Kohalikud maksud

Vallavolikogul on õigus kohalike maksude seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks.
 

Vald edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile. Maksumäärus avaldatakse Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

Kuni Elva valla vastavate õigusaktide vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud omavalitsustes varem vastu võetud õigusaktid.
 
Reklaamimaks
 

Reklaamimaksu objektiks on Elva linna piirkonnas eksponeeritav välireklaam.

Reklaamimaksu reguleerib Elva Linnavolikogu 29.10.2012.a määrus nr 26 Reklaamimaks Elvas.

Vastavalt määrusele kehtivad järgmised maksumäärad:

1. Maksumäär reklaamile asukohaga Kesk tänav, Pikk tänav, Kirde tänav, Puiestee tänav, Kärneri tänav, Käo tee, Tartu maantee ja Valga maantee ning nendega piirnevatel kinnistutel on 0,20 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas. 
2. Maksumäär teistes piirkondades reklaampinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas on 0,15 eurot.
3. Tarbijakrediidi lepingute reklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.
4. Alkoholi välireklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.
5. Reklaamiloata paigaldatud reklaamile kohaldatakse vastava maksumäära 3 kordset maksumäära kuni maksuotsuse andmiseni.
Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada taotlus.

 

 

Teede ja tänavate sulgemise maks (Elva linna piirkonnas)

Teede ja tänavate sulgemise maks on Elva Linnavolikogu määruses  sätestatud korras, maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv rahaline kohustus.

Maksumaksja esitab Elva Linnavalitsusele vähemalt viis tööpäeva enne maksuobjekti planeeritavat sulgemist teede ja tänavate sulgemise avalduse, mis sisaldab:
1) andmed maksumaksja kohta;
2) liikluseks suletud ala aadressi;
3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;
4) töö või tegevuse iseloomustust;
5) kohustusi, mida maksumaksja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks;
6) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit.