« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-19.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 14.03.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Kalme külas, Undi katastriüksuse (69403:004:0228) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kalme küla, Undi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Kalme küla, Hindre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas, Kapsta külas, Kivistiku katastriüksuse (17101:001:1952) maa riigi omandisse jätmisega.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale katastriüksus Elva vald, Elva linn, Tamsa tee 4a (17001:001:0201) sideõhuliinile.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Elva linn, Laane tänav T2 (17001:001:0059) maakaabelliinile ja liitumis- ja jaotuskilbile.

Suurendada alates 15. märtsist 2023 Rõngu Lasteaed Pihlakobar sõimerühma Mesimummid laste arvu ja kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 2022/2023 õppeaasta teiseks pooleks 16 last ning lasteaiarühmas Lepatriinud kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 2022/2023 õppeaasta teiseks pooleks 22 last.

Moodustada Elva valla eelarvest rahastatavate projektitoetuste taotluste hindamiseks komisjon: Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Sirle Lüüs, Kersti Haljasmets, Ivi Tigane, Priit Luik, Krete Enno.

Kinnitada kinnistu Oona karjäär, Rebaste küla, Elva vald (60801:001:2360) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks SAKRA OÜ pakkumusega 33 500 eurot.

Kinnitada kinnistu Kapsa, Kaarlijärve küla, Elva vald (17101:001:0466) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Andrei Uksov pakkumusega 10 300 eurot.

Kinnitada korteriomandi Põdramäe/2-1, Poriküla, Elva vald (60501:001:0027, eriomand/korter nr 1, 427/3401 mõttelist osa) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Karin Kurrusk pakkumusega 4 200 eurot.

Kinnitada kaasomandi Taga-Pihlaka abihoone, Konguta küla, Elva vald (17101:001:0161, 202/2652 mõttelist osa tervikust, plaanil boksid 12 ja 18) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Rendex OÜ pakkumusega 1 950 eurot.

Muuta MTÜ Sooveere ja Elva vallavalitsuse vahel sõlmitud halduslepingut nr 7-3/11.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport spordiobjektide renoveerimist 20 000 euroga.

Eraldada MTÜ-le Sooveere täiendavast riiklikust toetusest kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumistegevuste läbiviimiseks 2 800 eurot.

Sõlmida Tamme paljandi matkaraja maa-ala avaliku kasutuse kokkulepped.

Nimetada Elva Varahalduse OÜ juhatuse liikmeks (juhatajaks) Ülle Unt alates 1. aprillist 2023 tähtajaga viis aastat.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus rahanduskomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul vallavanem Priit Värv ja finantsjuht Imbi Rõivassepp. Päevakorras olid Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine, Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine ja laenu võtmise eelnõud, mille kõigiga komisjoni liikmed nõustusid ja eelnõud suunati volikogusse. 

Arutlusel oli ka rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe määramine, kuna  senine rahanduskomisjoni aseesimees Juhani Jaeger peatas oma volitused volikogu liikmena kolmeks kuuks ehk kuni 20.04.2023. Kuna komisjoni esimees ja aseesimees peavad kuuluma volikogu koosseisu, siis lõppesid automaatselt volitused ka rahanduskomisjonis. Uus esimees ja aseesimees määratakse volikogu istungil. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Verevi järve uuringu tulemuste tutvustamine

Maaülikooli esindajad Ingmar Ott ja Andres Piir tutvustasid läbi viidud “Verevi järve veekeskkonnale avalduva väliskoormuse uuring” tulemusi. Uuringu eesmärk oli Verevi järve koormuse ja koormustaluvuse selgitamine, milleks tutvuti juba tehtud järvega seotud veemajanduslikke töödega, sealhulgas teostatud projektide ja asjakohaste aruannetega.

Uuringu käigus selgitati välja Verevi järve hetkeolukord - mõõdeti ainete koormuseid, koostati vee- ja ainebilanss, tehti vooluveekogude geodeetilised mõõtmised, auditeeriti olemasolevaid hüdroloogilisi rajatisi jne.

Uuringuga sõnastati ettepanekud vajalike lisauuringute tegemiseks ja Verevi järve olukorra parandamiseks. Analüüsiga on võimalik kõikidel huvilistel tutvuda siin

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 14. märtsil kohtus vallavalitsus Rõngu piirkonna eakatega

Kohtumisel osalesid vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumisele oli kohale tulnud 28 eakat, kellega arutleti vabas vormis kõikidel neile huvipakkuvatel teemadel. Eakad küsisid küsimusi näiteks ühis- ja sotsiaaltranspordi korralduse kohta, andsid teada erinevate piirkondade ja külade heakorramuredest, uurisid valla eelarve kokkupanemise protsessi kohta ning jagasid ideid, milliseid üritusi nad sooviksid Elva vallas näha. 

