« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 28.03-03.04.2022

 

 
 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 28.03-03.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

28.03 toimus Elva vallavolikogu II koosseisu VII istung

Istung toimus Elva vallavalitsuse saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kuus otsuse eelnõud, kolm ettekannet ning revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. 

Annela Laaneots andis ülevaate Tartu 2024 tegevusest ning selgitas, mis on Tartu 2024 eesmärgid, positiivne mõju Tartule ja Lõuna-Eestile ning milline tuleb programm. Rohkem infot kultuuripealinna tegevustest on leitav: https://tartu2024.elva.ee/.

Volikogu kinnitas 21.05.2018 määruse nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmise. Peamised muudatused puudutavad ümberkorraldusi kehtiva korra sõnastustes. Eelnõuga muudetakse kinnitatud teeninduspiirkondi ning täiendavalt täpsustatakse Elva valla asustusüksusi teenindavate koolieelsete lasteasutuste nimekirja.

Volikogu otsustas lõpetada Aakre Lasteaed-Algkool tegevuse. Aakre Lasteaed-Algkool on Elva valla hallatav koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutseb ühe asutusena. Nelja õpilasega koolis on keeruline tagada keskkond, mis oleks mitmekülgne ning kus õpilastest saavad kasvada iseseisevad ja sotsiaalselt pädevad isiksused. Selleks, et tagada ka edaspidi kvaliteetne haridus, tuleb haridusvõrku vastavalt demograafilistele muutustele kohandada, mistõttu otsustati lõpetada Aakre Lasteaed-Algkool tegevus alates 31. augustist 2022. Lasteaia osa lastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Rõngu lasteaed Pihlakobara rühmas, mis moodustatakse Aakre Lasteaed-Algkooli senises asukohas. Kooli osa õpilastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata hariduse omandamist Rõngu Keskkoolis.  

Aakre Lasteaed-Algkooli lasteasutuses on hetkel üks liitrühm 1,5-7-aastastele lastele ning põhikool, kus õpe toimub 1.-6. klassis. 2021-2022 õppeaastal õpib Aakre koolis 4 õpilast: kolm õpilast 4. klassis ja üks õpilane 6. klassis. 2022. aasta kevadel lõpetab üks õpilane Aakre kooli 6. klassi ning jätkab õpiteed Rõngu Keskkooli 7. klassis. Aakre lasteaias on liitrühmas 20 last vanuses 1,5-6 aastat. Märtsikuus avati täiendav sõimerühm. Lasteaias ei ole sel õppeaastal sellises vanuses lapsi, kes lõpetaksid lasteaia ja vajaksid uuel õppeaastal koolikohta.

Volikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Mäeselja külas Põhja ja Lõuna kinnistute detailplaneeringu.

Volikogu kinnitas Elva valla piirkondade kuulumise LEADER tegevusgrupi tegevuspiirkondadesse järgnevalt: 

 • Mittetulundusühing Tartumaa Arendusselts – endise Konguta valla ja Puhja valla alevikud ja külad ja Elva linn;
 • Mittetulundusühing Võrtsjärve Ühendus – endise Rannu valla ja Rõngu valla alevikud ja külad;
 • Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu – endise Palupera valla ja Puka valla Elva valla koosseisu kuuluvad külad.


Volikogu kinnitas autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise korra. Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparklate ja korterelamute ning eramute jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord. 


Volikogu ei nõustunud Põrgumäe XII uuringuruumi uuringuloa väljastamisega. Elva vallavolikogu on seisukohal, et uuringuloa andmisest tuleb keelduda, sest uuringutel on ebasoodsad mõjud ja häiringud kohalikele elanikele ja keskkonnale. Peale selle on kohalikud elanikud avaldanud vastumeelsust kaevandustegevusele. Elva vallavolikogu 24.01.2022 otsusele, millega keelduti uuringuloa andmisest Jõnni uuringuruumis, esitati vaie, mille kohta volikogu kinnitas vaideotsuse. “Elva vallavolikogu on seisukohal, et kaevandamisalase tegevuse kooskõlastamisel (võimalikud uuringuload, kaevandusload jm) on kohaliku omavalitsuse ülesandeks esindada kohalikku kogukonda ja väljendada kogukonnast lähtuvaid ülekaalukaid huve. Kohalik kogukond on saatnud Elva vallavolikogule kaks seisukohta, milles väljendatakse vastumeelsust Jõnni uuringuloa andmisele. Elva vallavolikogu ei soovi muuta 24.01.2022 tehtud otsust geoloogilise uuringuga mittenõustumise kohta ning esindab endiselt kohaliku kogukonna seisukohta, mis on kaevandamise ja kaevandamise lubamiseks tehtavate eeltoimingute (sh geoloogilise uuringuloa väljastamine kaevandamise eesmärgil) vastu.

Volikogu nõustus Kurejärve liivakarjääri maavara kaevandamisekeskkonnaloale arvamuse andmisega. Kõnealusele karjäärile on 2020. aastal Elva vallavolikogu andnud nõusoleku alal teostada geoloogilist uuringut. Tegemist on varasemalt juba kaevandatud mäeeraldisega, mis on aastaid seisnud ning kus soovitakse uuesti kaevandamist alustada. Kurejärve liivamaardla ei asu looduskaitse- ega keelualal.

Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele. Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis esitasid kaks volikogu liiget vallavalitsusele arupärimised, millele ootavad vastust nii kirjalikult kui ka suuliselt järgmisel volikogu istungil. Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris. Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’ist.

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külastas Elvat

Reedel, 1. aprillil külastas Elva valda sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Visiidi käigus kohtus minister Elva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajatega ning külastas ka Elva Laste- ja Perekeskust.

Kuigi hetkel võtab suure osa sotsiaalvaldkonna töötajate ajast ja tähelepanust endale Ukraina kriis, siis alustas minister arutelu siiski kohalikest teemadest. “Ukraina teemad küll vajavad meie aega ja panust, kuid see ei tohiks tulla teiste murede arvelt,” sõnast ta. Seetõttu arutleti teemadel nagu Perepesa jm projektide riikliku kaasrahastuse võimalused, endiselt taustal käivate energia-  ja koroonakriisiga toimetulek, REACT-EU toetuse taotlemine, teenusmajad eakatele, lastekaitse, raske ja sügava puudega lapsed ning toimetulekutoetuse piiri tõstmise ettepanek, mis oleks abiks ka Ukraina sõjapõgenikele. Lisaks andis minister edasi rõõmusõnumi, et nüüdseks on Sotsiaalministeeriumis mehitatud täiesti eraldiseisev vaimse tervise osakond.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo jaoks on eriti oluline hoolduskoordinatsiooni teema, mistõttu on ta eesmärgiks võtnud riigieelarvest eraldada pikaajaliseks hoolduseks omavalitsustele 50 miljonit eurot. Samuti näeb ta, et hooldajatoetusele võiks olla eraldi eelarve suurusjärgus 16-17 miljonit eurot eesmärgiga vähendada proportsionaalselt hoolduskulude puhul inimeste omapanust. Eelnõud on Riigikogus menetlemisel ning otsustamine peaks toimuma juba sel kevadel.

Ukraina kriisiga seoses rääkis minister, et enamus sõjapõgenikke on sotsiaalselt aktiivsed ja toimetulevad inimesed, kes tegutsevad ise selle nimel, et Eesti ühiskonda integreeruda. Samuti on paljud tulnud siinsete tuttavate juurde, kellel on Eestis juba stabiilne elukorraldus olemas ning nii saavad nad ka ise üksteisele sisseelamisel toeks olla. Ukraina sõjapõgenike üldine hoiak on, et soovitakse esimesel võimalusel naasta kodumaale ning tagasiliikumist on toimunud juba ka praegu. Esimest korda ajaloos on Eesti sõjapõgenike jaoks atraktiivne sihtriik ja seda siinse kultuuri- ja keelekeskkonna ning suure Ukraina kogukonna tõttu.

Sõjapõgenikud on Eestis jaotunud peamiselt Pärnu-, Harju- ja Tartumaale, kuid kõikides maakondades on siiski suhteliselt ühtlane hulk sõjapõgenikke vastu võetud. Arusaadavalt on sõjapõgenike jaoks atraktiivsemad suuremad keskused, kuna piirkondadest, mis asuvad hajaasustustes on neil keeruline iseseisvalt liikuda esmavajalike ja igapäevaste toimetuste tegemiseks. Tuleb aga meeles pidada ja ka sõjapõgenikele kommunikeerida, et kohalike omavalitsuste ja vabatahtlike poolt pakutud esmavajalik abi majutuse jm esmatarvete ja -toimingute osas on ajutine ning pikaajalised tingimused tuleb neil luua ise - meie saame selles osas olla vaid toeks.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnas, et Elva Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna töö on teiste omavalitsuste seas eesrindlik ja soovis meie sotsiaalosakonna töötajatele jätkuvat jõudu ja jaksu tuletades meelde, et nende töö on väga oluline!

 

  ARENG JA PLANEERING  

Alanud on Elva valla arengukava koostamise protsess 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse aastani 2030 ning selle raames kutsume üles kõiki valla elanikke andma oma sisendit. Selleks palume täita lühikese küsimustiku, mis asub siin.

