Elukohatoimingud

 

Elukohateate esitamine

Elukoha registreerimiseks esitatakse elukohateade vallavalitsusele. Elukohateade esitatakse isiklikult kohapeal või posti teel kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Kui elukohateade esitatakse posti teel, lisatakse elukohateatele elukoha andmete esitamisel allkirja andnud isiku isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia.

Elukohateatega saab registrisse kanda nii ühe kui ka mitme inimese elukoha aadressid. Täisealised isikud kirjutavad oma allkirja ise elukohateatele. Alaealiste laste eest annavad elukohateatele allkirja lapse vanemad. Kui lapse teine hooldusõiguslik vanem ei anna oma allkirja elukohateatel võib nõusoleku lisada ka eraldi dokumendina kas siis omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (nt üürilepingu) koopia või eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kirjalik nõusolek antakse esitataval elukohateatel või lisatakse eraldi dokumendina.

Vallavalitsus kontrollib elukohateate saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul elukohateates esitatud andmete ja elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Elukohateade

Notice of place of residence

NB! Enne täitmist salvestage blankett oma arvutisse
 

Elukohateate esitamise võimalused:

  • isiklikult kohale tulles 

  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest 

  • digiallkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee

  • e-teenusena teabevärva www.eesti.ee kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu). 

 

Elukoha muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel 

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus, et muuta rahvastikuregistris olevaid aadressiandmeid.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest nii registris märgitud aadressile saadetava tähitud kirjaga kui ka väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine aga rahuldatakse, säilitatakse inimese elukoha aadress rahvastikuregistris linna või valla, linnaosa või osavalla ning võimaluse korral ka asutusüksuse täpsusega.

Aadressi muutmiseks saab ruumi omanik esitada avalduse:

  • ruumi asukoha järgses kohalikus omavalitsuses;
  • posti teel, lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel;
  • rahvastikuregistri e-teenusena riigiportaalis eesti.ee, mille kasutamiseks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID-d.

 

ROHKEM INFOT LEIATE SIIT.