« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.-18.12.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Aastavahetuse perioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri harvemini.

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Foto: Puhja Lasteaed Pääsusilm 


Päästeamet jagas koostöös Elva Vallavalitsusega igale Elva valla koolile ja lasteaiale lauamängu “Ohutusretk ümber Eesti”

Tegu on mänguga, mis aitab omandada ning kinnistada teadmisi, kuidas erinevates hädaolukordades hakkama saada. Elementaarsed käitumisoskused erinevates ohuolukordades omandatakse juba lapseeas ning kõige lihtsam on seda teha mänguliselt. Seetõttu on lauamäng ideaalne abimees tundides teemade omandamiseks või vahetundides ja pikapäevarühmas sõpradega mängimiseks. 

Lauamängu loomisel on Päästeamet lähtunud eelkõige lihtsusest ja arusaadavusest, kuid on jätnud ka võimaluse mängureegleid vastavalt mängijate vanusele ja nutikusele ise muuta. Kaarte saab kasutada ka ilma mänguväljata: näiteks valib üks mängija või meeskond kaardi ja loeb küsimuse ette ning vastasmängija või -meeskond vastab. 

Oleme Päästeametile lauamängude eest väga tänulikud ning soovime lastele põnevat õppimist! 

 

 

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ja haridusspetsialist Auli Mäesalu küsisid õpilastelt tagasisidet huvikava pakkumistele  

Detsembri esimestel päevadel käidi läbi kõik valla koolid ning arutleti õpilasesinduste ja –aktiividega huviringide teemal. Kokku andsid oma tagasiside laekunud huvikava pakkumistele 84 noort. Lisaks räägiti kohtumistel ka teistel noorte jaoks olulistel teemadel ning koguti sisendit näiteks Elva 100 Noort Tegija ürituse korraldamiseks. 

Huvikava on riikliku huvihariduse- ja tegevuse lisatoetusega koostatud kava, mis hõlmab endas erinevates valla piirkondades toimuvad huviringid ning mille eesmärk on mitmekesistada ja muuta huviharidus ja –tegevus noortele kättesaadavamaks. Hetkel on koostamisel uue perioodi kava aastateks 2023-2024. Kava koostamiseks oli kõigil võimalik esitada pakkumus huviringi läbiviimiseks. Laekunud pakkumisi hindas hindamiskomisjon võttes arvesse noortelt saadud tagasisidet. 

 

 


Elva valla noortevolikogu aseesimees Laura-Liisa Tõldsepp külastas Euroopa Parlamenti 

Elva valla noortevolikogu aseesimehel Laura-Liisa Tõldsepal avanes suurepärane võimalus külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis. Laura-Liisa, kes lisaks noortevolikogule tegutseb ka noorteinfoportaali Teeviit juures vabatahtlikuna, võttis osa 6. detsembril toimunud Euroopa noorte aastat kokkuvõtvast seminarist. Selleks, et olla osa Eesti delegatsioonist, tuli kirjutada motivatsioonikiri. „Mul oli väga hea meel ja suur au osutuda valituks. Minu suurimaks eesmärgiks oli saada juurde enesekindlust, leida uusi tutvusi ning saada lihtsalt üks uus ja huvitav kogemus,“ jagas Laura-Liisa.

Laura-Liisa võttis konverentsilt ühe olulisima mõttena kaasa, et noored ei ole pelgalt tulevik, noored on olevik!

Laura-Liisa muljete ja emotsioonide kohta saab pikemalt lugeda Elva valla Facebooki lehelt → 

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril külastas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond Järveküla Lasteaeda 

Rae vallas asuvat Järveküla Lasteaeda külastasid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu, et tutvuda heade praktikatega haridusvaldkonnas ning vahetada kogemusi. 

Kohtumisel olid võõrustajateks Rae valla haridus- ja kultuuriameti juhataja Marju Randlepp, lasteaia direktor Margit Mülts ning õppejuht Liia Nõlve. Järveküla Lasteaed toimetab täna kolmes majas, kus kokku on 21 rühma. Lasteaia direktor jagas oma kogemusi kolme erineva maja juhtimisest. 

