« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.02.-12.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Sel korral kajastab nädalakiri kahte eelnevat nädalat korraga. Edaspidi jätkame taas iganädalases rütmis, vabandame! 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Vaata, mida otsustati 28.02.2023 istungil siit
Vaata, mida otsustati 07.03.2023 istungil siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 


Teisipäeval, 7. märtsil toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek 

Elva Muusikakoolis toimunud koosolekul tutvustas muusikakooli direktor Tuuli Vaher esmalt kooli tegemisi ning tutvuti majaga. Koosoleku päevakorras oli Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 80 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ muutmine ning „Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas huvihariduse ja huvitegevuse kava ning haridusspetsialist Auli Mäesalu andis ülevaate koolide rahuloluküsitluste tulemustest.  

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitusest osalesid koosolekul abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, abivallavanem Kristjan Vilu ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus.

Maarika Uprus ja Kertu Vuks tutvustasid üldplaneeringu hetkeseisu, mille viimane versioon suunatakse volikokku eeldatavasti juunis või juulis. Samuti anti ülevaade detailplaneeringute hetkeseisust ning tutvustati ka vallavalitsuse poolt vastu võetud määrust detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja sellega seotud kulude kohta. Määruse ja seletuskirjaga saab huvi korral tutvuda siin →

Jaanika Saar tutvustas Verevi rannahoone arhitektuurikonkursiga seonduvat, sealhulgas ka seda, mille alusel valiti hoone maksimaalsed mahud ja funktsioonid ning kuidas konkurss läbi viiakse. Lisainfo arhitektuurikonkursi kohta on leitav siit → 

Kristjan Vilu tutvustas Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava ning komisjon toetas selle eelnõu suunamist volikogu istungile.

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus kultuurikomisjoni koosolek

Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas Elva jaamahoones asuvat turismiinfo- ja külastuskeskust, käesolevaid projekte ning tulevikuvaateid.

Komisjon arutas ka 2023. aasta tööplaani. Esimese poolaasta peamine suund on üksikasjalikumalt komisjonis läbi arutada valla arengukava kultuurivaldkonna teemad. Veel nähakse vajadust korraldada ühisistungeid teiste valdkondade komisjonidega, näiteks turism, maaelu, sport ja haridus, et olulised teemad oleksid jagatud ja rohkem jõustatud.

Komisjon toetas ka ideed paigaldada jalgrattatreenerile ja spordiedendajale Jüri Kalmusele tunnustuspink Arbi järve kaldale, kunagise spordikooli alale.

 

Reedel, 10. märtsil toimus majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille komisjon kiitis heaks ning otsustas suunata volikogusse. 

Lisaks arutleti täpsemalt vee-ettevõtjate strateegia ja hinnakujunemise üle ning seda teemat plaanitakse veel käsitleda tulevikus ja kutsuda ka külalisettekandjaks mõni vee-ettevõtjast külalisesineja. 

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjoni koosolek toimus Elva Perepesa ruumides, kus Perepesa juht Teele Kravtšenko tutvustas ka asutuse tegevust.

Koosoleku päevakorras oli valla lisaeelarves sotsiaalvaldkonda puudutava ülevaatamine ning MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustikust väljaastumine, kuna organisatsioon lõpetab tegevuse. Komisjon kiitis heaks kõikide eelnõude volikogu istungile saatmise. 

 

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille komisjon kiitis heaks ning otsustas suunata volikogusse.

Lisaks arutati ka teemasid, nagu Elva vallas korraldatav õpilastransport ja vallale kuuluvate metsaparkide majandamine. Nendel teemadel annavad vastavad spetsialistid detailsema ülevaate veel ka järgmisel koosolekul.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  


Neljapäeval, 2. märtsil toimus Rannu Noortekeskuses noorsootöötajate koostöökohtumine

Tegemist oli regulaarse koostöökohtumisega, kus lisaks arutelule oli kõigil võimalik tutvuda ka hubase Rannu Noortekeskusega.

Kohtumisel osales ka kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, kellega üheskoos arutleti noorootöö valdkonna infokanalite üle. Hetkel on noortevaldkonna info koondunud veebilehe noored.elva.ee, mis loodi 2020. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse kohalike omavalitsuse koostöögrupi projekti raames. Ühise arutelu tulemusena aga otsustati, et edaspidi kasutatakse valla kodulehe võimalusi ametliku info koondamiseks ning noortekeskuste igapäevase tegevuse kajastamiseks veelgi aktiivsemalt sotsiaalmeedia kanaleid.

Lisaks mõlgutati mõtteid noorsootöövaldkonna igakuise infokirja välja andmise osas ning põrgatati ideid novembris toimuva üle-eestilise noorsootöö nädala korraldamisega seoses.

 

6. ja 8. märtsil toimusid arutelud Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal

2022. aasta sügisel sai alguse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsess sihtasutusest hallatavaks asutuseks ning sellega kaasnes ka muudatus Järve Lasteaia juhtimisstruktuuris. Järve lasteaia 4 rühma liidetakse struktuuriliselt alates 1. juunist 2023 Õnneseene lasteaiaga.  

Laiema eesmärgina on Elva Vallavalitsus koostöös lasteaedade juhtkondade ja hoolekogudega algatanud arutelu ka kõikide Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal, sest just see lahendus sai esimesel lasteaedade juhtkondade ja hoolekogude ühisseminaril kõige rohkem toetust. 

Eelmisel nädalal toimunud aruteludel käsitleti võimalikke kitsaskohti ja nende lahendusi ning lepiti kokku kaasamisplaan. Märtsikuus kohtub esialgne töörühm, kuhu kuuluvad linna lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esindajad ja vallavalitsuse meeskond. Aprilli alguses toimub laiapõhjaline kaasamisseminar, kuhu on oodatud lisaks varem mainitutele ka lasteaedade õpetajate esindajad, hoolekogude liikmed ning haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmed. 

 

Sel aastal saab tervist edendavate haridusasutuste suvekool toimuma Elvas

Esmaspäeval, 6. märtsil kohtus ennetustööspetsialist Karmen Paavel Elva Gümnaasiumi meeskonnaga, kes korraldab sel aastal Tartumaa Tervist Edendavate Koolide (TEK) ja Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) suvekooli.

Koos pandi paika selle aasta augustis Tartumaa Tervisespordikeskuses toimuva suvekooli kava, millest tavaliselt saab osa ligikaudu 70 osalejat.  

 


2. ja 3. märtsil toimus Tartumaa haridus- ja sotsiaalvaldkonna esinduste õppekäik Saaremaale

Elva vallavalitsusest võtsid õppekäigust osa abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ning Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees.

Külastus toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" raames. Väljasõidu käigus tutvuti Saaremaa valla heade praktikatega haridus- ja sotsiaalivaldkonnas ning külastati Saarema Gümnaasiumit. 

HOP projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsusteülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. 

 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond külastas Tartu erivajadustega laste koole

Külastustel osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ning lastekaitsespetsialistid Kerli Liivar, Laura Kuusk, Jessica Kaur ja Hille Deede. Üheskoos käidi tutvumas Tartu Hiie Kooli, Tartu Maarja Kooli ja Tartu Kroonuaia Kooliga.

Külastuse eesmärk oli ammutada kogemusi, arutada võimalikke koostöökohti ning viia end paremini kurssi erikoolide igapäevaga. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus Mahlamäe kergliiklustee ehituse avakoosolek

Koosolekul osalesid abivallavanem Kristjan Vilu, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, teedespetsialist Paul Sinisaar, taristuspetsialist Hendri Seinberg ning töövõtjat TAVT OÜd esindasid projektijuht Ivar Sova ja objektijuht Jaak Tagel.

Lepiti kokku, et väljakaevetega alustatakse esimesel võimalusel lume sulades. Objekti lõpptähtajaks seati augustikuu keskpaik, kuid töövõtja loodab kergliiklustee valmis saada juba suve keskpaigaks.

