« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.12.–21.12.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.12.–21.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 17. detsembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul Puhja seltsimajas. 

Räägiti 22. jaanuari aruteluõhtu “Seome kultuuri” korraldusest, rahvariidefondi loomisest, sündmuste turundusest ning lepiti kokku 2020. aasta I poolaasta koosolekute ajad.  

Muuhulgas tähistati Puhja Seltsimaja 113. sünnipäeva ning Kaja Udso 35. töötamise aastapäeva seltsimaja juhatajana. 

 

 

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 17. detsembril osalesid Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks Hellenurme mõisa tulevikuarutelul.

Toomas Järveoja ja Kertu Vuks tutvustasid lühidalt vallavalitsuse plaane tulenevalt Elva valla arengukavast  ning selgitasid lepingut MTÜ Hellenurme Mõisaga. Leping kehtib 2025. aastani ning tegevused mõisas peaksid toimuma vastavalt MTÜ põhikirjale, mille alusel mõis on kasutada antud. Ermo Kruuse tutvustas Palupera piirkonnakogu mõtteid seoses mõisa kasutusvõimalustega tulevikus. Mõis peaks olema avatud ning ligipääsetav kõigile huvilistele, hoones võiksid toimuda tegevused, mis vajalikud kohalikule kogukonnale. Piirkonnakogu toetab ideed tuua teenuskeskus ja raamatukogu mõisahoone ruumidesse, lisaks võiks kaaluda noortekeskuse tegevuste toomist mõisahoonesse. Vambola Sipelgas tutvustas MTÜ Hellenurme Mõis plaane seoses mõisahoone kasutamisega 2025. aastani. Plaanis on teha koostööd erinevate huvilistega kohalikust kogukonnast, kes soovivad mõisa pindasid rentida oma tegevuste tarbeks.

 


Kertu Vuks viis läbi ideekorje mõisahoone tuleviku teemadel, peamine märksõna, mis arutelust kõlama jäi- mõis ja mõisa ümber olev park peab olema tulevikus  kogu piirkonna turismimagnet, väärtustades kultuuripärandit.

 

Neljapäeval, 19. detsembril toimus Elvas Act Now seminar „Energiaauditist isetasuvate investeeringute ja kokkuhoiuni“. 

Elva valla osalusel toimub projekt Act Now, mille raames rajatakse Elva valda energiatarbimise jälgimise süsteem. Selle abil on võimalik tarbimist jälgida ning jõuda energiat säästvate tegevusteni. Tutvustati, kuidas Elva vallas energiatarbe monitoorimiseni jõuti, milliseid seadmeid kasutati ning kuhu kõik andmed kokku jooksevad. Tallinna Energiaagentuurist rääkis Aare Vabamägi energiaaudititest ning kuidas jõuda auditist investeeringute plaanini.

 

Neljapäeval, 19. detsembril kinnitas Tartumaa Arendusseltsi (TAS) juhatus hindamiskomisjoni ettepaneku alusel projektitaotluste paremusjärjestuse, mille järgi saavad tuule tiibadesse neli Tartumaa jaoks olulist suurprojekti. Nendest üks on Elva vallavalitsuse poolt esitatud projekt Kentsi paisjärve arendamiseks. TAS-i toetus projektile on 150 064,77 eurot. 

Samal päeval kinnitas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) Kentis paisjärve arendamise projekti ka MATA taotlemisõigustega projektide nimekirja, mis tähendab, et RKT toetab projekti 210 667 euroga.  

 

Reedel, 20. detsembril osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv MTÜ/AS Andmesidevõrk koosolekul, et täpsustada Andmesidevõrgu edasisi plaane ja tegevusi. Andmesidevõrk on kinnitanud eelplaneeringu ning esimese arenguetapi piirkonnad, kuhu hakatakse 2020. aastal rajama kaasaegset valguskaabli ühendust. Elva vallast on 2020. aasta plaanides Elva linn ning teised valla piirkonnad. Täpsem kaart www.internetkoju.ee. Lepiti kokku, et edaspidi selguse huvides tarbijatele kasutatakse ainult AS Andmesidevõrk nime ning klientide suheldes räägitakse konkreetsemalt, millised teenusepakkujad on huvitatud oma teenust müüma.

 

VALLAMAJANDUS

Ulila piirkonna Kureküla elanike soovil algatas vallavolikogu küla nime muutmise, kuna Elva vallas oli kaks sarnase nimega asustusüksust: Kureküla (Ulila piirkonnas) ja Kureküla  alevik (Rannu piirkonnas).  

Elanike poolt eelistati nimevalikuna Lille küla. Peale eelnõu avalikku väljapanekut võttis vallavolikogu 26. augusti 2019 istungil vastu otsuse muuta Kureküla küla nimi ja määrata uueks küla nimeks Lille küla. Vallavolikogu otsus uue nimetusega edastati Rahandusministeeriumile nime muudatuse kinnitamiseks. Rahandusministeeriumi kohanimenõukogu järeldas, et „Lille küla“ nimekujuga võib tekkida segatust nimekuju käänamisel ning oleks parem Lille küla kokku kirjutada nimekujuga „Lilleküla“.  

Riigihalduse ministri 11.oktoobri 2017.a määruse nr 72 „Asutusüksuste nimistu kinnitamine  ning lahkmejoonte määramine“ muutmine lisas 1 on Elva valla külade loetelust jäetud välja „Kureküla“  ja lisatud „Lembevere“ järel sõna „Lilleküla“. 

Elanikud ja kinnistu omanikud ei pea nime muutmise tõttu muretsema, ametiasutuste poole pöörduma ja nime muutmisest kedagi teavitama. Kõik andmed rahvastikuregistris, maakatastris, kinnistusraamatus, ehitisregistris on automaatselt muudetud uue asutusüksuse kohanimega Lilleküla. Samas tasub olla tähelepanelik ja kindlasti on kasuks nii ametlikus suhtlemises kui ka tavakasutuses kasutatakse uut ja kaunikõlalist küla nime – LILLEKÜLA. 

 

Elva Vallavolikogu võttis esmaspäeval, 16.detsembril toimunud istungil 19 poolthäälega vastu valla eelarve, mille kogumaht koos investeeringutega on 30,3 miljonit eurot. 

2020. aastal on investeeringute maht Elva vallas 7,2 miljonit eurot. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,8 miljonit eurot saadavate toetustega, 1,7 miljonit eurot võetavate laenudega ning 3,7 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt. 

Suurimad investeeringud on seotud avaliku ruumi, haridusasutuste ja sportimisvõimaluste parandamisega. Selle alla kuuluvad muu hulgas 2019. aasta lõpuks valminud Elva linnasüdame viimane makse, Käärdi aleviku kergliiklustee, Rannu ja Konguta koolide renoveerimine ning järgmiseks suveks valmiv Elva spordihoone. 

Peale selle investeeritakse märkimisväärselt valla teede ja tänavate uuendamisesse ning remonti. 

Elva vallas on 2019. aasta 1. detsembri seisuga 14 644 elanikku, mis on 35 inimest rohkem, kui 2019. aasta alguses. Elva vallas oli 2019. aasta juuni seisuga 6671 maksumaksjat. Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsioonide alusel on 2019. aasta keskmine sissetulek Elva vallas 1119 eurot kuus. 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4