« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 27.09-3.10.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 27.09.–3.10.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana alustas tööd Liis Lehiste 

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana alustas 1. oktoobril tööd Liis Lehiste, kes töötas varem vallavalitsuses haridusspetsialistina. 

Lehiste on õppinud Tartu ülikoolis eripedagoogikat ja omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi eripedagoog-nõustaja erialal. Ta on töötanud kümme aastat Võrumaal Vastseliina gümnaasiumis ja kaks aastat Elva gümnaasiumis tugispetsialisti ja hariduslike erivajadustega laste töö koordineerijana. Lehiste töötas ligi kaks aastat Elva valla haridusspetsialistina. 

„Otsustasin võtta vastu võimaluse juhtida vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda, sest Elva vald pakub uuendustele avatud ja motiveerivat töökeskkonda," ütles Lehiste. Valla haridusspetsialistina töötamine andis talle võimaluse osaleda mitmetes haridusvaldkonda puudutavates arendustest ja katseprojektides. 

„Minu südameasi on õppijakeskse hariduse rakendamine, kus eesmärk on ennast juhtiv ja ettevõtlik õpilane ning et vallas oleks jätkuvalt mitmekülgne huviharidus- ja tegevus," rääkis Lehiste. Tema soov on, et koostöös valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning kogukonnaga sünniksid uued ideed ja algatused laste ning noorte ettevõtlikkuse arendamiseks ja elulise õppe toetamiseks.  

„Minu jaoks on lähiaja oluline väljakutse tugisüsteemide kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine alus- ja üldhariduses. Eesmärk on leida parimad viisid olemasolevate teenuste pakkumiseks," sõnas ta. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Liis on suurepärane valik osakonna juhataja ametikohale. „Liis on kompetentne, tasakaalukas, põhjalik ja avatud uutele ideedele. Peale selle on ta ka väga hea suhtleja ja südamega Elva valla haridus- ja kultuurielu arendamise juures," kirjeldas Saar.  

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tööülesannete hulka kuulub vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine, valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.  

Haridus- ja kultuuriosakond koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega, korraldab noorsootööd ja tegevusi ning menetleb projekti- ja tegevustoetusi. Samuti vastutab osakond lasteasutuste rühmade komplekteerimise, huvihariduse koordineerimise jms eest. 

Liis Lehiste kontakt: 
liis.lehiste@elva.ee või tel 5464 0550 

Abivallavanem Marika Saar osales esmaspäevast kolmapäevani, 27.–29. septembril Taanis koolitusprojekti raames “Edukuse võti – oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises.” Külastati Taani Õpetajate Ametiühingut (84 000 liiget), kus õpetajate palk ja töötingimised lepitakse iga kolme aasta tagant läbirääkimiste tulemusena kokku ning praktikas võib vastavalt kokkuleppele palk tõusta isegi mitu korda aastas. Samuti külastati laste- ja haridusministeeriumi, kus tutvustati Taani haridussüsteemi. Erakoolide osakaal on seal märkimisväärne. Külastasime ka Taani omavalitsuste liitu, mille eesmärk on seista omavalitsuste ühishuvide eest ning aidata neil oma ülesandeid parimal viisil lahendada. Liidul on võtmeroll riigiga läbirääkimistel tuleva eelarveaasta finantsraamistiku osas. Seda läbirääkimiste kunsti on nemad harjutanud rohkem kui sada aastat.  
Esmaspäeval, 27. septembril osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja haridusspetsialist Auli Mäesalu URBACT Eesti haridusvõrgustiku õppeseminaril. URBACT programmi eesmärk on ühendada erinevate liikmete teadmised ja kogemused, et luua oma paikkonda uusi väärtusi. Elva vald on liitunud URBACT pilootprojektiga „Koostöine ja innovaatiline haridus Eesti omavalitsustes“. Seminaril kuulati varasemalt URBACTi erinevate projektidega kokku puutunud omavalitsuste kogemusi. Peamine rõhk oli töörühma moodustamisel ning kogemusi jagasid just need, kellel kohalik töörühm hästi toimib. Ülevaade anti ka projekti seisust. 
Neljapäeval, 30. septembril osalesid vallavanem Heiki Hansen ja haridusspetsialist Auli Mäesalu tunnustusüritusel “Tartumaa tunnustab parimaid õpetajaid”. Elva valda tuli seitse tunnustust. Aasta lasteaiaõpetaja laureaadid on Marje Norman (Puhja lasteaed Pääsusilm), Krista Raave(Elva lasteaed Õnneseen) ja Karin Tuvikene (Rannu lasteaed Naerupesa). Tartumaa aasta õppeasutuse juhi laureaadid on Kadri Joost (Elva lasteaed Murumuna) ja Riin Massur (Puhja kool). Lisaks pälvis Puhja kool tunnustuse Tartumaa aasta haridustegu kategoorias oma haridusteoga 3xÕ ehk õnneliku õppija õpitee. Samuti tunnustati Rannu raamatukogu juhatajat Viive Vinki, kes on Tartumaa aasta raamatukoguhoidja laureaat. Kõigile laureaatidele anti üle tänukiri ja meene ning Elva vallavanem Heiki Hansen õnnitles lilledega. Soovime kõigile laureaatidele palju õnne! 
SOTSIAAL JA TERVIS

