Keskkonnainvesteeringute keskus avas 5.juunil 2018 eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise programmi. Alates 1.maist 2020 laieneb taotlusvoor ka väiksematele reoveekogumisaladele.
 
Elva valla reoveekogumisalad on:
 • Ulila alevik
 • Rõngu alevik
 • Rämsi küla
 • Rannu alevik
 • Puhja alevik
 • Palupera küla
 • Kureküla alevik
 • Hellenurme küla
 • Elva linn
 • Annikoru küla
 • Aakre küla
 
Taotlusvoor on avatud seni, kuni vahendeid jätkub. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks isikutele, kelle majapidamine asub reoveekogumisalas. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Aadressi või katastritunnuse järgi saab kontrollida, kas teie elamu asub toetataval alal: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
 

Toetuse suurus on keskmiselt kaks kolmandikku tööde maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuse summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.

  

Elva vallas on vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk. Soovitame eelnevalt liitumissooviga pöörduda vee-ettevõtja poole, kes väljastab toetuse saamiseks vajalikud dokumendid. Liitumistaotlust saab vormistada veebilehel www.evv.ee/liitumine või paberkandjal AS Emajõe Veevärk kontorites Tartus, Sõbra 56, tööpäevadel 8-17 ja Elvas Puiestee 13, kolmapäeviti kell 9-15.

 

KIK-ile saab taotlust esitada e-toetuste keskkonnas, KIK-i kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel (info@kik.ee) või paberkandjal (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn 10117).  

 

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud reoveekogumisalal.
 
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
 
Taotlusvormi tarbeks: 
 
Küsige vee-ettevõtjalt liitumistingimused, mis sisaldavad: liitumispunkti asukoha koordinaate ja kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooniga. Elva vallas on vee-ettevõtjaks Emajõe Veevärk.
 
Küsige kogumismahutite rajamisel vee-ettevõtja kinnitust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluste puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
 
Esitage kinnitus, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule. https://www.ehr.ee/app/esileht?2
 
Esitage kolmandate isikute nõusolek tööde läbiviimiseks. kui kinnistu ühendamiseks ÜVKga tuleb läbida nende kinnistuid. 
 
Esitage volikiri, kui toetust taotletakse volituse alusel.
 
Toetuse täpsemad kriteeriumid: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001