« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.12.-02.01.2022

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.12.-02.01.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

SPORT

Me kogusime aastaga üheskoos rohkem kui miljon kilomeetrit!

Euroopa parim spordilinn Elva kogus üheskoos kogukonnaga sel aastal kõndides, joostes, rattaga sõites, ujudes, matkates, suusatades, uisutades jt kondimootoril liikuvate tegevustega kokku 1 021 118 kilomeetrit, mis teeb omakorda 1 339 706 816 sammu. 

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et saavutus on midagi erakordset. „See tähendab, et me tegime sel aastal üheskoos maakerale 25 tiiru ümber! See on kindlasti erakordne, kui üks kogukond tuleb kaasa mõttega liikuda võimalikult palju värskes õhus ning panustatakse südamest nii oma tervisesse kui ka ühisesse eesmärki." 

Spordijuht tänab südamest kõiki neid inimesi, kes kilomeetreid kogusid ja kutsusid ka oma sõprusringkonnast inimesi liikuma. "Ilma teieta ei oleks me miljoni kilomeetrini jõudnud ja see on kindlasti meie kõigi ühine ja võimas saavutus." 

Šumanov ütles, et Elva miljoni idee ehk eesmärk koguda aastaga miljon kilomeetrit tekkis eelmisel aastal koroonaviirusest põhjustatud eriolukorras, kus huvitegevus ja sportimine olid suuresti takistatud. „Me ei ole kunagi varem olnud seesuguses olukorras, et me ei saa inimestele pakkuda võimalust erinevates aktiivsetes tegevustes osaleda ja seeläbi oma füüsilise ning vaimse tervisega tegeleda." Nii tuligi mõte – kannustada kõiki liikuma nii, et igaüks valib endale sobiva aja, viisi ja koha looduskaunis Elva vallas. 

Tänaseks on Elva miljoni klubiga Strava äpis liitunud ligi 2000 inimest, kes on kõik panustanud aasta jooksul kilomeetrite kogumisse. „On ka väga palju neid inimesi, kes kasutasid võimalust sisestada oma kilomeetrid e-vormi kaudu või telefoni teel," lisas spordijuht. 

Kõige rohkem koguti kilomeetreid jalgrattaga, 361 247 kilomeetrit, millele järgnes jooksmine 180 113 kilomeetriga, jalutamine 155 678 kilomeetriga ja suusatamine 27 759 kilomeetriga. Üpris suur hulk kilomeetreid sisestati ka e-vormi kaudu ja helistades, kokku 289 572 kilomeetrit. Täpsem statistika avaldatakse Elva miljoni kodulehel. 

Šumanov ütles, et Elva miljonile pannakse väärikalt pidulik punkt jaanuaris, et kogukond saaks üheskoos erakordse eesmärgi täitumist tähistada. „Lisainfot selle kohta jagame peatselt. Samuti liiguvad mõtted selles suunas, et jätkata Elva miljoni projektiga, aga seda juba pisut teistmoodi. Avalikustame kindlasti konkreetsema plaani lähiajal," lisas ta. 

Elva kandis 2021. aastal Euroopa spordilinna tiitlit ning aasta lõpus pärjati Elva parima spordilinna tiitliga. „Võistlesime parima tiitli nimel koos seitsme teise Euroopa linnaga ning Elva tunnistati selle aasta tegevuste järgi neist kõige parimaks. Suurt rolli mängis parima tiitli saamisel ka Elva miljon," rääkis Šumanov. 

 

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

28. detsembril toimus Tartumaa Noortekogu aastalõpusündmus Alatskivi lossis. Elva vallast osalesid endine abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, Elva valla noortevolikogu endine esimees Miia Uibo ja praegune esimees Reelika Punkar.  

 

 

SOTSIAAL JA TERVIS

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlemine 

Toetust saavad taotleda vähekindlustatud üksikisikud või pered. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Perekonnaliikmete koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega.  

 
Perekonna vähekindlustatuse arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme vähekindlustatuse piir järgmiselt: 

 • pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 1,0; 
 • iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,5; 
 • iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,3. 

 

Näiteks saab toetust küsida, kui sissetulek on: 

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot 
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot 
 • 2 täiskasvanuga või 1 täiskasvanu ja 1 üle 14-aastane lapsega pere – 1689 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot 
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot 

 
Sissetulekute hulka kuuluvad: 

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; 
 • ettevõtlustulu; 
 • kasu vara võõrandamisest; 
 • renditulu ja litsentsitasud; 
 • intressid ja dividendid;     
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;     
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; 
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu; 
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha). 

 

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). 

Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus on 100 eurot, tarbimine oktoobris on 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€ 

 

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel). 

 

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. 

 

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt 5 kuud, kuid arvestada tuleb, et toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud). See tähendab, et jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas ning veebruaris on võimalik eelnevalt loetletud kuudele lisada ka juba 2022. aasta jaanuar.  

 

Elva vallas kaugkütte hind ei ole tõusnud, seega peredele, kelle tegelik elukoht on Elva valla haldusterritooriumil, 2021. aasta septembri kuni detsembri eest kaugkütte hüvitist ei maksta. 

  

Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh. 

  

Toetuse taotlemiseks kogu esmalt kokku vajalikud dokumendid: 

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel peale 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt; 
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte); 
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt); 
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal. 

  

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed: 

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes); 
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes); 
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; 
 • Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja esitama täiendava korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta, või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta. 

 

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.  

 

Elva vallavalitsus võtab taotlusi vastu alates 4. jaanuarist 2022.  

 

Taotluse esitamiseks on järgmised võimalused: 

 • täita taotlus elektrooniliselt (pdf) ning saata see digiallkirjastatult koos vajalike lisadokumentidega oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile (kontaktid allpool) või Elva vallavalitsuse e-aadressile elva@elva.ee
 • täita taotlus paberkandjal või kirjutada vabas vormis avaldus (koos vajalike lisadokumentidega) Elva vallavalitsuses (Kesk 32, Elva) või oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti juures. 

 
Kui Teil on digiallkirjastamise võimalus (ID-kaart, mobiili-ID või smart-ID) soovitame täita avaldus Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU

 

Toetusega seotud küsimustega palume pöörduda e-aadressil elva@elva.ee või oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole: 

 

KESKKOND JA HEAKORD

2022. aasta puu on pihlakas 

Eesti Looduse toimetus on valinud aasta puud 1996. aastast alates. Järgmise aasta puu tiitli pälvis meil looduslikuna kasvav harilik pihlakas (Sorbus aucuparia). Pihlakas oli aasta puu ka 22 aastat tagasi, 2000. aastal.  
 
Harilik pihlakas on üks kõige laiemalt levinud taimeliik Eestis, temast sagedamad on ainult harilik raudrohi ja harilik hiirehernes, ent isegi harilik mänd on vähem levinud kui pihlakas. Hariliku pihlaka sugulastest on Eestis looduslikult levinud pooppuu ja tuhkpihlakas ning ilmselt kultuurist metsistununa ka soome pihlakas. 
 
Pihlakad on inimeste meeli köitnud ammustest aegadest. Nõiapuu, õuevärava valvaja, kahjurite peletaja, lindude lemmik – kes siis pihlakat ei teaks! Selle teada-tuntud kuvandi varjus on aga teistsugune pihlakate lugu oma iluduste, harulduste ja kummaliste sugulussuhetega.  
 
Pihlaka-aasta on loodushuvilisele suurepärane ettekääne saada tuttavaks selle kirju seltskonnaga, keda võib kohata mitte üksnes metsas ja niidul, vaid ka aedades ja parkides. Eesti Looduse 2022. aasta jaanuarinumbris tutvustab harilikku pihlakat ja ta lähisugulasi botaanik Ott Luuk. 
 
Eesti Looduse jaanuarinumbris tutvustatakse pikemalt ka teisi aasta olendeid: karu, metskurvitsat, vareskaera-aasasilmikut, balti sõrmkäppa. Samuti saab ülevaate 2022. aasta mullaks valitud tehismullast. Edaspidi pälvivad Eesti Looduses suuremat tähelepanu ka aasta seen kõrreliste tõlvtõvik (Epichloë typhina) ja aasta sammal sulgjas õhik (Neckera pennata). 
 
 
Lisateave: 
Toomas Kukk 
Eesti Looduse peatoimetaja 
toomas.kukk@loodusajakiri.ee 
518 9420 
www.loodusajakiri.ee

Foto autor: Ott Luuk 

 

ARENG JA PLANEERING

Avalikul väljapanekul: Rõngu Keskkooli arengukava 

Rõngu Keskkooli arengukava aastateks 2022-2025 on avalikul väljapanekul. Arengukava on kättesaadav SIIT

Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kirjalikult e-posti aadressile kool@rongu.edu.ee kuni 6. jaanuarini 2022 (k.a). 

 

 

 

Neljapäeval, 30.12, külastasid Jaanika Saar, Margus Ivask ja Kertu Vuks Paide Gümnaasiumi, et tutvuda värskelt valminud koolihoonega ning vahetada kogemusi hoone ehitusprotsessiga seoses. Paide gümnaasiumi hoone koosneb renoveeritud hooneosast ning sellega seotud juurdeehitusest, hoone arhitektid on  Salto arhitektuuribüroost  Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean.  Hoones on hästi kombineeritud uus modernne ja ajalooline vana. Mitmed hoones asuvad  avatud ruumid loovad teistest koolidest väga erineva väljanägemise ning pakuvad mitmekülgset kasutusvõimalust. Koolihoone on hästi sobituv olemasolevasse avalikku ruumi – vallitorni lähedal looduse keskel. Kooli külastusel saadi hea üle vaate kasutatud tehnoloogiatest, kvaliteetsest siseruumist muutunud kooliruumi kontekstis, headest näidetest ja kasutajasõbralikkuse aspektist.   

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontakti Esmaspäev, 20. juuni 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek Kell 10
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 13. juuni 2022  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 6. juuni 2022  
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4