistidel nende pereks kasvamist toetada. Elva Perepesa asub aadressil Pikk 26, Elva linn. 

 

Reedel, 3. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames 

Veebi teel toimunud kohtumisel anti ülevaade erinevate teenuste lõikes (tugiisik, lapsehoiuteenus, transporditeenus), mida Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames osutatud on. Seoses projektirahade lõppemisega liiguvad kõik nimetatud teenused omavalitsuste rahastamisele. Samal ajal kavandatakse puudega laste tugiteenuse reformi, mis seob erivajadustega laste tugiteenused lahti puude raskusastmest ning senisest veelgi enam on vaja omavalitsusel hinnata teenuste määramiseks lapse tegelikku abivajadust. Päeva teises pooles andsid omavalitsused ülevaate oma headest praktikatest. 

 

  VARIA  

 


Elvas toimub esmakordselt Eesti Liikumis- ja Spordifestival

30.-31. juulil toimub kogu Elva linna hõlmav erakordne Eesti Liikumis- ja Spordifestival, mida korraldab Elva vald koostöös Lõuna-Eesti kuue maakonnaga. Festivali avapäevale paneb meeleoluka punkti kontsert, kus esinevad kollektiivid nagu Traffic, James Werts World Project ja ansambel MESI. 

2022. aastal kannab festival nime Eesti Liikumis- ja Spordifestival, sest just Elvale omistati eelmisel aastal Euroopa Parima Spordilinna tiitel. Järgnevatel aastatel liigub Eesti Liikumisfestival erinevate Lõuna-Eesti maakondade vahel, kellest igaüks põimib liikumise kestliku olemuse just enda piirkonna väärtustega.

30.-31. juulil tulevad Elvasse kokku aktiivset eluviisi harrastavad ja spordilembesed inimesed üle Euroopa. Festivalil saab: 

  • tutvuda ja järgi proovida suurel hulgal erinevaid spordialasid ja -tegevusi tunnustatud professionaalide juhendamisel
  • uudistada messialal
  • osaleda töötubades
  • kuulata põnevaid spordimaastiku tegijaid konverentsilaval
  • koguda uusi ja kasulikke teadmisi tervisliku eluviisi ja liikumise kohta

ja palju muud põnevat veel!

Üritus Facebookis: https://fb.me/e/2CBi3wvYV 
Ürituse koduleht: https://sportsfest.eu/

 

Otepääl tähistati Eesti lipu päeva 

Laupäeval, 4. juunil tähistati Eesti lipu sängis, Otepääl Eesti lipu päeva. Tänavu möödus 138 aastat esimese sinimustvalge Eesti lipu pühitsemisest ja õnnistamisest Otepääl. Sel puhul toimus Otepääl traditsiooniline rongkäik Lipuväljakult kirikumõisa, jumalateenistus Otepää Maarja kirikus ning kontsert Otepää kultuurimajas. Elva valla lippu kandis rongkäigus Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus. 

4. juunil 1884. aastal pühitses Eesti Üliõpilaste Selts Otepääl esimese sinimustvalge lipu. Esialgu oli see tudengite tunnuslipp, kuid peagi kasvas see rahvuslipuks ning siis juba riigilipuks.

Vaata galeriid Eesti lipu päeva rongkäigust Otepääl → 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4