Täpsem info projekti kohta on leitav siit →

 

Foto: Shell Global

Teisipäeval, 7. märtsil toimus EMTRADA projekti e-liikuvuse seminar

Seminarist võttis osa vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ning seminaril käsitleti elektritranspordi levikuga kaasnevaid probleeme ja asjaolusid, mida omavalitsused peaksid taristu planeerimisel ja ehitusel arvestama. Kogemusi jagasid nii Rootsi kui ka Poola näitel Mats Larsson (IUC Syd) ja Eesti näitel Alan Vaht (Alexela AS).

Põhilised probleemkohad on seotud vanade kortermajade parkimislahendustega, kus napib parkimiskohti ning on keeruline laiendada elektritaristut. Lisaks on probleemiks ka tuleohutus, sest kergliiklusvahendeid laaditakse tubastes tingimustes ning see põhjustab akude ülekuumenemisi.

Omavalitsustele tähendavad kõik need probleemid lähitulevikus uusi väljakutseid, kus avalikes parkimiskohtades peavad olema ka elektriga laadimise võimalused, koolide ja lasteaedade juures kergliiklusvahendite hoiustamise ja laadimise võimalused ning samuti tuleb nende rajatistega arvestada ka uute planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel.  

 

Esmaspäeval, 27. veebruaril toimus Uderna mõisahoone katusekatte vahetuse teemaline arutelu

Hooldekodu ja vallavalitsuse vahelise arutelu eesmärgiks oli panna paika plaan riigihanke läbiviimiseks, et leida ehitaja Uderna mõisa peahoone katusekatte vahetamiseks.

Kuna antud projekt on saanud osalise rahastuse Muinsuskaitseametilt, siis tuleb projekti juhtimisel  ja riigihanke planeerimisel lähtuda ka ette antud rahastustingimustest. Kui vastavad kooskõlastused ja projekti ülevaatamised on tehtud, saab hanke Riigihangete Registrisse sisestada ning ehitustööd saaksid eeldatavasti toimuma aasta pärast. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  


Elvas selgusid sportlikumad omavalitsused! 

Jõud paneb liikuma ja liikumine jõudma – nii alustas oma sõnavõttu 38. Eesti omavalituste talimängude avamisel Eesti Vabariigi President Alar Karis. President rõhutas oma sõnavõtus, kui oluline on liikumine ja sport ning millist rolli mängib liikumisharrastus vaimse pinge seljatamisel ja igapäevaraskuste kandmisel. Talimängude avamisel võtsid sõna ka Eestimaa Spordiliit Jõud president Helir-Valdor Seeder ja Elva vallavanem Priit Värv.
 
38. Eesti omavalitsuste talimängud toimusid 4.-5. märtsil Elvas, Otepääl ja Ülenurmel. Mängudel osales ligi 1400 sportlast 55 omavalitsusest üle Eesti, kes võistlesid erinevatel spordialadel. Mängud hõlmasid murdmaasuusatamist, mäesuusatamist, kabet, malet, lauatennist, meeste ja naiste korvpalli ning omavalitusjuhtide võistlust.

Kokkuvõttes saavutas üle 8000 elanikuga valdade arvestuses esikoha üle mitme aasta taas Tartu vald. Rae vald saavutas teise ja Viljandi vald kolmanda koha. Kuni 8000 elanikuga valdade arvestuses saavutas Alutaguse vald napi 1 punktilise võidu Luunja valla ees. Kolmandaks tuli Kiili valla esindus. Linnade arvestuses oli parim Rakvere, talle järgnesid Paide ja Viljandi linn.
 
38. Eesti omavalitsuste talimängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Elva Vallavalitsuse, SA Elva Kultuur ja Sport ning Tartumaa Spordiliiduga. 
 
