Visioon ja väärtused

 

Visioon:

Elva valla visoon 2030: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti. 

Väärtused:

Elva vald lähtub igapäevases töös ja arendustegevuses järgmistest väärtustest:

avatus– jälgime avatud valitsemise põhimõtteid; oleme avatud uutele julgetele innovaatilistele ideedele, suhtleme ausalt ja sõbralikult, tegutseme koosloomes kogukondadega;

nutikus – kasutame teenuste pakkumistel ja elanikega suhtlemisel nutikaid, sihtgrupi vajadusi ja võimalusi arvestavaid lahendusi;

säästlikkus – majandame efektiivselt, eelistame energia- ja keskkonnasäästlikke lahendusi;

kaasamine – arutame kogukondadega nende elu puudutavaid küsimusi, rakendame kaasamise head tava.

26.09 kinnitatud Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia ning valdkondlikud lisad (sh rahvastikuprognoos) on leitav siin.