« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.08.-04.09.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmus nädalakiri kaks korda kuus. Edaspidi ilmub nädalakiri taas iganädalaselt.

 

 

  JUHTIMINE  

 

13. augustil 2022 toimus Elva vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu XI istung toimus 22. augustil 2022 Elva Vallavalitsuse volikogu saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli vallavanema ülevaade ning kolm otsuse ja kaks määruse eelnõud. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv andis istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ning andis ülevaate kõikidest töövaldkondadest. Arendusjuht Margus Ivask andis lisaks ülevaate ka Elva gümnaasiumi rekonstrueerimisest ja edasistest tegevustest seoses hanke tühistamisega. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.  

Volikogu otsustas lõpetada Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 I lugemise ja suunata see avalikule väljapanekule. Abivallavanem Kertu Vuks tegi lühiülevaate I lugemisele saadetud arengukavast ja eelarvestrateegiast ning lisadokumentidest. Arengukava ja eelarvestrateegia on strateegiline arengudokument, mis loob laiapõhjalise raamistiku Elva valla tuleviku kujundamiseks. Arengukava üks osa on eelarvestrateegia, mis kajastab arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal. Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 suunati kaheks nädalaks (24.08.-07.09.2022) avalikule väljapanekule ning korraldati kolm avalikku arutelu ettepanekute ja arvamuste esitamiseks. Arengukava ja eelarvestrateegia materjalide ja protsessiga on võimalik tutvuda siin: https://www.elva.ee/arengukava-2030-koostamine.  

Volikogu võttis vastu Elva valla üldplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule. Elva valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Eesmärk on luua ruumilised eeldused valla arengu visiooni elluviimiseks aastaks 2030. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku aeg on 15. september kuni 15. oktoober 2022. 

Muudeti Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määrust nr 45 „Rõngu Lasteaed Pihlakobar põhimäärus“. Elva Vallavolikogu 28.03.2022 otsusega nr 32 otsustati lõpetada Aakre lasteaed-algkooli tegevus 31. augustist 2022. Otsuse kohaselt tagatakse Aakre lasteaed-algkooli lasteaia osa lastele alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Rõngu lasteaed Pihlakobara rühmas, mis moodustatakse Aakre lasteaed-algkooli senises asukohas. Sellest tulenevalt on vaja muuta Rõngu lasteaed Pihlakobara põhimääruse § 1 lg 5, milles sätestatakse lasteaia õppetöö toimumise kohad.  

Tunnistati kehtetuks Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määrus nr 79 „Aakre Lasteaed-Algkooli põhimäärus“. Seoses Aakre lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamisega on vajalik kehtetuks tunnistada põhimäärus, mis senini kooli tegevust reguleeris.  

AS-le Emajõe Veevärk otsustati tasuta võõrandada Teedla ja Siuksu biotiigid. Elva valla omandis on Elva vallas Teedla külas ja Lapetukme külas asuvad biotiigid. Jäätmehoidla maadel asuvad rajatised teenindavad lähedal asuvaid elanikke olles reovee puhastamisel järelpuhastuse rollis. Teeninduse tagab mõlemas külas AS Emajõe Veevärk. Teenused vastavad kehtestatud nõuetele. AS Emajõe Veevärk omab vee-erikasutuslubasid, mis eeldab maaomaniku kirjalikke nõusolekuid. Mõttekas on biotiikide maa-alad aga võõrandada ja kohalike omavalitsuste, sh Elva valla poolt asutatud ja siiani osalusega vee-ettevõtjale põhjendatult tasuta. Võõrandamise kulud (sh notari tasu ja riigilõiv) kannab AS Emajõe Veevärk. 
 

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda SIIN.
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’ist.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 26. septembril 2022. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


31. augustil toimus Konguta rahvamajas Elva valla eakamate tervisepäev

Augustikuu viimasel päeval toimus Konguta Rahvamajas üks vahva ja kasulik tervisepäev Elva valla eakamatele. Tervisepäevast võttis osa ligi 100 aktiivset eakat ning päeva juhtis abivallavanem Heiki Hansen.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi noored tudengid mõõtsid soovijatel hemoglobiini, veresuhkru ja kolesterooli taset, saalis oli võimalus osa võtta Piret Terve toolivõimlemisest ning silmailu ja lusti pakkusid Kaie Tali juhendamisel noored rahvatantsijad.
 
