« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 02.-08.05.2022

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 02.-08.05.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Neljapäeval, 5. mail toimus infosüsteemi VOLIS 2 arendamise koosolek 

Eesti Linnade ja Valdade Liit soovib arendada praegust volikogude istungite infosüsteemi VOLIS, mille eluiga on ammendumas. Uus infosüsteem tugineb praeguse VOLIS-e tugevustele ja väldib selle puudusi. Koosolekul tutvustati esialgset infosüsteemi prototüüpi. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

 

Elva valla teedel teostatakse tolmutõrjetöid ja taastatakse teekatte märgistusi

Aprilli lõpus alustati Elva vallateedel tolmutõrjetöödega. Tolmutõrje lõikude kogupikkus on 55 km. Täpsem info ja tolmutõrjekaart on leitav valla kodulehelt: www.elva.ee/teede-ja-tanavate-hooldus.

Samuti alustati Elva vallas teekatte märgistuste taastamistöödega. Tööde käigus taastatakse kulunud märgistused ülekäigurajadel, parkimiskohtades, ristmikel ja mujal. Töid teostatakse Elvas, Puhjas ja Annikorus.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Udernas tähistati 100 aasta möödumist esimesest emadepäeva tähistamisest Eestis 

Aastal 1922 tähistati Uderna kooli õpetaja Helmi Mäelo eestvedamisel Eestis esimest korda emadepäeva. Sündmusest 100 aasta möödumise puhul toimus Uderna kooli juures pidulik kontsert-aktus, mille eestvedajaks oli Uderna kooli vilistlane Kalev Jago. 

Sõna võtsid Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus ja Elva vallavanem Priit Värv. Kohal oli ka Helmi Mäelo lapselaps, kes jagas oma vanaemast mälestusi ning endine Uderna kooli õpetaja Aime Kahk luges katkendi Helmi Mäelo raamatust "Talutütar". Esinesid Aakre rahvamaja väikekandleansambel, Puhja meesansambel ja Hariette-Liis Kuus. Kontsert- aktuse lõpetas Voldemar Kuslap.

 


Elva vallavalitsus ootab 31. maini kandidaate tunnustustele "Aasta noor" ja "Õpilaste aasta haridustegu" ning 20. septembrini kandidaate haridustöötajate tunnustustele 
 

Aasta noore aunimetus antakse välja 7—26-aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas. Tunnustusele "Aasta noor" saad kandidaadi esitada SIIN

Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Tunnustatakse tegu, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisiõpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust. Tunnustusele "Õpilaste aasta haridustegu" saad kandidaadi esitada SIIN


Haridustöötajate aunimetused antakse välja üheksas kategoorias:

Aasta hariduse tegu aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse. Aasta hariduse tegu aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.

Aasta hariduse sõber aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust. Aasta hariduse sõber aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.

Aasta noorõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.

Aasta kooliõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

Aasta klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.

Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.

Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Aasta tugispetsialist aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd. 

Aasta taustajõud aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.
 

Kandidaate saab esitada kolmel viisil: 

Täpsem info ja statuut: elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.

 

Neljapäeval, 5. mail kohtusid Puhja koolis Elva valla õppejuhid

Ühises aruteluringis tutvustasid õppejuhid oma kooli õppekavade tugevusi ja võimalikke koostöökohti õppekavade sisu arendamisel. Mitmes koolis on hetkel käsil arengukava või õppekava uuendamine. Puhja kooli õppejuht Riin Massur kirjeldas kooli arengukava ja õppekava loomise protsessi ning uuenenud päevakava. Puhja koolis on kesksel kohal ennastjuhtiv õppija ning õpioskused.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Kentsi paisjärve saabus 20 000 haugi vastset

Reedel, 6. mail asustati Annikorus asuvasse Kentsi paisjärve 20 000 haugi vastset. Vastsed kasvatas Elva vallale Haaslava Kalakasvatus. Sügisel asustatakse lisaks haugidele ka 40 kahesuvist linaskit. Asustamise tulemuslikkust kontrollitakse teaduslike katsepüükidega 4-5 aasta järel pärast kalade asustamist. 

 


Kevadtööd Elvas 

Elvas alustati kevadtöödega juba 26. aprillil, mil istutati linnaruumi kevadlilli - pärdiklilli, võõrasemasid ja tulpe.

4 mail alustati Kesk tänaval ka peenarde korrastamisega ning puhastati kõigi Kesk tänava noorte puude võrad.

 

  ARENG JA PLANEERING  


Kolmapäeval, 4. mail toimus Hellenurme teenuskeskuses Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu arutelu

Arutelule eelnes Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu muudetud lahenduse avalik väljapanek, mis toimus 17. veebruarist kuni 17 märtsini. Selle raames laekus arvamus Hellenurme külaseltsilt. 

Planeeringu varasemas lahenduses kavandati alale lisaks olemasolevale hoonestusele 2 elukorpuse hoonet (kokku 60 kohta). Muudetud lahenduses ühest elukorpuse hoonest Mõisa tõllakuuri krundil loobutakse (jääb 30 kohta) ning krundile kavandatakse juurde parkimiskohti. Koosolekul tutvustas külaselts oma esitatud arvamuse sisu ning huvitatud isik selgitas oma nägemust detailplaneeringust.

Arutelu käigus mõlemaid osapooli rahuldavat kompromissi ei leitud.

Detailplaneeringuga seotud materjalid on leitavad:
www.elva.ee/planeeringud

 


Elva vallavalitsus avas eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlemise vooru

Sel aastal on Elva vallas fassaadide ja piirdeaedade värvimiseks võimalik toetust taotleda perioodil 01.05–01.06.2022. Taotlemine toimub elektrooniliselt Elva valla kodulehe kaudu SPOKU keskkonnas.  

Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel. Toetust on võimalik taotleda ka valla hajaasutusega alal asuvale elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisandväärtust. 

Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.  

Toetuse suurem eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga SIIN.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Piirkonnakogude valimistele kandidaatide esitamise tähtaega pikendati

Seoses tehnilistest probleemidest tingitud piirkonnakogude hääletuse tühistamisega on pikendatud piirkonnakogudesse kandidaatide esitamise tähtaega. Ootame kandidaate kuni 31.05.2022, eriti on oodatud Elva ja Konguta piirkonna aktiivsed eestvedajad.  

Kandidaate saab üles seada kõikides piirkondades:

Vastavalt Elva valla piirkonnakogude statuudile saavad piirkonnakogu liikmeks kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.

Loe rohkem: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


Kolmapäeval, 4. mail tähistati rahvusvahelist tuletõrjujate päeva

Selle puhul käis vallavanem Priit Värv koos ennetustööspetsialisti Karmen Paaveliga õnnitlemas ka meie valla kangelasi: Elva Päästekomandot ja Rõngu Vabatahtlikku Päästeseltsi. Tuletõrjujate päeval mälestatakse nii hukkunuid tuletõrjujaid kui ka tähtsustatakse nende tegevust inimeste elude päästmisel ja turvalisuse tõstmisel. See päev on pühendatud inimestele, kes riskivad eluga teiste päästmise nimel. Soovime neile jätkuvat indu ja vastupidavust!  

 

Kolmapäeval, 4. mail toimus Väärikate Ülikooli õppeaasta lõpetamine

Lõputunnistuse said aasta jooksul Väärikate Ülikooli loengutel osalenud õppurid. Tervitussõnad vallavalitsuse poolt ütles abivallavanem Kertu Vuks, esinesid rahvatantsijad ning Vabariigi Pillimees 2020 Martin Arak.  
 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


Kolmapäeval, 4. mail külastasid Elva valda Jõgeva valla sotsiaalosakonna ametnikud ja volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni liikmed


Kohtumine algas abivallavanema Kertu Vuksi tervitusega. Edasi tutvustasid Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna tööd osakonnajuhataja Milvi Sepp, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning sotsiaalnõunikud Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni. Koos jagati valdkonna praktikaid ja kogemusi, sh projektitööst ning arutleti võimaluste ja kitsaskohtade üle. Külalistel oli palju küsimusi, eriti ennetustöö kohta. Vallamajast suundusid külalised edasi SA Elva Laste- ja Perekeskusesse, mille tööd tutvustas nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask. Külaskäik lõppes Madis Šumanovi juhitud huvitava ringkäiguga Elva Spordihoones.    

 


Õnnitlesime 100. aasta sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku 

Reedel, 6. mail käisid vallavanem Priit Värv ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp õnnitlemas sel päeval uhket 100. aasta sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku Endla-Rosalie Kangrot. Juubilari õnnitleti heade soovide, lillekimbu ning Elva valla meenetega.

 


Teisipäeval, 3. mail paigaldasid sotsiaaltöötajad koos Päästeameti ennetuspartneri Taavi Siilbekiga kolme Elva valla koju raskesti süttivad voodipesud

Tegu on osaga projektist „Kodud tuleohutuks“. Komplektid said paigaldatud kodudesse, kus toimub siseruumides suitsetamine ning on kõrgendatud oht tuleõnnetusse sattuda. Juba enam kui 10 aastat on Päästeamet nimetatud sihtgruppi üritanud suunata ohutumalt käituma nõustamise ja teavitamise abil. Soovitud tulemused on aga saavutamata ja hukkunute ning vigastatute hulk püsib muutumatuna endiselt kõrgel tasemel. Sellest tulenevalt on Päästeamet lisaks nõustamisele otsustanud järjest enam panustada ka füüsilise keskkonna muutmisele. Üheks selliseks, kodustes majapidamistes veel vähe levinud võimaluseks, on rasksüttiva sisustuse laiem kasutuselevõtt. Tegemist on 100% rasksüttivast polüestrist toodetega, mida tavapärastest voodiriietest eristab see, et leegi/kuumusega kokkupuutel need ei sütti - toimub vaid kerge sulamine.  

 

  VARIA  


Laupäeval, 7. mail toimus Elva keskväljakul ja selle ümbruses Elva päev 84 

Elva vallavalitsus võttis üritusest samuti osa - suhtlesime Elva valla inimestega, tutvustasime Elva vallavalitsuse tööd ja Elva valla äppi ning viisime läbi lühikese arengukavalise küsitluse, millele vastanute vahel loosime välja kaks piletit Elva suvistele suurüritustele - üks pääse 11. juunil toimuvale Elva Rockile ning üks pääse 30. juunil toimuvale Eesti Liikumis- ja spordifestivali  kontserdile koos bändiga Traffic. 

Elva päeva raames toimus suur kevadlaat, traditsiooniline Kellatorni jooks, avati Arbi järve loodusrada ning terve päeva vältel esinesid erinevad Elva valla kultuurikollektiivid.

Palju õnne Elva linn! 

 


Vallavalitsus osales Maastikumaratonil 

Pühapäeval, 8. mail toimus juba 40. korda kevadhooaja suurima rahvajooksuna tuntud Maastikumaraton. Enamus Elva vallavalitsuse esindusest läbis ühiselt 10 km kõndimise distantsi, sotsiaalnõunik Rutt Hanni jooksis 24 km ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja õigusnõunik Kaisa Kangro jooksid 10 km distantsi. Oli vahva ja tervistedendav ühisüritus! 

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4