« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.06-10.07.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri iga kahe nädala tagant. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


Elva Gümnaasiumi õpetajad alustasid keeletundidega Ukraina sõjapõgenike lastele 

Elva Gümnaasiumi õpetajad Ele Mälk ja Riina-Merike Koemets alustasid 11. juulist keeletundide korraldamist Ukrainast tulnud lastele. Eesmärk on suvel viia läbi ettevalmistav keeleõpe, et lapsed oleksid sügisel kooliks paremini valmis. 

Osalemine on noortele tasuta ning tunnid toimuvad Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 2 õppehoones 3 korda nädalas ajavahemikul 11. juuli kuni 19. august 2022. 

Kursus koosneb kahest osast. Esimese osa moodustavad 8 kohtumist, mille käigus antakse esmased teadmised keelest. Osalejad õpivad selgeks eesti keele tähed, hakkavad eesti keelt lugema, omandavad teatud sõnavara ja elementaarsed teadmised grammatikast.  

Teises osas läbitakse  7 teemat: enesetutvustus, kool, söök ja jook, riided ja jalanõud, ilm, kodu ning linn ja liiklus. Teemade valikul on lähtutud praktilisest vajadusest, st õpitakse sõnu ja väljendeid, mida läheb igapäevases elus reaalselt vaja. Teemade käsitlemine tugineb kursuse esimeses osas õpitule, lisanduvad ainult uued sõnad ja väljendid. Kasutatavad tekstid on lihtsad ja väldivad grammatilist keerukust. 

Kogu kursuse jooksul on tähelepanu suulise väljendusoskuse arendamisel. Keeleõppe mitmekesistamiseks kasutatakse keelemänge, Kahooti jne. 

Igal kohtumisel on kahe tunni vahel kultuurilooline vahepaus, kus tutvustatakse Eestit ja antakse osalejatele võimalus küsimuste esitamiseks. 

Õpetamiseks kasutatavad materjalid on kursuse läbiviijate endi koostatud ja esitatakse klassiruumis slaididel. Osalejad saavad iga teema kohta kokkuvõtvad materjalid ka paberil. 
 

 

Lõimumislaagrid Ukraina sõjapõgenike lastele 

Elva vallas on tulemas kaks Ukraina noortele suunatud lõimumislaagrit. Laagrite eesmärk on soodustada Ukraina noorte kiiremat kohanemist eesti keele ja kultuuriruumiga ning valmidust jätkata haridusteed eestikeelses koolis. Lõimumislaagrites on ettenähtud 50% kohtadest Ukraina ja 50% Eesti noortele.

 • 25.-29.juulil 2022 toimub päevalaager Rõngu rahvamajas. Toimuvad erinevad sportlikud ja  loomingulised tegevused.
   
 • 15.-19. augustil 2022 toimub päevalaager Elvas. Toimuvad erinevad sportlikud tegevused. Laagrit korraldab Altia spordiklubi.
 

Elva vald vabastab lapsevanemad lasteaia osalustasu maksmisest alates pere teisest lapsest 

Elva vallavolikogu võttis 13. juunil 2022 vastu määruse nr 9 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine". Muudatus puudutab peamiselt koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastamise taotlemist ja soodustuse andmise tingimusi. Uus määrus jõustub 1. septembril 2022

Muudatusega soovib Elva vald toetada senisest rohkem lastega perede toimetulekut. „Enamik meist on kogenud kui kulukas on väikeste laste kasvatamine, eriti kui neid on mitu. Selle leevendamiseks lõime toetuse, mis võimaldab mitme väikese lapsega peredel vähendada igapäevakulusid. Loodame, et kokkuhoitud raha suunavad pered laste arengusse ja muretusse lapsepõlve,“ sõnas Elva abivallavanem Heiki Hansen.  

Uue määruse kohaselt on vanemal võimalus taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist. Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla poolt pakutud kohtadel lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema või eestkostja poolt kaetava osa määr, maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused.

Soodustuse taotlemise aluseks on järgmised tingimused: 

 • pere kaks või enam last käivad üheaegselt Elva valla lasteasutuses (lasteaed või lastehoid) valla poolt pakutaval kohal; 
 • soodustust taotlev vanem ja tema lapsed elavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vallas ühel aadressil; 
 • soodustust taotleval vanemal puuduvad vallavalitsuse ees maksete võlgnevused. 

