Detailplaneeringud

 

Elva linnas ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda

planeeringute andmekogus.

Andmekogu on täiendamisel ja ei sisalda kõiki detailplaneernguid, lisainfot küsi planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, tel 730 9898, 5271860 või maarika.uprus@elva.ee.

 

Algatatud detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringud

Lõpetatud detailplaneeringu menetlused

 

 

Algatatud detailplaneeringud:

Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 25.06.2019 korraldusega nr 530 Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga jagada kinnistu ca kuueks elamukrundiks ja neid teenindavaks transpordimaa krundiks. Määrata elamukruntidele ehitusõigus ridaelamu ja/või kaksikelamu (vajadusel üksikelamu) püstitamiseks. Anda tehnovõrkude, parkimise ja haljastuse lahendus. Planeeringuala, suurusega ca 1,1 ha asub Järve tänava ja Käo tee ristmiku läheduses, maakasutuse juhtostarbega väikeelamu maa. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja algatamise ettepanekut illustreeriva joonisega siin.

 

 

Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 14.05.2019 korraldusega nr 428 Eva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus koolieelse lasteasutuse hoone ehitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 1,6 ha asub Elva linna ja Käärdi aleviku piirialal, maakasutuse juhtotstarbega ühiskondliku hoone maa. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine 

Koostamisel oleva Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiislahendus oli tutvumiseks avalikul väljapanekul 9. maist kuni 22. maini 2019. 23. mail toimus vallavalitsuses eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Arutelu protokolliga on võimalik tutvuda siin.

Detailplaneeringuga kavandatakse randa mitmefunktsiooniline rannahoone, mis koondab rannas osutatavad teenused (rannavalve, tualetid, toitlustus, rannainventari hoiustamine. Hoone kavandatakse aastaringse kasutusega (spaa, veekeskus vms). Planeeringuga on kavas parandada liiklus- ja parkimiskorraldust, mis ei ole suvisel ajal piisavalt koordineeritud. Tänavatelt sademevete Verevi järve valgumise vältimiseks luuakse lahendus. Kuna Verevi järv on koos ümbritseva planeeringualaga looduskaitse all, teostatakse alal keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda siin.  Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda siin.

Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas ja siin:

Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi seletuskiri

Verevi järve rannaala detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisjoonis

Planeeringualal on OÜ Rakendusgeoloogia poolt koostatud koostatud ehitusgeoloogilise uuring, tutvu aruandega siin.

Verevi järve rannaalal on Alkranel OÜ poolt suvel 2019 teostatud taimestiku inventuur. Töö eesmärgiks oli planeeringualal kaitsealuste taimeliikide esinemise inventuur ja taimeliikide seisundi hindamine. Tutvu aruandega siin.

Koostatav detailplaneering teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu muutmiseks. Rannaalal kehtib Elva Linnavolikogu 30.11.2011 otsusega nr 36 kehtestatud Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneering, mille põhijoonisega saab tutvuda siin.

 

 

Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 992 algatati Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneering. Taotluse detailplaneeringu algatamiseks tegi MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselt, kes soovib saada krundile  ehitusõigust päästeteenistuse hoone ja parkla rajamiseks koos vajalike  tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee lahendusega. Planeeringuala, suurusega ca 3000 m² asub Rõngu aleviku maanteede ristumiskoha läheduses Viljandi-Rõngu tugimaantee ääres. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Rõngu valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala juhtotstarbeks keskuse maa, ehk valla keskust tähistav segaehitusala, kus on tihedalt põimunud elamud, ärid, jms keskusesse sobivad maakasutused. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 580 algatati Elva linnas Vambola 5 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta kehtivat detailplaneeringut krundi hoonestusala ja ehitusõiguse osas. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneering "Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine". Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100% elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Planeeringuala suurus on ca 2200 m², ala hõlmab Vambola tn 5 krunti ja krundi ulatuses Vambola tänavat. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin

 
 
 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavolikogu 26.08.2019 otsusega nr 141 võeti vastu Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 16. septebrist kuni 16. oktoobrini 2019. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, juurdepääsude ja parkimise ning haljastuse lahenduse koostamine. Vastuvõetud detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Rõngu valla üldplaneeringut, mille kohaselt paikneb planeeringuala väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kus ehitamise tüübiks on antud ühepereelamu. Igal isikul on detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal õigus esitada planeeringu kohta arvamusi. Arvamused palume esitada kirjalikult e-posti aadressil elva@elva.ee. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn) ja siin:

Rukki tn 2a detailplaneeringu seletuskiri

Rukki tn 2a detailplaneeringu situatsioonijoonis

Rukki tn 2a detailplaneeringu kontaktvööndi joonis

Rukki tn 2a detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Rukki tn 2a detailplaneeringu põhijoonis

Rukki tn 2a detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Rukki tn 2a detailplaneeringu mahuline illustratsioon

 

 

Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala (nn tervisekeskuse) detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 2-3/964 algatati Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on aadressil Supelranna tn 19 asuva olemasoleva haiglahoone laiendamise teel tervisekeskuse rajamine, planeeringuala tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine.

