Korduma kippuvad küsimused

Kes saab toimetulekutoetust? 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast (sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud) eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetust määrab ja maksab Elva Vallavalitsus riigieelarvest valla eelarvesse laekunud toimetulekutoetuse vahenditest sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras. 

2019. aastal on toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 120 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2019. aastal 180 eurot kuus.
Rohkem infot: https://www.sm.ee/et/toimetulekutoetuse-kkk

 

Olen puudega inimese hooldaja, millal laekub mulle valla poolt makstav hooldajatoetus? 

Hooldajatoetust maksab vallavalitsus igakuiselt jooksva kuu eest taotluses märgitud isiku arvelduskontole hiljemalt jooksva kuu 20. tööpäevaks.
 

Kui inimesel ei ole raha hooldekodu koha tasumiseks?

Kui inimesel puuduvad piisavad rahalised vahendid, peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega inimesed: eaka inimese puhul tema abikaasa (sh lahutatud abikaasa, kui inimese abivajadus tekkis enne abielu lahutamist), lapsed ja täisealised lapselapsed. Sotsiaalteenuse eest tasumist ei saa nõuda kaugematelt sugulastelt, õdedelt-vendadelt ega elukaaslaselt.

Kui lähedased ei ole võimelised eakat sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, siis on võimalus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele, et omavalitsus võtaks teenuse eest tasumise osaliselt enda kanda. 

Kohalikul omavalitsusel on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega lähedastelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel. 

Üldhooldusteenuse taotlemise kohta loe lähemalt http://www.elva.ee/uldhooldusteenus