Soodustuse saamiseks peab vanem esitama taotluse e-keskkonnas SPOKU. Taotlusvoor avaneb 1. augustil 2022.  

Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridusspetsialist, kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning teeb otsuse soodustuse andmise või andmisest keeldumise kohta. Taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Soodustuse andmise periood on 12 kuud aastas ning soodustus hakkab kehtima taotluse esitamise kuule järgnevast kuust ja lõpeb soodustuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumisele järgnevast kuust. 

Soodustus on perepõhine ning seotakse lastega vanuselises järjekorras (alates pere vanimast lapsest).  

Vaata täpsemalt Elva valla kodulehelt →

 

Elva linna munitsipaallasteaedade lahtiolekuajad muutuvad alates 1. septembrist 2022

Alates 1. septembrist 2022 saab Elva Lasteaed Murumuna ja Elva Lasteaed Õnneseen (k.a. Peedu maja) olema avatud uutel aegadel. Seni olid Elva Lasteaed Murumuna ja Elva Lasteaed Õnneseen avatud tööpäeviti 6.45 kuni 18.45.

Uuteks lahtiolekuaegadeks on:

 • Elva Lasteaed Murumuna 6.45-18.00
 • Elva Lasteaed Õnneseen 7.00-18.00


Mõlema linnapiirkonnas asuva lasteaia lahtiolekuaegu kohendatakse Elva Vallavalitsuse 7.06.22 korraldusega nr 271 "Elva Lasteaed Murumuna ja Elva Lasteaed Õnneseen lahtioleku aegade muutmine".

Muudatused on kooskõlastatud lasteasutuste hoolekogudega ning tingitud senisest ebamõistlikult pikast lahtioleku ajast, kus peale 18.00 on kohakasutus olnud minimaalne. Lisaks võimaldab lühendatud lasteaia lahtiolek rakendada ka senisest rohkem õpetajatele kattuvat tööaega, mis parandab veelgi pakutava alushariduse kvaliteeti.

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Keskkonnaspetsialisti üllatusi täis tööpäev

Elva valla keskkonnaspetsialistil Margit Berg-Jürgensil tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus lõunapausile minnes või tulles märkab ta ekslemas mõnd omanikuta koerakest. Sellistel juhtudel võtab Margit koera enda hoole alla seniks kuni omanik leitud ja temaga ühendust saadud. Nii mööduvad tööpäevad vallamajas vahepeal ka vahvate ja armsate seltsilistega. 

 


Biojäätmete liigiti kogumine muutub peagi kohustuslikuks 

Juba 2023. aasta lõpuks peavad kohalikud omavalitsused tagama biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või ringlussevõtu. Paljudes kohalikes omavalitsustes, sealhulgas Elva vallas toimuvad muutused jäätmeveos aga juba sel aastal. 

„Biojäätmed ei ole tegelikult prügi, vaid ressurss, mida saab täielikult ringlusse võtta. Olmejäätmete hulka visatuna ei saa biojäätmeid sealt enam kätte, samuti määrivad ja rikuvad nad ära muu väärtusliku materjali, millest saaks samuti midagi uut valmistada," on selgitanud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

Eesti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest ligi kolmandiku moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmeteks on näiteks riknenud puu- ja köögiviljad ja nende koored, liha- ja kalajäätmed ning luud, munakoored, kohvi- ja teepaks koos filtriga, majapidamispaber ja salvrätid, aga ka lõikelilled ja ilma potita toataimed koos mullaga.

Elva vald uuendab oma jäätmehoolduseeskirja 2022. aasta lõpuks, millega muudetakse biojäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks kõigile valla elanikele. Muudatust toetava tegevusena pakub Elva vald elanikele ka soodsatel tingimustel biojäätmete kogumise kompostreid ja konteinereid. Alternatiivina on lubatud ka biojäätmete tekkekohal kompostimine. Vaata täpsemalt ka: https://www.elva.ee/biolagunevad-jaatmed

Loe täispikka Keskkonnaministeeriumi artiklit Elva valla kodulehelt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kahe nädala jooksul toimusid igas Elva valla piirkonnas aruteluõhtud 


Vahemikus 27. juuni kuni 7. juuli 2022 toimusid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise raames aruteluõhtud kõikides Elva valla piirkondades - Konguta, Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu ja Elva linn. Kohtumiste eesmärgiks oli kaardistada piirkonna probleemid ja arenguvajadused ning kogukondade ootused. Samuti selgitati arengukava koostamise protsessi ja edasisi tegevusi.

