Elva Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp

 

Projekti eesmärk on Elva linnas asuva, riikliku looduskaitse aluse parkmetsa loodusliku seisundi säilimiseks,metsapõlvkondade vahetumise soodustamiseks, rindelisuse ja vanuselise mitmekesisuse suurenemiseks, parkmetsade puhke- ja haljastusväärtuse säilimiseks vajalike hoolustööde teostamine. 

Projektialal esineb vanemaid puistuid, mis kannatavad nii kuuse- kui männi-juurepessu kahjustuse all. Lisaks esineb projektialal mõningal määral tuulemurdu. Finantsvahendite vähesuse tõttu on projektialas teostatud vaid hädapäraseid hooldustöid ohutuse tagamiseks. Tänasel hetkel on radade ääred puhastamata ning vaatekoridorid pargialal on kinnikasvanud ning seetõttu puudub nähtavus, mis halvendab oluliselt jalakäijate, jalgratturite ja autode liiklusohutust.

Kavandatud tegevustega soovitakse loodusliku ilmega puhkemajandusliku ja esteetilise väärtusega metsaalade säilimist, suuremates kahjustuskolletes kahjustatud puude eemaldada ja loodusliku uuenduse näol soovitud liikidega elujõulist järelkasvu tagada. Lisaks soovitakse olemasolevaid üldkasutatavaid radu heas seisukorras hoida, et jalakäijad eelistaksid jalgradade kasutamist isetekkelistele radadele.

Projekt viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. 

 

Rohkem infot:

Allan Allik

arendusspetsialist

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee