« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.10-27.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.10.–27.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 23. oktoobril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink Võru Vallavalitsuse esindajatega. Kolleegidele anti ülevaade Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna tööst viimase kahe aasta jooksul - uuenduste elluviimisest ning hariduse ja kultuurivaldkondade korraldusest. Samuti tutvustati e-teenuseid ja haridusteenuse haldamise süsteemi Arno.  

 

Kolmapäeval, 23. oktoobril kohtus Margit Kink noorsootöötajate ja noortevolikoguga, et arutada järgmiste volikogu valimiste ning noortekonverentsi korraldust. 

Järgmisesse noortevolikokku saab registreeruda 10. novembrini SIIN. Seni käivad noorsootöötjad ja noortevolikogu liikmed koolides volikogu tööd tutvustamas. 11.–16. novembril saab kandideerinutele anda hääli (internetis ja koolides kohapeal). 17. novembril on valimistepäev Elva raudteejaama saalis. 

Noortekonverents #Kriis toimub 13. novembril Rannu Rahvamajas ja sinna on oodatud kõik Elva valla õpilased alates 12. eluaastast. Konverentsil võetakse luubi alla ühiskonna üks põletavam teema – kiusamine, täpsemalt kooli- ja küberkiusamine. Konverentsil räägitakse sellest, miks tekib kiusamine, kuidas seda ära tunda ning kuidas käituda kui sind või kedagi teist kiusatakse. Lisainfo: https://noortekonverents.elva.ee/

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 22.–23. oktoobril osales Sille Kask koolitusel “Töö uimasteid tarvitava vanemaga”. Koolitusel räägiti sõltuvusest üldiselt: uimastisõltuvuse kui haiguse kujunemisest, tarvitamisega seotud tagajärgedest tervisele ning sotsiaalsest olukorrast. Koolitusel räägiti ka uimastite tarvitamisega seotud müütidest ning tööst sõltlastega – kuidas ära tunda uimastisõltuvusega inimest, sh last ning erinevad ained ja nende mõju. Koolitusel anti näpunäiteid, kuidas suhelda uimastisõltlasega usaldusliku kontakti saavutamiseks. 

 

Teisipäeval, 22. oktoobril osales Eva Kuslap aruteluhommikul riikliku hoolduskoordinatsiooni mudeli ning pikaajalise hoolduse süsteemi teenuste korraldamise ja rahastamise mudeli tutvustamisel Tallinnas. Aruteluhommikul tutvustati riiklikku hoolduskoordinaatorite pilootprojekti, kus koordinaator abistas inimesel liikuda nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemis. Peamine puuduv komponent oli piirkondliku võrgustiku juhtimine. Juhtumikorraldaja roll tuleb juhtumites kindlasti kokku leppida.  

Pikaajalise hoolduse töörühmades on välja töötatud kolm erinevat juhtumikorralduslikku alternatiivi (ühtselt kirjeldatud ja piirkonniti ühtviisi rakendatud, ühtselt kirjeldatud ent rakenduses piirkondlikke eripärasid arvestatav ning ühtselt kirjeldamata), millega on plaanis edasi liikuda. Samuti tutvustati töögruppides tekkinud kolme erinevat pikaajalise hooldussüsteemi rahastamise mudelit (KOV/riik partnerlusel põhinev korraldus, hoolduskindlustusüsteemil põhinev korraldus ja riiklik pikaajalise hoolduse korraldus). 

 

Teisipäeval toimus Nõos Tartumaa Väärikate tervise- ja ohutuspäev, kus osales Milvi Sepp ja piirkonna sotsiaaltööspetsialistid ning ligi 100 eakat Elva vallast. Päev sisaldas nii aktiivseid virgutustegevusi kui ka asjalikke ettekandeid psühholoogi, geriaatria dotsendi, piirkonnapolitsei, Päästeameti, Maanteeameti, Ohvriabi ja Tervise Abi poolt. Peale selle tutvustasid kohalikud ettevõtjad, käsitöömeistrid ja ka abivahendite ettevõtted oma toodanguid. Elva valla eakate tagasiside üritusele oli positiivne – ettekanded olid huvitavad ning laste esinemised ja virgutusvõimlemine meeldis väga. 

 

Kolmapäeval toimus sotsiaalosakonna ja valla perearstide ning koolide tervishoiutöötajate kohtumine Matkakeskuses, kus osales ka abivallavanem Marika Saar. Kohtumisel pidas Peeter Laasik ettekande, kus tutvustas Elva Haiglat ja selle võimalusi. Jaana Unt tutvustas Elva Laste- ja Perekeskuse teenuseid ning Lauri Tamm rääkis lastekaitse ning tervishoiutöötajate koostöövõimalustest.  

 

Kolmapäeval, 23. oktoobril osalesid Eva Kuslap ja Lauri Tamm ESTA (Eesti Sotsiaatöö Assotsatsiooni) Lõuna-Eesti piirkonna aktiivgrupi kohtumisel. Kohtumisel arutleti, kuidas aktiviseerida Lõuna-Eesti piirkonna ühingu tegevust. Ühiselt otsustati korraldada selle aasta detsembri alguses teemapäev Elva vallas, kus Elva vald tutvustab head koostööd eri valdkonna spetsialistide vahel. 

 

Neljapäeval, 24. oktoobril osalesid Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask ja Lauri Tamm koostöös Elva politseiga koolitusel “Kuidas märgata radikaliseerumise ilminguid?”. Koolitusel selgitati radikaliseerumise mõistet, kuidas see tekib ja millised äärmused eksisteerivad täna.  

Radikaliseerumise kiirust ja sügavust võivad mõjutada näiteks läbielatud sündmused, pettumus ja üksindus. Koolitusel räägiti päästiksündmuste äratundmisest ja koostööst politsei ning kohalike omavalitsuste vahel. 

Kõik sotsiaalsesse riskirühma kuuluvad inimesed on ohustatud radikaalseid veendumusi omaks võtma, aga koolitaja tõi välja, et vaesus ei ole iseenesest määrav riskitegur, pigem langetatakse otsus radikaliseeruda, kui on toimunud mingi elu mõjutav trauma ehk päästiksündmus, mille järel langetatakse otsus meie kehtiva ühiskondliku normi mõistes radikaliseeruda. Seejärel tekib inimesel oma teadvus ja kõik mitteuskujad eksivad ning vastavalt omaks võetud radikaliseerumisele ütleb inimese usk, mida ja kuidas tuleb teha. 

Vasakäärmuses on need, kes on valmis kasutama oma uskumuste realiseerimiseks ka vägivalda. On olemas erinevad relvastatud mässumeelsed rühmitused, mis vastanduvad üldisele riigi korrakaitsele. Nendega tegeletakse üldjuhul riigi ja korrakaitse tasandil ning KOV-il on ilmselt kokkupuude väiksem ning kui kokkupuuteid on, siis piirkonnapolitsei üksuste tasandil.  

Politsei käib vajadusel radikaliseerumise ilmingute ära tundmise teemal rääkimas ka koosolekutel sh koolides. Seega oli politsei päeva kandvaks mõtteks üleskutse koostööpartneritele, et toimuks rohkem arutelusid radikaliseerumisega hakkama saamiseks ja sisulise poole tundma õppimiseks oma kogukonna tasandil. Samuti, et oleksime valmis tulema toime oma piirkonna grupeeringutega, et me suudaks nende teket ennetada, aga ka näiteks valmisolek, kui meie tööruumi siseneb teisest kultuuriruumist, teistsuguste käitumise, hoiakute, veendumuste ja maailmatunnetusega inimene.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval toimus Elva valla arengukava ja eelarvestrateegiat puudutav avalik koosolek, kus osalesid Mikk Järv ja Heiki Hansen. 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalikul koosolekul tutvustati arengukava ja eelarvestrateegiat ning tehti ülevaade laekunud ettepanekutest. Avalikustamise ajal laekus kolm ettepanekut: 

  1. Reku sadama arenduse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jäähalli ehituse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jalgpallihalli ehituse lisamine arengukavasse. 