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse aastani 2030 ning arengukava on avalikul väljapanekul praeguse ajakava kohaselt septembri alguses. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 

 

Piirkonnakogude hääletus on edukalt lõppenud Palupera, Puhja ja Rõngu piirkondades. Rannu piirkonnas pikendati hääletust veel kuni 15. juulini 2022.

Elva Vallavalitsus kinnitas 5. juuli istungil Palupera, Puhja ja Rõngu piirkonnakogude valimiste tulemused vastavalt rahvahääletuse tulemustele.   

Palupera piirkonnakogu koosseisu (7 liiget) kuuluvad:  Mae Juske,  Veikko Käos, Triin Pannel, Ain Veemees, Rain Komlev, Artur Lõhmus  ja  Madis Haug. Asendusliikmed on Kadri Koddala, Aet Treial ja Anne Uudeküll.

Puhja piirkonnakogu koosseisu (9 liiget) kuuluvad: Margot Mahla,  Andrus Mäll, Kaja Udso, Madli Tuvike, Juta Lipmeister, Kristina Ermel, Rainer Banhard, Egert Tuul ja Arne Salo.

Rõngu piirkonnakogu koosseisu (9 liiget) kuuluvad: Mari-Liis Vanaisak, Tõnis Leosk, Riko Oras, Indrek Jaal, Laine Meos, Märt Mõtus, Kalev Jago, Andres Luik ja Sirle Lüüs. Asendusliikmed on Jüri Ilves, Heilo Altin, Raul Simson, Ants Prüüs ja Haimar Kallas.

Piirkonnakogude valimiskomisjoni 01.07.2022  toimunud koosoleku protokoll on leitav SIIT

Vastavalt piirkonnakogu statuudile kutsub esimesed piirkonnakogude koosolekud kokku vallavalitsus. 

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna esinduskogu.   

Rannu piirkonnakogu hääletust pikendati 15. juulini, sest piirkonnakogude valimiste statuudi kohaselt peab valimistel osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest. Kuna hääletusaktiivsus ei ole senini olnud Rannu piirkonnas piisav, siis otsustas valimiskomisjon  hääletamise aega pikendada. 

Rannu piirkonnakogusse kandideerivad: 

 • 120. Üllar Kaaver 
 • 121. Lea Tuvikene 
 • 122. Hille  Andressoo 
 • 123. Meeri Metspalu 
 • 124. Viive Vink 
 • 125. Tiia Runthal 
 • 126. Aivo Kapten 

Hääletada saab elektrooniliselt VOLIS keskkonnas →

Samuti on võimalus hääletada piirkondade teenuskeskustes ning vallamajas vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument. 

Samuti ootame kandidaate Elva linna ja Konguta piirkonnakogudesse. Vaata täpsemalt Elva valla kodulehelt 


Ootame aktiivset osalemist! 

 

30. juunil toimus Tartumaa Arendusseltsi infoseminar 

Seminaril osalesid Kertu Vuks, Priit Värv, Sirli Pippar ja Eliise-Berta Tarto. Tartumaa Arendusseltsi (TAS) poolt korraldatud seminari eesmärk oli kaardistada probleemkohad ja toetusvajadused LEADER programmiperioodi vaates TASi tegevuspiirkonnas - Puhjas, Kongutas ja Elva linnas.

Strateegia koostamine jätkub sügisel. TASi nõustavad strateegia koostamisel eksperdid Marika Saar, Mihkel Laan uuringu- ja konsultatsiooniettevõttest Cumulus Consulting ning TASi tegevmeeskond. 

Täpsem info on leitav Tartumaa Arendusseltsi kodulehelt →
 

 


2. augustil toimub Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi taotlusvooru infoseminar

Tartu 2024 on avanud Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi taotlusvooru, et anda hoogu väärtuspõhiste kogukonnasündmuste korraldamiseks.

