Esimesse klassi astumisest Elva vallas

30.08.21

Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Seoses COVID-19 epidemioloogilise olukorraga riigis palume igast koolist uurida eraldi paberkandjal avalduse viimise võimalusi ja avalduste viimise korraldust. Avalduste vormid ja täpsem info on samuti leitav koolide kodulehtedelt.

Kooli vastuvõtmiseks on vaja esitada:

  • Lapsevanema taotlus (blankett kooli veebilehel);

  • esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto;

  • tervisekaart;

  • koolivalmiduse kaart;

  • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;

  • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi koopiad.

Koopiad on võimalik teha ka koolis kohapeal.

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on teavitanud lapse õppima asumise soovist vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid. Teavituseks tuleb saata vabas vormis teade elva@elva.ee.

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.

Lisainfo: 
Auli Mäesaluharidusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee või tel 5886 4201

 

Tuletame meelde, et perearstid ei väljasta enam kooliminejatele tervisetõendeid. Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane/eestkostja.
Tõendi mitteväljastamine ei tähenda, et laps ei peaks enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures. Jätkuvalt on vajalik, et laps oleks enne kooliaasta algust käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.