Kõik tulemused ja fotod üritusest on leitavad siit →

 

Esmaspäeval, 27. veebruaril toimusid Spordiklubide Kärajad

Elva valla traditsioonilistest Külade Kärajate formaadist inspireeritult arutleti erinevate spordivaldkondade teemade üle, nagu näiteks tunnustused, projektitoetused ja spordiklubide tegevustoetused.

Kohtumisel osalesid Elva valla spordiklubide esindajad ning vallavalitsusest abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere.

Õhkkond oli väga koostöine ning juba lepiti kokku ka järgmine kokkusaamine aprilli lõpus, et teemadega juba veelgi konkreetsemalt edasi minna.

 

Kolmapäeval, 1. märtsil toimus raamatukogujuhtide koostöökoosolek

Kohtumisel osalesid ka abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere. Kokku saadi Elva linnaraamatukogus ning raamatukogude juhid andsid ülevaate möödunud aastast ja plaanidest käesolevaks aastaks.

Lisaks arutleti ka üldisemalt Elva valla raamatukogude võrgustiku ja selle tuleviku üle ning juttu tuli ka rahvaraamatukogude arendusprojektide taotlusvoorust, mille osas lepiti kokku, et tehakse taotlus laenutuskappide hankimiseks.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus koostöökohtumine projekti "Vabatahtlik Seltsiline" koordinaatoritega

Kohtumisel arutleti projektiga seoses esinenud kitsaskohtade üle ning võimalikest uutest liikumissuundadest. Projekti koordinaatorid andsid tagasisidet seni toimunud teavitusüritustest ja nende tulemustest.

Vabatahtlike leidmiseks plaanitakse koostada teavitusi erinevatesse meediakanalitesse, kohtuda kogukondade eestvedajatega ning minna rääkima projektist ja selle tegevustest ka Elva valla raadiosse.  

 

Teisipäeval, 28. veebruaril toimus ennetustööspetsialistide veebikohtumine 

Ennetustööspetsialiste on Eesti kohalikes omavalitsustest veel väga vähe. Näiteks Tartumaal on Elva vald ainuke kohalik omavalitsus, kus selline ametikoht on loodud. Samas tööpõld on väga lai, sest sihtrühm on sünnist surmani ning tegevused turvalisusest ja terviseedendusest kuni erinevate organisatsioonide omavahelise koostöö tõhustamiseni välja.

Kohtumise kutsus kokku meie ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Veebipõhiste kohtumiste eesmärk on pakkuda ennetustööspetsialistidele võimalust toetada ja inspireerida teineteist ning arutada omavahel aktuaalsete teemade üle. Antud kohtumisel osales 9 ennetusega tegelevat spetsialisti Eesti erinevatest kohtadest. 

 

Neljapäeval, 2. märtsil kohtusid projekti “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes” tuumikmeeskond ning mentor Irena Viitamees

Projekti tuumikmeeskond koosseisus ennetustööspetsialist Karmen Paavel, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning sotsiaalnõunik Rutt Hanni veavad eest Tervise Arengu Instituudi Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti, mille teemaks oleme Elva vallas võtnud eakate vastu suunatud vägivalla.

Projekti eesmärkideks on nii elanikkonna ja eakatega kokku puutuvate spetsialistide teadlikkuse tõstmine eakate vastu suunatud vägivalla tuvastamisel ja ohvrite toetamisel kui ka erinevate asutuste vaheliste kokkulepete tegemine vägivalla vastu võitlemiseks. Kohtumisel pandi paika projekti edasised tegevused, eesmärgid ning hindamisvahendid.  

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus Eesti Kunstiakadeemia ja Tervisekassa arendusprojekti “Kogukondlik hoolitsus: eakaaslaste tugirühm noortele täiskasvanutele” lõppesitlus

Üritusest võttis osa ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 2022. aastal ilmunud Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus toodi välja, et enesekohaste hinnangute põhjal oli depressioonirisk neljandikul (27,6%) ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal (20%) täiskasvanul. Mõlema näitaja puhul eristusid riskirühmana noored täiskasvanud (18–24-aastased), kellest ärevushäirete riskis oli 37,2% ja depressiooniriskis 56,2%. Seepärast võetigi projekti sihtrühmaks just noored täiskasvanud, et koos nendega disainida vaimse tervise teenus, mis toetaks nende toimetulemist kõige paremini.