Pooleteisetunnine kohtumine oli väga tore ja sisukas. Järgmine vallavalitsuse kohtumine toimub Rannu piirkonna eakatega 19. aprillil kell 11 Rannu Rahvamajas. Sellest teavitame eakaid järgmise Elva valla lehe ning teiste valla infokanalite kaudu. 

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus  Loov Vald programmi mentorkohtumine

Loov Vald programmi elluviimise edasiste tegevuste kavandamiseks kohtus Elva Vallavalitsuse meeskonnast abivallavanem Kertu Vuks programmi mentori Astrid Hallikuga. Elva valla idee Loov Vald programmis on Elva lauluväljaku kaasajastamine "360° Elva elamust" kontseptsioonist lähtudes.

Kohtumisel arutati täpsemat tegevuskava ning plaane selle elluviimiseks. Lepiti kokku, et maikuus võiks toimuda laiapõhjaline kaasamisüritus idee edasiseks arendamiseks, näiteks ruumiloome konverents. Selle raames väljatöötatud idee esmakordne testimine praktikas võiks toimuda juulikuus, kui Elvas toimub Eesti Liikumis- ja Elamusfestival.

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus rahvusvahelise Horizon projekti meeskonnaarutelu

“Digitally Enabled Social District Renovation Processes for Age-Friendly Environments Driving Social Innovation and Local Economic Development” ehk lühidal "drOp" projekti meeskonnaarutelul osales abivallavanem Kertu Vuks. Selle raames lepiti kokku projekti edasised tegevused.

Elva Vallavalitsus veab projektis eest digitaalsete kaasamislahenduste ja digitaliseerimise teemaplokki, mille juhtumianalüüsi ja praktilist kogemust Elva ja Eesti näitel tutvustatakse projektipartneritele maikuus toimuval seminaril. Lepiti ka kokku, et kõik projekti rahvusvahelised partnerid kohtuvad Elva vallas selle aasta oktoobris. 

 

Reedel, 17. märtsil toimus Eesti Koostöö Kogu inspiratsioonipäev "KOV: kohaliku osaluse võimalused"

Üritusel osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Inspiratsioonipäev algas omavalitsuste rollide ja ülesannete mõtestamisega erinevatel ajajärkudel ning räägiti ka kohaliku omavalitsuse autonoomsusest. 

Päeva jooksul arutleti veel kohalikust kogukonna hoidmisest läbi raamatukogude, peamistest teemadest rahvaalgatuse keskkonnas, arvamusrännakust jne. Suuremat tähelepanu tõmbas avatud valitsemise temaatika, kus toodi Elva valda korduvalt eeskujuks.  

Ürituse lõpetas paneeldiskussioon, milles keskenduti kohaliku omavalitsuse ja kogukondade koostööle. Päev oli inspireeriv ja andis palju ideid, kuidas tööd kohalikus omavalitsuses veelgi kogukonnasõbralikumalt teha.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Teisipäeval, 14. märtsil toimus  koolide tugispetsialistide kohtumine

Tugispetsialistid ja vallavalitsuse esindajad kohtusid Elva Gümnaasiumis, kus külalisi tervitas direktor Marek Sammul.

Elva Gümnaasiumi tugispetsialistid tutvustasid oma töökorraldust, Martin Kimmel tutvustas oma tööd koolipsühholoogina ning õpetaja Merike Allik muusikateraapiat. Lisaks tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”.  

 


Neljapäeval, 16. märtsil külastasid Elva valla mitteõppivad ja mittetöötavad noored Tartu Kunstikooli

Tartu Kunstikool on Kuressaare Ametikooli kõrval Eestis ainus kunstialast kutseharidust pakkuv õppeasutus. Õpe toimub nii põhi- kui keskhariduse baasil. Õpetatakse tänapäeval nõutud kunstierialasid nagu graafiline disain, 3D kunstnik-kujundaja, dekoraator ja stilist.

Noored said põhjaliku ülevaate sisseastumiseks nõutavast ja õppetöö korraldusest. Toimus ringkäik koolimajas, kus iga nurga pealt vaatas vastu midagi põnevat ja kohati isegi šokeerivat. Näiteks olid kõik kooli klaaspinnad kaetud piltide ja tekstidega ning keldriruumis võttis neid vastu erinevatest kangastest valmistatud istmikest moodustatud kuhil-skulptuur.

