Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üldplaneeringu info leiad uldplaneering.elva.ee 

 

Lähteseisukohtade koostamine

Üldplaneeringu koostamise korraldamist ja lahenduse väljatöötamist korraldab Elva Vallavalitsuse 9.10.2018 korraldusega nr 2-3/1072   moodustatud juhtrühm, mida juhib abivallavanem Heiki Hansen ja mille liikmed on vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Mikk Järv, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar, geoinfospetsialist Kullo Laos, ehitusspetsialist Riina Sirel, taristuspetsialist Kristjan Vilu ja arendusspetsialist Allan Allik.

Juhtrühm koostas 2019. aasta veebruaris üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu. Eelnõu saadeti 2019. aasta märtsis ettepanekute saamiseks riigiasutustele (ametid, ministeeriumid), naaberomavalitsustele, valla allasutustele ja kaasatavatele isikutele. Asutustelt ja isikutelt laekus kokku 26 ettepanekut, mida juhtrühm analüüsis ning mille osas võeti seisukoht Elva Vallavalitsuse 16.07.2019 korraldusega nr 2-3/567. Tutvu esitatud ettepanekute ja vallavalitsuse seisukohtadega siin.

Vallavalitsuse seisukohtade alusel täiendatud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsusega tutvu siin.

 

 

Elva valla üldplaneeringuga seotud dokumentide, kirjavahetuse ja lähteseisukohtadele laekunud ettepanekutega on võimalik tutvuda dokumendiregistris.
 

Üldplaneeringu koostamise eesmärk

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. 
 
Selleks, et saavutada strateegilised eesmärgid, on üldplaneeringuga tarvis luua eelkõige eeldused vajaliku maareservi, taristu ning ajakohastatud ja korrastatud teedevõrgu tagamisega ning ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmisega.
 
Üldplaneeringu loomisega kavandatakse kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks.
 
Eesmärk on täpsustada asustuse arengut suunavad tingimused, sh äri- ja tootmispiirkonnad, määratleda väärtuslikud põllumaad ja väärtuslikud loodusmaastikud ning anda rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused. Samuti, vaadata üle miljööväärtuslikud alad ning seada nende kaitse- ja kasutustingimused, määrata veekogu kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimused ning vajadusel täpsustada ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus. 
 
 

Üldplaneeringu algatamine

Üldplaneeringu koostamine ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Elva Vallavolikogu 01.10.2018 otsusega nr 83.