« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-19.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 14.02.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Klubi Tartu Maraton korraldada 19.02.2023 kell 10–19 avalik üritus „49. Tartu Maraton“ eeldatava osalejate arvuga 4000 inimest, finišipaigaga Tartumaa Tervisespordikeskuses.

Lubada Kirepi Kogukond MTÜ-l korraldada 18.02.2023 kell 12–18 Kirepi külaplatsil avalik üritus „Euroopa saunamaratoni võistlus Kirepi külaplatsil“.

Määrata Ervu külas, Kuusiku katastriüksuse (66601:008:0434) ja Metsaääre katastriüksuse (66601:008:0040) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Ervu küla, Kuusiku, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Ervu küla, Metsaääre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Palu tee T2 (17001:002:0048) maakaabelliinile ja liitumis- ja jaotuskilbile.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Suure-Rakke küla, Järvekaasiku tee (66601:001:0165) maakaabelliini seadmiseks.

Määrata Elva vallas, Võsivere külas rajatava ühissõidukipeatuse kohanimeks Võsivere keskus.

Pikendada Mustron OÜga Kesk tn 30, Elva linn ärimoodul nr 2 kasutuslepingut kuni 1. märts 2024.

Kehtestada Elva Varahalduse OÜ osutatavate saunateenuste uus hinnakiri Elva linna saunas alates 1. märtsist 2023.

Kinnitada riigihanke „Verevi järve rannahoone arhitektuurikonkurss“ alusdokumendid.

Moodustada Elva valla kultuurivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimiseks komisjon koosseisus Liis Lehiste, Markus Toompere, Enn Tobre ja Lea Kurvits.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Tartu mnt 21a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Eraldada 2023. aasta reservfondist 2 000 eurot MTÜ-le Eesti Õngitsejate Liit talipüügi maailmameistrivõistluste korraldamiseks.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Paju küla, Tuuletare kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pühaste küla, Miku kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus aadressil Elva Vana-Koidu 7//9.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Teisipäeval, 14. veebruaril kohtuti volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuurikomisjoni esimeestega

 
Abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere kohtusid volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe Marika Saare ning kultuurikomisjoni esimehe Enn Tobrega. Üheskoos arutati osakonna 2023. aasta tööplaani raames võimalikke koostöökohti komisjonidega.  

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus Puhja Seltsimajas juba kolmas Elva valla eakate mõttering

Sel korral keskenduti eakate esinduskogu loomisega seotud küsimustele. Koostöös Praxis Mõttekojaga toimunud sündmusest võttis osa 45 Elva valla eakat. Lisaks olid kohal ka vallavanem Priit Värv, sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialistid Sirje Tali ja Katrina Mets ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

Mõtteringi alguses andis Praxis Mõttekoja esindaja Maali Käbin kiire ülevaate erinevatest eakate kaasamise võimalustest kohaliku omavalitsuste tasandil. Seejärel toimusid arutelud laudkondades. Vastati küsimustele milline või mis vormis võiks olla Elva valla eakate esinduskogu, kes võiksid sinna kuuluda, milliste teemavaldkondadega peaks see tegelema jne.

Kuigi arvamusi eakate otsustusprotsessidesse kaasamise vormide osas tuli erinevaid jäi siiski enamikes laudkondades kõlama mõte, et soovitakse Elva eakate esinduskogu ideega edasi minna. Nii otsustatigi, et 9. märtsil kohtutakse erinevate piirkondade eakate, Praxis Mõttekoja ja Elva Vallavalitsuse esindajatega väiksemas ringis, et põhjalikumalt läbi arutada esinduskogu loomise vajalikkus ning järgnevad tegevused. 

 


Reedel, 17. veebruaril toimus generaatorite kasutamise ja hooldamise õpituba 

Eelmisel sügisel osteti Päästeameti poolt korraldatud “Kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamine”  toetusvooru raames Elva vallale kaheksa 5,5kW generaatorit. Generaatorid paiknevad Ulila Keskuses, Puhja Seltsimajas, Konguta Rahvamajas, Rannu Rahvamajas, Rõngu Rahvamajas, Aakre Rahvamajas, Elva Spordioones ja Elva Vallavalitsuses. Generaatorid soetati eelkõige eesmärgiga pakkuda voolukatkestuste ajal tuge kogukondadele.  

