« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.12-8.12.2019

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.12.–8.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 3. detsembril osales Lauri Tamm Varajase Kaasamise Keskuse infopäeval Otepääl. Keskuse juhataja Liina Lokko andis ülevaate möödunud aastal tehtud tööst ning koos teiste koostööpartneritega arutati järgmise aasta plaane. 

 

 

 

Kolmapäeval, 4. detsembril osalesid Lauri Tamm, Eve Jõgi ja Elise Aher kohtumisel Tartumaa KOV-ide esindajatega. Johannes Mihkelsoni Keskuse töötajad Veronika Varep ning Ingrid Purje tutvustasid CARe meetodit, mis on aidanud ühtlustada tugiisikute ja sotsiaaltöötajate taset ning hoiakuid inimeste aitamiseks. 

Rajaleidja Keskuse muudatustest rääkis Rajaleidja Lõuna piirkonna uus juht Ines Kerikmäe. Peamised muudatused olid karjäärinõustamise liikumine Töötukassa haldusalasse ning piirkondade ümberjagamine. Õppenõustamine on Rajaleidja põhieesmärk. Arutleti ka eritoe ning tõhustatud toe määramise põhimõtteid ning kuidas Rajaleidja saab abistada lasteasutusi kriisisituatsioonides.  

Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniosakonna peaspetsialist Simone Epro rääkis lastele ja noortele sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemisest kohalike omavalitsuste töötajate poolt.  

 

Neljapäeval, 5. detsembril osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalteemarühma ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel, kus fookuses olid asendushoolduse rahastamise ja korraldamisega seotud küsimused.  

 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 3. detsembril toimus igakuine osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek, kus osalesid Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Salle Ritso ja Merilyn Säde. Üheskoos arutati infolehe teemadel ning võimalusest, et kord aastas võiks infolehe vahel ilmuda erinevaid teemalehti, mille kokkupanemisel lööksid kaasa valla rahvamajad, noorsootöötajad jt. 

Samuti arutati valla kodulehe ja sealse info üle ning räägiti üldistest kommunikatsiooniteemadest. Arutelu all oli ka sisekommunikatsioon. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 2. detsembril osales Kertu Vuks Tallinnas “Eesti 2035” strateegi arutelul. „Eesti 2035” on riigi pikaajaline strateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada riigi ning rahva heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele.  

Seminaril arutleti ideekorjete tulemusena koostatud stsenaariume 5 arendusvaldkonna lõikes. Kertu Vuks osales riigivalitsemise töörühma arutelus, kus arutati tulevikusuundi omavalitsuse ja riigisektori töö koordineerimisel (tsentraliseeritud vs. detsentraliseeritud valitsemisemudel), info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate tõhusamat kasutamist ning teenuste arendamist ja seiramist. Võtmeküsimused olid: kuidas tagada kvaliteetsed, kättesaadavad ja asjakohased avalikud teenused; kuidas kujundada mõjusat ja kulutõhusat valitsemist ning Eesti kui demokraatliku digiriigi prototüüp.  Vaata lisaks: www.eesti2035.ee

Seminarid toimusid peale Tallinna ka Tartus, Viljandis, Pärnus ja Kohtla-Järvel. Strateegia koostamist veavad kõikide huviliste osalusel riigikantselei ja rahandusministeerium ning see valmib 2020. aasta alguses. 

 

 

Teisipäeval osales Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi korraldatud digitaliseerumise seminaril. Digitaliseerimise koolitus toimus TASi rahvusvahelise koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” raames, koolituspäeva korraldas Aleksandr Miina ettevõttest Lean Digital. Koolituse fookuses oli digitaliseerumine tänapäeva maailmas ja töökeskkondades. Arutati selle üle, kas digitaliseerumiseks on tegelik vajadus või on see pigem moetrend. Pikemalt peatuti sellel, kas ja milliseid protsesse on võimalik digitaliseerida. Koolituse raames lahendati mitu praktilist ülesannet, millest kõige põnevam oli teenuse protsessi kirjelduse loomine. Koolitus kinnitas teadmist, et enne muutuste tegemist on vajalik selgelt teadvustada, millisel digitaliseerimise tasemel organisatsioon praegu on ja milline on edasiliikumise strateegia ja taktika.  

 

 

 

 

Kolmapäeval, 4. detsembril osales Kertu Vuks innovatsioonihangete teemalisel arutelul Tartu ja Tallinna linnavalitsustega. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi ja õppetunde innovatsioonihangete korraldamisel. Tartu Linnavalitsuse esindajad tutvustasid rattaringluse projekti tagamaid ning Tallinna Linnavalitsus selgitas iseliikuva bussi hanke koostamist, korraldamist ja teenuse rakendamisega seotud probleeme.  