Küsimustikule ootame tagasisidet kuni 17.04.2022 

Vaata lisainfot: https://www.elva.ee/arengukava-2030-koostamine

 

Kolmapäeval, 30.03 toimus Pikk 2 ja Pikk 4 detailplaneeringu avalik arutelu 

Arutelul tutvustati Elva linna, Pikk tn 2 ja Pikk tn 4 kinnistute detailplaneeringu lahendust. Avalikul arutelul esitati detailplaneeringu kohta üks arvamus, et detailplaneering on vastuolus Elva linna üldplaneeringuga. Arvamuse üle arutleti ning püüti leida osapoolte vaheline kompromiss - arutati detailplaneeringualal täiendava krundi moodustamise vajalikkust, kavandatavate hoonete sihtotstarvet, juurdepääsuservituudi vajadust, hoonestusala ja hoonestuse kõrguse sobivust, sademeveelahenduse muutmise vajadust ning muid küsimusi. Arvamuse esitaja andis teada, et oleks nõus detailplaneeringu lahendusega selliselt, et Pikk 2 kinnistule hoonestusala ei kavandata ning see  kavandatakse ainult Pikk 4 kinnistule. Vallavalitsus arutab esitatud ettepanekut ning vajadusel tehakse detailplaneeringus muudatused. Arutelu protokolli ja arutelu esitlusslaididega on võimalik tutvuda siin: https://www.elva.ee/planeeringud.  

 

Neljapäeval, 31.03 toimus Tartumaa Arengustrateegia uuendamise tööseminar

Seminaril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Karmen Paavel, Liis Lehiste ja Priit Värv. Seminari eesmärgiks oli saada sisendit strateegiadokumenti erinevate valdkondade lõikes. Priit Värv osales elukeskkonna, Jaanika Saar liikuvuse, Karmen Paavel ja Liis Lehiste heaolu ning Kertu Vuks ettevõtluse arendamise töörühma arutelul. Järgmine töögruppide kohtumine toimub 14. aprillil.  

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Laupäeval, 02.04 toimusid Rõngu Rahvamajas Külade Kärajad, mille fookus oli sel korral arengukava ja eelarvestrateegia ideekorjel 

Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi ja sisendi andmise võimalusi ning rääkis lühidalt trendidest, mis lähiaastatel arendustegevusi mõjutavad. Laudkondades toimusid arutelud järgmistel teemadel:  

Haridus ja huviharidus - Kas kodulähedust saab mõõta ainult kilomeetritega või on teisi lahendusi? Kui oluline on teenuste füüsiline lähedus ja mis seda kompenseeriks? 

Sport ja liikumine - Kuidas saame tõsta vallas aktiivselt sportivate ja liikumist harrastavate elanike arvu ja motivatsiooni? 

Sotsiaal ja tervis - Kuidas kaasata vanemaealisi aktiivsesse kogukonnaellu, et nad tunneksid end väärtuslikena? 

Kultuur ja kogukonnad - Kultuurivaldkonna arendamine koostöös kogukonnaga. 

Planeerimine, ehitus ja taristu - KOV ja kogukond koostöös. Kuidas saame parandada kodukoha/koduküla/avaliku ruumi kvaliteeti? 

Ettevõtlus ja turism - Kuidas muuta Elva vald ettevõtjale atraktiivseks ning kuidas ettevõtjaid toetada? 

Keskkond ja heakord - Milliseid keskkonna ja heakorra alaseid investeeringuid ning otsuseid vajame, et tulevik oleks veelgi puhtam? 

Elva valla infoleht - kellele ja millest? 


Arutelulaudasid vedasid Priit Värv, Heiki Hansen, Sirli Pippar, Jaanika Saar, Margus Ivask ja Gerda Kiipli-Hiir.

Arutelude sisend koondatakse veebilehele https://www.elva.ee/arengukava-ja-visioon 

Aitäh kõigile, kes Külade Kärajatel osalesid ja oma häid mõtteid jagasid! 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Kolmapäeval, 30.03 osales Kertu Vuks EAS-i poolt korraldatud arutelul, mille fookuses oli maakondadeüleste DMO-de (Destination Management Organization) roll ja sisu. 

EAS liigub tulevikus turismivaldkonna rahastamisel suunas, mis nõuab maakondadelt ja piirkondadelt senisest enam omavahelist koostööd ning rollide jaotust. Hetkel on elluviimisel DMO-de II etapi tegevused koostööprojektide näol.  

 

  VARIA  

Elva Vallavalitsus liitus tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga 

Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik (TET) loodi 2005. aastal Tervishoiuameti initsiatiivil ning alates 2006. aastast koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi Tervise Arengu Instituut. Tervist edendavad tegevused planeeritakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Sotsiaalministeeriumi strateegiliste eesmärkidega ning rahvatervisega seotud strateegilistes dokumentides toodud eesmärkidega.

TET-võrgustiku eesmärgiks on:

 • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
 • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel;
 • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

Võrgustiku liikmed:

 • arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
 • orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
 • keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
 • kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
 • teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4