 

 


8. detsembril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste Haridus- ja Teadusministeeriumi veebiseminaril “Juhtimise kunst: välishindamise aastaraamat 2022”

Veebiseminaril tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakond värskelt valminud välishindamise aastaraamatut. Eelkõige keskenduti koolipidaja ja koolimeeskonna tegevusele kooli arendamisel.

Õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna nõunik Hille Voolaid tutvustas aastaraamatut, õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaekspert Mare Tamm tegi kokkuvõtte 2022. aasta kevadel toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve valdkonna ametnike ja kohalike omavalitsuste juhtide koostöökohtumistest ning Lääne-Harju valla haridus-, kultuuri- ja noosootöö nõunik Merle Kodu tutvustas, kuidas Lääne-Harju vallas tegutsetakse ühtse ja hästi toimiva haridusruumi nimel. Lisaks rääkis Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna arendusjuht Aivar Ots testitulemuste kasutamisest kooli arendamisel ja andmekirjaoskusest ning Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri üldharidusvaldkonna juht Helen Arus tutvustas koolide arendusprogrammi, millega alustati 2021. aasta sügisel kuues Eesti koolis.

Järelevalvete ja seirete tulemused on avaldatud kogumikus Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2021/2022. õppeaastal

 

 

9. detsembril kohtus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste Politsei- ja Piirivalveameti teabebüroo teenuse koordinaatori Lauri Tammega

Arutati teemal, milline on politsei roll koolinoorte hulgas laialt levinud e-sigarettide kasutamise probleemiga tegelemisel. Nagu ka muus ennetuses, töötab ka e-sigarettide vaates politsei teaduspõhiselt. On teada, et igasugune ühekordne "politseiametnik - laps" suunaline manitseva iseloomuga vestlus või loeng ei oma probleemi lahendamisel erilist mõju. Oluline on, et lapsi ümbritsevad täiskasvanud oleksid teadlikud probleemi olemasolust ja toetaksid lapsi prosotsiaalsete valikute tegemisel.

Kõige olulisem seejuures polegi rääkimine konkreetselt e-sigarettidest, mis on tegelikult probleemi kõige nähtavam tagajärg. Tõhusam lähenemine eeldab, et jõutakse probleemide juurpõhjusteni. Politsei on koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudiga kokku kutsunud töögrupi toetamaks haridusasutusi tubakavaba keskkonna loomisel. See dokument jõuab peatselt ka haridusasutusteni.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 8. detsembril külastasid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Häirekeskust 

Häirekeskuse juhi asetäitja Heleriin Teder tutvustas Häirekeskuse tööd ning hädaabinumbri 112 ja riigiinfo telefoni 1247 toimimist. Arutelus keskenduti kõige rohkem kriisiinfotelefoni käivitamisele, mille eesmärk on anda riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse tellimusel elanikele teavet ja käitumisjuhiseid piirkonnas toimuva erakorralise sündmuse kohta. Samas on tegu kahepoolse kommunikatsiooniga, kuna ka elanikelt saadud küsimused ja murekohad on oluliseks sisendiks kohalikule omavalitsusele kommunikatsiooni täpsustamiseks. Oluline on siinjuures lisada, et kriisiinfo telefoni puhul on tegu riigiinfo telefoni lisafunktsiooniga. 

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek 

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Omavalitsusjuhtidel olid sel korral arutlusel teemad, nagu Eesti Linnade ja Valdade Liidu ITK valdkonna tegevused ja koostöö Tartumaa Omavalitsuste Liiduga, Tartu Filmifondi laienemine Tartumaale, Tartumaa Turismi nõukogu liikme valimine, Euroopa Liidu meetmed 2023. aastal ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 2023. aastal. 

 

 


Kolmapäeval, 14. detsembril toimus eakate mõtteringi teine kohtumine 

Koostöös Mõttekojaga Praxis läbiviidav eakate mõttering toimus juba teist korda. Sel korral võeti fookusesse infovahetuse ja kommunikatsiooniga seonduvad teemad. Ühiselt arutleti, millised on peamised infokanalid, mille kaudu eakad infot tarbivad, mis on teemad, mis neile enim huvi pakuvad ning kuidas sellist sisu neile veelgi rohkem pakkuda. 

