Detailplaneeringud

 

Elva linnas ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda

planeeringute andmekogus.

Andmekogu on täiendamisel ja ei sisalda kõiki detailplaneernguid, lisainfot küsi planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, tel 730 9898, 5271860 või maarika.uprus@elva.ee.

 

Algatatud detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringud

Lõpetatud detailplaneeringu menetlused

 

 

Algatatud detailplaneeringud:

Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 25.06.2019 korraldusega nr 530 Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga jagada kinnistu ca kuueks elamukrundiks ja neid teenindavaks transpordimaa krundiks. Määrata elamukruntidele ehitusõigus ridaelamu ja/või kaksikelamu (vajadusel üksikelamu) püstitamiseks. Anda tehnovõrkude, parkimise ja haljastuse lahendus. Planeeringuala, suurusega ca 1,1 ha asub Järve tänava ja Käo tee ristmiku läheduses, maakasutuse juhtostarbega väikeelamu maa. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja algatamise ettepanekut illustreeriva joonisega siin.

 

 

Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 14.05.2019 korraldusega nr 428 Eva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus koolieelse lasteasutuse hoone ehitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 1,6 ha asub Elva linna ja Käärdi aleviku piirialal, maakasutuse juhtotstarbega ühiskondliku hoone maa. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Elva Vallavolikogu algatas 28.01.2019 otsusega nr 101 Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH eelhinnanguga saab tutvuda siin. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, juurdepääsude ja parkimise ning haljastuse lahenduse koostamine. Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Rõngu valla üldplaneeringut. 

Elva Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 17. maist 2019 kuni 17. juunini 2019. Eskiislahendusega saab tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas ja siin:

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu eskiisi seletuskiri

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu situatsioonijoonis

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu funktsionaalsed seosed

Rukki tn 2a krundi detailplaneering, olemasolev olukord

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu eskiisjoonis

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu tehnovõrgud

 

 

Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine 

Koostamisel oleva Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiislahendus oli tutvumiseks avalikul väljapanekul 9. maist kuni 22. maini 2019. 23. mail toimus vallavalitsuses eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Arutelu protokolliga on võimalik tutvuda siin.

Detailplaneeringuga kavandatakse randa mitmefunktsiooniline rannahoone, mis koondab rannas osutatavad teenused (rannavalve, tualetid, toitlustus, rannainventari hoiustamine. Hoone kavandatakse aastaringse kasutusega (spaa, veekeskus vms). Planeeringuga on kavas parandada liiklus- ja parkimiskorraldust, mis ei ole suvisel ajal piisavalt koordineeritud. Tänavatelt sademevete Verevi järve valgumise vältimiseks luuakse lahendus. Kuna Verevi järv on koos ümbritseva planeeringualaga looduskaitse all, teostatakse alal keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda siin.  Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda siin.

Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu ja -planeeringuosakonnas ja siin:

Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi seletuskiri

Verevi järve rannaala detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisjoonis

Planeeringualal on OÜ Rakendusgeoloogia poolt koostatud koostatud ehitusgeoloogilise uuring, tutvu aruandega siin.

Koostatav detailplaneering teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu muutmiseks. Rannaalal kehtib Elva Linnavolikogu 30.11.2011 otsusega nr 36 kehtestatud Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneering, mille põhijoonisega saab tutvuda siin.

 

 

Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 992 algatati Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneering. Taotluse detailplaneeringu algatamiseks tegi MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselt, kes soovib saada krundile  ehitusõigust päästeteenistuse hoone ja parkla rajamiseks koos vajalike  tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee lahendusega. Planeeringuala, suurusega ca 3000 m² asub Rõngu aleviku maanteede ristumiskoha läheduses Viljandi-Rõngu tugimaantee ääres. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Rõngu valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala juhtotstarbeks keskuse maa, ehk valla keskust tähistav segaehitusala, kus on tihedalt põimunud elamud, ärid, jms keskusesse sobivad maakasutused. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 580 algatati Elva linnas Vambola 5 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta kehtivat detailplaneeringut krundi hoonestusala ja ehitusõiguse osas. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneering "Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine". Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100% elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Planeeringuala suurus on ca 2200 m², ala hõlmab Vambola tn 5 krunti ja krundi ulatuses Vambola tänavat. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin

 
 
 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

 

Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavalitsuse 16.07.2019 korraldusega nr 570 võeti vastu Elvas linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 5. augustist kuni 19. augustini 2019. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning loodavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. Igal isikul on detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi. Arvamused palume esitada kirjalikult e-posti aadressil elva@elva.ee. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn) ja siin:

Palu tee 28a detailplaneeringu seletuskiri

Palu tee 28a detailplaneeringu situatsioonijoonis

Palu tee 28a detailplaneeringu kontaktvöönd

Palu tee 28a detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Palu tee 28a detailplaneeringu põhijoonis

Palu tee 28a detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Palu tee 28a detailplaneeringu maakasutus ja kitsendused

Palu tee 28a detailplaneeringu mahuline illustratsioon

Palu tee 28a detailplaneeringule antud Keskkonnaameti koosõlastus

 

Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala (nn tervisekeskuse) detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 370 võeti vastu Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32 Elva linn). Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta arvamusi, et:

  • planeeringualale kavandatav haiglahoone laiendus ei arvesta naaberhoonete parameetrite, väljakujunenud keskkonna ja arhitektuurse olukorraga;
  • parkimiskohtade kavandamisel ei ole arvestatud Supelranna 15 ja Supelranna 17 kinnisasjadele tekkivate negatiivsete mõjudega (sademevee valgumine, täiendava valgusreostuse tekkimine, müra, heitgaasid);
  • detailplaneering ei arvesta haljastusega viisil, mis tagaks planeeritava lahenduse kooskõla Elva linna üldplaneeringuga;
  • detailplaneeringuga kaasnev liikluskoormuse kasv Ujula tänaval kahjustab liiklusohutuse olukorda Ujula tänaval;
  • tervisekeskuse rajamisega muutub Supelranna tänava liiklustihedus, mis avaldab negatiivset mõju piirkonnale, raskendatud on jalakäijate liikumine hoonesse.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. mail 2019. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.  Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele, et detailplaneeringu lahendust muudetakse ning korrigeeritud detailplaneeringu tutvustamiseks korraldatakse täiendav avalik väljapanek ja arutelu.

Elva Vallavalitsuse 02.07.2019 korraldusega nr 550 anti esitatud arvamustele seisukohad ning otsustati korraldada muudetud detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu. Avalik väljapanek toimus 18. juulist kuni 31. juulini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu muudatuste kohta 2 kirjalikku arvamust, milles oldi vastu ka muudetud detailplaneeringu lahendusele. Avalik arutelu toimus 1. augustil 2019 kell 18.00, kus arutati laekunud arvamusi ja püüti leida kompromissi. Tutvu arutelu protokolliga siin.   Arvamuse esitajad jäid oma seisukoha juurde ning leidsid, et detailplaneeringualale ei ole võimalik kaasaegset tervisekeskust rajada ning detailplaneeringu koostamine tuleb lõpetada. Vallavalitsus esitas detaiplaneeringu ning esitatud arvamused seisukoha saamiseks  Rahandusministeeriumile.

Tutvu korrigeeritud detailplaneeringuga siin:

Tervisekeskuse detailplaneeringu seletuskiri

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 1 (situatsioon)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 2 (kontaktvöönd)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 3 (tugijoonis)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 4 (põhijoonis)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 5 (tehnovõrgud)

 
 
 
 

Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavalitsuse 02.07.2019 korraldusega nr 542 võeti vastu Kurelaane külas keskkonnajaama detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 18. juulist kuni 2. augustini 2019. Planeeringu eesmärgiks on kavandada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam. Igal isikul on detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi. Arvamused palume esitada kirjalikult e-posti aadressil elva@elva.ee. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn) ja siin:

Keskkonnajaama detailplaneeringu seletuskiri

Keskkonnajaama detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Keskkonnajaama detailplaneeringu põhijoonis koos tehnovõrkudega

 
 

Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Kehtestatud detailplaneeringud:

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 367 kehtestati Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6 kinnistute detailplaneering

 

 

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavolikogu 22.04.2019 otsusega nr 121 kehtestati Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. 

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu kontaktvööndi joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu põhijoonis koos tehnovõrkude ja üldplaneeringu muudatusettepanekuga

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu kehtestamine

 

 

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 1057 kehtestati Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu seletuskiri

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu asukohaskeem

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tugijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu põhijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tehnovõrkude ja kitsenduste joonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu illustratsioon

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

 
 
 

Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsus 25.09.2018 korraldusega nr 1023 kehtestati Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Raini kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Raini kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Raini kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Raini kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Raini kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetluse. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu menetluse. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu menetluse.