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 370 võeti detailplaneering vastu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32 Elva linn). Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta arvamusi kavandatava hoone kõrguse, liikluskorralduse ja naaberkinnistutele avalduda võivate negatiivsete mõjude kohta.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. mail 2019. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.  Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele, et detailplaneeringu lahendust muudetakse ning korrigeeritud detailplaneeringu tutvustamiseks korraldatakse täiendav avalik väljapanek ja arutelu.

Elva Vallavalitsuse 02.07.2019 korraldusega nr 550 anti esitatud arvamustele seisukohad ning otsustati korraldada muudetud detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu. Avalik väljapanek toimus 18. juulist kuni 31. juulini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu muudatuste kohta 2 kirjalikku arvamust, milles oldi vastu ka muudetud detailplaneeringu lahendusele. Avalik arutelu toimus 1. augustil 2019 kell 18.00, kus arutati laekunud arvamusi ja püüti leida kompromissi. Tutvu arutelu protokolliga siin.   Arvamuse esitajad jäid oma seisukoha juurde ning leidsid, et detailplaneeringualale ei ole võimalik kaasaegset tervisekeskust rajada ning detailplaneeringu koostamine tuleb lõpetada. Vallavalitsus esitas detaiplaneeringu, Elva Vallavalitsuse 27.08.2019 korraldusega nr 641 antud seisukohad ning esitatud arvamused Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonnale läbivaatamiseks ning heakskiitmiseks. Rahandusministeerium andis detailplaneeringule heakskiidu 17.09.2019 kirjaga nr 14-11/503-2.

Elva Vallavalitsus kaalus, kas kehtestada detailplaneering, mis on Rahandusministeeriumi poolt heaks kiidetud, kuid mille osas on jäänud vaidlusküsimus planeeringuala piirinaabritega. Või teha enne detailplaneeringu kehtestamise üle otsustamist detailplaneeringus muudatusi ja täpsustusi ehitusõiguse ja sademevee lahenduse osas. 03.10.2019 toimus Elva Vallavalitsuses koosolek, milles osalesid arvamusi esitanud isikud ja detailplaneeringust huvitatud isik Tartumaa Tervisekeskus OÜ. Lepiti kokku, et detailplaneeringus tehakse ehitusõiguse muudatus (loobutakse laiendatava hooneosa neljandast korrusest), täpsustatakse sademevee lahendust ning detailplaneeringu elluviimisel tehakse haljastus- ja tugimüüriprojekti koostamisel koostööd arvamusi esitanud isikutega.

Elva Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 716 otsustati viia muudatused ja täpsustused detailplaneeringusse ning korraldada enne detailplaneeringu kehtestamise üle otsustamist detailplaneeringut tutvustav väljapanek. Tutvu detailplaneeringu viimaste muudatustega siin:

Tervisekeskuse detailplaneeringu seletuskiri

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 1 (situatsioon)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 2 (kontaktvöönd)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 3 (tugijoonis)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 4 (põhijoonis)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 5 (tehnovõrgud)

 
 
 

Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Elva vallas Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Palupera Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 38 võeti vastu Hellenurme külas asuvate Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimus 16. oktoobrist 2017 kuni 17. novembrini 2017. Planeeringu avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringu kohta arvamusi. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 7. detsembril 2017. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30-kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30-kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Alal kehtib Palupera valla üldplaneering, millega on planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks määratud tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning elamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ühiskondlike ehitiste maaks ja tootmismaaks.

8. mail 2018 saadeti Elva Vallavolikogule ja volikogu komisjonidele arupärimine, milles anti teada, et piirkonna elanikud ei ole rahul hooldekeskuse laienemisplaanidega. Elanikud tunnevad muret, et võrreldes külaelanike arvuga on planeeritav hoolealuste kasv (60 elanikuga kaks korpust) liiga suur. Elva Vallavalitsus otsustas, et detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude analüüs ning detailplaneeringut täiendatakse analüüsi tulemuste ja leevendavate meetmetega. Sotsiaalsete mõjude analüüs on koostamisel.

Tutvu Palupera Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu situatsiooniskeem

detailplaneeringu tugiplaan

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan

detailplaneeringu illustratsioon

Palupera valla üldplaneeringu muutmise ettepanek

detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

KSH eelhinnang

 

 

Kehtestatud detailplaneeringud:

 

Elva linnas Palu tee 28a detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega nr 647 kehtestati Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu situatsioonijoonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu kontaktvööndi joonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega nr 644 kehtestati Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Keskkonnajaama detailplaneeringu seletuskiri

Keskkonnajaama detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Keskkonnajaama detailplaneeringu põhijoonis koos tehnovõrkudega 

Keskkonnajaama detailplaneeringu illustratiivsed vaated

 

 

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 367 kehtestati Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6 kinnistute detailplaneering

 

 

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavolikogu 22.04.2019 otsusega nr 121 kehtestati Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. 

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu kontaktvööndi joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu põhijoonis koos tehnovõrkude ja üldplaneeringu muudatusettepanekuga

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu kehtestamine

 

 

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 1057 kehtestati Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu seletuskiri

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu asukohaskeem

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tugijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu põhijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tehnovõrkude ja kitsenduste joonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu illustratsioon

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

 
 
 

Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsus 25.09.2018 korraldusega nr 1023 kehtestati Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Raini kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Raini kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Raini kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Raini kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Raini kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetluse. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu menetluse. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu menetluse.