« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.09.-16.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.09.-16.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ARENGUKAVA 

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 teemalised rahvakoosolekud on toimunud ning ettepanekute esitamise tähtaeg on möödas. Laekunud ettepanekuid arutas arengukava juhtkomisjon ning volikogu komisjonid. Komisjonide arutelud seisavad  ees ka sel nädalal. Töö dokumendiga jätkub, dokumendid on leitavad siin.

KAASAV EELARVE

Laupäeval möödus kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamise tähtaeg ning ees ootab ettepanekute analüüs. Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon, kes valivad välja ideed, mis lähevad rahvahääletusele. Sõelumiskomisjon koguneb 27. septembril.

Loe lisaks

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Rannu Kooli remont on ühinemislepingus kokkulepitud investeeering Rannu piirkonnas. Kuna remont on planeeritud teostada 2019. aastal, siis 13. septembril toimus Rannu Koolis koolihoone remondiplaanide esimene arutelu. Arutelul osalesid abivallavanem Heiki Hansen, arhitekt Jaanika Saar, abivallavanem Marika Saar, volikogu esimees Maano Koemets ja Rannu Kooli direktor Ardi Küünal. Vaadati koolihoonet nii seest kui väljast, seejärel arutati ehitise auditi ja eskiisprojekti põhjal remondivajadusi. Otsustati, et olemasolevate finantsvahendite paremaks kasutamiseks on lähtekohaks eelkõige õpilaste ja töötajate töötingimuste parandamine, kuid remont peab ära lahendama ka kiiret lahendust vajavad teemad (ajast ja arust pesuruumid, läbijooksud katusel ja fassaadiprobleemid).

 

Haridusteemaline õppereis Pärnusse ja Tartusse.

Teisipäevasel haridusteemalisel väljasõidul Pärnu linna, kohtuti Ülejõe Põhikooli direktori Margus Veriga, kes tutvustas õpetajate töötasustamise põhimõtteid sealse koolis.  Kohtumisel Pärnu linnavalitsuse abivallavanema Marko Sorini ja haridusosakonna töötajatega olid kõne all üldhariduse ja lasteaedade rahastamise põhimõtted.

Kolmapäeval kohtuti samadel teemadel Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna esindajatega. Tartlased selgitasid lähemalt oma koolide ja lasteaedade rahastamise põhimõtteid.

 

Tutvumine Aakre Lasteaed- Algkooli meeskonnaga. Abivallanem Marika Saar ja Mare Tamm viisid läbi lasteaed-algkooli töötajatega personaalsed vestlused, et tutvuda põhjalikumalt haridusasutuse töökorralduse ja õppetööga.

Noorsootöö hooaeg algas. Esmakordselt toimus noorsootöötajate ja koolide huvijuhtide koostöökoosolek Puhja noortekeskuse ruumides. Grupitööna arutati noorsootöö väärtuste, ootuste ja tegevuste üle. Tehti plaane järgnevateks tegevusteks.

 

Kogunesid raamatukogude juhid. Rannu raamatukogus kohtusid abivallavanem Marika Saar, valla raamatukogude juhid ja haridus- ja kultuuriosakond, et üheskoos planeerida uue perioodi ettevõtmisi. Uuendamisel on valla rahvaraamatukogude põhimäärused. Rõngu raamatukogu direktoril Laine Meosel täitus 55. tööjuubel samas asutuses.

Toimus volikogu kultuurikomisjoni koosolek, kus päevakorras oli arengukava ja tegevustoetuste kord.

 

VALLAMAJANDUS

Majanduskomisjoni koosolekul arutati valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõule avaliku väljapaneku käigus tehtud muudatusettepanekuid. Vallamajanduse valdkonnas olid mitmeid ettepanekuid, mis seotud valla teedega. Mitmes valla piirkonnas soovisid elanikud pigem kergliiklusteid kui olemasolevate vallateede tolmuvabaks muutmist ja rekonstrueerimist. Ilmselgelt on elanike kergliiklusteede saamise soovid suuremad kui valla võime neid rajada arenguperioodil kuni 2025. aasta. Majanduskomisjon leidis et oluline oleks kergliiklusteede rajamine eelkõige lähtuvalt liiklusohutuse seisukohast. Arutati ka kaugkütte taastamise võimalust Rannu alevikus, Annikoru külas ja Ulila alevikus. Arengukava annab võimaluse kaugkütte taastamiseks soojamajanduse arengukavade alusel, kuid ainult seal, kus on kaugkütte rajamiseks piisav elanike huvi ja/või piisav valla hoonete maht. Teise küsimusena oli komisjoni päevakorras kalmistute andmekogude määruse eelnõu, mis sätestab aluse ühe kalmisturegistri pidamiseks. Hetkel on mitu erinevat kalmistu andmekogu. Komisjon andis eelnõudele heakskiidu, et need esitada volikogu istungile, kalmistute andmekogu määruses tehakse ka komisjoni ettepanekul täpsustusi terminite selgitamiseks.

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetust saab taotleda veel kuni 20. septembrini vormikohasel taotlusel valla veebilehel. Eesmärgiks on toetada vähekindlustatud perede koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulusid.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel toimuvad perioodil august- oktoober üle Eesti koolitused kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele, et tõsta nende kompetentsi sotsiaalteenuse planeerimisel, arendamisel ja korraldamisel. Sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp osales  13.-14. septembril koolitusel, mille eesmärgiks oli anda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele juriidilisi teadmisi nende töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

FINANTSOSAKOND

Toimub konkurss raamatupidaja leidmiseks. Valmis Elva valla 2018. aasta I lisaeelarve eelnõu. 

 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 28. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 21. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 14. november 2022   Kell 9 vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4