Õpe Tartu Kunstikoolis sisaldab väga palju praktikat, laagreid, matku ja isegi talupäevi. Tartu Kunstikooli kommunikatsioonijuhi Madleen Vapperi sõnul nõuab nende koolis õppimine tavapärasest suuremat iseseisvust ja loovust, kuid julgustab kõiki noori, ja miks mitte ka vanu, sisseastumiskatsetel osalema.  

 


Esmaspäeval, 13. märtsil toimus lasteaedade juhtide ja õppejuhtide kohtumine

Kohtumine toimus Elva Lastaias Murumuna, kus Murumuna direktor ja õppejuht tutvustasid lasteaia olulisemaid projekte ja tegevusi.

Lisaks arutati suvepuhkuste, koolivalmiduskaartide ja keeleõppe toetuste teemal ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna 2023. aasta tööplaani ning  projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Neljapäeval, 16. toimus Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava avalik arutelu

Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2033 avalik arutelu toimus Elva Kultuurikeskuse saalis, kus kavast andsid ülevaate abivallavanem Kertu Vuks ja arengukava koostaja Pavel Bogdanov MTÜst Letek.

Arutelul räägiti arengukava eesmärkidest, soojusmajanduse olukorrast Elva linnas ja Käärdi alevikus, rekonstrueerimise vajadusele viitavatest faktoritest, nagu näiteks seadmete amortiseerumine, kaod soojustrassides ja soojustarbijate arvu suurenemine, piirkondade perspektiividest ja arenguvõimalustest, kütuste hindadest ning soojusmajanduse arengu stsenaariumitest ja tegevuskavast.

Peamised probleemid ja mured on Käärdi alevikus vanade soojustrassidega, mis põhjustavad suurt soojuskadu. Kohalviibijatel oli palju küsimusi ka soojusvõrguga liitumise ning selle info avalikustamise kohta.

Avaliku arutelu järgselt läheb dokument arutamiseks komisjonidesse ning seejärel Elva vallavolikogu istungile.

Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukavaga saab tutvuda siin →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 16. märtsil osales lastekaitsespetsialist Hille Deede Sotsiaalkindlustusameti ekspertgrupi kokkusaamisel

Sotsiaalkindlustusameti ennetusteenuste tiimi poolt kokku kutsutud lastekaitsetöötajate ekspertgrupi kokkusaamisel alustati üheskoos valdkonna koolituste värskendusprotsessi.

Oli hea kogeda, et koolitusteemade uuendusprotsessis peetakse oluliseks lastekaitsetöötajate endi vaadet, et teada saada, millistel teemadel koolitusi reaalselt vajatakse, millistel koolitustel omandatud uued oskused ja teadmised on aidanud spetsialistina paremini hakkama saada ning millised koolitused on avardanud maailmavaadet.  

 

Kolmapäeval, 15. märtsil toimus ISTE projekti kogemusseminar Raplas

Seminaril osalesid sotsiaalnõunik Alo Rebane ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. Sotsiaalkindlustusameti projekti ISTE ehk "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” kogemusseminaril anti statistiline ülevaade varasemast ISTE 2019-2022 perioodist, esitleti kokkuvõtet projektis osalevate omavalitsuste ja teenust osutavate asutuste küsitluse tulemustest ning kajastati hetkeseisu STAR programmi arendustegevustest.

Seminaril toimus ka  kaks paneelarutelu kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate esindajate osavõtul, milles vahetati kogemusi projekti senise praktika põhjal ning kuidas projektiga edasi minna.   

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 16. märtsil toimus Lendteatris loomeettevõtjate Loovhommik

Hooaja seitsmenda Loovhommiku teemaks oli mikroettevõtte turundus: nipid ja trikid, mida avas Jaago elustiilitalu pidav Inga Talvis.

Inga lõi sündmusel väga vahetu ja õdusa energia ning kõik osalejad olid altid kaasa rääkima. Paljud nipid, mida Inga pakkus, olid loomeettevõtjate jaoks uued ja kasulikud ning pärast koolitust sai kirja nii mõnigi teema, mida tulevikus võiks just Loovhommikute raames osalejatele tutvustada.

