Eelinfo aadressiandmete muutmisest Elva vallas

Vastavalt ruumiandmeseaduses sätestatule muutuvad Elva vallas koha-aadressid. Aadresside korrastus on vajalik, et tagada arusaadav ja loogiline järjestus. Koha-aadressi määramisel linnas, alevis, alevikus on, et liikluspinna (tänava, tee) järgi on ühel pool tänavat paiknevatel hoonetel paaritud numbrid ja teisel pool tänavat paiknevatel hoonetel  paarisnumbrid.

Põhilised muutused toimuvad Elva linnas Ujula tänava aadressikohtades ja Peedu asumis Vikerkaare, Suvila ja Põhja tänava aadressides. Teistes valla piirkondades muudetakse üksikuid muutmist vajavaid aadresskohti, millest teavitatakse aadressiobjekti omanikku. Lähikuudel muutuvad Elva vallas, Elva linnas 109 aadressi. 

Uue majanumbri saab isik tellida mõnelt liiklusmärke tootvalt ettevõttelt. Üdiselt on majanumber sinisel põhjal valge tähisega. Eelistatud on, et tänaval kulgeksid sama tausta ja kujuga numbrid.

Elva linnas muutuvate aadresside loetelu leiate siit.

Asukohaskeemid:

 

Uus küla nimi "Lilleküla"  

Riigihalduse ministri 11.oktoobri 2017.a määruse nr 72 „Asutusüksuste nimistu kinnitamine ning lahkmejoonte määramine" muutmine lisas 1 on Elva valla külade loetelust jäetud välja „Kureküla"  ja lisatud „Lembevere" järel sõna „Lilleküla"  https://www.riigiteataja.ee/akt/110122019008