Eakatega olid Elva Vallavalitsusest sel korral arutlemas vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen, kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, sotsiaal- ja tervise osakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, sotsiaalnõunik Rutt Hanni ning sotsiaaltööspetsialistid Sirje Erm, Sirje Tali ja Ene Kütt. Päeva aitasid läbi viia Mõttekoda Praxis majanduse ja säästva arengu valdkonna analüütik Aksel Part ning tervise valdkonna analüütik Maali Käbin. 

Eakad said palju selgust Elva valla infolehe olemusest ning selle valmimisega seonduvast protsessist. Samuti tehti lähemalt tutvust Elva valla raadioga ning sealne sisu ning selline formaat kõnetas eakaid väga. Eakad on mõtteringi algatuse väga hästi vastu võtnud ning valmis koostööks, et oma häält ja soove veelgi paremini kuuldavaks teha. 

Eakate mõttering on üks osa Elva valla eakate esinduskogu loomise protsessist, mille laiemaks eesmärgiks on eakate aktiivsem ühiskonnaelus osalemine. Kohtumistel arutatakse teemadel, kuidas muuta elu eakate jaoks paremaks ning kohtumistele on oodatud kõik Elva valla eakad. Järgmine kord kohtutakse juba 15. veebruaril kell 11 Puhja Seltsimajas. 

Oleme Elva valla Facebookis käima lükanud ka uue vahva traditsiooni Rõõmu Jagamise Reede, kus iga töönädala lõpus jagame üht positiivset juhtumist või tagasisidet, mida meie Elva Vallavalitsuse inimesed või koostööpartnerid on saanud. Eelmise reede rõõm pärineski eakate mõtteringi kohtumisest, loe sellest täpsemalt siit →

 

 

Reedel, 9. detsembril käis Elva vallal külas Viljandi vald 

Viljandi vald soovis tutvuda Elva valla kogemustega haridusasutuste haldamisel. SA Elva Teenused juhataja Krista Loog ja abivallavanem Heiki Hansen tegid ülevaate hetkeseisust ja viimaste aastate tegevustest seoses haldussüsteemi ülesehitusega. Kohtumise lõpus andsime Elva valla poolt mõista, et oleme valmis Viljandi vallale tuge pakkuma analoogse süsteemi loomisel. 

 

 

Foto: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Facebook 


Kolmapäeval, 7. detsembril osalesid abivallavanem Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Kodanikuühiskonna Sihtkapitali konverentsil „Kelle oma on koostöö?“

Päeva esimeses pooles sai sõna peaesineja professor Marju Lauristin, kes rääkis teemal „Kodanikuühiskond ja Eesti ühiskonna koostöövõime“. Täpsemalt näiteks sellest, kuidas on muutunud eestlaste väärtusruum ning mis vahe on koostöösse kaasamisel ning koostöös osalemisel.

Peale Marju Lauristini ettekannet toimus koostöö teemaline paneelarutelu, milles võtsid sõna Tarmo Tüür Eestimaa Looduse Fondist, Maailmakoristuspäeva Eesti juht Elike Saviorg, Villy Võrk mittetulundusühingust Töömaja, Põhja-Sakala endine abivallavanem Kadri Linder ning sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskuse kaasasutaja ja eestvedaja Maarja Oviir-Neivelt.  

Päeva teises pooles toimusid kogemusringid, kus kõik kogemuspäeva osalised said sõna sekka öelda. Nii oli kõigil võimalus valida endale kõnetav teema alates vabaühenduste toetamisest kuni väikeste sammude kaupa suurte tegudeni jõudmiseni. Päev lõppes kahe paralleelse minikoolitustega - üks kommunikatsiooni ning teine vabatahtlike hoidmise teemal. 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindajad kogusid kogemuspäeva jooksul kõlanud mõttearendused kokku, millest tehti sotsiaalmeediasse ka kokkuvõte →

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 15. detsembril toimus taas Elva valla loomeettevõtjate loovhommik

Jõulukuine Elva valla loomeettevõtjatele ning vabakutselistele suunatud loovhommik toimus Elva Kultuurikeskuse kohvikus. Elva vallavalitsuse esindajatena osalesid kohtumisel loovhommikute eestvedaja arendusspetsialist Sirli Pippar ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Loomeettevõtjad said sel korral koolitatud klientide ostukäitumise ja motivatsiooni teemal, mida selgitas ettevõtjatele Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg. Juta jagas väga põnevalt ka oma elu jooksul erinevatelt ametikohtadelt saadud kogemusi seonduvalt klientide ostukäitumise ning -ootustega.  

