« Back

Küsimused ja vastused: Elva linnalasteaedade ühendjuhtimine

Elva vallavolikogu võttis esmaspäeval, 22. mail vastu otsuse liita alates 1. jaanuarist 2024 Elva linna lasteaiad ühise juhtimise alla. Kuna viimastel päevadel on teema saanud väga palju vastukaja, siis selgitame üle enamlevinud väited. 

Miks seda muudatust üldse vaja on?

Elva linna lasteaedade ühendjuhtimine on hea võimaliku tulevikupraktikana välja toodud juba 2020. aasta haridusvõrgu analüüsis. Kuna 2022. aasta sügisel algas sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsess hallatavaks asutuseks, mis tõi kaasa ka SA alla kuulunud Järve lasteaia struktuurilise liitmise mõne teise linnalasteaiaga, võtsime ühe võimaliku variandina ka kõigi kolme linnalasteaia ühendjuhtimise stsenaariumi põhjalikumalt arutamisele. Lisaks olid laual ka variandid Järve lasteaed liita Õnneseene lasteaiaga või Järve lasteaed liita Murumuna lasteaiaga.

Enamus kaasatud huvigruppidest – vallavalitsus, lasteaedade juhtkonnad, personal, hoolekogud, volikogu komisjonide esindajad, praktiseerijad nii Elva vallast kui ka väljastpoolt - nägid samuti kõige rohkem positiivset mõju just kõigi kolme linnalasteaia ühendjuhtimise lahenduses, mis andis julgustust struktuurimuudatuse protsessiga selles suunas ka edasi liikuda.

 

Miks on seda protsessi vaja teha nii kiiresti?

Elva linnalasteaedade ühendjuhtimise protsess on koostöös huvigruppidega toimunud juba alates jaanuarikuust ehk kuni otsustamiseni volikogus on teemat kaalutud, arutletud ja lahendust välja töötatud 5 kuud. 

Lisaks pidevatele kohtumistele lasteaedade juhtkondadega on toimunud ka kaks laiemat kaasamisseminari, kus osalesid ka lasteaedade personalide ja hoolekogude esindajad. Esimese kaasamisseminari eesmärk oligi välja selgitada, millise stsenaariumiga oleks kõige mõistlikum edasi liikuda – kas liita Järve lasteaed Õnneseene lasteaiaga, liita Järve lasteaed Murumuna lasteaiaga või liita kõik linnalasteaiad. Iga variandi puhul kaaluti plusse ja miinuseid ning jõuti järelduseni, et kõige mõistlikum ning uut arenguhüpet enim soosiv oleks viia kõik linnalasteaiad ühendjuhtimise alla.  

Täpsema kaardistuse, kuidas protsess toimunud on, leiad eelnõu seletuskirjast →

Eelnõud on enne volikogu istungit arutlenud korduvalt ka volikogu erinevad komisjonid, kes on muudatuse omalt poolt heaks kiitnud.

 

Miks seda tehakse vastu tahtmist?

Ei, seda muudatust ei tehta vastu tahtmist. Kõik viimase poole aasta tegevused ja arutelud on olnud vallavalitsusele julgustuseks, et muudatuses nähakse positiivseid mõjusid. Iga muudatus toob kaasa erinevaid arvamusi ning 100% poolehoidu saavutada on väga keeruline, kui mitte võimatu. Küll aga on kogu protsessi vältel olnud rohkem neid, kes on muudatust toetanud ning aidanud protsessi sujuvale juhtimisele ja positiivsete mõjude selgitamisele kaasa. Muuhulgas on lapsevanemad olnud valdavalt ka seisukohal, et struktuuriline muudatus neid ja lapsi suuresti üldse ei mõjutagi.

 

Kas lapsevanemad pidid selle info ise valla kanalitest üles noppima, et eesootavast muudatusest teada saada?

Ei. Lasteaedade esindajad, sealhulgas lapsevanemate esindajad hoolekogu näol, on olnud protsessi kaasatud algusest peale. Kui personali või hoolekogu tasandilt ei ole jõudnud info lapsevanemateni, siis on tegemist pigem lasteaia sisekommunikatsiooniliste muredega. Vallavalitsus mainis kohtumistel korduvalt igaühe, sealhulgas hoolekogu, rolli ja vastutust teema selgitamisel ja info levitamisel lapsevanemate seas.

 

Kas praegune lasteaedade juhtimiskvaliteet on siis halb?

Ei. Elva Vallavalitsusel ei ole ühtegi etteheidet tänastele lasteaiajuhtidele. Näeme aga, et ühendjuhtimine saab luua palju uut väärtust. Meil on ääretult kahju, et mõisteid, nagu „kvaliteedi ühtlustamine" jms on tõlgendatud justkui täna ei oleks lasteaedade töö kvaliteetne. Meie lapsed on väga heades kätes ning meie lasteaiad on innovaatilised ja arengule suunatud. Seetõttu usume, et ka praeguse ühendjuhtimise protsessiga saame viia meie kõik lasteaiamajad ainult veelgi kõrgemale tasemele.

 

Mis on muudatusest saadavad positiivsed mõjud?

Näiteks hetkel on väga keeruline värvata tugispetsialiste ja erialaõpetajaid (psühholoog, liikumis- ja muusikaõpetaja), sest eraldi asutustena saavad lasteaiad pakkuda vaid osalist töökoormust, mis aga ei ole spetsialistidele atraktiivne.

Linnalasteaiad saavad ühise asutusena efektiivsemalt ristkasutada taristut, ruume ja muid õppevahendeid. 

Ühendasutus loob võimaluse lihtsamalt ja paindlikumalt personali tööd koordineerida (puhkuste ja asendamiste korraldamine) ning efektiivsemalt planeerida personalipoliitikat laiemalt (motivatsioonipaketid, palgapoliitika).

Ühendjuhtimine toob eeldatavasti kaasa ka kulude kokkuhoiu ning loob laiemad võimalused uuteks investeeringuteks.

Väheneb bürokraatia, sest strateegilisi dokumente (arengukava, õppekava) luuakse edaspidi üks ning Elva linna kui kogukonda kõikehõlmavamalt. Seejuures on meie jaoks oluline, et säiliksid kõikide lasteaiamajade omapärad.

 

Mis saab nüüd edasi?

Suve jooksul kuulutame välja avaliku konkursi ühendasutuse juhi ametikohale. Kuna soovime, et uue asutuse struktuuri ja muu osas saaks ka uus juht oma nägemust avaldada, siis aktiivsemalt tõuseb teema päevakorda taas suve teises pooles. Jätkub aktiivne suhtlus lasteaedadega, sest volikogu otsus on alles esimene etapp, et protsessiga üheskoos järjest edasi liikuda.  

Eesmärk on, et uus juht saab ametisse astuda juba sügisel, et lasteaiamajadega tutvust teha ning end hästi ette valmistada juhtimise üle võtmiseks alates 1. jaanuarist 2024.  
 

Kui Sul on veel küsimusi seoses Elva linnalasteaedade ühendjuhtimisega, siis jäta see julgesti Facebooki postituse alla kommentaaridesse 
 

Lisainfot annab hea meelega: 
Heiki Hansen, abivallavanem 
heiki.hansen@elva.ee / 527 3646

 


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi