Elukoha- ja perekonnatoimingud

Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

 • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
 • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (juhul kui tervishoiuteenuse osutaja pole tõendit edastanud elektroonselt rahvastikuregistrisse).

Elva valla sünnitoetus
Sünnitoetuse suurus on 550 eurot. Toetus makstakse kahes osas: 300 eurot pärast lapse sündi ja 250 eurot pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Elva valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust ei pea esitama.

Sünnitoetuse taotluse leiate SIIT

NB! Alates 01.07.19 ei saa Elva Vallavalitsuses surma registreerida 

Surmafakti andmeid hakkab alates 01.07.2019 rahvastikuregistrisse edastama tervishoiuteenuse osutaja (nt arst). Samas saavad lahkunu lähedased Elva Vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. 

Matusetoetuse taotluse leiate SIIT

 

Elukoha registreerimine

Isikul on võimalus RR-ile esitada kirjalik elukohateade koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele KOV-ile järgmistel viisidel: 

 • isiklikult kohale minnes
 • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
 • digiallkirjastatuna e-posti teel või e-teenusena teabevärva www.eesti.ee  kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu). 

ELUKOHATEADE

 

Isikukoodi andmine koos elukoha registreerimisega Euroopa Liidu kodanikule

Taotlus isikukoodi saamiseks

Võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eestkostetavaid, siis võtke kaasa ka nende esindusõigust tõendav dokument.

 • Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuse ametnikule.
 • Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks. Pärast elukoha registreerimist peate ühe kuu jooksul pöörduma Kodakondsus- ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistatakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument – isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel.

 

Elukoha muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel 

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus, et muuta rahvastikuregistris olevaid aadressiandmeid.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest nii registris märgitud aadressile saadetava tähitud kirjaga kui ka väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine aga rahuldatakse, säilitatakse inimese elukoha aadress rahvastikuregistris linna või valla, linnaosa või osavalla ning võimaluse korral ka asutusüksuse täpsusega.

Aadressi muutmiseks saab ruumi omanik esitada avalduse:

 • ruumi asukoha järgses kohalikus omavalitsuses;
 • posti teel, lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel;
 • rahvastikuregistri e-teenusena riigiportaalis eesti.ee, mille kasutamiseks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID-d.

 

Perekonna- ja elukohatoiminguid saab teha:

Elva Vallavalitsuses 

Kesk tn 32, Elva linn (I korrus, kabinet nr 109)
E–N 8.30–12; 13–16
R 8–12
Registripidaja Kristi Kalmus (tel 730 9886, kristi.kalmus@elva.ee)

Puhja teenuskeskuses

Elva tee 1, Puhja
Avatud 8–16.30
Lõuna 12–12.30
Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre (tel 730 0642; 504 9912; ede.moldre@elva.ee)

Palupera teenuskeskuses

Hellenurme küla, Elva vald (endine vallamaja)
Avatud: 
E, K, N 8–13.30
T 8–17.30
Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk (tel 
767 9502; 511 2479; maia.kukk@elva.ee)

Rõngu teenuskeskuses

Valga mnt 9, Rõngu alevik
Avatud:
E,T, K 8–16
N 8–18
R 8–14
Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing (
731 4480; 509 6202, ene.joosing@elva.ee)