Kaasav eelarve 2020

Kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid!

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm.

 

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides.

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks!

Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee

 

Kaasava eelarve ajakava 

1-15. september ideekorje - esita ettepanek volis.ee või elva@elva.ee

hiljemalt 27.09.2019 koguneb ideede sõelumiskomisjon

09.10.2019 kell 18.00 ideede avalik tutvustus Rõngu Rahvamajas

14.-20.2019 rahvahääletus VOLIS keskkonnas, teenuskeskustes, koolides ja raamatukogudes. Asukohat täpsustamisel.

 

Kaasava eelarve rakendamine Elva vallas

Elva vallavolikogu kinnitas 27.augustil 2018  "Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra" millest lähtutakse kaasava eelarve menetlusprotsessis. 

Mis on kaasav eelarve?

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sh Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. Elva vallaks ühinenud omavalitsustest rakendas ühinemise eelselt kaasavat eelarvet Elva linn.

Kaasava eelarve rakendamise eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 45 000 eurot.

Kaasava eelarve kogusumma jaotatakse kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 euro väärtuses.

 

Kes saavad ideesid esitada?

 • Idee võib esitada igaüks, silmas peab pidama seda, et kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Ettepanekuid saab esitada 1-15. septembrini VOLIS keskkonna kaudu siin või e-posti teel elva@elva.ee.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

 

Kuidas toimub ettepanekute sõelumine?

 • Kõik laekunud ideed avaldatakse Elva valla veebilehel. Vallavalitsus vaatab kõik laekunud ettepanekud üle ja esitab oma arvamuse kõikide ettepanekute kohta ettepanekute sõelumise komisjonile
 • Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon, kes valivad välja ideed, mis lähevad rahvahääletusele. Komisjoni kuuluvad:
  - Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogude esindajad;
  - Vallavalitsuse 4 esindajat (osakonnajuhatajad, vallavalitsuse liige);
  - Elva Vallavolikogu esimees.
 
Kes selgitab välja võitjad?
 • Kõikide rahvahääletusele pääsenud ideede autorid tutvustavad oma töid avalikul koosolekul.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald.
 • Rahvahääletus  viiakse läbi elektrooniliselt,  hääletuseks on aega seitse kalendripäeva. Rahvahääletuse toimumise kuupäevad on täpsustamisel.
 • Hääletada saab isiklikult, st identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga elektroonilises keskkonnas VOLIS või Vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Lisaks võib Vallavalitsus hääletuse korraldada ka raamatukogudes, koolides ning muudes avalikes ruumides.
 • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute kogumaksumus on väiksem kui 45 000€, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.
   
  Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja (kertu.vuks@elva.ee)