Üks kõige enam elamusi pakkunud esineja oli erakorralise meditsiini õde Dmitri Prilutski ettekandega “Millal kutsuda kiirabi?”, milles ta rääkis insuldi, infarkti, kõhuvalu ja infektsioonide olemusest, nende sümptomitest ning käitumisjuhistest. Seejärel andis hingehoidja ja kriisinõustaja Marko Tiirmaa ülevaate vaimse tervise hoidmise teemadest. Kosutava kõhutäiena said osalejad ühepajatoitu ning banaanikeeksi.
 
Tervisepäev lõppes jalutuskäiguga Kentsi paisjärve äärde, kus vallavanem Priit Värv rääkis järve ajaloost ning arendusplaanidest. 

 

 

17. augustil osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir MTÜ Iseseisev Elu 25. juubelil

MTÜ Iseseisev Elu on Elva valla üks pikaajalisemaid koostööpartnereid ning toetab Elva vallas elavaid psüühikahäirega inimesi läbi päevakeskuste tegevuse Elva linnas ja Rõngus ning toetatud elamise teenusega. Elva Vallavalitsuse poolt soovisime ühingule jätkuvat tegutsemisrõõmu ja kohanemist oma klientide vajadustega sama edukalt kui seni!  

 

 


29. augustil toimus Tartumaa Tervisespordikeskuses Tartumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev 

Teabepäeva läbiviimise eesmärk oli tutvustada riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi, mis on suunatud tagasipöördujatele, uussisserändajatele ja vähelõimunud püsielanikele.

Kohe kohtumise alguses selgitada nende eeltoodud mõistete tähendust ja erisusi. Lähemalt tutvustati kohanemisprogrammi Settle in Estonia, mis on mõeldud vähem kui viis aastat Eestis viibinud elamisõigust või elamisluba omavatele uussisserändajatele. Räägiti ka Eesti Töötukassast, mis pakub lisaks karjäärinõustamisele ka eesti keele õpet tööturukoolitusena ja eesti keele koolituskulude hüvitamist tööandjale.  

Läbivalt käsitleti ukrainlaste kohanemise ja lõimumisega seotud teemasid. Olulisel kohal olid haridusküsimused, kuna uus õppeaasta oli sel hetkel kohe algamas ja lahtisi otsi oli väga palju. Suureks probleemiks on see, et hinnanguliselt 1/3 ukraina lastest pole veel üheski registris kirjas.  

 

 

18. augustil toimus Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna ning piirkonnapolitsei esindusega koostöökohtumine, et ühiselt läbi rääkida lähisuhtevägivalla ohvrite ja väärkohtlemise kahtlusega laste abistamine. 

 

 

Foto: MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühing (Facebook) 


26. augustil osales Gerda Kiipli-Hiir Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud kohtumisel tervise- ja tööminister Peep Petersoniga ning MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühingu 5. sünnipäeval 

Minister tutvustas plaanitavat üldhooldusteenuse reformi, millega riik plaanib eraldada kohalikele omavalitsustele lisaraha, et muuta üldhooldusteenus suuremale hulgale inimestest kättesaadavamaks ja taskukohasemaks. Lisaks eraldatakse vahendeid ka koduhooldusteenuse ning teenusmajade arendamiseks. 

Samal päeval õnnitles Gerda Kiipli-Hiir Elva Vallavalitsuse nimel ka MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühingu liikmeid nende 5. sünnipäeva puhul. Ühing koondab ligi 50 Elva vallas elavat erivajadusega inimest. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Elva valla haridustöötajad kogusid uue õppeaasta eel taas inspiratsiooni

24. augustil toimus Rannu rahvamajas traditsiooniline Elva valla haridustöötajate inspiratsioonipäev „Stardi targalt!". Juba neljandat korda toimuva õppeaasta eelürituse eesmärk on pakkuda erinevate esinejate, ettekannete ja töötubade läbi Elva valla haridustöötajatele kasulikke teadmisi ja võimalust kogemuste jagamiseks, et uuele õppeaastale inspireeritult ja motiveeritult vastu minna. 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste rõõmustas, et huvi ürituse vastu oli väga suur ning osalejaid oli kokku ligi 190 inimest. Erakordselt hea meel oli tal ka selle üle, et seekord viisid ühe õpitoa läbi õpilased. Ta usub, et noorte hääl on väga tähtis ning noorte kaasamine ja selliste kogemuste võimaldamine aitab loodetavasti panustada õpetajate järelkasvule. 

Loe pikemalt muljetest ning vaata, kes inspiratsioonipäeval esinesid Elva valla kodulehelt →

 

 


21.-28. augustil toimus Tartumaa Tervisespordikeskuses Erasmus+ rahvusvaheline noortevahetus 

Noortevahetuses osalesid lisaks Eesti noortele ka noored Gruusiast ja Ukrainast vanuses 15-22 eluaastat. Nädala jooksul toimus palju erinevaid tegevusi ja töötubasid noorte kaasamise ja motivatsiooni teemadel. Lisaks toimusid kultuuriõhtud, et tundma õppida osalenud riikide kultuuri ja kombeid. Omavahel suheldi inglise keeles. 

Noortevahetust vedas eest Elva valla noortevolikogu - suur kummardus ja tänu edukalt ja sisukalt läbiviidud võõrustamise eest! 

 

 


Hellenurme raamatukogu tähistas 155. sünnipäeva  

Sünnipäeva puhul matkati Middendorfide kalmistu platsi juurde, kus süüdati küünlad ning Palupera endine vallavanem ja tänane vallavaraspetsialist Terje Korss rääkis veidi kunagise valla ajalugu. Hiljem tähistati raamatukogu juures pidulikult tähtpäeva ning Rõngu raamatukogu juhataja Rasmus Toompere luges ette ka Mats Traadi Hellenurme kohta kirjutatud lühijutu. 

 

 

Moodustati Elva valla raamatukogude nõukogu 

Vastavalt Elva valla raamatukogude põhimäärustele ja rahvaraamatukogu seadusele on Elva valla raamatukogude nõukogu ellu kutsutud vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks. Lisaks hakkab raamatukogude nõukogu arutama ka Tubli Lugeja 2022 valimist.

Raamatukogude nõukogu liikmed on: Ülle Tensmann - Rannu piirkonna lugejate esindaja; Ilme Hõbemägi - Aakre piirkonna lugejate esindaja; Piia Riim - Rõngu piirkonna lugejate esindaja; Anne Koppel - Elva piirkonna lugejate esindaja; Lily Šanin - Konguta piirkonna lugejate esindaja; Marilin Aasoja - Elva Vallavalitsuse esindaja.  

 

 

Uus kooliaasta on alanud! 

Uus õppeaasta Elva valla koolides on alanud ning kahes koolis, Elva Gümnaasiumis ja Rõngu Keskkoolis, saabus uus kooliaasta eriti põnevalt, sest koole hakkavad juhtima uued direktorid. Rõngu Keskkooli direktor on alates 1. augustist Romet Piller ning Elva Gümnaasiumi direktori ametikohal alustab 15. septembrist tööd Deivy Kivisalu. Tere tulemast! 

Loe Rõngu Keskkooli direktori Romet Pilleri tutvustust siit →
Loe Elva Gümnaasiumi direktori Deivy Kivisalu tutvustust siit →

 

 


30. augustil toimus kultuurijuhtide arutelupäev

Tartumaa omavalitsuste kultuuritöötajad kohtusid järvemuuseumis Akva:rium, kus keskenduti Tartumaa arengustrateegia kultuuri alalõigu sisule ning alustati tööd "Kultuurikorralduse hea tava" loomisega. Kogu päeva juhtisid ja hoidsid üleval Marika Saar ja Astrid Hallik.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


3. septembril toimusid Ulila keesikojas Külade Kärajad 

Vallavalitsusest osalesid Külade Kärajatel Priit Värv, Margus Ivask ja Kertu Vuks. Koos kogukonnaesindajatega analüüsiti kogukondade arendamiseks kavandatavaid tegevusi Elva valla arengukavas ja eelarvestrateegias ning investeeringute prioriteete arengukava perioodiks.

Sõna said ka Ulila külaseltsi eestvedaja Jaanus Lauri ning MTÜ Sooveere juht Kristina Ermel. Lisaks andis vallavalitsus ülevaate lähiperioodi olulisematest tegevustest ja tähtaegadest.   

 

 

24. augustil toimus Rannu piirkonnakogu esimene koosolek 

24. augustil kogunes esimeseks koosolekuks Rannu piirkonnakogu, vallavalitsuse esindajatest osales koosolekul Kertu Vuks. Rannu piirkonnakogu liikmeteks valiti Üllar Kaaver, Lea Tuvikene, Hille  Andressoo, Meeri Metspalu, Viive Vink, Tiia Runthal ja Aivo Kapten. Koosolekul valiti Rannu piirkonnakogu esimeheks Viive Vink ja aseesimeheks Lea Tuvikene.

Täpsema info piirkonnakogude kohta leiad: www.elva.ee/piirkonnakogud.    

