Avalduste esitamine

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkas kehtima uus Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas. Seoses sellega esitatakse lasteaiajärjekorra avaldusi ja peetakse Elva valla ühtset lasteaiakoha järjekorda ARNO süsteemis.

Määrus reguleerib Elva valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist. Lasteasutuse all mõeldakse nii lasteaedu, eralasteaedu kui -hoide.

Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa. Elva valla teeninduspiirkonnad on Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla) ja Elva vald. Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Avaldusi saavad siiski teha ka isikud, kes ei ole valda sisse registreeritud.

Laste üle peetakse arvestust Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Lasteaia koha taotlemise avaldusi saab esitada ARNO süsteemis, samuti saab süsteemis avaldusi muuta ja tagasi võtta. Aprillikuus komplekteerib lasteaiarühmad ARNO ning lasteaiakoha pakkumine tehakse läbi süsteemi, andes sellest lapsevanemale märku e-posti teel.