Selleks, et avada taotlusvooru sisu ja ootuseid ehk millised projektid täpsemalt taotlusvooru oodatud on korraldame informatiivse veebiarutelu, kus Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammiga seonduvat tutvustab Tartumaa Arendusseltsi Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator Kristiina Tammets. Infoseminar toimub veebikeskkonnas Zoom.

Seminarile on väga oodatud kõik Elva valla kogukonnaedendajad, aga ka huvilised väljastpoolt Elva valda! 

Üritus Facebookis →

Loe täpsemalt Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi kohta siit → 

 


Rae vallavalitsus käis Elva keskväljakuga tutvumas 

7. juulil võttis Rae vallavalitsus ette teekonna Lõuna-Eestisse, et tutvuda hästi teostatud linnaväljakutega ning kuulda nende saamisloost, haldamisest ja muust. Elva vallavalitsuse poolt võõrustasid Rae vallavalitsuse inimesi Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto. 

Külalistele tutvustati Elva keskväljakut, Arbi järve ümbrust, värskelt jaamahoones avatud Elav Elva keskust ning lõpetuseks osteti teele kaasa saiakesi Kooki tahad? pagaripoest. 

Rae valla personalijuht sõnas peale külastust: "Elate imelises kohas ning olete suutnud selle võlu igati välja tuua. Imearmas ja sõbralik linn, samas täiesti kaasaegne ja terviklik. Kõik olid Elvast vaimustunud!" 

Rae vallavalitsuse päev jätkus Tõrvas, kus tutvuti samuti linnaväljakuga ja sealsete liivaskulptuuridega. 

 


29. juunil osalesid Kertu Vuks ja Sirli Pippar Valgamaa Parnterluskogu visiooniseminaril
 

Visiooniseminari eel külastati Elva vallas asuvat Marjasoo talu, Lõuna-Eesti Mesi OÜ tootmishoonet, Rannu kirikut ning tutvuti Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ tegemistega. Kõik need objektid on saanud rahastuse Võrtsjärve Ühenduse LEADER programmist.

Pärast ringkäiku toimus Veldemani puhkekeskuses visiooniseminar, kus arutleti Valgamaa Partnerluskogu strateegia ja eesmärkide üle järgmiseks programmiperioodiks ning anti ülevaade rahvaküsitluse tulemustest. Osalejatel oli võimalus kohtuda ka Võrtsjärve Ühenduse esindajatega. 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Elva jaamahoones avati Elav Elva keskus

Esmaspäeval, 4. juuli pärastlõunal avati ajaloolises Elva jaamahoones uuenenud turismiinfo- ja külastuskeskus. Pidulikul avasündmusel sai uue kontseptsiooniga maja vastavalt Elva valla turismibrändile nimeks Elav Elva keskus. Keskuse avamisega luuakse erinevaid võimalusi kohalikele ettevõtjatele enda ja kogu piirkonna tutvustamiseks, samuti on keskus Elva valla peamine turismiinfopunkt. Keskuse juhiks ning Elva turismielu eesvedajaks sai Krete Enno. 

Elav Elva Keskus saab suveperioodil olema avatud kuuel päeval nädalas:

 • E suletud
 • T-R 10-17.30
 • L-P 11-15

Loe Elav Elva keskuse kohta rohkem →
 

 

  VARIA  


Elva Vallavalitsus võttis osa Elva kohvikutepäevast

9. juulil 2022 toimus traditsiooniline Elva kohvikutepäev. Elva linnas avasid sel päeval uksed 19 eriilmelist kohvikut. Sel aastal võttis üritusest osa ka Elva vallavalitsus - püsti pandi hommikune munitsipaalkohvik ehk lühidalt Muhvik! 

Muhvik oli avatud kell 9-14 Elva kultuurikeskuse terrassil, kus pakkusime mitmekülgset hommikusöögimenüüd omletist kevadrullideni ning muidugi ka erinevaid kooke ja magusamaid ampse. Lisaks maitseelamuste kogumisele sai mõnusalt aega veeta idüllilisel Elva keskväljakul ja Arbi järve ääres. Kogu teenitud tulu annetame SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et see jõuaks abivajavate lasteni. 

Oli vahva! 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 2. oktoober 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4