Elukoha- ja perekonnatoimingud

 

Elukoha registreerimine

Isikul on võimalus RR-ile esitada kirjalik elukohateade koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele KOV-ile järgmistel viisidel: 

 • isiklikult kohale minnes
 • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
 • digiallkirjastatuna e-posti teel või e-teenusena teabevärva www.eesti.ee  kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu). 

ELUKOHATEADE

 

Isikukoodi andmine koos elukoha registreerimisega Euroopa Liidu kodanikule

Taotlus isikukoodi saamiseks

Võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eestkostetavaid, siis võtke kaasa ka nende esindusõigust tõendav dokument.

 • Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuse ametnikule.
 • Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks. Pärast elukoha registreerimist peate ühe kuu jooksul pöörduma Kodakondsus- ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistatakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument – isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel.

 

Elukoha muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel 

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus, et muuta rahvastikuregistris olevaid aadressiandmeid.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest nii registris märgitud aadressile saadetava tähitud kirjaga kui ka väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine aga rahuldatakse, säilitatakse inimese elukoha aadress rahvastikuregistris linna või valla, linnaosa või osavalla ning võimaluse korral ka asutusüksuse täpsusega.

Aadressi muutmiseks saab ruumi omanik esitada avalduse:

 • ruumi asukoha järgses kohalikus omavalitsuses;
 • posti teel, lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel;
 • rahvastikuregistri e-teenusena riigiportaalis eesti.ee, mille kasutamiseks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID-d. 
   

Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

 • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
 • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (juhul kui tervishoiuteenuse osutaja pole tõendit edastanud elektroonselt rahvastikuregistrisse).

Elva valla sünnitoetus. 
Sünnitoetuse suurus on 550 eurot. Toetus makstakse kahes osas: 300 eurot pärast lapse sündi ja 250 eurot pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Elva valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust ei pea esitama.

Sünnitoetuse taotluse leiate SIIT

Surma registreerimine

Surma registreerimisel tuleb esitada:

 • arstlik surmateatis
 • avaldaja isikut tõendav dokument

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Matusetoetuse taotluse leiate SIIT