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril külastasid abivallavanem Kertu Vuks, vallavanem Priit Värv ja arendusjuht Margus Ivask Estover Piimatööstust

Koos ettevõtte esindajatega arutati edasisi arendusplaane ning räägiti võimalikest koostöökohtadest ettevõtjate ja valla vahel. Muuhulgas tutvuti ka tootmisega. Peamiste murekohtadena toodi välja ühistransport ning töötajate elamispindade ja vaba aja veetmise võimaluste parandamine Kaarlijärve piirkonnas.  

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 7. detsembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar valglinnastumise ruumilise suunamise seminaril

Seminarist võtsid osa ruumiplaneerijad ja arhitektid üle Eesti. Kvaliteetse ruumi hindamise põhimõtteid järgides analüüsisid töögrupid Raadi aleviku olemasolevat avalikku ruumi ning andsid olemasoleva avaliku ruumi parendamiseks  soovitusi. Arutleti ka üldiste planeerimist suunavate teemade üle valglinnastumise kontekstis.   

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril toimus üldplaneeringu avalik arutelu Rannu piirkonnas

Arutelul keskenduti üldplaneeringu avaliku väljapaneku raames Rannu piirkonnast laekunud ettepanekutele ning selgitati päikeseparkide rajamisega seonduvaid regulatsioone. Elva Vallavalitsusest osalesid arutelul abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ning arendusjuht Margus Ivask.

Kõikide Elva valla üldplaneeringu raames laekunud ettepanekutega on võimalik tutvuda Elva valla üldplaneeringu blogis →

 

 

Teisipäeval, 13. detsembril toimus innovatsiooniprogrammi lõpuseminar

Seminaril esinesid lühiettekannetega kõik meeskonnad. Ideed, mida programmi raames arendati olid: üksikvanema toetamine, patsiendi elulõpu tahteavaldus, kodulähedased analüüsid, turvalisem ööelu, ühekordse pakendi vähendamine, kliimaneutraalne toidutootmine ja kohalikud omavalitsused rohepöördes.

Elva vald oli programmi raames meeskonna "kohalikud omavalitsused rohepöördes" liige ning töörühmas esindas  omavalitsuste vaadet abivallavanem Kertu Vuks.  

Täpsem info innovatsiooniprogrammi kohta on leitav Riigikantselei kodulehelt →

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Eesti Liikumis- ja Spordifestival on Tartumaa aasta spordisündmus 2022

Laupäeval, 10. detsembril toimus Eestimaa Spordiliidu Jõud spordiaasta pidulik lõpetamine ja aasta tegijate tunnustamine. Elva vald sai tunnustatud Tartumaa aasta spordisündmuse kategoorias tänavu suvel esmakordselt Elvas toimunud Eesti Liikumis- ja Spordifestivali eest. Tunnustust olid vastu võtmas vallavanem Priit Värv ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane.

Eesti Liikumisfestival tuleb erinevate teemafookustega ka järgnevatel suvedel ning aastal 2024 on Elva vald Eesti Liikumis- ja Heaolufestivaliga osaks ka Tartu 2024 Euroopa Kultuuripealinna programmist.

Meeleolukat ülevaadet tänavu suvel Elvas toimunud Eesti esimesest Liikumis- ja Spordifestivalist on võimalik vaadata Elva valla YouTube'ist →

Ülevaate, kes tänavu veel tunnustused pälvisid leiab Eestimaa Spordiliidu Jõud kodulehelt →

 

 

Esmaspäeval, 5. detsembril toimus kultuurijuhtide koosolek

Koosolekuks kohtuti sel korral Elva Spordihoone seminariruumis ning arutati rahvamajade rendihindade ühtlustamise küsimust. Kultuurispetsialist Markus Toompere tutvustas saabuvaid rahastuse taotlusvoore ning julgustas rahvamajade juhte neis osalema. Lisaks arutati projektiga Loov vald seonduvat. Järgmine kokkusaamine toimub 16. jaanuaril Rannu Rahvamajas. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Teisipäeval, 6. detsembril osales Kertu Vuks Arenguseire Keskuse veebiseminaril - Mille taga seisab rohepööre transpordisüsteemis?