 

 


Elva valla kaasav eelarve ootab lennukaid ideid!

Elva valla kaasavasse eelarvesse saab taas igaüks esitada oma ettepanekuid. Ideekorje toimub 1.–15. septembrini 2022. Ideid saab esitada e-keskkonna VOLIS kaudu või saates need e-aadressile elva@elva.ee.

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud  45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Oluline on meeles pidada, et objekt peab pärast valmimist kuuluma valla omandisse.

Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

 Ettepanek peab sisaldama:

  • esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress
  • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  • idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  • sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  • ettepaneku hinnangulist maksumust;
  • kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sundvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis; 
  • muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korraga saab tutvuda SIIN.

 

 

25. augustil kohtus Palupera piirkonnakogu, et arutada Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia üle. Vallavalitsust esindas arutelul Kertu Vuks, kes tutvustas arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud ning sinna juurde kuuluvaid lisasid, sh rahvastikuprognoosi. 

 

 


Elva vald valmistub Maal elamise päevaks 

24. septembril toimub taas üle-eestiline Maal elamise päev, mille eesmärk on tutvustada maal elamise võimalusi. Elva vallas toimub Maal elamise päev sel aastal peamiselt Rõngu, Aakre, Palupera, Hellenurme ja Kirepi piirkonades, et külastajad saaksid süvitsi tutvuda ühe kandi võimaluste ning teenustega. Aakre rahvamaja pargist saab ürituse keskus, kus saab olema messi- ja laadaala, seminari- ja kultuurilava, sportlikud tegevused, laste- ja noorteala, töötoad, matkamäng, Elva valla raadionurk ja palju muud. Päev tuleb põnev ja huvitav ning tegevusi jagub kella 11st kuni 16ni. Maal elamise võimalustega on oodatud tutvuma nii kohalikud kui ka kaugemalt tulijad! 

Aakresse on oodatud kõikide Elva valla piirkondade esindajad oma tegemisi, teenuseid ja tooteid tutvustama!
Ettevõtja, organisatsioon, piirkonna esindaja, kaupleja - registreeri end messi- ja laadaalale hiljemalt 11. septembriks SIIN 

Lisaks otsime inimesi ja/või peresid, kes on otsustanud linnaelu vahetada maaelu vastu, leidnud, et selleks parim koht on just Elva vald ning on selle tehtud elumuutusega igati rahul! Kui oled valmis või tead kedagi, kes oleks valmis oma maale elama tulemise kogemuslugu jagama, siis kirjuta hiljemalt 11. septembriks 2022 e-aadressile eliise-berta.tarto@elva.ee lühike kokkuvõte enda Elva valda elama asumise kogemusest. 

Täpsem info Maal elamise päeva kohta on leitav Elva valla kodulehelt →
Üritus Facebookis → 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


21. augustil toimus Tabivere koolis Tartumaa Kaunis Kodu tunnustusüritus

Elva vallast tunnustati Kaunis kodu 2021 tiitliga Elva linnas, Marja 4 aadressil asuva kodu omanikke ning Rämsi külas, Õuna tee 4 aadressil asuva kodu omanikke. Oma õnnitlused ja tervitussõnad sai edasi anda ka vallavanem Priit Värv.  

 

 


Elva valla üldplaneering on vastu võetud ning suunatud avalikule väljapanekule

Elva vallavolikogu võttis 22.08.2022 istungil vastu Elva valla üldplaneeringu. Koostatava üldplaneeringu avalik väljapanek algab 15. septembril ning kestab kuni 15. oktoobrini 2022.

Elva valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi ning selle koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada üldplaneeringu kohta arvamusi. Täpsem info, kus üldplaneeringuga tutvuda saab ning lõplikud materjalid jagatakse Elva valla infokanalitesse hiljemalt 15. septembril 2022. 

Vaata täpsemalt Elva valla kodulehelt ja üldplaneeringu blogist

 

 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek 

Elva valla arengukava aastateks 2022-2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026 oli avalikul väljapanekul ning sellele oli võimalik esitada arvamusi ja ettepanekuid kuni 07.09.2022 kirjutades need e-aadressile elva@elva.ee.