Järgmine Loovhommik aprillikuus on traditsioonilisest erinevam ning siis minnakse ringkäigule.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


15.-16. märtsil toimus Rõuge vallas 19. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Elva valda esindas talimängudel vallavanem Priit Värv. Kahepäevane mitmevõistlus viidi läbi Rõuge Põhikoolis, Haanja Puhke- ja Spordikeskuses ning Rogosi mõisas. Maakondade arvestuses kogus enim punkte Võrumaa, Tartumaa ja Pärnumaa ees.

Võistluspinget jagus kuni viimase ala lõppemiseni, kus lõpuks enim punkte kogus ning esikoha noppis endine Rõuge vallavanem Tiit Toots edestades Nõo vallavolikogu esimeest Jaanus Järveoja ainult 1 punktiga. Kolmanda koha saavutas Rapla vallavanem Gert Villard.

Naistest hõivas pjedestaali kõrgema astme Kihnu vallavolikogu esimees Veera Leas, kellele järgnes kolm punkti vähem noppinud ja teise koha saavutanud endine Türi vallavolikogu esimees Maarja Brause. Kolmanda koha saavutas endine Sauga vallavolikogu esimees Kandela Õun.

Järgmine omavalitsusjuhtide mitmevõistlus, millest saavad osa võtta kõik endised ja praegused omavalitsusjuhid (vallavanemad, linnapead ja volikogu esimehed) toimub 19.-20. juulil 2023 Kihnus.

Võistluse protokolli saab näha siin →

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus Tartumaa Omavalitsuse Liidus kaks kultuurijuhtide koosolekut

Rahvakultuuri Keskuse koosolekul arutleti 16. mail toimuva üle-eestilise jutuvestmisfestivali Ööbikuööd - Tartumaa jutustab ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse rändnäituse „Pärand elab“ üle.

Sellele järgnenud Elva valla kultuurijuhtide koosolekul, kus osalesid Aakre, Rõngu, Konguta ja Rannu Rahvamajade, Puhja Seltsimaja ning Elva Kultuurikeskuse juhid, tuli juttu erinevatest hetkel avatud rahastusvoorudest. Samuti oli pikem arutelu Elva valla kultuurivaldkonna korrastamise võimalustest.  

 

 

Foto: Maanus Kullamaa

 

Pealinna Pidu Põlvas ehk Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 hõikas välja tiitliaasta põhiprogrammi

Reedel, 17. märtsil toimus Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses vinge vabaõhupidu, kus avalikustati 27 Lõuna-Eestis 2024. aastal toimuma saavat sündmust, sealhulgas Elva valla projekt Eesti Liikumis- ja Heaolufestival.

Eelmisel suvel sai alguse Eesti Liikumisfestivali üritussari, kui Elva linnas toimus suurejooneline Eesti Liikumis- ja Spordifestival. Festival tuleb erinevate teemafookustega ka järgnevatel suvedel - aastal 2023 saab toimuma Eesti Liikumis- ja Elamusfestival ning aastal 2024 on Elva vald osaks Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammist Eesti Liikumis- ja Heaolufestivaliga.

Peol tegid võimsa etteaste Zetod, rokkorkester Karmid Torud, Lenna ja ansambel Redel. Ürituse nimi "Pealinna Pidu Põlvas" oli inspireeritud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita mõttest pöörata 2024. aastal Eesti kaart pahupidi, et näha pealinnana Tartut koos Lõuna-Eestiga. Ka ürituse ajal tegid kõigi 27 välja hüütud ettevõtmise eestvedajad linoollõike ühisteosele “Tagurpidi Eesti”.

2024. aasta pole enam Lõuna-Eesti kuplite taga! Vaata, milliseid elamusi toob Tartu 2024 programm koju kätte siit →

 

 

  VARIA  

 


Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Elva Vallavalitsuse meeskonnale koolitus “Toimetulek vägivaldsete inimestega”

Kohalik omavalitsus töötab iga päev inimestega ja inimestele. Meie töös tuleb ette palju rõõme, muresid, rutiini kui ka ootamatusi. Selleks, et oleksime võimalikult hästi valmis olukordadeks, mis võivad kujuneda ebameeldivateks, koolitasid meid Kaarel Kender ja Remi Koosa Politsei- ja Piirivalveametist.

Arutlusele tulid käitumisjuhised erinevateks olukordadeks, esmaabi andmine, võimalused enesekaitseks ning õiguslikud alused. Kuigi loodame, et kuuldud juhtnööre ei pea me kunagi kasutama, on saadud teadmised siiski väga olulised. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Vallavalitsuse liikmed räägivad päevakajalistest teemadest →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4