 

Neljapäeval, 5. detsembril osales Mikk Järv konverentsil “Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ning energiapoliitika eesmärkide elluviimisel”. 

Konverentsil tutvustati lähemalt Eesti kliimaambitsiooni tõstmise kavasid ja plaane 2050. aastaks. Tallinna ja Tartu näidetel räägiti, kuidas Eesti suuremad linnad on teinud otsuseid ja valikuid kliimaneutraalsuse saavutamisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäeval, 5. detsembril osales Mikk Järv konverentsil “Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ning energiapoliitika eesmärkide elluviimisel”. 

Konverentsil tutvustati lähemalt Eesti kliimaambitsiooni tõstmise kavasid ja plaane 2050. aastaks. Tallinna ja Tartu näidetel räägiti, kuidas Eesti suuremad linnad on teinud otsuseid ja valikuid kliimaneutraalsuse saavutamisel. 

Oodatuim esineja oli Rahandusministeeriumist, kes rääkis kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse meetmest, mille abil on omavalitsustel võimalik saada toetust omavalitsusele kuuluvate hoonete energiatõhusaks renoveerimiseks. Meede loodetakse kinnitada veel sel aastal ning 2020. aasta alguses peaks algama taotluste vastuvõtt. 

 

 

 

KOMISJONID

Kolmapäeval, 4. detsembril toimus volikogu arengu- ja planeeringu ning majanduskomisjoni ühiskoosolek, kus osalesid Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus. 

Planeerimisspetsialist Maarika Uprus andis ülevaate menetluses olevate detailplaneeringute kohta ja planeerimisvaldkonnas toimuvatest muudest tegevustest.  

Valla üldplaneeringu hange on välja kuulutatud, pakkumusi saab esitada 14. jaanuarini 2020. 

Avalikule väljapanekule läheb 13. jaanuarini Verevi rannaala detailplaneering ja KSH aruanne. Komisjonide liikmeid huvitas Verevi rannaala planeeringu puhul kõige enam hoonestuse ehitusmaht ja parkimisküsimused. Komisjonide ettepanek oli esitada järgmisel koosolekul vallavalitsusele konkreetne tegevus ja ajakava rannahoone-ujula arendamisel, mis ajaks mingid tegevused on plaanis teha.  

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arendusprojekte ja rääkis komisjonile Peedu Ravikodu (Vapramäe tänaval) rajamise ideest, kus arendaja on esitanud detailplaneeringu algatamise avalduse ja mille osas on toimunud ka kohtumine Peedu kogukonna inimestega. Detailplaneeringu algatamist ei ole veel otsustatud.  

Abivallavanem Mikk Järv tutvustas komisjonile lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise määruse eelnõu ning kahte volikogu otsuse eelnõu, millega määratakse kohanimed.  

Volikogu esimees Maano Koemets tutvustas komisjonidele Tartu valla ettepanekut muuta kahe valla vahelist halduspiiri nii, et Emajõest põhja poole jääv suurem osa Palupõhja külast (ca 2200 ha) ja osa Rämsi ja Teilma külast (ca 300 ha) antakse üle Tartu valla koosseisu. Komisjon ei toetanud piiride muutmist, kuna taotleja põhjendused ei olnud veenvad ja tuginesid ainult haldusteenuse osutamise kergemaks muutmisele. Palupõhja küla maaomanikega ei ole sel teemal suheldud ja nende arvamused on teadmata. Ettepanek on volikogus võtta vastu otsus mitte algatada piiride muutmise menetlust. Muude eelnõude volikogu istungile suunamisega komisjon nõustus.  

Komisjonid tegid ka ettepaneku, et igal koosolekul antakse vallavalitsuse poolt ülevaade, mis seisus on valla arendusprojektid. 

 

Kolmapäeval toimus spordikomisjoni koosolek, kus osales Marika Saar. Spordikomisjoni koosolekul tutvustas spordijuht Madis Šumanov Elva linnastaadioni arendusplaane ning andis ülevaate vahepeal tehtust. Komisjoni juht Priit Värv tegi ülevaate toimunud koosolekutest ning Marika Saar andis ülevaate spordiobjektide haldamise ja korraldamise eelnõu arengutest.  

JUHTIMINE

Kolmapäeval, 4. detsembril osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Merilyn Säde, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm ja Salle Ritso juhtimiskoolitusel. Koolitaja Lilian Saage juhtis meeskonda arutlema ja kaasa rääkima väärtuspõhise juhtimise ja suhete teemal. Täna on oluline pöörata igas meeskonnas tähelepanu meeskonnakultuurile, kus inimesed tunneksid end turvaliselt ja hästi selleks, et ühised eesmärgid saaksid ka isikliku tähenduse. Konkreetsemalt räägiti veel juhi ülesannetest ning sellest, mismoodi oma meeskonda eri tasanditel toetada. 

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4