Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.
 
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2020. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 
 
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad eelmisel kuul saadud netosissetulekuid (ja ära makstud elatise suurust, juhul kui toetuse taotleja maksab kellelegi elatist). Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige saab sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele,  on kohalikul omavalitsusel õigus küsida dokumente, mis tõendavad viimase kuue kuu sissetulekuid ning võtta toetuse arvestamise aluseks viimase kuue kuu sissetulek. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.
 
Kui toetuse taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:
  • eluruumi kasutamise õigust (nt üürileping, esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);
  • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

  • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
  • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
  • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida paberil täitmiseks siit  ning arvutis täitmiseks siit. Arvutis täidetud taotlus on tarvis digitaalselt allkirjastada. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.
 
Lisainfo:
 
Vastutaja:
 
Õigusaktid

 

Näide toimetulekutoetuse taotlemisest kui taotlejaks on 3-liikmeline üksikvanemaga kahelapseline perekond:

Taotleja elab koos kahe alaealise lapsega (vanuses 10 ja 13 aastat). Ta ei tööta, kuid mõlema lapse pealt laekub sissetulekuks lapsetoetust 60 € kuus. Lisaks saab pere elatisabi kummagi lapse eest 100 € kuus. Seega perekonna sissetulek on kokku 320 € (60 + 60 + 100 + 100). Elamispinnaks on 2-toaline korter üldpinnaga 51 m² ning eluruumi kulud kokku on kuus 200 €.

Arvestuslik toimetulekutoetuse summa kujuneb järgmiselt: pere toimetulekupiir 510 € (150 + 180 + 180) + eluasemekulud 200 € - sissetulek 320 € = toimetulekutoetus 390 €. Koos toimetulekutoetusega makstakse toimetulekutoetuse saajale, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, täiendavat sotsiaaltoetust 15€. Perekonna lõplikuks sissetulekuks kujuneb sellisel juhul 725 € (lapsetoetused 120 € + elatisabi 200 € + toimetulekutoetus 390 € + täiendav sotsiaaltoetus 15 €).

 

Teiste näidetega on võimalik tutvuda SIIN