Seminaril tutvustati ekspertide küsitluse tulemusi ning koos osalejatega püüti leida vastuseid küsimustele:

 • Kas muutuste juhtimiseks peaks ohjad haarama erasektor, avalik sektor või hoopis kodanikualgatuse korras inimesed ise?
 • Milliseid arengusuundasid peavad eksperdid Eesti liikuvuse tuleviku jaoks sobivateks ja milliseid mitte?
 • Kas uute tehnoloogiate, nagu pakirobotid, kullerdroonid ja isesõitvad autod, laialdane kasutuselevõtt on ekspertide arvates lähema viie aasta jooksul võimalik? Või seisab liikuvussüsteemi areng tehnoloogilise arengu taga kinni?

Mõtteid vahetasid Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor Laur Kanger, Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja Margit Keller ja Tartu Ülikooli doktorant Anna-Kati Pahker. Lisaks kommenteerisid teemat ka Riigikogu liige Yoko Alender ja Tallinna abilinnapea Madle Lippus. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Elva Vallavalitsus on tänavu esmakordselt võtnud vastu otsuse, et aastavahetuse ilutulestikku omavalitsuse kulul ei tellita 

Usume, et pühade meeleolu sellest kindlasti ei vaibu ning igaühel on soovi korral võimalus ilutulestikku ohutult ja teisi inimesi arvestavalt ikka teha!

Leidsime, et on mitmeid põhjuseid, miks omavalitsus ei peaks suurt tulevärki sel aastal korraldama, näiteks omavalitsuse mõistlik raha kulutamine, keskkonnahoid, häiringud (lemmik)loomadele ja sõjapõgenike heaolu.

Soovime kõigile imeilusat vana aasta lõppu ning soovide täitumist uuel aastal! 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 7. detsembril käis vallavanem Priit Värv õnnitlemas 101. sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku 

Vallavanem käis väärikat sünnipäeva tähistanud Hildat õnnitlemas ka eelneval aastal tema 100. sünnipäeval ning omavahel lepiti kokku, et uuel aastal kohtutakse taas! 

Soovime Hildale veelkord palju õnne ning tugevat tervist! 

 

 


Tartumaa Tervisekeskus on avatud! 

Teisipäeval, 13. detsembril avati Elva linnas Tartumaa Tervisekeskus. Euroopa Liidu, Elva valla ja Elva Haigla koostöös valminud keskus moodustab koos haiglaga heaoluüksuse, millega Elva vald haarab naabervaldade ees kindlasti arengueelise.

Keskuse avamisel osalesid teiste seas tervisekeskuse töötajad ja perearstid, tervise- ja tööminister Peep Peterson, maaeluminister Urmas Kruuse, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Elva vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Tuleviku visiooni kohaselt hakkavad tervisekeskuses tööle kuus perearsti, kellest kaks on juba tööd alustanud. Lisaks töötavad keskuses ka koduõed, füsioterapeudid, ämmaemand, töötervishoiuarst, vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog, sotsiaalnõustaja ning pakutakse rehabilitatsiooni teenused. Ämmaemandad hakkavad pakkuma tuge rohkem kui 6000 naisele, koduõdede hoolest saavad peamiselt osa 65 eluaastast vanemad inimesed, keda piirkonnas elab ligi 5000. Füsioterapeudi teenuseid vajavad ligi 14 000 inimest. 

Tervisekeskuse teeninduspiirkonda kuuluvad Lääne-Tartumaa, Elva vald ning osaliselt ka Otepää, Tõrva ja Valga vald. Teenindatav elanikkond on kokku kuni 25 000 inimest. 

Tartumaa Tervisekeskuse rahastamistaotlus kiideti rahandusministeeriumis heaks 2017. aastal. Elva Haigla poolt veetava projekti maksumuseks kujunes ligi 1,5 miljonit, millest Euroopa Liit tasus rohkem kui üks miljon eurot. Kaasrahastajad on Elva vald ja Elva Haigla. Tartumaa Tervisekeskuse projekteeris ja ehitas Energia ja Ehitus OÜ.

