Ettevõtluskeskkond

Hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna oluliseks eelduseks on kohaliku omavalitsuse suutlikkus lahendada oma territooriumil majandus- ja sotsiaalküsimusi. Ettevõtluse ja omavalitsuse areng on tihedas seoses.

Kohalikud ettevõtted pakuvad kohalikele elanikele tööd, mõjutavad kohalike omavalitsuste tulubaasi. Omavalitsuse ülesanne on luua aga soodsad tingimused kohalike ettevõtete arenguks. 

Elva valla ettevõtluse arengut eelkõige maakasutus- ja ehitustingimuste osas suunatakse üldplaneeringuga, mis on seotud Elva valla arengukava visioonidega. Kuni Elva valla üldplaneeringu vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud omavalitsustes varasemalt vastu võetud üldplaneeringud, millega saab tutvuda siin.

Elva valla arengukava 2019-2025 ning eelarvestrateegia 2021-2025 leiab siit.

Nimekirja Elva vallas registreeritud ettevõtete kohta leiab siit.

Oluliseks dialoogikohaks vallavalitsuse ja Elva valla ettevõtjate vahel on mentorklubi, mille kohta leiad rohkem infot siit.

Alates 2021 aasta II poolest korraldab Elva vallavalitsus ka loomeettevõtjate ning vabakutseliste kohtumisi loovhommikute formaadis. Rohkem infot loovhommikute kohta leiab siit.

 

Elva valla visoon 2025: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti.  

 

Parima elu- ja ettevõtluskeskkonna loomiseks on Elva valla arengukavas 2019-2025 välja toodud alaeesmärgid:

Alaeesmärk 1.4 Igas koolis rakendatakse ettevõtlusõpet ning tagatakse karjäärinõustamine.

1.4.1 Ettevõtlikkuse arendamine kõigil haridustasemetel; koostöö ettevõtjate, kohaliku kogukonna ja teiste organisatsioonidega

1.4.2 Koolides karjäärinõustamise, karjääripäevade, töövarjupäevade korraldamine.

1.4.3 Igasse kooli ettevõtluse ja ettevõtlikkuse õppe eestvedajate välja koolitamine.

1.4.4 Õpilasfirmade tekke soodustamine ja toetamine.

Alaeesmärk 4.8 Ettevõtluskeskkond on atraktiivne.

4.8.1 Innovaatiliste ettevõtete toetusprogrammi käivitamine.

4.8.2 Ettevõtjatele ja ettevõtlusest huvitatutele mentorlusprogrammi käivitamine.

4.8.3 Tingimuste loomine kaugtöökohtadeks.

4.8.4 Idufirmade ja mikroettevõtete tekke soodustamine (ruumide pakkumine, nõustamine).

4.8.5 Ettevõtlusmesside korraldamine.

4.8.6 Oma valla tootjate toetamine, kohaliku toodangu tarbimisvõrgustiku arendamine.

4.8.7 Valla ja ettevõtjate koostöös ettevõtluskeskkonna arendamine ja töövõimaluste mitmekesistamine.

4.8.8 Praktikavõimaluste pakkumine valla asutustes ja allasutustes.

4.8.9 Koostöös ettevõtjatega malevate, töölaagrite ja tööharjutuste korraldamine.

4.8.10 Ettevõtlusalade ja tööstusparkide rajamine ning arendamine (Ulila tööstuspark).