Ivo Indriko Elva Teenustest aitas keskuste meeskondadel aru saada, kuidas generaatoreid käivitada ja hooldada ning mida tähele panna, kui tekib generaatori töös tõrkeid. Kõik osalejad said endaga kaasa ka lihtsad juhised, kus on kõige olulisemad punktid välja toodud.  

 

Foto: Hendrik Osula

Reedel, 17. veebruaril toimus Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone sarikapidu

17. veebruaril toodi uuelt Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoonelt alla sarikapärg, millega tähistati hoone maksimaalse kõrguse saavutamist. See tähendab, et ehitus on jõudnud poole peale ning ühishoonesse kolitakse sisse juba 2023. aasta sügisel

Varasemalt on Elvas siseturvalisusega tegelevad asutused paiknenud eraldi majades, kuid sel aastal valmib politsei ja pääste ühine hoonete kompleks. Uude ühishoonesse ehitatakse lisaks teenistusruumidele õppeklassid, meeskonnaruumid, jõusaal, sõidukite garaaž ja abiruumid. Peahoone kõrvale rajatakse veel laoruumidega abihoone, lõuna regiooni voolikuhooldus, erisündmuste päästekonteinerid ning päästjate õppetorn.

Arendusprojekti maksumus on 7,5 miljonit eurot. Hoone tellija on Siseministeerium ning ehitaja KRC Ehitus OÜ. Elva ühishoone autoriteks on KUU arhitektid Joel Kopli, Koit Ojaliiv ja Juhan Rohtla. Projekteerija on ACTO CONSULT OÜ ning omanikujärelevalvet teostab Keskkonnaprojekt OÜ.

 

Teisipäeval, 14. veebruaril toimus kohalike omavalitsuste finantsjuhtide võrgustikuseminar

Elva Vallavalitsusest osales seminaril finantsjuht Imbi Rõivassepp. Seminaril käsitleti teemat "Andmekaitse ja andmekogud raamatupidamises".

Peaettekande tegi Tallinna Linnavalitsuse andmekaitse juht Merit Valgjärv ning lisaks esinesid ka spetsialistid Riigi Infosüsteemi Ametist ja Andmekaitse Inspektsioonist. 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Esmaspäeval, 13. veebruaril toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine 

Puhja Lasteaias Pääsusilm toimunud regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Puhja Lasteaed Pääsusilm tutvustas kohtumisel oma maja ja tegemisi ning naaberlasteaiad said võimaluse esitada küsimusi ja arutleda olulistel teemadel. 

Samuti tutvusid juhid Elva Laste- ja Perekeskuse uue juhi Tiina Treesiga ning toimus arutelu toitlustusteemadel, mida vedas Krista Loog Elva Teenustest. Täiendavalt oli päevakorras ka haridusasutuste kriisiplaanide temaatika, mida vedas ennetustööspetsialist Karmen. Tavapäraselt jagas olulist informatsiooni ka haridus- ja kultuuriosakond. 

Märtsis minnakse külla Elva Lasteaed Murumunale. 

 


Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine 

Valguta Lasteaed-Algkoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Valguta Lasteaed-Algkool tutvustas kohtumisel oma maja tegemisi ning pakkus võimalust ka ringkäiguks. Päevakavas oli veel teisigi põnevaid teemasid. Uute inimestena tutvustasid end Elva Gümnaasiumi uus direktor Marek Sammul ning Elva Laste- ja Perekeskuse uus juht Tiina Trees. 

Lisaks arutleti Elva Teenuste juhi Krista Loogiga toidu ja toitlustamise teemadel, ennetustööspetsialist Karmen arutas juhtidega kriisiplaanide temaatikat ning Rõngu Keskkool andis ülevaate haridus- ja teadusministri külaskäigust. Samuti jagas haridus- ja kultuuriosakond jooksvat infot. 

Märtsis minnakse külla Elva Muusikakoolile. 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek

Komisjon käib koos kord nädalas ning selle raames otsustatakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmine. Kõigil sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistidel on abivajaduse hindamise alusel õigus vormistada iseseisvalt otsused ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks kuni 100 eurot. Juhul, kui toetuse suurus on suurem kui 100 eurot, teeb spetsialist eelnõu komisjonile, mis abivajaduse hindamise alusel teeb ettepaneku toetuse või teenuse määramiseks või mittemääramiseks. Komisjoni suunatakse ka sotsiaalteenuseid puudutavaid eelnõusid.  

 

Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus Sotsiaalministeeriumi töögrupi koosolek lastehoolekande valdkonna kriisideks valmisoleku teemal  

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks on kokku kutsunud töörühma, et arutleda kriisideks valmisoleku seadusele eriseaduste loomise üle, mis tagavad oluliste lastele suunatud teenuste toimepidevuse ka kriisides, sealhulgas näiteks asendushooldus ja turvakoduteenus.

Kohtumisel, kus osalesid Sotsiaalkindlustusameti, teenusepakkujate ja kohalike omavalitsuste esindajad, arutati olulisi nüansse, mis tuleks eriseaduste raames korrastada. Elva Vallavalitsusest osales töökoosolekul sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. 

 

Neljapäeval, 16. veebruaril tähistas MTÜ Iseseisev Elu 20. aastapäeva

Mittetulundusühing Iseseisev Elu on asutatud eesmärgiga arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti. Ühing aitab neil inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd.

Pidupäeva puhul tervitasid vallavanem Priit Värv ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik. Etteastetega esinesid naistantsurühm Valguta Nägusad Moorid ja Puhja naisrahvatantsurühm Sügisõied.

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Eesti Rahva Muuseumis Tartu Kultuurikandja 2022 tunnustussündmus

Üritusest võtsid osa abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning Elva valla kultuuritöötajad.

Tartu linn kuulutas välja Tartu Kultuurikandja 2022 laureaadid kokku üheksas kategoorias. Veel anti tänusündmusel välja Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi maakondlikud preemiad kolmeteistkümnele loojale, kultuurikorraldajale, sündmusele ja organisatsioonile. Kuulutati välja Tartumaa Kultuuripärl ning anti välja elutööpreemia. Lisaks selgus Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 rahvusvahelise koostöö eripreemia.

 

Esmaspäeval, 13. veebruaril toimus Konguta Rahvamajas Elva valla kultuurijuhtide koostöökoosolek

Esindatud olid Elva Kultuurikeskus ning Rannu, Rõngu, Konguta ja Aakre Rahvamajad. Elva Vallavalitsuse poolt olid kohal abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere.

Üheskoos arutati Tartu 2024 väikeprojektide vooru üle, sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane andis ülevaate liikumisaastaga seonduvast ja Tourest messist ning lisaks arutati ka sügisel toimuva Maal elamise päevaga seonduvat.  

 


Pühapäeval, 19. veebruaril tõi Tartu Maraton taas Elvasse palju spordisõpru 

Hoolimata keerulistest oludest sõideti legendaarne Tartu Maraton klassikalisel Otepää - Elva 63 kilomeetri pikkusel trassil.

Kokku oli põhisõitudele registreerunud 3477 suusatajat, neist 2573 kõige pikemale 63 km distantsile ning 904 poolpikale ehk 31 km rajale.

Elva Vallavalitsuse meeskonnast läbisid 63 kilomeetrise distantsi vallavanem Priit Värv ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Sotsiaaltööspetsialist Rutt Hanni plaanib maratoni läbida virtuaalsõidu raames. 

Meil on hea meel, et Tartu Maratoni üritused toovad jätkuvalt Elvasse palju külalisi ja spordisõpru! Tartu Maratoni hooaeg läheb edasi 14. mail kui joostakse 41. Tartu Maastikumaraton.

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Annika Jukk ja Tiit Treial räägivad piirkonnapolitseinike tegemistest  →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4