 

 


Reedel, 9. detsembril osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja lastekaitsespetsialist Eve Jõgi konverentsil “Tangotantsust lähenemiskeeluni”

Konverentsiga tähistati 20 aasta möödumist Eesti esimese naiste varjupaiga avamisest. „Tangot tantsitakse kahekesi“ väljendi kohaselt on vastutus jagatud - igal lool on ju kaks osapoolt, igas tülis kaks süüdlast. Justkui ka perevägivallal oleks võrdsed osapooled, mitte vägivallatseja ja ohver. Muuseas naiste tugikeskuste sõnum kuulajatele oli ‘ohvri’ asemel kasutada mõistet ‘ellujääja’. 

Paneeldiskussioonides osalesid Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, riigikohtunik Velmar Brett, riigiprokurör Karin Talviste, naiste tugi- ja teabekeskuste juhid Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan, Tervise Arengu Instituudi juht Airi Mitendorf, Praxise kommunikatsioonijuht Laura Mallene ja teised. Päeva juhtis Kersti Kaljulaid.

Konverentsil räägiti lähisuhtevägivalla põhjustest, tagajärgedest ning ennetus- ja koostööst. Väga palju arutelu tekitasid ka erinevad kohtupraktikad. Päeva jooksul koguti kokku palju mõtteid, mille Kersti Kaljulaid lubas isiklikult ministeeriumitele edasi anda. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 6. detsembril toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek 

Päevakorras oli kaks punkti. Esmalt andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate lumetõrje hanketulemustest ning seejärel võttis SA Elva Kultuur ja Sport juhatuse liige Ivi Tigane kokku aasta Elva valla turismitegevuste- ja tulemuste ning Elav Elva Keskus käivitamise osas. 

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril toimus majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Päevakorras oli kolm teemat:

 • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
 • Purtsi külas, Mustahva maaüksusel asuva ehitise peremehetuse tuvastamine
 • Ülevaade Elva valla veekogudest

Veekogude ülevaate punkti juures andis abivallavanem Kristjan Vilu komisjonile ülevaate ka Verevi järve uuringu lõpparuandest. Ühiselt lepiti kokku, et sel teemal korraldab vallavalitsus ka avaliku arutelu veebruaris 2023. 

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitsuse liikmetest osalesid komisjonis abivallavanem Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Koosoleku päevakorras oli 3 teemat:

 • Tartumaa arengustrateegia heakskiitmine
 • Ülevaade planeeringutest
 • Reku sadama arendusega seotud tegevused

Tartumaa arengustrateegiat tutvustas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juht Sven Tobreluts, kes selgitas nii arengustrateegia koostamise protsessi kui ka selle peamisi eesmärke ja meetmeid. Maarika Uprus ja Kertu Vuks andsid ülevaate üldplaneeringu protsessist, toimunud avalikest arteludest ja pooleliolevatest planeeringutest. Viimases päevakorrapunktis keskenduti Reku sadamaala arendamisega seotud tegevustele. Kertu Vuks andis ülevaate, millised on vallavalitsuse poolsed senised tegevused ning Reku sadamaala arendamise vajalikkusest rääkis Madis Ess.

Arengu- ja planeeringukomisjonis tehtud esitlused on kõikidele huvilistele leitavad siit →

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Koosoleku päevakorras oli kolm punkti: 

 • Sihtasutuse Elva Perekeskus tegevuse lõpetamine
 • Elva Vallavalitsuse hallatava asutuse sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskuse Elva Perekeskus moodustamine
 • Hallatava asutuse Elva Perekeskuse põhimääruse kinnitamine

Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas komisjoni liikmetele eelnõusid, mis kõik on ettevalmistatud seoses Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimisega sihtasutusest hallatavaks asutuseks. Hetkel pakub Elva vald Laste- ja Perekeskuse teenuseid läbi sihtasutuse, mis toob endaga kaasa hulgaliselt rohkem bürokraatiat kui seda oleks tegutsedes hallatava asutusena. Seesuguselt juhtimisstruktuuri ümber korraldades paraneb hangete ja lepingute menetlemise ning üldine asjaajamise kiirus. Lisaks tutvustati ka kulude ja tulude analüüsi. Komisjon toetas eelnõude suunamist volikogusse. 