Projektist selgus, et nende noorte täiskasvanute jaoks oli kõige raskem enese avamise juures hirm hukkamõistmise ees. Lisaks olid neil varem teenuste saamisel osutunud häirivateks teguriteks liiga vähene aeg enda avamiseks ning ebamugav keskkond. Projekti käigus toimusid noortele täiskasvanutele grupikohtumised, kus püüti eelnevaid negatiivsed tegureid elimineerida. Tulemuseks saadi palju vabam õhkkond ning võimalus oma murede jagamiseks, mida hindasid kõrgelt ka osalenud noored täiskasvanud.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Teisipäeval, 28. veebruaril toimus Lõuna-Eesti turismiklastri turunduskoosolek

Koosolekul osales arendusspetsialist Sirli Pippar ning kohtumisel anti ülevaade möödunud talvekampaaniast ja Tourest turismimessist. Kõik osalejad rääkisid ka oma tegemistest ja suveks seatud plaanidest ning klaster tegi kohtumiselt ülestähendusi, et suveks panna kokku võimalikult hea ning kõigi osapoolte vajadusi arvestav kampaania.

Möödunud talvekampaania võib lugeda edukaks – 10 päeva vältanud üleskutse läbi erinevate videote ning reklaamkanalite leidis publikut nii Eestis, Lätis kui Soomes. Kõige aktiivsemad klikkijad ja videote vaatajad olid lätlased. Üldkokkuvõttes vaatas videosid vähemalt 15 sekundit iga teine vaataja.

Ka Tourest mess oli edukas ning uueks aastaks on messikuupäevad juba teada, 8.-10. veebruar 2024. Siis plaanitakse Lõuna-Eesti turismiklastri poolt veelgi suurema pinnaga välja minna, siseturismi huvi messil on väga suur. 

Kohtumisel tegi ka Kristi Vikman ülevaate Tartu 2024 külalislahkuse võrgustikust, millega kutsuti kõiki koosolekul osalejaid liituma. Võrgustiku eesmärgiks on suurendada külalislahkuse kvaliteeti ning laiendada turundusvõimalusi. 

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus  turismiettevõtjate arenguprogrammi veebikohtumine

Kohtumisest võttis osa arendusspetsialist Sirli Pippar, kes on ka antud arenguprogrammi eestvedaja. Veebikohtumisel andis koolitaja Indrek Maripuu kõikidele turismiettevõtjatele tagasisidet praktilisele digiturunduse teemalisele kodutööle. Üheskoos leiti võimalikke lahendusi ettevõtjate tekkinud küsimustele ning probleemidele, kuidas võimalikult hästi ettevõtteid veebis turundada.

Järgmine turismiettevõtjate arenguprogrammi kohtumine toimub juba 4. aprillil Elav Elva keskuses ning siis on teemaks võrgustumine ja piirkonna ühisturundus. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Puhja lasteaias seminar

Hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele mõeldud seminari fookuses oli Puhja lasteaia arengukava aastateks 2024-2028 koostamise ideekorje ning sellekohane arutelu.

 

Koos arutati investeeringuvajaduste (nii füüsilisse ruumi kui ka õpetajate arendamisse), lasteaia eripärade ning  hoolekogude ja  lapsevanemate kaasamistegevuste kavandamise üle.  

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus arendusjuhtide maakondlik e-seminar

Seminaril osales arendusspetsialist Sirli Pippar ning seekord anti ülevaade Saare maakonna arengust ja tegemistest. Räägiti Saaremaa arengustrateegiast ja tervise-heaoluprofiilist, sinimajandusest, taastuvenergeetikast, kogukondadest, kultuurist, Green Destinations standardist, turundamisest läbi kaugtöövõimaluste pakkumise ning nõudepõhise transpordi pilootprojektist.