Avalku väljapaneku raames toimusid ka avalikud arutelud 31. augustil Puhjas, 5. septembril Rõngus ja 6. septembril Elvas. 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia dokumentidega saab tutvuda Elva valla avalikus dokumendiregistris, Elva vallavalitsuses või piirkondade teenuskeskustes. Kogu info arengukava protsessi kohta on leitav Elva valla kodulehelt

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Puiestee tänav Elva linnas on taas liiklusele avatud

Elva linna Puiestee tänav on läbinud põhjalikud rekonstrueerimistööd ning on taas liiklejatele avatud. 1. septembriks eemaldati tänavalt ka ümbersuunamise märgid, kuid mõneks ajaks jääb veel kehtima 30 km/h kiirusepiirang ohutuse tagamiseks haljastus- ja viimistlustööde lõpetamisel.

Siiani puudus Puiestee tänaval korralik valgustus ja sademevee süsteem ning teekatte olukord oli niivõrd kehv, et põhjustas mõnel juhul lausa sõidukitele kahjustusi. Tänaseks on kõik eelmainitud puudused Puiestee tänaval likvideeritud ning tänav on saanud värske ja korraliku väljanägemise. Tänava ehitus on kulgenud sujuvalt, planeeritust kiiremini ning tööd on AS TREF poolt teostatud väga hästi.

Puiestee tänava remondist ajendatuna seadistatakse Puiestee tänavale Elva esimene nutikas ülekäigurada, mis muudab liiklemise kooli juures veelgi ohutumaks. „Rekonstrueerimise projektis oli kooli esine ülekäik planeeritud tavalise ülekäigurajana, kuid otsustasime katsetada uut valgustatud liiklusmärkidega lahendust, mis reageerivad jalakäija liikumisele. Nutika ülekäiguraja paigaldab Bercman Technologies AS. Praeguseks on juba paigas ülekäiguraja märgid, mis lähinädalate jooksul ka seadistatakse ja valgustusvõrku ühendatakse," rääkis Elva valla vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. „Kui nutikas ülekäigurada ennast igati ka praktikas õigustab, siis saame planeerida samasugust lahendust ka mujale, eelkõige lasteasutuste juurde," lisas ta.

Esialgu kavandati Puiestee tänava ehitus koos Vaikse tänava katendi uuendamisega, kuid kallinenud ehitushindade tõttu võeti vastu otsus hanke mahtu kärpida. Uue kuue sai hetkel seega Puiestee tänava lõik Jaani tänava ristmikust raudtee ülesõiduni. Vaikse tänava rekonstrueerimiseks püütakse siiski endiselt vajalikud vahendid esimesel võimalusel leida. 

Puiestee tänava ehitustööde maksumus oli ca 900 000 eurot ning tee rekonstrueerimist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transiitteede korrastamise meetmest (TEN-T) 350 000 euroga. Ülejäänud osa kattis omafinantseeringuga Elva vald. 

 

 

  VARIA  

 


26. augustil külastas Elva valda siseminister Lauri Läänemets

Koos vallavanema Priit Värvi, abivallavanema Kristjan Vilu, ennetustööspetsialisti Karmen Paaveli, Rõngu piirkonna koordinaatori Ene Joosingu ja volikogu liikme Marika Saarega külastati Rõngu Vabatahtlikku Päästeseltsi, tutvuti nende tegemiste ja plaanidega ning Võrtsjärve suurima päästepaadiga, mida Rõngu vabatahtlikud juhivad.

Veel külastati ka Võrtsjärve Limnoloogiakeskust, kus räägiti kohaliku omavalitsuse väljakutsetest kriisivalmiduse suurendamisel ja turvalisema elukeskkonna loomisel.

Minister sõnas peale kohtumist, et palju mõistlikke mõtteid sai kõrva taha pandud. Loodame väga, et kohtumisel vahetatud ideed leiavad tulevikus ka rakendust! 

 

 


Elva Vabatahtlike Tuletõrjeühing tähistas 115. aastapäeva

4. septembril tähistati Elva Vabatahtlike Tuletõrjeühingu 115. aastapäeva. Toimus üldkoosolek ning peale seda Elvas, Arbi järve ääres ohutuspäev politsei, kiirabi ning paljude sõprade ja koostööpartnerite osavõtul. Veepääste demo-show tegid ka neljajalgsed päästjad.

Palju õnne Elva vabatahtlikele päästjatele – nii kahejalgsetele kui ka neljajalgsetele! Täitunud suure numbri puhul on Elva VTÜ kirja pannud ka ühingu saamisloo. Loe siit → 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 27. november 2023   Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 20. november 2023   Kogu päev Imbi Rõivassepp
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 13. november 2023   Kogu päev Priit Värv
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 6. november 2023   Kogu päev Hegri Narusk ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4