Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud ajavahemikul 01.02.2021-01.04.2021.

RTK hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

 

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Küsimuste korral palume kohe pöörduda vallavalitsuse piirkonna koordinaatorite või arendusspetsialisti poole.

 

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1) vormikohane projekti eelarve;
2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri;
4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi
parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui
rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;
9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

 Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotluste hindamine:

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid hinnatakse RTK poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

- investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;

- kuni 18- aastaste (ka.) majapidamises elavate isikute arv;

- taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;

- leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

 

Aruandlus:

Taotluse kasutamise aruanne tuleb esitada Elva Vallavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

- kulu- ja maksedokumentide koopiad;

- veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Kontaktisikud:

Taotluste vastuvõtt toimub e-maili teel ning paberil on võimalik taotlusi esitada piirkonna koordinaatorite ning arendusspetsialisti juures.

Ede Möldre (Puhja piirkonna koordinaator)

Tel:  730 0642
E-post:  ede.moldre@elva.ee
Aadress:  Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

 

Ene Joosing (Rõngu piirkonna koordinaator)

Tel:  731 4480, 509 6202

E-post:  ene.joosing@elva.ee
Aadress:Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald

 

Korduma kippuvad küsimused

1) Küsimus: ''Soovin enda maakodu väljaehitada, ent ei ela seal püsivalt sees. Kas saan taotleda uue kaevu rajamiseks toetust?''

Vastus: ''Nii kahju kui meil ka ei oleks, siis ei saa me toetada projekte, kus majapidamises puuduvad püsielanikud. Hajaasustuse programm ei ole n.ö. ''maale elama'' programm, vaid suunatud juba maal elavatele inimestele elukõlbuliku kodu tagamisele.''

 

2) Küsimus: ''Tänasel hetkel mul puudub sissekirjutus elamusse, millele soovin toetust. Kas saan täna sissekirjutades toetust taotleda?''

Vastus: ''Sissekirjutus peab olema tehtud hiljemalt 01.01.2021 seisuga.''

 

3) Küsimus: ''Mida peaksin esimeses järjekorras tegema, et toetust taotleda?''

Vastus: ''Esimeses järjekorras on vajalik pöörduda kaevumeistrite, septiku paigaldajate või tee-ehitajate poole, et küsida kahte võrreldavat hinnapakkumist. Iga aasta esineb olukordi, kus taotlusvooru viimasel nädalal pole võimalik võrreldavaid hinnapakkumisi saada, kuna teenusepakkujad on ülekoormatud hinnapäringutega.''

 

4) Küsimus: ''Millal saan alustada töödega?''

Vastus: ''Pärast seda kui kohalik omavalitsus on teinud teile positiivse rahastusotsuse ning sõlminud teiega lepingu. Tõenäoliselt jääb see 2021. aasta maisse.''

 

5) Küsimus: ''Tee, mis ühendab minu elamut avaliku teega, läbib naaberkinnistu erateed. Kas ja mis tingimustel saan toetust küsida?''

Vastus: ''Sellisel juhul peate sõlmima oma naabriga servituudilepingu tee kasutamiseks ning tee parandamiseks esitama ühistaotluse.''

 

6) Küsimus: ''Milline summa kulub tavaliselt tööde peale?''

Vastus: ''Tööde kogusummast jääb taotlejal kanda 1/3 ning ülejäänud 2/3 on toetus. 2018. aastal sai Elva vallas rahastuse 39 projekti, millest 9 olid juurdepääsuteede parandamised, 15 projekti kanalisatsiooni rajamiseks/parandamiseks ning 15 projekti kaevude/veesüsteemide rajamiseks majapidamisele. Keskmine projekti kogumaksusmus oli 4275€ juurdepääsuteede valdkonnas, 3128€ kanalisatsiooni valdkonnas ning 4376€ veesüsteemide valdkonnas.''

 

7) Küsimus: ''Minu kodu asub alevikus, kas saan taotleda toetust hajaasustuse programmist?''

Vastus: Hajaasustuse programmist ei saa taotleda toetust tiheasustuse asuvatele majapidamistele. Elva vallas on tiheasustusaladeks Elva linn, Käärdi alevik, Kureküla alevik, Puhja alevik, Rannu alevik, Rõngu alevik ning Ulila alevik. Elva linnas ning Käärdi alevikus on võimalik taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise meetmest. Kureküla, Puhja, Rannu, Rõngu ja Ulila alevike vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks tänasel hetkel toetusmeedet ei ole.

 

8) Küsimus: ''Kas pean oma taotlusele kaasa lisama ka juba ehitusloa kui rajan puurkaevu?''

Vastus: ''Ehitusloa, mis väljastatakse teile eelprojekti alusel, võite esitada pärast taotlusvooru lõppu, pärast seda kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda kui sõlmime Teiega rahastuslepingu. Eelprojekti pakuvad teile reeglina samad ettevõtted, kes teostavad rajamist'' 

 

9) Küsimus: ''Kas pean oma taotlusele kaasa lisama ka juba ehitusteatise kui rajan imbväljakut?''

Vastus: ''Ehitusteatis, mis väljastatakse teile asendiskeemi alusel, võite esitada pärast pärast seda kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda kui sõlmime Teiega rahastuslepingu.''

 

Hajaasustuse programmi kehtiv määrus