Kokkuvõtlikult andis seminar hea ülevaate Saare maakonna tähtsamatest projektidest, millest on teistelgi maakondadel noppida häid ideid, mida oma piirkonnas rakendada. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Esmaspäeval, 6. märtsil külastas Elva valda Setomaa valla esindus

Tervitasime Setomaa vallavanemat, volikogu esimeest ning Värska, Mikitamäe ja Meremäe koolide direktoreid.

Elva abivallavanem Heiki Hansen ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andsid ülevaate Elva valla haridusvõrgustikust ja selle väljakutsetest ning Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller tutvustasid oma koolide õpetajate palgakorralduse põhimõtteid.  

 


Teisipäeval, 28. veebruaril toimus Rõngu piirkonna kohtumine Rõngu raamatukogus

Kohtumisel osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs, Rõngu Raamatukogu juht Rasmus Toompere, Rõngu Rahvamaja juht Mari-Liis Vanaisak, Rõngu Lasteaed Pihlakobar juht Marge Jaasi-Tamm, Rõngu Keskkooli huvijuht, Aakre Rahvamaja juht Jane Loidap ja Aakre Raamatukogu juht Riina Siik.

Kohtumisel tutvustas NEET noorte projektijuht Kristi Liiv oma valdkonda ning Rõngu Raamatukogu juht andis ülevaate, milliseid koostööprojekte kogukonnas on tehtud. Rõngu Rahvamaja juht uuris koostöövõimalusi kihelkonnapäeva korraldamiseks. 

 

Teisipäeval, 7. märtsil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu maakondliku rohekoostöö arutelu

Arutelul osales abivallavanem Kertu Vuks ning arutelu keskmes oli kliima- ja energiakavadega seotud tegevuste elluviimine omavalitsustes ja sellega seotud edasised tegevused.

Kõik omavalitsused andsid ülevaate, mis ellu on viidud ning millised on edasised plaanid. Lepiti kokku, et kohtumised toimuvad tulevikus regulaarselt, et jagada kogemusi ja inspiratsiooni. Samuti selleks, et toetada üksteist kliima- ja energiakavade tegevuskava väljatöötamisel. 

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus Valgamaa Partnerluskogu strateegiaarutelu

Omavahel kohtus Valgamaa Partnerluskogu strateegia koostamise töörühm, kuhu kuulub ka abivallavanem Kertu Vuks. Arutati rahastusvõimalustest tulenevalt meetmete disaini järgmiseks programmiperioodiks ning lepiti kokku meetmete täpsem sisu ja kriteeriumid.

Valgamaa Partnerluskogu strateegia koostamise protsessi varasemate tegevustega saab end kursis hoida siin →

 


Teisipäeval, 7. märtsil toimus Sisekaitseakadeemias iga-aastane Päästeameti regionaalsete kriisikomisjonide ühisseminar

Seminaril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Seminari fookusteemaks oli elanikkonnakaitse ning ettekandjad puudutasid selle erinevaid tahke.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu keskendus erinevate osapoolte rollidele ning valdkonna püsirahastamisele. Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem avas Ukraina sõja õppetunde ning tutvustas Kaitseväe praeguseid tegevusi. Ta tõi välja, et inimesed ei saa Ukrainas surma sellepärast, et pole varjendeid, vaid selle pärast, et nad ei varju.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi keskendus oma ettekandes riigi kaitsetegevuse kavale. Lisaks räägiti päeva jooksul veel kohalike omavalitsuste lauaõppuse 79 SÄRTSU kokkuvõttest, plaanitavast CREVEX õppusest ning elanikkonnakaitse fookustegevustest ja kriisikoolitustest.  

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Krete Enno ja Maia Mälk räägivad Elva maitsete nädalast →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 


Loe värskeimat, 6. märtsil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist →
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4