 

 

Teisipäeval, 6. detsembril toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Elva Perepesas toiminud koosolekul tutvustas abivallavanem Heiki Hansen Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimisega sihtasutusest hallatavaks asutuseks seonduvaid eelnõusid ning komisjoni esimees Marika Saar tutvustas Tartumaa arendusstrateegia 2040 eelnõud. Päevakorras oli veel ka Elva Perepesa tegevusega tutvumine ning aasta kokkuvõtete ja uue aasta plaanide tegemine.  

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus kultuurikomisjoni koosolek

Elva Spordihoones toimunud koosoleku päevakorras oli Elva valla kultuuristrateegia ja -tegevuste kava aastateks 2023-2030, mille arutelus osalesid lisaks komisjoni liikmetele ka Elva Vallavalitsusest haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere. Päevakorrapunkti aluseks oli 14.09.2022 protokolli otsus, kus kultuurikomisjon soovis vallavalitsuse esindajatega arutada, kas vallal peaks olema eraldi väljatöötatud kultuuristrateegia, et valla arengukava eesmärgid saaksid selgema fookuse. Koosoleku päevakorras oli lisaks veel ka tutvumine Elva Spordihoonega ning komisjoni 2023. aasta tööplaan. 

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus revisjonikomisjoni koosolek 

Koosoleku päevakorras oli Rõngu kogukonnakeskuse ehitushange ja leping, eelarve täitmine ning muud jooksvad küsimused.

Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate Rõngu kogukonnakeskuse ehitushanke hetkeseisust - mis kujunes uue hanke hinnaks ning kui palju on veel välja maksmata eelmisele ehitajale. Vallavalitsus taotles lepingu sõlmimise tagatiseks lisaeelarvega 150 000 eurot ning komisjon nõustus sellega. 

Vallavalitsus andis ülevaate ka 2022. aasta eelarve täitmisest. Üldiselt on eelarve tasakaalus, kuid elektrihinna tõusust tulenenud kulude katteks tuleb puuduolev raha võtta reservfondist. Komisjon nõustus otsusega.

Jooksvate teemade osas arutati näiteks kaasavast eelarvest eraldatud raha kasutamist Rannu kalmistu kivimüüri parandamiseks ning 2023. aasta eelarvega seonduvat. 

Kuna tegemist oli 2022. aasta viimase revisjonikomisjoni koosolekuga, tänas komisjoni esimees vallavalitsust hea koostöö eest - komisjoni küsimustele vastatakse kiiresti ja operatiivselt!  

 

 

Esmaspäeval, 12. detsembril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli 8 punkti:

 • Elva valla 2023. aasta eelarve teine lugemine ja kinnitamine
 • Laenu (arvelduskrediidi) võtmine
 • Elva valla 2022. aasta eelarve III lisaeelarve kinnitamine ja 2022. aasta eelarve muutmine
 • Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskuse tegevuse lõpetamine
 • Elva Vallavalitsuse hallatava asutuse sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskuse Elva Perekeskus moodustamine
 • Hallatava asutuse Elva Perekeskuse põhimääruse kinnitamine
 • Kinnistute võõrandamine
 • Rämsi külas kinnistute otsustuskorras võõrandamine

Toimusid arutelud ja hääletamised 2023. eelarvesse tehtud parandusettepanekute osas, mida käsitletakse eraldi ka volikogus. Samuti tutvustati taas Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimisega sihtasutusest hallatavaks asutuseks seonduvaid eelnõusid. Ka kaks viimast punkti, mis puudutasid kinnistute võõrandamisi, leidsid komisjoni poolt toetust. Komisjon otsustas kõiki eelnõusid toetada ning suunas need volikogusse. 

 

 

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Elva Vallavalitsuse 06.12.2022 istungi kokkuvõte on leitav siit 

Elva Vallavalitsuse 13.12.2022 istungi kokkuvõte on leitav siit

 

 


Elva Vallavalitsuse meeskond soovib rahulikke pühi ning imeilusat vana aasta lõppu!

 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides  Elav Elva Facebooki lehte  või külastades veebilehte www.visitelva.com

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 27. märts 2023  Kogu päev Priit Värv Tartumaa
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 20. märts 2023  Kell 9  vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4