« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10-3.11.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10.–3.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 28. oktoobril osales Marika Saar ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul Tallinnas. Tegemist on koosolekuga, mis valmistab ette 2021. aasta omavalitsuste ja riigi eelarve läbirääkimisi. Kultuuri- ja spordi teemarühma peamised fookusteemad on laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate palgatoetus, raamatukogude rahastamine ning muinsuskaitse all olevate objektide suurem toetamine.  

Esmaspäeval ja teisipäeval, 28.–29. oktoobril osales Mare Tamm kaasettekandega Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäevadel Tartus ja Tallinnas omavalitsuste haridusametnikele. Õppepäevade temaatika oli seekord omavalitsuste teenistuslikust järelevalvest haridusasutustes. Tutvuti õiguslike aluste, korraldusliku läbiviimise, raskuste ja hea praktikaga. Täna on lasteaia ja kooli pidaja hooleks teada seda, milline on tema asutuste käekäik, millised on vajadused ja tingimused õppijatele, kuidas läheb haridusjuhil ja hoolekogul. Esimesed kogemused Elva vallas on olnud julgustuseks mitmetele teistele omavalitsustele selles valdkonnas. 

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Eva Kuslap ja Sirje Erm Rannu eakate päevakeskuse esindajatega. Räägiti päevakeskuse tulevikuplaanidest ning koostööst MTÜga Tõusvad Tähed.  

Teisipäeval osales Margit Kink Kultuuriministeeriumi mõttetalgutel. Kohtumisel tutvustati dokumentide “Kultuuripoliitika põhialused 2030” ning “Lõimuv Eesti 2030” põhilisi prioriteete ja eesmärke. Toimusid lauaarutelud teemadel: haridus ja haritus, tehnoloogia, kogukond ja keskkond ning rahastamismudelid – millised on prioriteedid osalejate arvates, mida juba tehakse hästi ja millised on takistused. Kultuuristrateegia avalikustatakse lõplikult 13. novembril.  

Neljapäeval, 31. oktoobril kohtusid Marika Saar ja Liis Lehiste SPOKU ja ARNO esindajatega. Teemaks oli huvihariduse ja huvitegevuse platvormi arendamine ja spordiklubide tegevustoetuste esitamise ümberkorraldamine.  

Neljapäeval osales Marika Saar Hariduse Tugiteenuste Keskuste koostööseminaril. Tegemist oli esimese kohtumisega, kus räägiti tuge vajavate õpilaste toetamisest ning erineva tasandi tugispetsialistide keskuste töö käivitamisest.  

Reedel, 1. novembril osales Margit Kink KÜSK-i kogemuspäeval “Ebaõnnestumiste meistriklass”. 

Päev keskendus sellele, kuidas läbikukkumistest õppida ja läbipõlemist ennetada. 

Mõtteid juhendaja (coach’i) Raimo Ülavere ettekandest läbikukkumise kohta: tagasilöögid (ja ebaõnnestumine) on meie peas, elu kvaliteedi defineerib ära see, kuidas me püsti tõuseme. Inimestel on kahte sorti uskumusi: olen selline nagu olen (tagasilöögi korral tunnen end läbikukkujana) vs. ma võin muutuda (kui tagasilöök tuleb, õpin sellest ja lähen edasi).  

Tulemusele keskendumine genereerib ebaõnnestumist, keskendu tegevusele (tulemus ei ole meie kontrolli all, tegevus on). Lõpeta mäletsemine (pidev korrutamine, mis juhtus ja kui halvasti kõik on), vaid tegutse (mida teeme järgmisena), keskendu heale (mida ma tegin hästi?). 

Üleüldisi mõtteid läbipõlemise ennetamise kohta: tunneta oma keha, võta aega enda jaoks, tee sporti, loe raamatuid või tee midagi muud, mida sulle meeldib teha. Organisatsioonikultuur aitab läbipõlemisele kaasa: ära saada ja ära vasta meilidele õhtuti või nädalavahetuseti – see on puhkeaeg. Kehtesta see reegel enda jaoks ja võid teha seesuguse ettepaneku ka kollektiivis. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 29. oktoobril osalesid Elise Aher ja Lauri Tamm Lapse Heaolu konverentsil Kääriku Spordikeskuses. Ettekandeid peeti näiteks järgmistel teemadel: 

 

 

Pärast ettekandeid jagati kogemusi elava raamatukogu formaadis toimunud aruteludel.  

Kolmapäeval osales Sille Kask lähisuhtevägivalla infopäeval Tartu kohtumajas. Infopäeval räägiti lähisuhtevägivalla juhtumite statistikast ja anti ülevaade menetluste arvust. Selgitati ka, millisel juhul on võimalik korraldada kiirmenetlus. Tutvustati politseipatrullide rinnakaameraid ja näidati väljakutset läbi rinnakaamera salvestuse. Rinnakaamerasalvestis on oluline tõend, kui kannatanu keeldub ütlusi andmast. Infopäeval kõneles ka terapeut, kes tegeleb vägivaldsete meeste ja naistega. Tutvustati programmi “Mehed päriselt”, mis on neljakuuline programm meestele, kes on oma pereliikme suhtes olnud vägivaldsed. Infopäeval tuli teemaks ka ajutise lähenemiskeelu taotlemise võimalus. Samuti räägiti sellest, kuidas toetada pikaajalise lähisuhtevägivalla ohvrit, et ta oleks valmis vägivaldsest suhtest lahkuma. 