Teisipäeval, 28. septembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Päästeameti seminaril “Kriisireguleerimise kunst 2021”. Kriisiplaanid on enamasti loodud kuni 30 päeva pikkuste kriiside lahendamiseks. Koroonakriis on Eestis kestnud juba veidi rohkem kui 570 päeva ning ka III laine on kestnud juba rohkem kui 70 päeva. Selleks, et kriiside valdkond areneks, on tarvis kriise, mis võimaldavad testida valmisolekut nendeks. Selles osas on praegu väga soodne aeg. Seminaril andsid erinevad osapooled ülevaate, kuidas nad koroonakriisi erinevatest lainetest on läbi tulnud, kuidas on kohanenud ning mida õppinud. 

ARENG JA PLANEERING

26.–29. septembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar UBC planeerimiskonverentsil Rostockis. Läänemerelinnade planeerijate ja arhitektide ülesanne oli töötoas leida lahendused Rostocki äärelinnas paiknevate korrusmajade piirkondade elavdamiseks, et muuta magalastaatusesse jäänud korrusmajade alad atraktiivse ja tänapäevase linnaruumiga vabaajategevusi ja töökohti pakkuvaks linnaosaks. Huvitav võrreldes Eestis olevate samasuguste piirkondadega on asjaolu, et tegemist on valdavalt munitsipaalomandisse või ettevõtetele kuuluvate üürikorterite piirkondadega, kus eraomandit ei esine. Odavad üürikorterid ei tekita aga elanikes piisavat kodutunnet ega initsiatiivi millegi ise ära tegemiseks.

Hoonete ja avaliku ruumi seisukord on siiski võrdlemisi hea. Hoonestuse vahel on piisavalt haljastust, parkimine on lahendatud enamasti hoovialadest väljaspool, hoonetevaheline liikumine on läbipääsuvõimaluste tõttu hea ja transport linnasüdamesse olemas. Piirkonnas puuduvad vaid sotsiaalsed ja ärilised funktsioonid, mis annaksid võimaluse 1970. aastate omanäolise arhitektuuriga elamupiirkonnale olla väärtuslik elukeskkond ka iseseisvalt ja sõltumatult distantsil paiknevast linnasüdamest.    

 

Neljapäeval, 30. septembril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosoleku, kus osales ka rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna esindaja Margus Hendrikson. Koos arutati ministeerimi tehtud ettepanekuid üldplaneeringusse ning üldplaneeringu vastavust Tartumaa maakonnaplaneeringule. Margus Hendrikson selgitas, et maakonnaplaneeringud seavad kaalutluspiirid üldplaneeringutele ning üldplaneeringutega viiakse maakonnaplaneeringuid ellu. See tähendab eelkõige, et üldplaneering peab lähtuma maakonnaplaneeringust, et tagada kohaliku planeeringu ja riiklikku huvi väljendava planeeringu kooskõla.  

Arutelul leiti, et üldplaneeringu täpsustamine on vajalik, et see pakuks selgemat alust ja kaalutlusi detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste seadmisel ning et erinevate menetluste kaalutlemisel oleks võimalik tugineda üldplaneeringule. Otsustati täpsustamist ja täiendamist vajavad teemad, mille üle toimuvad põhjalikumad arutelud järgmistel juhtgrupi koosolekutel. Otsustati, et nende rahandusministeeriumi ettepanekute osas, mis ei ole juhtgrupi hinnangul põhjendatud või vajalikud, esitatakse ministeeriumile asjakohased põhjendused.   

ETTEVÕTLUS

Elva vald kutsub osalema ettevõtlusnädala sündmustel! 

Järgmisel nädalal, 4.–10. oktoobril toimub taas üle-eestiline ettevõtlusnädal, mis annab võimaluse külastada erinevaid sündmusi üle Eesti. Elva vallas on järgmisel nädalal võimalus võtta osa näiteks puutöötoast ja saada uusi teadmisi turismipäeval. 

Esmaspäeval, 4. oktoobril kell 18 ootame kõiki huvilisi Hellenurme veskimuuseumisse töötuppa „Puutöö värkskojas – ummiknõu meisterdamine". Iga külaline saab endale puukäsitöömeister Ronaldi juhendamisel teha ummiknõu – traditsiooniline puidust nõu, mis tahutakse välja tervest puupakust. Töötuba kestab kaks tundi ja osalemise panus on 10 eurot. Osalemiseks tuleb end ka registreeruda, mida saab teha SIIN

Teisipäeval, 5. oktoobril kell 18 tutvustatakse Rõngu rahvamajas Elva valla kaasava eelarve ideid. Lisainfo esitatud ideede kohta SIIN

Kolmapäeval, 6. oktoobril kell 19 toimub Rõngu rahvamajas Elva valla valimisnimekirjade debatt. Lisainfo SIIN.  

Neljapäeval, 7. oktoobril kell 11–15 ootame kõiki huvilisi Võrtsjärve äärde Mõrrakuuri, kus toimub Elva valla turismipäev 2021 „Eristu, kohane, võida". Arutlusele tulevad teemad alates sellest, kuidas sihtkoha ja ettevõttena eristuda ning kuidas praegusel muutuste ajal kohaneda. Turismipäeval esinevad Kadri Jalonen, Kalle Palling, Helari Palmiste, Lauri Koni ja Aivar Kuusk. 

Oma osalemissoov tuleb registreerida SIIN

Neljapäeva õhtul kell 18 toimub Mõrrakuuris ka Elva valla ettevõtjate tunnustamine. 

Reedel, 8. oktoobril kell 9 toimub kohvikus Elwa ettevõtjate hommikukohv vallavanemaga, sel korral on üritus kutsetega.  

Elva valla kõikide sündmuste info leiate: https://www.elva.ee/ettevotlusnadal1

Üle-eestilise ettevõtlusnädala programmi leiate: https://ettevotlusnadal.ee/

 

Elva vald kutsub loomeettevõtjaid loovhommikutele 

Elva vald kutsub kõiki loomeettevõtjaid ja vabakutselisi Loov Elva loovhommikutele, esimene kohtumine toimub 14. oktoobril kell 10 Rõngu rahvamajas. 

14. oktoobril kell 10–12 toimub Rõngu rahvamajas esimene Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud loovhommik. Avakohtumisele on kutsutud esinema Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen ning Jaago talu perenaine Inga Talvis. 

Külli Hansen räägib loomemajanduskeskuse tegevusest ning jutustab ettevõtjate lugusid. Kuna keskus on loomeettevõtjatega tegelenud juba üle 10 aasta, on Küllil jagada nii lugusid uskumatutest edulugudest kui ka keeruliste väljakutsetega toimetulekust. Inga jagab kohtumisel kogemusi Jaago talu elust ja arengutest. 

Kohtumine on vabas vormis, saab omavahel suhelda ja kogemusi vahetada. 

Oodatud on kõik Elva valla loomevaldkonnas tegutsevad ettevõtjad ja vabakutselised! 

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 12. oktoobriks aadressile: sirli.pippar@elva.ee

Loovhommikuid korraldab Elva vallavalitsus koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ning Tartu Loomemajanduskeskusega. 

Loovhommikute sari toimub kuus korra ning iga kohtumine on seotud eraldi teema ning teemat valdava asjatundjaga. 

Kui veel kahtlete, kas teie ettevõte või tegevus on seotud loomemajandusega, siis teadke, et loomemajanduse alla kuuluvad: arhitektuur, film ja video, ringhääling, toote-ja unikaaldisain, teater, tants, festivalid ning üritused, kirjastamine ning trükindus, käsitöö, muuseumid, raamatukogud, kunst, meelelahutustarkvara, muusika, reklaamindus, huvitegevus, ühisturundus, fotograafia. 

Lisaküsimustega pöördu julgelt: 

 
Sirli Pippar, arendusspetsialist 
58377930, sirli.pippar@elva.ee

VARIA

Vallavalitsus võtab tööle kommunikatsioonijuhi 

Elva vallavalitsus võtab vabanevale ametikohale tööle kommunikatsioonijuhi, kes vastutab vallavalitsuse sise- ja väliskommunikatsiooni eest. Kandideerimise tähtaeg on 20. oktoober. 

Mida kandidaadilt ootame? 

 • kõrgharidust (soovitavalt ajakirjanduse või kommunikatsiooni erialal); 

 • töökogemust kommunikatsiooni, turunduse või avalike suhete valdkonnast; 

 • sotsiaalmeediakanalite haldamise ja sisuloome kogemust; 

 • oskusi ja teadmisi videoloo ülesvõtmisest ja monteerimisest; 

 • oskusi ja teadmisi turundus- ja reklaammaterjalide kujundamisest; 

 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust nii eesti kui ka inglise keeles; 

 • teadmist, mis on valla äpp!  

  

Kommunikatsioonijuhi peamised tööülesanded on: 

 • vallavalitsuse teadete ja pressiteadete koostamine ja elanikele olulise info kommunikeerimine; 

 • vallavalitsuse infokanalite haldamine (Facebook, Instagram, valla äpp ja koduleht); 

 • valla infolehe väljaandmise eest vastutamine; 

 • valla allasutuste ja vallavalitsuse ametnike nõustamine kommunikatsiooniteemadel. 

  

Kandideerimiseks palume esitada: 

 • CV koos palgasooviga; 

 • videotutvustus, kus räägid enda parimatest isikuomadustest ja sellest, missuguseid võimalusi töökohal näed (kuni 2 min). 

Kandideerimise tähtaeg on 20. oktoober 2021. 

  

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. 

  

Ametijuhendi leiad: www.elva.ee/toopakkumised

  

Lisainfo: 

Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 29. november 2021 Kell 10 kantselei
 
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 22. november 2021 Kogu päev Laura
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4