Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlemine

TOETUSE TINGIMUSED

Toetust saavad taotleda üksikisikud või pered, kelle sissetulek on väiksem kui mediaankeskmine. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Perekonnaliikmete koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega. 


Perekonna vähemkindlustatuse arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme vähemkindlustatuse piir järgmiselt:

 • pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse vähemkindlustatuse piir koefitsiendiga 1,0;
 • iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse vähemkindlustatuse piir koefitsiendiga 0,5;
 • iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse vähemkindlustatuse piir koefitsiendiga 0,3.

Näiteks saab toetust küsida, kui sissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot;
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot;
 • 2 täiskasvanuga või 1 täiskasvanu ja 1 (üle 14-aastane) lapsega pere – 1689 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot;
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot.

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

 

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus on 100 eurot, tarbimine oktoobris on 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi välja töötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt 5 kuud, kuid arvestada tuleb, et toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud). See tähendab, et jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas ning veebruaris on võimalik eelnevalt loetletud kuudele lisada ka juba 2022. aasta jaanuar. 


Elva vallas kaugkütte hind ei ole tõusnud, seega peredele, kelle tegelik elukoht on Elva valla haldusterritooriumil, 2021. aasta septembri kuni detsembri eest kaugkütte hüvitist ei maksta.

Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.

 

Toetuse taotlemiseks kogu esmalt kokku vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta nende olemasolu korral, ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel peale 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.


Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.


Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja esitama täiendava korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta, või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.


Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.

 

Elva vallavalitsus võtab taotlusi vastu alates 4. jaanuarist 2022

Taotluse esitamiseks on järgmised võimalused:


Kui Teil on digiallkirjastamise võimalus (ID-kaart, mobiili-ID või smart-ID) soovitame täita avaldus Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU

 

Toetusega seotud küsimustega palume pöörduda e-aadressil elva@elva.ee või oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole:

 • Elva linn ja Palupera piirkond - Katrina Mets, tel 730 9892 või 5381 6336, katrina.mets@elva.ee;

 • Konguta piirkond ja Elva linn - Elo Kasetalu, tel 731 4435 või 523 9389, elo.kasetalu@elva.ee;

 • Puhja piirkond - Sirje Tali, tel 730 0646 või 525 6212, sirje.tali@elva.ee;

 • Rannu piirkond - Sirje Erm, tel 731 1904 või 525 3370, sirje.erm@elva.ee;

 • Rõngu piirkond - Ene Sõber, tel 731 4484 või 513 9352, ene.sober@elva.ee.