Reedel, 1. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi Tallinna Ülikoolis kursusel  “Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel”, kus tutvustati teooriat ning korraldati erinevaid joonistuspraktikaid.  

 

Elva vald kohandab veel 38 puudega inimese kodu

30. oktoobril allkirjastas Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila otsuse, millega tunnistati Elva Vallavalitsuse taotlus „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise II voor“ vastavaks ja taotlus rahastati. 

Projekti kogumaksumus on 171 480,36 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab Elva Vallavalitsuse taotlust 142 206 euroga. 

Projekti abikõlblikkuse periood on kaks aastat alates 01.12.2019. 

Projekti jooksul kohandatakse 38 inimese kodu, nendes kodudes teostatakse 55 kohandust, millest 21 on liikuvusega seotud toimingute parandamiseks ja 34 hügieenitoimingute parandamiseks. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 28.–30. oktoobril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Gdynias Planning Cities Commission seminaril. 

Poola linnas Gdynias toimunud UBC Planeerijate komisjoni seminari teema oli “GREENING THE CITIES – URBAN OPEN GREEN AREAS” (linnaruumi rohelisemaks muutmine). Korraldajalinna esindajad tutvustasid Gdynia erinevaid piirkondi, millele läänemere linnade planeerijad, arhitektid ja arendajad praktilise töötoa käigus lahendusi otsisid. Kertu Vuks osales töörühmas, mis otsis lahendusi rannikuäärsele arenduspiirkonnale (Polanka Redlowska), mis on varasemalt olnud avalikus kasutuses ning 1950.–1960. aastatel väga tuntud oma avalike basseinide poolest.  Jaanika Saar osales töörühmas, mis tegeles  n-ö taskuparkide “POCKET PARK” kontseptsiooniga. Lisaks haljastamise lahenduse leidmise ja rekreatsiooni funktsioonide andmisele pöörati tähelepanu ka juba linnaliseks muutunud liiklussõlmede, laiade magistraalide ja parklate jalakäijasõbralikumaks ja rohelisemaks muutmisele. Eestist osalesid peale Elva vallavalitsuse ka Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna esindajad. Lepiti kokku, et 2021. aastal korraldatakse seminar Pärnu linna ja Elva valla koostöös Eestis. 

 

Teisipäeval, 29. oktoobril osales Mikk Järv “Targa linna” klubi kohtumisel Valgas. 

Targa linna klubi kohtumisel tutvustati Tartu Energia 2030+ tegevuskava. Valga vald tutvustas, kuidas nad lähenevad kolemajade lammutamisele. Elamumajanduse ja muinsuskaitse teemadel arutati, kuidas luua nüüdisaegseid ja atraktiivseid elamispindasid tingimustes, kus arendajad/pangad ei soosi piirkonda. 

 

Reedel, 1. novembril osales Kertu Vuks Puhja lasteaia uue arengukava koostamise esimesel meeskonnaseminaril. Kertu Vuks tutvustas Elva valla prioriteete haridusvaldkonnas, rääkis arengukava koostamise põhimõtetest ning personali rollist organisatsiooni brändi kujundamisel. Töögruppides korraldati esimesed arutelud, mis on sisendiks uue lasteaia arengukava koostamisel.  

VALLAMAJANDUS

Esmaspäevast kolmapäevani tegeles vallamajanduse osakond tormikahjude tuvastamise ja likvideerimisega. Teostati paikvaatlused üle valla ning koordineeriti tööülesandeid langenud puude, elektri- ja tänavavalgustuskaablite parandamise osas.  

KOMMUNIKATSIOON

Neljapäeval, 31. oktoobril osales Merilyn Säde KOV kommunikatsioonitöötajate kohtumisel Saaremaal, mida korraldas Eesti Linnade ja Valdade Liit. 

Kohtumisel tutvustas Saaremaa valla kommunikatsiooni rõõme ja muresid Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommuunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep. Saaremaa on omapärases olukorras, sest seal tegutseb kaks päevalehte, mis tähendab, et vallavalitsusele tuleb iga päev väga palju meediapäringuid.  

Viljandi valla teabespetsialist Kati-Katri Koppel rääkis igapäevasest tööst Viljandi vallas. Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT Kompetentsikeskuse esindaja Kaupo Kase rääkis KOVTP uuendustest ja edasistest plaanidest. 

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt arutles üheskoos osalejatega kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumi koostöökohti just kommunikatsiooni poolelt. 

MTÜ Visit Saaremaa turundusjuht Riine Rander rääkis maine kujundamisest ja turundamisest Visit Saaremaa näitel. 

Saarte Hääle vastutav väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner andis meedia vaate kohalike omavalitsuste kommunikatsioonitööle. 

Pärast seda ettekandeid toimus ühine arutelu KOV kommunikatsioonitöötajate murede ja rõõmude üle. Välja toodi näiteks mured seoses valdade infolehtede Omniva kojukandega. Kõik omavalitsused tunnistasid, et ei ole Omniva kojukandega rahul ning kõigil esineb teenuse 

VARIA

 

 

Esmaspäev, 28. september 2020 Kell 8.15 lastekaitsemeeskonna koosolek  Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 finantsosakonna
Esmaspäev, 21. september 2020 Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Finantsosakonna
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4