Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

Elva linn Peedu tee 26 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Peedu tee 26 kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Kinnistu omanik on esitanud taotluse üksikelamu püstitamiseks. Planeerimisseaduse § 125 lg 5 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib loobuda planeeringu koostamise nõudest ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.Vallavalitsus leidis, et detailplaneeringu koostamine ei ole otstarbekas, kuna Peedu tee 26 krunt jääb olemasoleva hoonestuse vahele väljakujunenud hoonestuslaadiga elamupiirkonda ning püstitatav üksikelamu sobitub sihtotstarbe ja mahuga piirkonna väljakujunenud keskkonda. Elva linna üldplaneeringuga on antud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.

Elva Vallavalitsuse 18.01.2022 korraldusega nr 32 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta ootame kirjalikke arvamusi kuni 31. jaanuarini 2022. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.