Laekunud ettepanekud lisatakse tekstilisse ossa ning selgitati, et mainitud ettepanekud on võimalik realiseerida ainult välisrahastajate toel ning konkreetsemad summad lisatakse dokumenti, kui võimalikud rahastusallikad on teada. 

Teisipäeval osales Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi ettevõtluse teemarühma arutelul Põltsamaal. Arutelul räägiti läbi, millised on peamised kitsaskohad ettevõtluse ja töökohtade puhul erinevates omavalitsustes. Üha olulisemaks peetakse Eestis, tulenevalt Skandinaaviamaade eeskujust, omavalitsuse rolli regionaaltasandil ettevõtluse arendamises ning ettevõtluse võrgustike loomises. Ühe esimese sammuna selles nähakse omavalitsuste ettevõtluse tegevuskavade koostamist. 

VALLAMAJANDUS

 

27. oktoobril toimus Elva valla hajaasustusega piirkondades ohtlike jäätmete kogumisring. Meil on hea meel, et inimestel on sellise ringi vastu suur huvi. Siinkohal täname Keskkonnainvesteeringute keskust ja Ragn-Sellsi, kelleta me poleks saanud pakkuda Elva valla kodanikele ohtlike jäätmete üleandmise võimalust. 

Elva valla jäätmepunktides on võimalik ohtlikke jäätmeid üle anda: 

Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15; 

Rõngu piirkond: Tehase tn 8, avatud iga päev; 

Rannu piirkond: Ringtee tn 4, K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511; 

Puhja piirkond: Nooruse tn 4, L kell 10–12. 

KOMISJONID

Teisipäeval, 22. oktoobril osales Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul. Komisjon vaatas läbi arengukava ja eelarvestrateegia muutmise avalikustamisel laekunud ettepanekud ning soovitas need lisada arengukava tekstilisse ossa. Laekus kolm ettepanekut: 

  1. Reku sadama arenduse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jäähalli ehituse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jalgpallihalli ehituse lisamine arengukavasse. 

Komisjon oli seisukohal, et mainitud ettepanekud on võimalik realiseerida ainult välisrahastajate toel ning konkreetsemad summad lisatakse dokumenti, kui võimalikud rahastusallikad on teada. 

Lisaks mitmetele väiksematele teemadele arutas komisjon ka Elva valla 2020. aasta eelarvet ning otsustas selle suunata volikogusse esimesele lugemisele. 

KANTSELEI

Registripidaja Kristi Kalmus, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ning piirkonna koordinaatorid Ede Möldre ja Ene Joosing osalesid 22. –23. oktoobril Tallinnas Rahvastikuregistri seminaril. Seminari peamised teemad olid uue rahvastikuregistri seaduse rakendamise praktika elukohamenetlustes ja Rahvastikuregistri andmete kvaliteedi parandamine. Samuti anti ülevaade kavandatavatest rahvastikuregistri e-teenustest ning sündmusteenuste arendamise plaanidest. 

VARIA

Reedel, 25. oktoobril tutvustasid Maano Koemets, Marika Saar ja Kertu Vuks Elva valda ja vallavalitsuse tööd Ukraina kolleegidele. 

 

Laupäeval, 26. oktoobril toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla 2. sünnipäeva kontsert ja pidu. Esinesid valla kollektiivid ja ansambel Kruuv.

Rohkem fotosid leiate Elva valla kodulehelt.

Fotod: Jaak Jänes

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Esmaspäev, 28. september 2020 Kell 8.15 lastekaitsemeeskonna koosolek  Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 finantsosakonna
Esmaspäev, 21. september 2020 Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Finantsosakonna
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4